Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-353
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1. nr.; 2008, 7. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 106. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 228. nr.; 2016, 101., 230., 241. nr.; 2017, 102. nr.; 2018, 210. nr.; 2019, 96., 220. nr.; 2021, 121B. nr.; 2022, 192A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. panta 9. punktu šādā redakcijā:
"9) kadastrālā vērtība – visiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošajiem kadastra objektiem, kā arī zemes vienības daļām masveida vērtēšanas procesā noteikta vērtība naudas izteiksmē, kas norāda ekonomisko labumu, ko dod tiesības uz konkrēto objektu novērtēšanas datumā;".
2.
Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:
"16. pants. Par nekustamā īpašuma objektu var noteikt:
1) zemes vienību, izņemot:
a) daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošai zemes vienībai,
b) zemes vienības daļu;
2) būvi, izņemot:
a) pagaidu un sezonas būvi,
b) meliorācijas būvi bez ēkas pazīmēm (tai skaitā meliorācijas dambi un aizsprostu),
c) aizsardzības spēku speciālās nozīmes būvi;
3) telpu grupu, izņemot atsevišķā telpu grupā ietilpstošu telpu, ja telpu grupa sastāv no vairākām telpām, un neizbūvētus ēkas bēniņus."
3.
Izteikt 18. panta 3. punktu šādā redakcijā:
"3) kadastrālā uzmērīšana, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra jomā to var neveikt;".
4.
Izslēgt 22. panta 4. punktu.
5.
24. pantā:
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ja kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju ierosina, izmantojot tiešsaistes formu, ierosinātāju identificē, lietojot tajā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu ierosinājumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Ierosinājumam pievieno normatīvajos aktos noteiktos datus vai dokumentus.";
izslēgt septītajā daļā vārdus "un piektajā".
6.
26. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Veicot zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:
1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas;
2) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, situācijas elementus, aprēķina zemes vienību un zemes vienības daļu raksturojošos datus un sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.";
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Veicot būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, piesaistot to Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, aprēķina būvi un telpu grupu raksturojošos datus."
7.
Izteikt 27.1 panta 2. punktu šādā redakcijā:
"2) dzēšanas gadījumā servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums vai atzīme par servitūtu kā tiesību aprobežojumu ir ierakstīta zemesgrāmatā."
8.
Izteikt 44. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā:
1) reģistrē un uztur šādas ziņas:
a) kadastra apzīmējumu,
b) kadastrālās uzmērīšanas datus,
c) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekritīgās platības,
d) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā iekļautajiem datiem par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām un ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritoriju,
e) kadastrālās vērtēšanas datus,
f) norādi uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst nekustamā īpašuma objekts,
g) norādi uz zemes vienības daļu;
2) ieraksta šā likuma 84. pantā minēto personu sniegtās ziņas."
9.
Izslēgt 46. pantā skaitli un vārdu "(71. pants)".
10.
Papildināt likumu ar 57.3 pantu šādā redakcijā:
"57.3 pants. Valsts zemes dienests aktualizē kadastra datus atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, ja tās rada nepieciešamību aktualizēt Kadastra informācijas sistēmas datus vai to struktūru un ja datu aktualizācijai papildus nav nepieciešams iegūt kadastra objektu raksturojošos datus no šā likuma 84. pantā minētajām personām. Kadastra datus aktualizē normatīvajā aktā noteiktajā termiņā vai, ja tāds nav noteikts, –  ne vēlāk kā gada laikā no normatīvā akta spēkā stāšanās."
11.
Izteikt 60.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Iesniegums Valsts zemes dienestam par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks ierosina:
1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā;
2) ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves reģistrāciju uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata esoša nekustamā īpašuma sastāvā;
3) normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktas ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas reģistrāciju uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata esoša nekustamā īpašuma sastāvā."
12.
Izteikt 66. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
"(1) Kadastrālā vērtēšana ir masveida vērtēšanas process, kas ietver kadastrālo vērtību bāzes noteikšanu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši to grupu ekonomisko labumu ietekmējošām atšķirībām un automatizētu kadastrālo vērtību aprēķinu uz novērtēšanas datumu visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošajiem kadastra objektiem, kā arī zemes vienības daļām, nodrošinot masveida vērtēšanas procesa efektivitāti un noteikto kadastrālo vērtību objektivitāti, savstarpējo samērīgumu un taisnīgumu.
(2) Kadastrālajā vērtēšanā ievērojamie pamatprincipi:
1) savstarpējās salīdzināmības princips, saskaņā ar kuru savstarpēji salīdzināmas kadastrālās vērtības tiek noteiktas visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošajiem kadastra objektiem, kā arī zemes vienības daļām, nodrošinot, ka nekustamā īpašuma tirgū novērotiem savstarpēji līdzīgiem objektiem atbilstoši to galvenajiem vērtību ietekmējošiem rādītājiem kadastrālās vērtības ir līdzīgas, bet objektiem, kas reti nonāk brīvā tirgū vai tajā nenonāk, atbilstoši nekustamā īpašuma grupas ekonomiskajam labumam;
2) objektīva grupējuma princips, saskaņā ar kuru masveida vērtēšanā nekustamie īpašumi tiek grupēti atbilstoši galvenajiem vērtību ietekmējošiem rādītājiem, kas ir būtiski nekustamā īpašuma tirgū attiecīgajai īpašumu grupai, tai skaitā arī par objektiem, kas reti nonāk brīvā tirgū vai tajā nenonāk;
3) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru tiek sabalansēti masveida vērtēšanas izdevumi ar iegūstamā rezultāta atbilstību nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas, nodevu un citu ar normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu vajadzībām, izvērtējot arī aktuālu datu ieguves izmaksas salīdzinājumā ar iegūstamo masveida vērtēšanas rezultāta atbilstību;
4) publiskuma princips, saskaņā ar kuru kadastrālā vērtība, tās aprēķinā izmantotie dati, kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotā informācija, tai skaitā izmantotā nekustamā īpašuma tirgus informācija, ir publiski pieejama;
5) regularitātes princips, saskaņā ar kuru kadastrālo vērtību bāze, kadastrālās vērtības aprēķina modeļi, kadastrālās vērtības un datu ieguves avoti tiek periodiski pārskatīti;
6) vienota īpašuma novērtēšanas princips, saskaņā ar kuru nekustamo īpašumu veidojošie objekti tiek novērtēti kā vienots nekustamais īpašums."
13.
Izteikt 67. pantu šādā redakcijā:
"67. pants. Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo nekustamā īpašuma tirgus situāciju raksturojošo datu kopums attiecīgo nekustamo īpašumu grupām, kas pamatoti ar ekonomisko labumu jeb attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus segmenta datu analīzes rezultātiem noteiktā laikposmā, vienas vai vairāku administratīvo teritoriju robežās un tiek fiksēta no teritoriju sociālekonomisko vērtību potenciāla nosacīti viendabīgā teritorijā – vērtību zonā."
14.
Izteikt 69. un 70. pantu šādā redakcijā:
"69. pants. (1) Izstrādājot kadastrālās vērtēšanas metodiku, ievēro Latvijas nacionālos un starptautiskos īpašuma vērtēšanas standartus, kā arī starptautisko organizāciju rekomendācijas nekustamo īpašumu masveida vērtēšanai, kas balstīta uz nekustamā īpašuma tirgus bāzi.
(2) Kadastrālo vērtību bāzi izstrādā, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīzes rezultātiem vienas vai vairāku administratīvo teritoriju robežās noteiktajās vērtību zonās, izmantojot uzkrāto nekustamā īpašuma tirgus informāciju attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā par periodu, kas nav īsāks par laiku no spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantoto nekustamā īpašuma tirgus darījumu perioda beigu datuma.
(3) Kadastrālo vērtību bāze nodrošina līdzīgu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību proporcionālo atbilstību salīdzināmu nekustamā īpašuma tirgus darījumu attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā, nepārsniedzot 80 % no vidējā nekustamo īpašumu cenu līmeņa laikposmā no spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantoto nekustamā īpašuma tirgus darījumu perioda beigu datuma līdz 1. jūlijam attiecīgā gadā, divus ar pusi gadus pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam.
(4) Valsts zemes dienests kadastrālo vērtību bāzes izstrādes laikā un pēc tās apstiprināšanas Ministru kabinetā publicē atbilstoši izstrādes procesā esošai vai apstiprinātai kadastrālo vērtību bāzei aprēķinātās kadastrālās vērtības, kādas tās varētu būt to spēkā stāšanās brīdī, kā arī publicē šo kadastrālo vērtību pārskata tematiskās kartes par zemes, ēku un nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības, uz kuras atrodas nekustamajā īpašumā ietilpstošās ēkas, viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību.
(5) Valsts zemes dienests publicē spēkā esošo kadastrālo vērtību pārskata tematiskās kartes par zemes, ēku un nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības, uz kuras atrodas nekustamajā īpašumā ietilpstošās ēkas, viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību.
70.pants. (1) Lai nodrošinātu kadastrālo vērtību bāzes izstrādi un aktualizāciju, kā arī lai informētu sabiedrību par nekustamā īpašuma tirgus izmaiņām, Valsts zemes dienests apkopo un analizē nekustamā īpašuma tirgus informāciju. Nekustamā īpašuma tirgus analīzes rezultātus, tai skaitā spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes atbilstības rādītājus vidējam cenu līmenim attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā, publisko ne retāk kā reizi gadā.
(2) Lai uzkrātu un apstrādātu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem un publiskotu veiktās analīzes rezultātus, Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi un nekustamā īpašuma tirgus analīzes rezultātu publiskošanai nepieciešamo nodrošinājumu."
15.
Izslēgt 71. pantu.
16.
Izteikt 73. pantu šādā redakcijā:
"73. pants. (1) Kadastra objekta kadastrālo vērtību pārrēķina, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrē izmaiņas objekta vērtību ietekmējošos datos vai stājušās spēkā izmaiņas normatīvajos aktos kadastra jomā, kas ietekmē kadastrālo vērtību aprēķinu.
(2) Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām Kadastra informācijas sistēmā glabā kadastra objektu kadastrālās vērtības, kādas tās ir taksācijas gada 1. janvārī vai kadastra objekta reģistrācijas dienā, ja tas reģistrēts pēc 1. janvāra un aprēķinātas atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai aktuālajai kadastrālo vērtību bāzei vai šā likuma 68. panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā atbilstoši iepriekšējai kadastrālo vērtību bāzei."
17.
Izteikt 86. pantu šādā redakcijā:
"86. pants (1) Valsts zemes dienests tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati, bez maksas nodrošina piekļuvi vispārpieejamiem aktuālajiem datiem par kadastra objektiem (izņemot telpu raksturojošo informāciju un telpu grupas labiekārtojumus). Kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana citos veidos ir maksas pakalpojums, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus, kad informācijas sniegšana ir bez maksas un tā nesakrīt ar atvērto datu veidā pieejamo informāciju.
(2) Valsts zemes dienests standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas nodrošina kadastra informācijas pieejamību valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai un citām iestādēm un valsts amatpersonām, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, tām noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai.
(3) Valsts zemes dienests standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas izsniedz aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus sertificētām personām to profesionālās darbības ietvaros ģeodēzisko, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un meža inventarizācijas darbu veikšanai.
(4) Valsts zemes dienests elektroniskā veidā bez maksas identificētai personai nodrošina vispārpieejamo aktuālo Kadastra informācijas sistēmas datu pārlūkošanu par kadastra objektiem, tai skaitā aktuālo kadastra teksta datu par telpu raksturojošo informāciju un telpu grupas labiekārtojumiem."
18.
Papildināt likumu ar 86.2 pantu šādā redakcijā:
"86.2 pants. (1) Kadastra informācija ir vispārpieejama, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
(2) Aktuālie kadastra dati par kadastra objekta īpašnieka, tiesiskā valdītāja, apbūves tiesīgā, lietotāja – fiziskas personas – vārdu, uzvārdu, personas kodu ir pieejami jebkurai identificētai personai bez pamatojuma norādīšanas.
(3) Telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, ir ierobežotas pieejamības informācija."
19.
Izteikt 87. pantu šādā redakcijā:
"87. pants. (1) Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju. Kadastra informāciju Valsts zemes dienestam pieprasa elektroniski tiešsaistes formā vai ar rakstveida pieprasījumu.
(2) Ja kadastra informācijas pieprasījumu iesniedz, izmantojot tiešsaistes formu, pieprasītāju identificē, lietojot tajā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu informācijas, tai skaitā ierobežotas pieejamības informācijas, pieprasījumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
(3) Kadastra informācijas izmantošanai nav nepieciešams saņemt atļauju ģeotelpiskās datu kopas atkalizmantošanai vai kopīgai izmantošanai atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam."
20.
Izteikt 93. pantu šādā redakcijā:
"93. pants. Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem vai cita veida ziņām, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, vai Valsts zemes dienests nav reģistrējis vai aktualizējis datus atbilstoši saņemtajam dokumentam vai cita veida ziņām, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus."
21.
Papildināt likumu ar 93.1, 93.2 un 93.3 pantu šādā redakcijā:
"93.pants. (1) Valsts zemes dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo tā pieļautu kļūdu, kas radusies, reģistrējot vai aktualizējot kadastra datus vai pieļaujot bezdarbību, ja tā konstatēta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un to iespējams izlabot.
(2) Valsts zemes dienests kļūdu labo, ja kopš datu reģistrācijas vai aktualizācijas Kadastra informācijas sistēmā vai bezdarbības sākuma nav pagājuši 10 gadi, izņemot šā likuma 93. pantā noteiktos gadījumus.
93.2 pants. Valsts zemes dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, kas reģistrēti vai aktualizēti, pamatojoties uz kļūdainiem pašvaldības, valsts institūcijas vai rajona (pilsētas) tiesas (zemesgrāmatu lietās) dokumentiem vai cita veida ziņām. Datus izlabo pēc informācijas saņemšanas par dokumenta atcelšanu vai spēkā neesamību vai precizētu ziņu saņemšanas. Ziņu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana līdz gala nolēmuma pieņemšanai nav pamats datu labošanai.
93.3 pants. Valsts zemes dienests kadastra datus izlabo, tos aktualizējot, un bez maksas pārrēķina kadastra objekta vēsturiskās kadastrālās vērtības par gadu, kurā izlabota kļūda, un iepriekšējiem trim gadiem. Pārrēķinātās vēsturiskās kadastrālās vērtības bez maksas pieejamas tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati."
22.
Izteikt 95. pantu šādā redakcijā:
"95. pants. (1) Ja kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra subjekts, nekustamā īpašuma sastāvs vai kadastra objekta aktuālā kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests par izmaiņām paziņo vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.
(2) Ja šā likuma 93. un 93.1 pantā minētajos gadījumos kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra subjekts, nekustamā īpašuma sastāvs vai kadastra objekta aktuālā kadastrālā vērtība vairāk nekā par 500 euro, Valsts zemes dienests par izmaiņām paziņo kadastra subjektam."
23.
Izslēgt 101. pantā vārdu "izmantošanu".
24.
Papildināt pārejas noteikumus ar  49., 50., 51., 52., 53., 54. un 55. punktu šādā redakcijā:
"49. Šā likuma 66. panta pirmo daļu, otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktu un 67. pantu (redakcijā, kas stājas spēkā ar grozījumiem šajā likumā, nosakot kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus atbilstoši šo pārejas noteikumu 47. panta 2. punktam) piemēro, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2025.–2028. gadam.

50. Šā likuma 66. panta otrās daļas 6. punkta (redakcijā, kas stājas spēkā ar grozījumiem šajā likumā, nosakot kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus atbilstoši šo pārejas noteikumu 47. panta 2. punktam) piemērošanu kadastrālajā vērtēšanā uzsāk ar to kadastrālo vērtību bāzes 2029.–2032. gadam izstrādes ciklu, kas sākas ar 2025. gadu.

51. Šā likuma 69. panta trešo daļu (redakcijā, kas stājas spēkā ar grozījumiem šajā likumā, nosakot kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus atbilstoši šo pārejas noteikumu 47. panta 2. punktam) piemēro, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2029.–2032. gadam. Kadastrālo vērtību bāzes 2025.–2028. gadam izstrādē nodrošina līdzīgu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību proporcionālo atbilstību salīdzināmu nekustamā īpašuma tirgus darījumu attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā, pamatojoties uz informāciju par nekustamā īpašuma tirgu par laika periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam, nepārsniedzot 80 % no vidējā nekustamo īpašumu cenu līmeņa šajā laikposmā.

52. Būves, kas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas līdz grozījumu izdarīšanai šā likuma 16. panta 2. punktā, paliek reģistrētas un tiek dzēstas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam par būves dzēšanu.

53. Ministru kabinets līdz 2024. gada 1. janvārim izdod tiesību aktu par grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", paredzot kārtību, kādā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanā un tā platības aprēķināšanā izmanto Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus, un tiesību aktu par grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", svītrojot regulējumu par apgrūtinājumu plānu sagatavošanu. Grozījumus par šā likuma 22. panta 4. punkta izslēgšanu un grozījumus šā likuma 26. panta pirmajā daļā un 44. panta pirmās daļas 1. punktā, kas paredz, ka par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un uztur ziņas par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā iekļautajiem datiem par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām, piemēro ar 2025. gada 1. janvāri.

54. Valsts zemes dienests, aprēķinot prognozētās kadastrālās vērtības 2025. gadam, ņem vērā Valsts zemes dienesta noteiktos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus un to aprēķinātās platības atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem, ievērojot šo pārejas noteikumu 53. punktā minētos grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" par kārtību, kādā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanā un tā platības aprēķināšanā izmanto Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus no 2025. gada 1. janvāra.

55. Īpašnieka iesniegums par tam piederošas būves dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās institūcijas izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesību, ja minētais dokuments izdots līdz 2020. gada 31. martam, vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. Valsts zemes dienests iesniegumu elektroniski nosūta attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai."
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere