Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-383
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
1.
Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
2.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:
2.1.
šā rīkojuma pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu;
2.2.
šā rīkojuma pielikuma 6., 7. un 8. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu.
3.
Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. septembra
rīkojumam Nr.
484
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi
Nr.
p. k.
Adrese Īpašuma sastāvs Telpu grupas kadastra apzīmējums
1.
 

Muitas iela 13–16

Muitas
Kalkūnes pagasts
Daugavpils novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 5060/92310 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0489 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4460 003 0489) 4460 003 0489 001 016
2.
 

Rūpnīcas iela 5–1

Liepa
Liepas pagasts
Priekuļu novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 7660/51780 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4260 003 0216 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4260 003 0216) 4260 003 0216 001 001
3.
 

"Salmiņi"–2

Liepas pagasts
Priekuļu novads

 

dzīvoklis un tam piekrītošās 4610/23920 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4260 006 0131 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 4260 006 0131 002) un trijām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 4260 006 0131, 4260 006 0132 un 4260 006 0133) 4260 006 0131 001 002
4.
 

"Uplejas"–3

Priekuļu pagasts
Priekuļu novads
 

dzīvoklis un tam piekrītošās 2240/21350 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4272 002 0148 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4272 002 0148) 4272 002 0147 001 003
5.
 
Mazā Nometņu iela 82–9
Rīga
 
dzīvoklis un tam piekrītošās 4610/48870 kopīpašuma domājamās daļas no divām dzīvojamām mājām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 056 0097 001 un 0100 056 0097 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 056 0097) 0100 056 0097 001 002
6. Mārkalnes iela 1–87E
Rīga
 
dzīvoklis un tam piekrītošās 1140/172000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 091 2111 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 091 2111) 0100 091 2111 001 074
7. Rāceņu iela 2–11
Rīga
 
dzīvoklis un tam piekrītošās 1920/51040 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 073 2028 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 073 2028) 0100 073 2028 001 011
8.

Struktoru iela 13–26

Rīga

dzīvoklis un tam piekrītošās 1530/133040 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 089 0063 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 089 0063) 0100 089 0063 001 026