Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 727
Rīgā 2023. gada 5. decembrī (prot. Nr. 60 66. §)
23-TA-2935
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto, piecpadsmito un sešpadsmito daļu 
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 77., 136., 153., 183., 213. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 371.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"371.7.1 ja pēc šo noteikumu 371.7. apakšpunktā minētās finansējuma pārdalīšanas ekoshēmu atbalsta intervences vienības minimālā summa netiek sasniegta, tās sasniegšanai pārdala finansējumu, kas paredzēts ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam, nodrošinot, ka pārdalītā finansējuma apmērs nerada risku pārsniegt atļautā avansa maksājuma lielumu. Ja pēc finansējuma pārdales no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta kādas ekoshēmu atbalsta intervences vienības minimālā summa netiek sasniegta, to ekoshēmu atbalsta intervenču finansējuma daļu, kas veidojas no vienības plānotās summas pārsnieguma, pārdala tām ekoshēmu atbalsta intervencēm, kuru vienības minimālā summa netiek sasniegta, nepārsniedzot vienības minimālo summu;".
2.
Izteikt 371.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"371.10. pēc šo noteikumu 371.7., 371.7.1, 371.8. un 371.9. apakšpunktā minētās atbalsta pārdalīšanas aprēķināma ekoshēmu atbalsta intervencē piešķiramā faktiski izmaksājamā vienības summa kārtējā gadā, intervencei noteikto atbalsta apmēru dalot ar valstī kopējo noteikto vienību skaitu hektāros attiecīgajā intervencē;".
3.
Papildināt ar 371.15.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"371.15.1 ja ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamās vienības summu aprēķina pirms ekoshēmu intervenču faktiski izmaksājamās vienības summu aprēķināšanas, aprēķinot ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamo vienības summu saskaņā ar šo noteikumu 371.15. un 371.16. apakšpunktu, no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta kārtējā gada paredzētā indikatīvā atbalsta apmēra atņemama finansējuma summa, kuru pārdala saskaņā ar šo noteikumu 371.7.1 apakšpunktu un kuru Lauku atbalsta dienests nosaka, pamatojoties uz ģeotelpisko iesniegumu datiem par ekoshēmu intervencēm;".
4.
Izteikt 25. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 5. decembra
noteikumiem Nr.
727

"25. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 18. aprīļa

noteikumiem Nr. 198


Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamās vienības summas aprēķināšana


Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamās vienības summas saskaņā ar šo noteikumu 371.16. apakšpunktu aprēķināmas, izmantojot šādas formulas:

 

                                                 VSFU1.1= FPIU1.1 + FPIU1.2 – VSPU1.3 * (O4FU1.3 – O4PU1.3) + ∆FPU1.1_2 – 10 * O4FU1.2
O4FU1.1 + O4FU1.2

 

VSFU1.2 = VSFU1.1 + 10, kur:

 

VSFU1.1 – ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta (turpmāk – ISIP) faktiski izmaksājamā vienības summa šo noteikumu 107.2. apakšpunktā noteiktajos novados un valstspilsētās (turpmāk – pārējie novadi un valstspilsētas), euro/ha;

 

VSFU1.2 – ISIP faktiski izmaksājamā vienības summa šo noteikumu 107.2. apakšpunktā noteiktajos novados (turpmāk – novadi ar īpašiem apstākļiem), euro/ha;

 

VSPU1.3 – maksājuma mazajiem lauksaimniekiem (turpmāk – MLS) plānotā un faktiski izmaksājamā vienības summa, euro, saimniecībai;

 

FPIU1.1 – ISIP indikatīvais finanšu piešķīrums pārējos novados un valstspilsētās, euro;

 

FPIU1.2 – ISIP indikatīvais finanšu piešķīrums novados ar īpašiem apstākļiem, euro;

 

∆FPU1.1_2 – ISIP novados ar īpašiem apstākļiem un pārējos novados un valstspilsētās kopējā faktiskā finanšu piešķīruma palielinājums (+) vai samazinājums (–) salīdzinājumā ar ISIP novados ar īpašiem apstākļiem un pārējos novados un valstspilsētās kopējo indikatīvo finanšu piešķīrumu, ja tas radies finanšu pārneses dēļ, koriģējot tiešo maksājumu shēmu faktiskos finanšu piešķīrumus, euro;

 

O4PU1.3 – MLS plānotā izlaide, saimniecību skaits;

 

O4FU1.1 – ISIP faktiskā izlaide pārējos novados un valstspilsētās, ha;

 

O4FU1.2 – ISIP faktiskā izlaide novados ar īpašiem apstākļiem, ha;

 

O4FU1.3 – MLS faktiskā izlaide, saimniecību skaits.

 "