Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 766
Rīgā 2023. gada 15. novembrī (prot. Nr. 57 57. §)
23-TA-1438
Par nekustamā īpašuma "Rīti–1" Olaines pagastā, Olaines novadā, pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Rīti–1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 001 0400) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 001 0400) 5,5321 ha platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 8080 0010 400 001, 8080 0010 400 002 un 8080 0010 400 003) – Olaines pagastā, Olaines novadā, kas nepieciešams valsts aizsardzības vajadzībām. 
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2023. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ iekšlietu ministrs R. Kozlovskis