Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 52
Rīgā 2023. gada 7. februārī (prot. Nr. 6 9. §)
22-TA-3379
Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7. panta 5. un 5.1 punktu un 26. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
valsts atzītu profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu (izņemot profesionālās augstākās izglītības dokumentus) paraugus un šo dokumentu izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;
1.2.
valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu paraugus (tai skaitā profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi apliecinoša dokumenta paraugu) un šo dokumentu izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;
1.3.
valsts atzīta profesionālās pilnveides izglītību apliecinoša dokumenta paraugu un izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;
1.4.
valsts atzīta profesionālās ievirzes izglītību apliecinoša dokumenta paraugu un izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;
1.5.
moduļa apliecības paraugu un izsniegšanas kārtību;
1.6.
dokumenta par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi paraugu un izsniegšanas kārtību.
II.Dokumentu paraugi
2.
Profesionālās izglītības apguvi apliecina šādi valsts atzīti profesionālo izglītību apliecinoši dokumenti:
2.1.
apliecība par profesionālo pamatizglītību (1. pielikums);
2.2.
atestāts par arodizglītību (2. pielikums);
2.3.
diploms par profesionālo vidējo izglītību (3. pielikums).
3.
Profesionālās kvalifikācijas ieguvi apliecina šādi valsts atzīti profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:
3.1.
profesionālās kvalifikācijas apliecība (4. pielikums);
3.2.
apliecība par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi (5. pielikums).
4.
Profesionālās pilnveides izglītības apguvi apliecina valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības apguvi (6. pielikums).
5.
Profesionālās ievirzes izglītības apguvi apliecina valsts atzīta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības apguvi (7. pielikums).
6.
Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem pievieno pielikumu – sekmju izrakstu (8. pielikums). Elektroniski sagatavotas profesionālās kvalifikācijas apliecības neatņemama sastāvdaļa ir tai pievienots elektroniski sagatavots sekmju izraksts (9. pielikums).
7.
Apliecībai par profesionālās pilnveides izglītības apguvi un apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības apguvi pievieno pielikumu – akreditētas izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) sagatavotu sekmju izrakstu vai sporta sasniegumu aprakstu.
8.
Diplomam par profesionālo vidējo izglītību pievieno pielikumu – vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, kā arī starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar šīs institūcijas pārbaudījumu.
9.
Profesionālās izglītības programmas moduļa apguvi apliecina izglītības iestādes apliecība par moduļa apguvi (10. pielikums).
10.
Profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecina izglītības iestādes izziņa par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi (11. pielikums).
11.
Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādes valsts atzītos dokumentos papildus var norādīt izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumu.
12.
Valsts atzītu profesionālo izglītību, profesionālo kvalifikāciju, profesionālās pilnveides izglītību un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošie dokumenti (turpmāk – valsts atzīti dokumenti) ir stingrās uzskaites dokumenti.
III.Dokumentu izsniegšana
13.
Valsts atzītus dokumentus un to atvasinājumus izsniedz personai, pamatojoties uz izglītības iestādes vai akreditēta nozares eksaminācijas centra (turpmāk – eksaminācijas centrs) vadītāja rīkojumu.
14.
Šajos noteikumos minētos valsts atzītus dokumentus (izņemot profesionālās kvalifikācijas apliecību un apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi) izsniedz papīra veidā.
15.
Profesionālās kvalifikācijas apliecību izdod elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām. Minētajā apliecībā iekļauj šādu informāciju:
15.1.
profesionālās izglītības iestādes nosaukums, struktūrvienības nosaukums (ja attiecināms);
15.2.
personas vārds, uzvārds un personas kods;
15.3.
profesionālās izglītības programmas nosaukums un kods atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai;
15.4.
dokumenta nosaukums;
15.5.
dokumenta sērija (PKA) un numurs;
15.6.
ieraksts, ka persona ir nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un personai ar eksaminācijas komisijas lēmumu (norāda lēmuma numuru un datumu) ir piešķirta profesionālā kvalifikācija (norāda profesionālās kvalifikācijas nosaukumu, kas atbilst pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam, piektajam, sestajam vai septītajam profesionālās kvalifikācijas līmenim);
15.7.
ieraksts "Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu";
15.8.
reģistrācijas numurs.
16.
Apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi izdod elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām. Minētajā apliecībā iekļauj šādu informāciju:
16.1.
profesionālās izglītības iestādes nosaukums, struktūrvienības nosaukums (ja attiecināms);
16.2.
personas vārds, uzvārds un personas kods;
16.3.
profesionālās izglītības programmas nosaukums un kods atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai;
16.4.
dokumenta nosaukums;
16.5.
dokumenta sērija (PKDA) un numurs;
16.6.
ieraksts "Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu";
16.7.
reģistrācijas numurs.
17.
Apliecību par moduļa apguvi izglītības iestāde izsniedz pēc savas iniciatīvas, pēc pilngadīgas personas vai personas likumiskā pārstāvja pieprasījuma vai personai, kura pārtrauc mācības un ir apguvusi licencētas profesionālās izglītības programmas attiecīgo moduli un nokārtojusi moduļa noslēguma pārbaudījumu.
18.
Apliecību par moduļa apguvi sagatavo uz profesionālās izglītības iestādes veidlapas atbilstoši šo noteikumu 10. pielikumam.
19.
Ja personu, kura ir apguvusi licencētas profesionālās izglītības programmas daļu, atskaita no izglītojamo skaita, personai izsniedz izziņu par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi. Izziņu par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi sagatavo uz profesionālās izglītības iestādes veidlapas atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumam.
20.
Izglītības iestāde, izsniedzot valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, var tam pievienot attiecīgu Europass pielikumu.
21.
Šo noteikumu 2., 3., 4. un 5. punktā minētos dokumentus un to atvasinājumus personai izsniedz pret parakstu valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā. Tajā norāda ieraksta kārtas numuru, personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, profesionālās izglītības programmas nosaukumu un kodu, piešķirto profesionālo kvalifikāciju (ja attiecināms), kā arī sagatavotā dokumenta sēriju un numuru, rīkojuma par sagatavotā dokumenta izsniegšanu datumu un numuru, kā arī sagatavotā dokumenta izsniegšanas datumu.
22.
Profesionālās kvalifikācijas apliecība personai ir pieejama Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, kā arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu. Apliecība par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi personai ir pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu.
23.
Nokārtotā centralizētā eksāmena sertifikāts personai ir pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu.
24.
Izglītības iestāde ierakstus valsts atzītos dokumentos izdara valsts valodā datorsalikumā atbilstoši šo noteikumu pielikumos norādītajiem paraugiem. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta atbilstoši katras konkrētās personas datiem.
IV.Dokumentu izgatavošana un uzskaite
25.
Valsts atzītu dokumentu (izņemot profesionālās kvalifikācijas apliecības un apliecības par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi) un sekmju izraksta veidlapas izgatavo komersants, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi attiecīgu līgumu.
26.
Valsts atzītu dokumentu veidlapas izgatavo un noformē atbilstoši šādām prasībām:
26.1.
izmanto A4 formāta tonētu papīru (blīvums 120 g/m2) ar tipogrāfiski iespiestu aizsardzības tīkliņu pelēkā krāsā;
26.2.
pirmās lappuses augšējā labajā stūrī tipogrāfiski iespiež aizsardzības elementu sudraba krāsā – hologrammu, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā izvietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās – uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija" (turpmāk – hologramma);
26.3.
pirmās lappuses augšējās malas centra daļā tipogrāfiski iespiež uzrakstu "Latvijas Republika" melnā krāsā un zem tā – krāsainu lielā valsts ģerboņa attēlu;
26.4.
tipogrāfiski augstspiedes tehnikā iespiež valsts atzīta dokumenta nosaukumu, sērijas apzīmējumu un dokumenta kārtas numuru.
27.
Sekmju izraksta veidlapai izmanto A4 formāta papīru baltā krāsā (blīvums 100 g/m2). Veidlapas pirmās lappuses rekvizītu zonas vidū tipogrāfiski iespiež uzrakstu "Sekmju izraksts" un pirmās lappuses augšējā labajā stūrī – hologrammu.
28.
Valsts atzītu dokumentu veidlapas sērijas apzīmēšanai lieto latīņu alfabēta lielos sākumburtus un numura apzīmēšanai – sešzīmju skaitli, sākot ar 000001:
28.1.
apliecībai par profesionālo pamatizglītību – sērija PPA;
28.2.
atestātam par arodizglītību – sērija PAA;
28.3.
diplomam par profesionālo vidējo izglītību – sērija PVD;
28.4.
profesionālās kvalifikācijas apliecībai– sērija PKA;
28.5.
apliecībai par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi – sērija PKDA;
28.6.
apliecībai par profesionālās pilnveides izglītības apguvi – sērija PPIA;
28.7.
apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības apguvi – sērija PIIA.
29.
Profesionālās kvalifikācijas apliecības veidlapu un numuru automātiski ģenerē Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
30.
Sekmju izrakstā izglītības iestāde norāda sēriju un numuru atbilstoši sagatavotajam valsts atzītam dokumentam.
31.
Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs iesniedz komersantam ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu iesniegumu par dokumentu veidlapu izgatavošanu. Iesniegumā norāda izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pilnu nosaukumu, licencētās izglītības programmas nosaukumu un kodu, valsts atzīta dokumenta veidlapas nosaukumu un nepieciešamo skaitu un sekmju izraksta veidlapu nepieciešamo skaitu.
32.
Komersants pēc šo noteikumu 31. punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodrošina pieprasīto valsts atzītu dokumentu veidlapu un sekmju izraksta veidlapu izgatavošanu un izsniedz tās ne vēlāk kā:
32.1.
četru mēnešu laikā – valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas;
32.2.
mēneša laikā – valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītību un profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi apliecinošu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas.
33.
Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pilnvarotā persona no komersanta saņem valsts atzītu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas kopā ar pavadzīmi. Pavadzīmē norāda valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu un sekmju izraksta veidlapu skaitu. Viens iesnieguma un pavadzīmes eksemplārs glabājas izglītības iestādē, otrs eksemplārs – pie komersanta.
34.
Saņemot valsts atzītu dokumentu veidlapas, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pilnvarotā persona pārbauda to nosaukumus, sēriju, numurus un skaitu un parakstās stingrās uzskaites dokumentu izsniegšanas žurnālā. Tajā norāda valsts atzītu dokumentu veidlapu izsniegšanas datumu, pavadzīmes numuru, dokumenta nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu, iestādes nosaukumu un adresi, pilnvaras numuru, pilnvarotās personas amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu.
35.
Izglītības iestāde saņemtās valsts atzītu dokumentu veidlapas reģistrē valsts atzītu dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālā. Tajā norāda dokumentu veidlapu saņemšanas datumu, pavadzīmes numuru, dokumenta nosaukumu, sēriju, numurus, skaitu, pilnvarotās personas parakstu un tā atšifrējumu. Žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmoga nospiedumu.
36.
Valsts atzītu dokumentu veidlapas, personai sagatavotos, bet neizsniegtos valsts atzītus dokumentus un to atvasinājumus, valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālu, valsts atzītu dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālu un visus ar valsts atzītu dokumentu veidlapu saņemšanu saistītos dokumentus glabā ugunsdrošā slēgtā seifā.
37.
Ja izglītības iestādi reorganizē vai likvidē, tad izglītības iestādes vadītāja noteiktas personas iznīcina neizmantotās valsts atzītu dokumentu veidlapas un sagatavo par to norakstīšanas aktu. Tajā norāda iznīcināto valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu. Iznīcināmo valsts atzītu dokumentu sērijas apzīmējumu kopā ar dokumenta numuru izgriež un ielīmē aktā. Personai sagatavotos, bet neizsniegtos valsts atzītus dokumentus nodod tiesību un saistību pārņēmējam vai, ja tāds nav noteikts, Latvijas Nacionālajā arhīvā.
38.
Izglītības iestāde katru gadu līdz 1. februārim Valsts izglītības informācijas sistēmā sagatavo pārskatu par valsts atzītu dokumentu veidlapu un sekmju izraksta veidlapu apriti iepriekšējā kalendāra gadā. Minēto pārskatu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija.
39.
Pārskatā par valsts atzītu dokumentu veidlapu un sekmju izraksta veidlapu apriti iepriekšējā kalendāra gadā norāda:
39.1.
no izgatavotāja saņemto valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus, skaitu un saņemšanas datumu;
39.2.
personām izsniegto valsts atzītu dokumentu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu;
39.3.
personām izsniegto valsts atzītu dokumentu dublikātu (turpmāk – dublikāts) nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu;
39.4.
iznīcināto valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu, iznīcināšanas iemeslu, iznīcināšanas akta numuru un datumu;
39.5.
izglītības iestādē uz nākamo kalendāra gadu glabāšanā esošo valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu un sekmju izraksta veidlapu skaitu.
40.
Par valsts atzītu dokumentu veidlapu reģistrēšanu, glabāšanu, izsniegšanu un anulēšanu ir atbildīgs izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs.
V.Dublikāta izsniegšana
41.
Dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta valsts atzīta dokumenta vietā, ja dublikāta saņemšanai nepieciešamie dati ir pietiekami dublikāta saņemšanai un ir iespējams izmantot līdzvērtīga valsts atzīta dokumenta veidlapu. Valsts atzītu dokumentu veidlapas dublikātu izgatavošanai saņem no izgatavotāja, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu.
42.
Lai saņemtu dublikātu, persona:
42.1.
iesniedz attiecīgu iesniegumu izglītības iestādē, kura izsniegusi zudušo valsts atzītu dokumentu;
42.2.
iesniedz oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis" publicēšanai ar izglītības iestādes vadītāju saskaņotu iesniegumu par zudušā valsts atzīta dokumenta izsludināšanu par nederīgu;
42.3.
sedz visus izdevumus, kas saistīti ar dublikāta izgatavošanu un izsniegšanu.
43.
Ja izglītības iestāde ir likvidēta bez saistību pārņēmēja vai izglītības iestādei nav datu, kas nepieciešami dublikāta saņemšanai, zudušā dokumenta īpašnieks tos pieprasa Personāla dokumentu valsts arhīvam (turpmāk – arhīvs). Kad iegūti arhīva dati, persona ir tiesīga pieprasīt dublikātu izglītības iestādei, kura īsteno līdzvērtīgu profesionālās izglītības programmu un piešķir līdzvērtīgu profesionālo kvalifikāciju. Ja informācija ir pietiekama, izglītības iestāde ir tiesīga izsniegt dublikātu.
44.
Dublikātu, kas noformēts atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām, personai izsniedz ne agrāk kā 10 dienas pēc šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minētās publikācijas.
45.
Valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā veic papildu ierakstu "Dublikāts" un ieraksta rīkojuma par dublikāta izsniegšanu datumu un numuru. Persona dublikāta saņemšanu apliecina ar parakstu.
VI.Noslēguma jautājumi
46.
Dokumentus (izņemot moduļa apliecības) atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem paraugiem izsniedz, sākot ar 2023. gada 1. septembri. Līdz 2023. gada 31. augustam izglītības iestāde izsniedz dokumentus, kas izgatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" un Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumos Nr. 902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti" noteiktajiem paraugiem.
47.
Šo noteikumu 15. punktā minēto prasību par profesionālās kvalifikācijas apliecības izdošanu elektroniskā formā piemēro ar 2023. gada 1. septembri. Līdz 2023. gada 31. augustam profesionālās kvalifikācijas apliecību izglītības iestāde izsniedz papīra veidā atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" noteiktajam paraugam.
48.
Šo noteikumu 16. punktā minēto prasību par apliecības par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi izdošanu elektroniskā formā piemēro ar 2024. gada 1. jūniju. Līdz 2024. gada 31. maijam apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi izsniedz papīra veidā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Apliecības par profesionālo pamatizglītību paraugs
2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Atestāta par arodizglītību paraugs
3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Diploma par profesionālo vidējo izglītību paraugs
4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Profesionālās kvalifikācijas apliecības paraugs
5.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Apliecības par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi paraugs
6.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Apliecības par profesionālās pilnveides izglītības apguvi paraugs
7.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības apguvi paraugs
8.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Sekmju izraksta paraugs
9.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Elektroniski sagatavota sekmju izraksta paraugs
10.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Apliecības par moduļa apguvi paraugs
11.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
52
Izziņas par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi paraugs