Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 410
Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 42. §)
22-TA-1907
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
9. panta septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 143. nr.; 2022, 77., 91. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Patvēruma meklētājam nodrošina sagatavošanu pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma, iespēju iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību (turpmāk – vispārējā izglītība) saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātajām prasībām izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minētam nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam (turpmāk – civiliedzīvotājs) vispārējās izglītības ieguvi nodrošina saskaņā ar minēto normatīvo aktu un šiem noteikumiem. Civiliedzīvotājam profesionālās vidējās izglītības, tai skaitā iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības, ieguvi pēc pamatizglītības ieguves (turpmāk – profesionālā vidējā izglītība) un iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguves turpināšanu nodrošina saskaņā ar šiem noteikumiem."
2.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Ja pašvaldība nevar nodrošināt civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības ieguvi  vai  iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, pašvaldības atbildīgā amatpersona vienas darbdienas laikā sniedz informāciju ministrijai par nepieciešamību nodrošināt civiliedzīvotājam profesionālās vidējās izglītības ieguvi vai  iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguvi."
3.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Ja ministrija nevar nodrošināt civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības vai iepriekš uzsāktās  profesionālās ievirzes izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, ministrija informē attiecīgo nozares ministriju par nepieciešamību nodrošināt civiliedzīvotājam profesionālās vidējās izglītības ieguvi vai  iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Valsts dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, var uzņemt civiliedzīvotāju profesionālās ievirzes izglītības programmā, ja to ir iespējams nodrošināt iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņojot to ar attiecīgās nozares ministriju."
4.
Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
"25. Ministrija piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 23. punktā minētās informācijas saņemšanas vai attiecīgā nozares ministrija piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 24. punktā minētās informācijas saņemšanas nosaka tās padotībā esošo izglītības iestādi, kas nodrošina profesionālās vidējās izglītības ieguves iespējas civiliedzīvotājiem. Ja ministrija vai attiecīgās nozares ministrija nevar nodrošināt civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, ministrija vai attiecīgās nozares ministrija informē pašvaldības atbildīgo amatpersonu par nepieciešamību nodrošināt civiliedzīvotājam vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši šo noteikumu 22. punkta prasībām."
5.
Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Civiliedzīvotāju ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņem izglītības programmā viņa vecumam atbilstošā klasē, grupā vai atbilstošā kursā, izstrādājot individuālo izglītības programmas apguves plānu un nosakot nepieciešamos atbalsta pasākumus, tai skaitā valsts valodas apguvi, pamatojoties uz valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, valsts vispārējās vidējās izglītības un valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un profesionālās ievirzes izglītības programmā noteikto izglītības satura apguvi. Uzņemot civiliedzīvotāju attiecīgajā klasē vai kursā iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas turpināšanai, izglītības iestāde novērtē civiliedzīvotāja iepriekš iegūtās profesionālās zināšanas, prasmes un  iemaņas atbilstoši izglītības programmas saturam. Izglītības iestāde iepazīstina civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi ar civiliedzīvotājam izstrādāto individuālo izglītības programmas apguves plānu un noteiktajiem atbalsta pasākumiem."
6.
Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Finansējumu civiliedzīvotāju vispārējās izglītības un profesionālās izglītības ieguvei piešķir atbilstoši šo noteikumu 9. punktam. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu attiecībā uz profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanu piešķir minētās izglītības programmas īstenošanas laikā. Privātām izglītības iestādēm, kas nodrošina vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi civiliedzīvotājiem (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kā arī valsts dibinātām izglītības iestādēm ministrija minēto finansējumu pieprasa no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas. Valsts dibinātā izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi civiliedzīvotājiem nodrošina izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros."
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece