Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 227
Rīgā 2024. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 15 43. §)
24-TA-196
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 774 "Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums"
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 774 "Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 130. nr.; 2011, 67. nr.) šādus grozījumus:
1.
Svītrot 2.7. apakšpunktu.
2.
Svītrot 2.9. apakšpunktu.
3.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Padomes priekšsēdētājs uzaicina piedalīties padomes sēdēs publisko personu institūciju pārstāvjus, publisko personu kontrolēto kapitālsabiedrību un komersantu, kas sniedz sabiedrisko pakalpojumu (turpmāk – kapitālsabiedrība), pārstāvjus, sabiedrisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjus, kurus skar un uz kuriem attiecas padomes sēdē izskatāmais jautājums."
4.
Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
"5.1 Padomes darba kārtību nosaka tās priekšsēdētājs, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu operatīvās darba grupas (turpmāk – darba grupa) sagatavotos priekšlikumus un iekļaujot šo noteikumu 14. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtos jautājumus."
5.
Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Padomes sekretariāta funkcijas veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra)."
6.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Padomes sekretariātam ir šādi uzdevumi:
7.1. virzīt izskatīšanai padomē darba grupā sagatavotos priekšlikumus un ziņojumus par konkrētu lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu īstenošanu;
7.2. uzraudzīt padomes lēmumu izpildi;
7.3. informēt padomi un darba grupu par lēmumu izpildes gaitu."
7.
Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"II. Padomes uzdevums un tiesības".
8.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Padomes uzdevums ir lemt par nepieciešamajiem pasākumiem konkrētu lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu virzīšanai, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu."
9.
Svītrot 9. punktu.
10.
Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.1. uzdot aģentūrai apkopot publiskās personas institūciju, privātā sektora un sabiedrisko organizāciju sniegto informāciju par konkrētu lielo un stratēģiski nozīmīgo  investīciju projektu ieviešanu;".
11.
Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.2. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs publisko personu institūciju, kapitālsabiedrību, sabiedrisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjus, kā arī citus ekspertus."
12.
Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.3. ieteikt publisko personu institūcijām un kapitālsabiedrībām konkrētus risinājumus investīciju projektu veiksmīgai ieviešanai;".
13.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks."
14.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Padomes sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos."
15.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Padomes sēdēs piedalās padomes locekļi, aģentūras pārstāvis un uzaicinātās personas. Uzaicinātās personas piedalās tikai to jautājumu apspriešanā, uz kuru apspriešanu tās ir uzaicinātas."
16.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs balsstiesīgie padomes locekļi."
17.
Svītrot 29. punktu.
18.
Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss vai – viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieka balss."
Ministru prezidente E. Siliņa
Ekonomikas ministrs V. Valainis