Noteikumu (grozījumu) projekts

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 270
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 39. §)
23-TA-908
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma

5. panta ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 237. nr.; 2022, 29., 216. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.5. kooperatīvo sabiedrību apvienība ir juridiska persona, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu pieder kooperatīvajām sabiedrībām un kura nodrošina vietējās izcelsmes izejvielas pārstrādi vismaz 75 procentu apmērā, vai kooperatīvā sabiedrība, kurā visi biedri ir citas kooperatīvās sabiedrības;".
2.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Atbalstu par energoefektivitātes palielināšanu piešķir, ja:
28.1. ēkā enerģiju izmanto mikroklimata regulēšanai – apkurei un telpu dzesēšanai;
28.2. investē apgaismojumā, ražošanas līnijās, ierīcēs vai iekārtās;
28.3. iegādājas rūpnieciski ražotas ierīces vai iekārtas, kurām ir augstākais energoefektivitātes marķējums vai kuru energoefektivitāti apliecinājis ražotājs, nepiemērojot šo noteikumu 12.4.2. apakšpunktā minēto energoefektivitātes procentuālo palielinājumu."
3.
Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:
"35. Lauku saimniecībām no putnkopības un cūkkopības nozarei paredzētā finansējuma piešķir atbalstu ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunu būvju būvniecību un esošo būvju pārbūvi, novietošanu, ierīkošanu, atjaunošanu, uzlabojot dzīvnieku labturības apstākļus vai īstenojot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumus, lai mazinātu iespējamās epizootiju un epifitotiju sekas, kā arī kūtsmēslu krātuvju un starpkrātuvju būvniecībai, pārbūvei vai nosegšanai, kūtsmēslu biežas izvākšanas konveijeru sistēmām, kūtsmēslu iestrādes tehnikai un aprīkojumam vai novietņu aprīkošanai ar uzlabotas labturības (brīvās turēšanas sistēmas) novietnes aprīkojumu mājputnu turēšanai. Atbalstu citiem putnkopības un cūkkopības nozares lauku saimniecību projektiem nodrošina no šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā apakšpasākuma kopējā finansējuma."
4.
Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Atbalstu nepiešķir alkoholisko dzērienu ražošanai, izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros spirta saturs nepārsniedz 12 procentu, ja projektu īsteno teritorijā ārpus valstspilsētām."
5.
Izteikt 43.3 punktu šādā redakcijā:
"43.3 Nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 procentiem no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām. Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 100 procentiem no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām."
6.
Izteikt 43.8 punktu šādā redakcijā:
"43.8 Piešķirto finansējumu šajos noteikumos var apvienot ar citā atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais finansējums kopā ar citā atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo šajos noteikumos noteikto reģionālā finansējuma intensitāti atbilstoši Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem (NUTS 3 saskaņā ar 2021. gada klasifikāciju) un maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā:
43.81. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales statistiskajā reģionā, izņemot administratīvās vienības  Limbažu, Ogres, Saulkrastu, Tukuma novadā un Pierīgas statistiskajā reģionā, – 60 procentu, Rīgas statistiskajā reģionā – 50 procentu;
43.82. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales statistiskajā reģionā, izņemot šo noteikumu 43.83. apakšpunktā minētos novadus,  lielajiem komersantiem – 40 procentu, vidējiem komersantiem – 50 procentu;
43.83. administratīvajās vienībās Limbažu, Ogres, Saulkrastu un Tukuma novadā, kā arī Pierīgas statistiskajā reģionā lielajiem komersantiem – 30 procentu, vidējiem komersantiem – 40 procentu;
43.84. Rīgas statistiskajā reģionā lielajiem komersantiem – 30 procentu, vidējiem komersantiem – 40 procentu."
7.
Papildināt ar 52.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"52.5. putnkopības un cūkkopības nozares lauku saimniecībām, kas īsteno projektu atbilstoši šo noteikumu 35. punktam, maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs  ir 4 000 000 euro."
8.
Papildināt ar 66.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"66.4. nekustamā īpašuma un ar to saistīto stacionāro iekārtu iegādes izmaksas, ja atbalsta pretendents ir kooperatīvo sabiedrību apvienība."
9.
Papildināt ar 69.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"69.3. nekustamā īpašuma un ar to saistīto stacionāro iekārtu iegādes izmaksas, ja atbalsta pretendents ir kooperatīvo sabiedrību apvienība."
10.
Izteikt 74.9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"74.9.2. sertificēta speciālista aizpildītu ēkas energoaudita pārskatu (14. pielikums) ar energoefektivitātes aprēķinu atbilstoši Regulas Nr. 1305/2013 45. panta 1. punktam, ja, īstenojot projektu, plānots uzlabot atbalsta saņēmēja energoefektivitāti. Ja projektā paredzēts iegādāties iekārtu, kurai ir augstākais energoefektivitātes marķējums, papildus iesniedz informāciju par energoefektivitātes marķējumu;".
11.
Papildināt ar 74.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"74.14. nekustamā īpašuma tirgus vērtības aprēķinu – kooperatīvo sabiedrību apvienība, kas projektā paredz iegādāties nekustamo īpašumu un ar to saistītas stacionāras iekārtas."
12.
Papildināt ar 96. punktu šādā redakcijā:
"96. Izdevumi saskaņā ar šo noteikumu 66.4., 69.3. un 74.14. ​​​​​​apakšpunktu ir attiecināmi no 2023. gada 1. janvāra."
13.
Izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Zemkopības ministrs D. Šmits
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
270

"10. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 30. novembra

noteikumiem Nr. 776


Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.–2027. gadam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs1


Nr.
p. k.

Apakšpasākumi un to darbības

Pretendents

Attiecināmo izmaksu apmērs (euro)

I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

1.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve Lauku saimniecība

1 000 000

t. sk. traktortehnikas un ražas novākšanas tehnikai

400 000

2.

Būvju būvniecība un pārbūve Lauku saimniecība, kuras pamatdarbība ir lauksaimniecība

1 000 000 + summa2, par kuru var palielināt attiecināmo izmaksu apmēru.

Kopsummā attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz 2 000 000

3.

Siltumnīcas būvniecība vai pārbūve Lauku saimniecība

3 000 000

4. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve Jauna kooperatīvā sabiedrība 5 000 0003

5.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve

Putnkopības un cūkkopības nozares lauku saimniecība, īstenojot projektu atbilstoši šo noteikumu 35. punktam

4 000 000

II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

6.

Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve Pārstrādes saimnieciskās darbības veicējs

5 000 000

Pārstrādes saimnieciskās darbības veicējs, kura pamatdarbība ir lauksaimniecības produktu pārstrāde

5 000 000 + summa4, par kuru var palielināt attiecināmo izmaksu apmēru.

Kopsummā attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz 7 000 000

Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos

100 000

Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu saimnieciskās darbības veicējs kļūst par reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju darbībās ar augu izcelsmes produktiem vai atzītu saimnieciskās darbības veicēju darbībās ar dzīvnieku izcelsmes produktiem

300 000

Lauku saimniecībai jauna pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja izveidošanai

2 000 000

III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

7.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), tostarp meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma) Pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība)

300 000

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs

bez ierobežojuma

Piezīmes.

1 Maksimālo atbalsta apmēru vērtē kopš 2021. gada.

2 Summu, par kuru var palielināt attiecināmo izmaksu apmēru attiecībā uz būvju būvniecību un pārbūvi, Lauku atbalsta dienests aprēķina, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, izmantojot šādu formulu:

A = B + C, kur

A – palielināmā attiecināmo izmaksu apmēra summa;

B + C – saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumiem atbalsta pretendenta samaksātā darba alga un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsumma divos pēdējos noslēgtajos taksācijas gados.

3 Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs kopā visos šo noteikumu 1. punktā minētajos apakšpasākumos.

4 Summu, par kuru var palielināt attiecināmo izmaksu apmēru, Lauku atbalsta dienests aprēķina, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, izmantojot šādu formulu:

A = B + C, kur

A – palielināmā attiecināmo izmaksu apmēra summa;

B + C – saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem atbalsta pretendenta samaksātā darba alga un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsumma divos pēdējos noslēgtajos taksācijas gados."