Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-1073
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka  atbalsta piešķiršanas nosacījumus garantiju veidā, saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai pieejamo finansējumu un kārtību, kādā īsteno šādus specifiskā atbalsta mērķa pasākumus:
1.1.
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.1. pasākumu "Aizdevumu garantijas" (turpmāk – 3.1.1.1. pasākums) un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākumu "MVU izveide un attīstība" (turpmāk – 13.1.1.1. pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā;
1.2.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai" 1.2.2.2. pasākumu "Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai" (turpmāk – 1.2.2.2. pasākums) un 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.4. pasākumu "Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" (turpmāk – 1.2.3.4. pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā.
2.
Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"), ievērojot šo noteikumu nosacījumus.
3.
Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kas ir:
3.1.
sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai;
3.2.
lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.
3.3.
mazas vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2. panta 6. un 7. punktam.
4.
Šo noteikumu izpratnē jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs – juridiska persona, kas ne agrāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas ir reģistrēta attiecīgajā reģistrā un kurai nav kredītvēstures vai novērtējuma, kas pamatots ar komersanta vai saistīto personu bilanci.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā)
4.1
Mazajiem vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicējiem ir pieejama garantija tikai 1.2.2.2. un 1.2.3.4. pasākuma ietvaros.
5.
Garantijas sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).
6.
Garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksas un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.
7.
Sabiedrībai "Altum" pieejamais finansējums garantiju sniegšanai ir:
7.1.
3.1.1.1. pasākumam – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 43 800 000 euro apmērā ar iespēju to mainīt (palielināt vai samazināt), nepārsniedzot kopējo 3.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo ERAF finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība"  ieviešanai" 3.1. apakšpunktu;
7.2.
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksātais publiskais finansējums – 7 700 000 euro;
7.3.
šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:
7.3.1.
3.1.3. aktivitātei "Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem" – 935 586 euro;
7.3.2.
otro reizi atmaksātais finansējums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" – 482 840 euro;
7.3.3.
starta un mikroaizdevumu programmas atmaksātais finansējums – līdz 1 500 000 euro;
7.3.4.
Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas atmaksu publiskais finansējums – 595 050 euro;
7.3.5.
valsts budžeta finansējums – 4 500 000 euro;
7.3.6.
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"  2.2.1.4.2. apakšaktivitātē "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" atmaksātais publiskais finansējums – 1 300 000 euro;
7.4.
13.1.1.1. pasākumam – ERAF finansējums 7 459 282 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 540 719 euro apmērā ar iespēju to mainīt (palielināt vai samazināt), nepārsniedzot kopējo 13.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo ERAF finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība"  ieviešanai" 3.3. apakšpunktu;
7.5.
1.2.3.4. un 1.2.2.2. pasākumam – finansējums, ko sabiedrība "Altum" izsniedz saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 109)
7.1
Ar šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minēto finansējumu sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:
7.11.
to saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 20;
7.12.
privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, – 20 000 000 euro.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 109)
II.Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms
8.
Garantijas piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem:
8.1.
aizdevums investīciju veikšanai;
8.2.
aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti);
8.3.
finanšu līzings, finanšu līzinga limiti;
8.4.
faktorings, kurā klients (saimnieciskās darbības veicējs) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību;
8.5.
banku garantijas (konkursa, avansa maksājuma, maksājuma izpildes vai laika garantijas), banku garantiju limiti, kredītvēstule.
8.1
Garantijas par šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu netiek sniegtas 1.2.3.4. un 1.2.2.2. pasākumā.
9.
Atbalstu piešķir tikai par jauniem finanšu pakalpojumiem, izņemot šādus gadījumus:
9.1.
ja kredītiestāde pagarina darbības termiņu iepriekš noslēgtiem šo noteikumu 8.2., 8.4. vai 8.5. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumu līgumiem un sabiedrība "Altum" garantiju piešķir jaunām saistībām, kas rodas pēc grozījumiem finanšu pakalpojumu līgumā;
9.2.
ja tiek refinansēts sabiedrības "Altum" aizdevums, ievērojot visas piemērojamās komercdarbības atbalsta regulējuma normas. Aizdevuma refinansēšanai izmanto šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minēto finansējuma avotu.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā)
9.1
Šo noteikumu 9. punkta nosacījumus nepiemēro, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš garantēto finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņš šo noteikumu 8. punktā minētajiem finanšu pakalpojumiem.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā)
10.
Garantiju piešķir, ja saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Piešķirot garantiju, tiek sniegts de minimis atbalsts saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu.
11.
Garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma summas.
12.
Vienam sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkta definīcijai) garantijas summa nepārsniedz:
12.1.
ja bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "c" apakšpunktu, – 5 000 000 euro (750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) vai 7 000 000 euro, ja garantija tiek sniegta 1.2.2.2. pasākuma ietvaros un garantijas sākotnējais termiņš nepārsniedz 10 gadus;
12.2.
ja bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu:
12.2.1.
1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz piecus gadus;
12.2.2.
750 000 euro (vai 375 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus.
13.
Lielajam saimnieciskās darbības veicējam piemēro šo noteikumu 12.2. apakšpunktu.
14.
Iepriekš izsniegtas garantijas termiņu var pagarināt, kopējam garantijas termiņam nepārsniedzot 15 gadus, ja subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "c" apakšpunktu un ja kredītiestāde ir iesniegusi sabiedrībā "Altum" garantijas pieteikumu termiņa pagarinājumam un saimnieciskās darbības veicēja aizpildītu apliecinājumu kredīta garantijai (sabiedrības "Altum" veidlapa), kā arī sabiedrība "Altum" ir izvērtējusi saimnieciskās darbības veicēja finansiālo stāvokli un nodrošinājuma pietiekamību. Ja tiek pagarināts iepriekš izsniegtas sabiedrības "Altum" garantijas termiņš, sabiedrība "Altum" no jauna izvērtē un pārbauda de minimis atbalsta nosacījumus.
15.
Lielie saimnieciskās darbības veicēji atbalstu var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu pielikumā minēto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 827 redakcijā)
III.Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji
16.
Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:
16.1.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām;
16.2.
ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2.redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
16.3.
tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
16.4.
alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
16.5.
azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");
16.6.
finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
16.7.
operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu"), izņemot 68.1 grupu "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana", ja saimnieciskās darbības veicējs nekustamo īpašumu (būvi), kura galvenais lietošanas veids atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, būvē, atjauno vai pārbūvē ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas;
16.8.
(svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 365);
16.9.
kravas autotransporta līdzekļu iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu (NACE 2. redakcijas H sadaļa "Transports un uzglabāšana");
16.10.
kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, izņemot gadījumus, ja šīs darbības rezultātā tiek nodrošināta saimnieciskās darbības veicēja attīstība vai darbības paplašināšana;
16.11.
projektiem, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā īstenoti, izņemot gadījumu, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš izsniegtās garantijas termiņš vai refinansēts sabiedrības "Altum" aizdevums, ievērojot visas piemērojamās komercdarbības atbalsta regulējuma normas.
(Grozīts ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 365)
16.1
Papildus šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem 1.2.3.4. un 1.2.2.2. pasākuma ietvaros garantiju nepiešķir:
16.11.
nozarēs, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā;
16.12.
zemes iegādei, ja summa pārsniedz 10 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas vai attiecībā uz pamestām teritorijām un bijušajām rūpniecības teritorijām, kurās ir ēkas, līdz 15 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktu;
16.13.
Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, kā arī priekšfinansēšanai saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 7. punktu;
16.14.
darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām, pirms ir iesniegts pieteikums atbalsta programmas finansējuma saņemšanai, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 63. panta 6. punktu;
16.15.
esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu.
17.
3.1.1.1. pasākuma īstenošanā papildus šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem garantiju nepiešķir:
17.1.
Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, tai skaitā avansa maksājumiem;
17.2.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 3. panta 3. punktā minētajām nozarēm un darbībām;
17.3.
neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja pirkumam tiek novirzīts vairāk nekā 10 % no finanšu pakalpojuma summas.
18.
Saimnieciskās darbības veicējam garantiju nepiešķir:
18.1.
ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja saimnieciskās darbības veicējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;
18.2.
ja tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums.
IV.Garantijas prēmijas un subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un valsts atbalsta nosacījumi
19.
Garantijas prēmiju sabiedrība "Altum" aprēķina, piemērojot gada prēmijas likmes atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikts saskaņā ar sabiedrības "Altum" kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Piemērojamās garantijas gada prēmijas likmes ir publicētas sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē.
19.1
Saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbības nozare ir NACE 2. redakcijas grupa "Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības", garantijas prēmiju, kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu un paredzēta šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu garantēšanai, var samazināt, bet ne vairāk kā 90 % apmērā.
(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 109 redakcijā; punkts stājas spēkā 23.03.2023., sk. 42. punktu)
20.
Subsīdijas ekvivalentu sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē vai piemērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi.
21.
Subsīdijas ekvivalentu lielajam saimnieciskās darbības veicējam un mazai vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrībai aprēķina, piemērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus.
22.
De minimis atbalsts saimnieciskās darbības veicējam tiek piešķirts ar dienu, kad pieņemts lēmums par de minimis atbalsta piešķiršanu.
23.
Piesakoties atbalstam, saimnieciskās darbības veicējs sniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem.
24.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajam vienam vienotam uzņēmumam izsniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.
25.
Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.
26.
Lai nodrošinātu, ka saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ir ievērots šo noteikumu 24. punktā minētais nosacījums, veicot atbalsta uzskaiti, ņem vērā šādus nosacījumus:
26.1.
ja saimnieciskās darbības veicēji ir apvienoti, ņem vērā visu katram apvienotajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;
26.2.
ja saimnieciskās darbības veicējs ir sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.
27.
Sabiedrība "Altum" un atbalsta saņēmējs ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus.
28.
Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.
29.
Atbalstu šo noteikumu ietvaros drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalsta apvienošanas attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte izmaksu pozīcijai nepārsniedz 100 % no izmaksu pozīcijas vērtības.
30.
Ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. pantā minētos nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja pēc šīs apvienošanas netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībai "Altum" visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu, atbalsta pasākumu, plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 827)
31.
Atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst apvienot ar citu atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem par valsts atbalsta pasākumiem, kas pieņemti atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.2. un 3.3. iedaļai, un ar atbalstu, kuru sniedz atbalsta programmas ietvaros Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 827 redakcijā)
31.1
Atbalstu, kas piešķirts 1.2.2.2. pasākuma ietvaros, nedrīkst apvienot ar citu atbalstu par tām pašām izmaksām, kas piešķirts 1.2.3.4. pasākuma ietvaros.
V.Pārvaldības izdevumi un riska segums
32.
Sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums pārvaldības izdevumu segšanai:
32.1.
3.1.1.1. pasākuma atbilstības periodā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktu;
32.2.
3.1.1.1. pasākuma īstenošanas laikā atmaksātais publiskais finansējums 3.1.1.1. pasākuma pārvaldības izdevumu segšanai, tai skaitā kapitāla atdeves segšanai, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu.
32.3.
1.2.2.2. un 1.2.3.4. pasākuma ietvaros sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.
(Grozīts ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 109)
33.
Pārvaldības izdevumu daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja 2023. gada 31. decembrī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguve šo noteikumu ietvaros ir mazāka par 80 % un atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits 3.1.1.1. pasākuma ietvaros ir mazāks nekā 501.
34.
Pārvaldības izdevumi par garantijām, kuras izsniegtas saskaņā ar šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktu, tiek iekļauti klientu maksājumos, t. i., prēmijās un komisijas maksās.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā)
35.
Sabiedrības "Altum" 3.1.1.1. pasākumā sagaidāmie zaudējumi, kas noteikti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu, tiek finansēti no šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā finansējuma, bet sagaidāmie zaudējumi par pārējām saimnieciskās darbības veicēju garantijām – no šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētā finansējuma.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā)
36.
Sabiedrības "Altum" kapitāla atdeves segšanai no 2019. gada izmanto šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto atmaksāto finansējumu vidēji 10 % apmērā gadā visā programmas īstenošanas laikā no sabiedrības "Altum" kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītrisku, operacionālo risku un citu risku segšanai, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu.
(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 109 redakcijā)
VI.Noslēguma jautājumi
37.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 177. nr.; 2013, 102., 252. nr.; 2014, 146., 184. nr.; 2015, 109. nr.; 2016, 9., 108. nr.; 2017, 36. nr.; 2018, 90. nr.; 2019, 79. nr.).
38.
Lai pagarinātu garantijas, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumiem Nr. 269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" vai Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai", piemēro šos noteikumus, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus.
39.
Garantijām, kas izsniegtas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros, piemēro Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumus Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi".
40.
Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 22. punktam var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktajam termiņam.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 365 redakcijā)
41.
(Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 827)
42.
Šo noteikumu 19.1 punkts stājas spēkā ar dienu, kad Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 37. panta 3. punkta trešo daļu ir saskaņojusi tirgus nepilnību izvērtējumu.
(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 109 redakcijā; 19.1 punkts stājas spēkā 23.03.2023., sk. paziņojumu)
43.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja ir saskaņojusi šo noteikumu 42. punktā minēto tirgus nepilnību izvērtējumu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 109 redakcijā)
44.
Garantijas 1.2.2.2. un 1.2.3.4. pasākumam piešķir, kad finansējums 3.1.1.1. un 13.1.1.1. pasākumam komersantiem ir piešķirts pilnā apmērā vai jaunas garantijas nevar piešķirt atbilstoši 3.1.1.1. un 13.1.1.1. pasākuma nosacījumiem.
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr.
383
Gada drošās zonas prēmijas likmes

Nr.

p. k.

Kredīta kvalitātes klase

Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras "Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings

Gada drošās zonas prēmijas likme

Nodrošinājuma līmenis1

augsts

parasts

zems

1.

Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,4 %

0,4 %

0,4 %

2.

Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,4 %

0,4 %

0,4 %

3.

Augsta maksātspēja A +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3

0,55 %

0,55 %

0,55 %

4.

Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3

0,8 %

0,8 %

0,8 %

5.

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +
BB

BB +
BB

Ba 1
Ba 2

2 %

2 %

2 %

6.

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

BB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

3,8 %

3,8 %

3,8 %

B
B –
B
B –
B 2
B 3

6,3 %

6,3 %

6,3 %

7.

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3

8.

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. 1 Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.