Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 261
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 8. §)
23-TA-500
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un  katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību  18.¹ panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un  katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 15. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.1. valsts budžeta ilgtermiņa saistībās normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteiktajos gadījumos, tai skaitā valsts budžeta ilgtermiņa saistībās procentu izdevumiem, kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsoļu ieņēmumu instrumentu līdzekļu finansēto vai līdzfinansēto apstiprināto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši precizētajiem darba grafikiem un naudas plūsmām;".
2.
Papildināt ar 9.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.9. izdevumos saistībā ar minimālo pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru pārskatīšanu, kā arī ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistīto pakalpojumu nodrošināšanai, atbalsta pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta nodrošināšanu, ņemot vērā prognozētās izmaiņas saņēmēju skaitā un minimālo ienākumu sliekšņa apmērus, kas n+1 gadam tiek aprēķināti atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētajai aktuālajai minimālo ienākumu mediānai mēnesī un n+2 un n+3 gadam – atbilstoši prognozētajai minimālo ienākumu mediānai mēnesī."
3.
Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.1. no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai, procentu izdevumiem, kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai, izdevumiem klimata pārmaiņu finanšu instrumentam un emisijas kvotu izsoļu ieņēmumu instrumentiem uz citiem izdevumiem, izņemot gadījumus, ja ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums;".
4.
Izteikt 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.3. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un emisijas kvotu izsoļu ieņēmumu instrumentu finansēto vai līdzfinansēto apstiprināto projektu un pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" (turpmāk – 80.00.00 programma) plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu, kā arī no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu;".
5.
Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
"21. Ministrija atbilstoši šo noteikumu 20. punktā minētajam lēmumam iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes sadalījumam pa n+1, n+2 un n+3 gadu."
6.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Ministrija iesniedz Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā pieteikumus prioritārajiem pasākumiem vidējam termiņam (1. pielikums) un prioritāro pasākumu sarakstu nozīmīguma secībā (2. pielikums), nosūtot tos attiecīgi uz Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas oficiālo elektroniskā pasta adresi."
7.
Svītrot 25. punktu.
8.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Ministrija, kura plāno prioritāro pasākumu, kas saistīts ar operatīvo darbību, iesniedzot prioritārā pasākuma pieteikumu, vienlaikus ar atsevišķu dokumentu iesniedz prioritārā pasākuma pieteikumu, kurā papildus ietverta atbilstoši klasificēta informācija."
9.
Izteikt 27.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.4. koda ceturto daļu (koda sestā zīme "N") piemēro tikai šo noteikumu 18. punktā minēto iestāžu prioritārajiem pasākumiem. Tieslietu ministrija, iesniedzot Satversmes aizsardzības biroja un Datu valsts inspekcijas prioritāro pasākumu pieteikumus, koda ceturto daļu (koda sesto, septīto un astoto zīmi) apzīmē attiecīgi ar "SAB" un "DVI". Ekonomikas ministrija, iesniedzot Konkurences padomes prioritāro pasākumu pieteikumus, koda ceturto daļu (koda sesto un septīto zīmi) apzīmē attiecīgi ar "KP". Iekšlietu ministrija, iesniedzot Valsts drošības dienesta un Iekšējās drošības biroja prioritāro pasākumu pieteikumus, koda ceturto daļu (koda sesto, septīto un astoto zīmi) apzīmē attiecīgi ar "VDD" un "IDB";".
10.
Papildināt ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
"31.1 Iekšlietu ministrija nodrošina, ka Valsts drošības dienesta un Iekšējās drošības biroja prioritāro pasākumu sarakstu nodala no pārējo Iekšlietu ministrijas prioritāro pasākumu saraksta un iesniedz atsevišķā datnē MS Excel formātā."
11.
Izteikt 32.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"32.2. prioritārā pasākuma mērķi (ne vairāk kā 250 zīmju) un aprakstu (ne vairāk kā 250 vārdu). Ja ministrija prioritārā pasākuma pieteikumu sagatavo, lai nodrošinātu normatīvā akta prasību izpildi, attiecīgo normatīvo aktu norāda prioritārā pasākuma aprakstā;".
12.
Izteikt 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"32.3. to Valdības rīcības plāna pasākumu un tā numuru, kura izpildi nodrošinās attiecīgais prioritārais pasākums;".
13.
Izteikt 32.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"32.9. ar prioritārā pasākuma ieviešanu saistītās plānotās amata vietu skaita izmaiņas (+/–) pret n gadu. Ja kopējais ministrijas amata vietu skaits netiek mainīts, pie citas būtiskas informācijas norāda budžeta programmu (apakšprogrammu) un iestādi, starp kurām plānota amata vietu pārdale resora ietvaros;".
14.
Izteikt 34.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"34.3. tās budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu, kuras ietvaros prioritārais pasākums tiks īstenots. Starpnozaru prioritārajiem pasākumiem norāda arī budžeta resora numuru;".
15.
Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:
"39. Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai prioritāro pasākumu izvērtēšanas un apkopošanas procesā ir tiesības ministrijām pieprasīt:
39.1. papildu un precizējošu informāciju, tai skaitā detalizētus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus par jebkuru šo noteikumu 1. un 2. pielikumā ietverto informāciju;
39.2. precizētus prioritāro pasākumu pieteikumus šajos noteikumos minētajos gadījumos."
16.
Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Valsts kanceleja divu nedēļu laikā pēc prioritāro pasākumu iesniegšanas datuma, kas noteikts budžeta sagatavošanas grafikā, izvērtē ministriju prioritāro pasākumu atbilstību Nacionālajam attīstības plānam, citiem politikas plānošanas dokumentiem un Valdības rīcības plānam un iesniedz savu vērtējumu Ministru prezidentam un Finanšu ministrijai."
17.
Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:
"43. Finanšu ministrija un Valsts kanceleja, ja nepieciešams, nosūta ministrijai viedokli par konstatētajām neatbilstībām un norādījumus informācijas precizēšanai. Pēc minētā viedokļa saņemšanas ministrija noteiktajā termiņā atkārtoti iesniedz precizēto vai papildināto informāciju atbilstoši saņemtajiem norādījumiem. Ja ministrijai un Valsts kancelejai ir atšķirīgs viedoklis par prioritāro pasākumu sasaisti ar politikas rezultatīvajiem rādītājiem un attiecīgajiem attīstības plānošanas dokumentiem, ministrija izvērtē Valsts kancelejas viedokli un, ja nepieciešams, precizē to."
18.
Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:
"44. Valsts kanceleja līdz kārtējā gada 1. jūlijam sagatavo novērtējumu par iepriekšējos gados prioritārajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma un no citiem avotiem piešķirtā finansējuma atbilstību Nacionālajam attīstības plānam un iesniedz to Ministru prezidentam un Finanšu ministrijai."
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Finanšu ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre A. Čakša