22-TA-903
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība" ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām"
(J. Vitenbergs, D. Bankoviča, M. Sprindžuks, I. Indriksone, E. Rinkēvičs, L. Meņģelsone, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka fiziskas personas identitātes elektroniskā vidē nodrošināšanas un kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu uzturēšanai no 2024. gada līdz 2026. gadam tiek piemērots informatīvajā ziņojuma piektajā sadaļā iekļautais proporcionālais finansējuma modelis.
3.
Pieņemt zināšanai, ka fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai laika periodā no 2024. gada līdz 2026. gadam kopējais nepieciešams finansējums 2024. gadā - 4 835 786 euro ar PVN, 2025. gadā - 5 200 434 euro ar PVN un 2026. gadā - 5 562 521 euro ar PVN.
4.
Lai nodrošinātu finansējumu fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai laika periodā no 2024. gada līdz 2026. gadam, noteikt, ka finansējuma avoti ir šādi:
4.1.
valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendes 2024. gadā - 1 885 957 euro, 2025. gadā - 2 028 169 euro un 2026. gadā - 2 169 383 euro (palielinājums pret Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 42. §) 6. punktā noteikto 2024. gadā - 339 571 euro, 2025. gadā - 481 783 euro un 2026. gadā - 622 997 euro);
4.2.
saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 42. §) 6. punktu paredzētais finansējums 2024. gadā - 2 173 980 euro, 2025. gadā - 2 173 980 euro un 2026.gadā - 2 173 980 euro (resursu avots: ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu);
4.3.
papildu valsts budžeta finansējums 2024. gadā - 775 849 euro, 2025. gadā - 998 285 euro un 2026. gadā - 1 219 158 euro.
5.
Jautājumu par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai 2024. gadā - 775 849 euro, 2025. gadā - 998 285 euro un 2026. gadā - 1 219 158 euro apmērā izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā prioritārā pasākuma pieteikumu atbilstoši šī protokollēmuma 4.3. apakšpunktā noteiktajam.
6.
Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) līdz 2023. gada 1. septembrim noslēgt vienošanos pie 2016. gada 29. decembrī starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" noslēgtā deleģēšanas līguma par uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu 2024.-2026. gadam.
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Aizsardzības ministriju izvērtēt tiesisko regulējumu un nepieciešamības gadījumā līdz 2024. gada 1. janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei, lai nodrošinātu tiesisko ietvaru un noteiktu atbildīgās institūcijas par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK paredzēto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanu kā valsts pārvaldes funkciju.
8.
Lai nodrošinātu no pārskatītās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK dalībvalstīm izrietošo pienākumu izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot darba grupu, iekļaujot darba grupas sastāvā Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Aizsardzības ministrijas deleģētus pārstāvjus, un darba grupā līdz 2024. gada 1. janvārim noteikt uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu finansēšanas modeli un institūciju atbildības jomas, iesaistīto valsts pārvaldes institūciju funkcijas un uzdevumus.
9.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" līdz 2024. gada 30. decembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par personas apliecības turētāja kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamās funkcionalitātes nepārtrauktības nodrošināšanu 10 gadu periodam ar 2027. gadu.
10.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt problēmjautājumus, kas saistīti ar kvalificēta elektroniskā zīmoga lietojamību, lai nodrošinātu turpmāku valsts pārvaldes pakalpojumu drošu transformāciju, un nepieciešamības gadījumā līdz 2024. gada 1. janvārim vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.
11.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju  izvērtēt "Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 910/2014 groza attiecībā uz Eiropas digitālās identitātes regulējuma izveidi" (turpmāk – eIDAS priekšlikums) ietvertās prasības attiecībā uz vienotā Eiropas digitālās identitātes maka ieviešanu nacionālajā līmenī un nepieciešamības gadījumā divpadsmit mēnešu laikā pēc eIDAS priekšlikuma spēkā stāšanās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu projektus eIDAS priekšlikuma ieviešanai Latvijas Republikā.
12.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" dalību eIDAS priekšlikuma izstrādes Eiropas Komisijas darba grupās attiecībā uz vienotā Eiropas digitālā maka tehnisko un arhitektūras risinājumu izstrādi  un sagatavošanu  nostiprināšanai eIDAS priekšlikuma tiesiskajā ietvarā, un valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" izmantot Digitālās Eiropas Programmas iespējas un piedalīties projektu uzsaukumos, lai īstenotu Eiropas vienotās digitālas identitātes maka risinājumu pilotprojektu atbilstoši eIDAS priekšlikuma prasībām.
13.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2023. gada 1. maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām", kuros noteikt prasības, kādām jāatbilst kvalificētiem un kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, lai to līmeņi sakristu ar augstu uzticamības līmeni atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajam.