Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-670
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
12. panta 1.1, 1.3, 1.4 un 4.2 daļu un 13. panta pirmās daļas 1. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 240. nr.; 2019, 235. nr.; 2020, 229. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
"2.1 2022.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
                GDNM = DNM1 + DNM2, kur

GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;
DNM1 – diferencētais neapliekamais minimums periodam no 1. janvāra līdz  30. jūnijam, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                DNM1= DNM1max – K1 x (AI1 – AI1min), kur

DNM1max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.1 1.1. apakšpunktā;
K1 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.1  1.4. apakšpunktā;
Al1 – nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējais apmērs, periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;
AI1min – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.1 1.2. apakšpunktā.

DNM2 – diferencētais neapliekamais minimums periodam no 1.jūlija līdz 31.decembrim, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

               DNM2= DNM2max – K2 x (AI2 – AI2min), kur

DNM2max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā;
K2 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.1 2.4. apakšpunktā:
AI2 – nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējais apmērs, periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim;
AI2min – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.1 2.2. apakšpunktā";
1.2.
izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. maksimālais gada neapliekamais minimums – 6 000 euro;"
1.3.
izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.4. koeficients – 0,38462.";
1.4.
papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
"3.1 2022.gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:
3.1 1. no 1.janvāra līdz 30.jūnijam:
3.1.1. maksimālais neapliekamais minimums – 2 100 euro;
3.1 1.2. apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3 000 euro;
3.1.3. apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;
3.1 1.4. koeficients – 0,26923;  

3.1 2. no 1.jūlija līdz 31.decembrim:
3.1 2.1. maksimālais neapliekamais minimums – 3 000 euro;
3.1 2.2. apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3 000 euro;
3.2.3. apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;
3.1 2.4. koeficients –  0,38462.  ";
1.5.
izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.2. neņem vērā likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus (izņemot likuma 9. panta pirmās daļas 2.punktā minēto ienākumu), saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā samazināto patentmaksu (2021. un 2022. gadā ienākumus no samaksas par intelektuālo īpašumu (izņemot ienākumus, kurus izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija) vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, ja nodokļa maksātājs nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs).";
1.6.
papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
"4.1 2022.gadā, nosakot diferencēto neapliekamo minimumu, nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējo apmēru periodam no 1.janvāra līdz 30.jūnijam un periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim nosaka šādi:

4.1 1. attiecībā uz Latvijā gūtajiem ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā darba devēja ziņojumā un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumā deklarēto informāciju par konkrēto periodu;

4.1 2. ienākumu, no kura ienākuma izmaksātājs saskaņā ar likumu Latvijā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas vietā un par kuru sniedz paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumā, vai ienākumu, kurš nodokļa maksātājam pašam ir jādeklarē saskaņā ar likumu (piemēram, ienākums no kapitāla pieauguma) taksācijas gada laikā, ņem vērā tajā periodā, kad konkrētais ienākums ir gūts;

4.1 3. ienākumus, kurus nodokļa maksātājs deklarē gada ienākumu deklarācijā un no kuriem ienākuma izmaksātājam saskaņā ar likumu Latvijā nav jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis ienākuma izmaksas vietā (piemēram, no ārvalstīm gūtais ienākums, ienākums no saimnieciskās darbības, ārvalstī gūtais algota darba ienākums), dala ar divi un ņem vērā proporcionāli katrā periodā.  

4.1 4. darba alga un citas izmaksas par darbu vai cita veida darbību līdz 2022. gada 30. jūnijam, ja tās izmaksā pēc 2022. gada 30. jūnija, apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot tādu neapliekamā minimuma apmēru, kāds bija spēkā periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
 ";
1.7.
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Ja, aprēķinot gada diferencēto neapliekamo minimumu atbilstoši šo noteikumu 2. punktam (2022.gadā – 2.punktam ) vai diferencēto neapliekamo minimumu atbilstoši šo noteikumu 14. punktam (2022.gadā – 14.1 punktam ), rezultāts ir negatīvs skaitlis, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli rezumējošā kārtībā, gada diferencētais neapliekamais minimums (vai diferencētais neapliekamais minimums) ir 0.";
1.8.
izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Maksimālo gada neapliekamo minimumu piemēro, ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu. Ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no gada apliekamā ienākuma apmēra, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, līdz gada apliekamā ienākuma apmēram, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, gada diferencētais neapliekamais minimums, piemērojot šo noteikumu 2. punktā (2022.gadā – 2.1 punktā )  minēto formulu, pakāpeniski samazinās.";
1.9.
papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Ja fiziskā persona līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot) no 1. jūnija līdz 31. augustam iesniedz algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad visā nodarbinātības periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
 ";
1.10.
papildināt ar 10.2 punktu šādā redakcijā:
"10.2 2022. gadā, ja fiziskā persona līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot) no 1. jūnija līdz 31. augustam iesniedz algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad nodarbinātības periodā no 1. jūnija līdz 31. jūlijam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 11.1 punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, savukārt nodarbinātības periodā no 1. augusta līdz 31. augustam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 12.1 punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
 ";
1.11.
izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 
PMNM = (GNMmax – K × (AImvid × 12 × Kp – AImin))/12, kur

PMNM – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;
GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 
K = GNMmax/(AImax – AImin) gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins, kur:

AImax – apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;
AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;
AImvid – nodokļa maksātāja periodā IP(t) gūto apliekamo ienākumu vidējā mēneša ienākumu summa;
IP(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM aprēķinam (nosakot no 1. janvāra līdz 31. jūlijam piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim, bet, nosakot no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam);
Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 
AImvid = AI/IP(m), kur

AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
IP(m) – mēnešu skaits periodā IP(t), kuros ir gūts ienākums.";
1.12.
papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
"11.1 2022. gadā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu (šo noteikumu pielikuma 8.piemērs):

                PMNM1 = (DNM1max – K1 × (AImvid × 6 × Kp – AImin))/6, kur

PMNM1 – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;
DNM1max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā;
K1 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktā;
AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.1 1.2. apakšpunktā;
Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                 AImvid = AI/IP(m), kur

AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
IP(m) – mēnešu skaits periodā IP1(t), kuros ir gūts ienākums;
IP1(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM1 aprēķinam (nosakot no 1. janvāra līdz 31. jūlijam piemērojamo PMNM1, tas ir periods no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim).
 ";
1.13.
papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
"12.1 Nosakot 2022. gadā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim, izmanto šādu formulu (šo noteikumu pielikuma 8.piemērs):

                PMNM2 = (DNM2max – K2 × (AImvid × 6 × Kp – AImin))/6, kur 

PMNM2 – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;
DNM2max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā;
K2 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.2.4. apakšpunktā:
AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.1 2.2. apakšpunktā;
Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                AImvid = AI/IP(m), kur 

AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
IP(m) – mēnešu skaits periodā IP2(t), kuros ir gūts ienākums;
IP2(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM2 aprēķinam (nosakot no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamo PMNM2, tas ir periods no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam).
 ";
1.14.
izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.1. ja saskaņā ar šo noteikumu 12.2. apakšpunktu aprēķinātais lielums ir lielāks par saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktu aprēķināto lielumu vai vienāds ar to, prognozētais mēneša neapliekamais minimums periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim ir 0 (šo noteikumu pielikuma 1. un 11. piemērs);"
1.15.
papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
"13.1 Korekcija aprēķinātajām prognozētajam mēneša neapliekamajam minimumam atbilstoši šo noteikumu 11.1 un 12.1 punktā ​​​​​​​noteiktajai kārtībai 2022. gadā netiek veikta.
 ";
1.16.
papildināt ar 14.1 punktu šādā redakcijā:
"14.1 2022. gadā, ja nodokļa maksātājam neapliekamais minimums periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim ir piemērojams par nepilnu periodu, diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli nepilnajam periodam, par kuru saskaņā ar likumu neapliekamais minimums ir piemērojams (šo noteikumu pielikuma 9. un 10. piemērs). Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu aprēķina šādi:

14.1 1. diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

                DNM1n = DNM1max /6 x n – K1 x (AI1 – AI1min /6 x n), kur

DNM1n – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;
 
14.1 2. diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

                DNM2n = DNM2max /6 x n – K2 x (AI2 – AI2min /6 x n), kur

  DNM2n – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim.
 ";
1.17.
izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
"15. Ja šo noteikumu 14. punktā (2022. gadā – 14.1 punktā) minētais diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas periods ietver nepilnu mēnesi, tad diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli periodam, kas izteikts gan pilnos mēnešos, gan dienās (šo noteikumu pielikuma 5. piemērs).";
1.18.
izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Aprēķinot šo noteikumu 14. (2022. gadā – 14.1 punktā) un 15. punktā minēto diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, nodokļa maksātāja kopējos ienākumus nosaka šādi:
16.1. ienākumus, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā par to taksācijas gada periodu, par kuru nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot likuma 12. panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu;
16.2. pensiju, kurai tiek piemērots likuma 12. panta piektajā daļā noteiktais neapliekamais minimums, neņem vērā;
16.3. pārējos šo noteikumu 4. punktā minētos taksācijas gada laikā gūtos ienākumus ņem vērā proporcionāli periodam, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu (šo noteikumu pielikuma 6. un 7. piemērs);
16.4. diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu gadu nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma vienas divpadsmitās daļas reizinājumu ar mēnešu skaitu, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu.
16.4.1 2022. gadā diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu periodu (kas iekrīt periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu  3.1 1.1. un 3.1 2.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā neapliekamā minimuma vienas sestās daļas reizinājumu ar mēnešu skaitu attiecīgajā periodā, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu
 ";
1.19.
izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-670 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-670 Nr]