Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 314
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 23. §)
24-TA-275
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Melīdas ielā 11–79, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 43. pantu un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 994 9928) – dzīvokli Nr. 79 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 112 0131 001 079) un tam piekrītošās kopīpašuma 324/83747 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 112 0131 001) – Melīdas ielā 11–79, Rīgā (turpmāk – dzīvokļa īpašums), lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktu to izmantotu pašvaldības funkcijas īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā.
2.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Pilnvarot Rīgas valstspilsētas pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij uz dzīvokļa īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
4.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā vienlaikus ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa