23-TA-957
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai"
(K. Briškens, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kuros:
2.1.
paredzēt uzdevumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā nosaka vienreizēju atlīdzību nekustamā īpašuma īpašniekam par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai, tostarp pārbūvei un atjaunošanai, nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, un, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu, iekļaut prasību, ka elektronisko sakaru tīkla, tostarp iekārtu, īpašniekiem jāsedz izmaksas, kas saistītas ar elektronisko sakaru tīkla, sakaru iekārtu būvniecību un ierīkošanu, nojaukšanu un pārvietošanu, ja puses nevienojas citādi;
2.2.
noteikt, ka, ierīkojot vai būvējot (arī pārbūvējot) publiskos elektronisko sakaru tīklus un to infrastruktūras inženierbūves, elektronisko sakaru komersantam ir tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar savlaicīgu nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu šādos gadījumos:
2.2.1.
ja  publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra ierīkota vai izbūvēta par publiskajiem līdzekļiem līdz konkrētai adresei, elektronisko sakaru komersantam, lai savu tīklu pieslēgtu subsidētajai infrastruktūrai, ir tiesības izmantot nepieciešamajā apjomā attiecīgo valsts un pašvaldību īpašumā esošo nekustamo īpašumu, un valsts un pašvaldību nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums sadarboties ar elektronisko sakaru komersantu, lai rastu risinājumu izmantot nepieciešamajā apjomā attiecīgo valsts un pašvaldību īpašumā esošo nekustamo īpašumu infrastruktūras izvietošanai, ievērojot šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktā paredzēto atlīdzības noteikšanas kārtību;
2.2.2.
ja publisko elektronisko sakaru tīklu pārvietošanas pienākums izriet no pašvaldības saistošajiem noteikumiem;  
2.3.
iekļaut regulējumu, kas novērš, ka kopīpašumā esošā nekustamajā īpašumā jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai vai izbūvei nepieciešama 100 % kopīpašnieku piekrišana;
2.4.
precizēt regulējumu saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvajos aktos noteikto, ievērojot, ka elektronisko sakaru tīklus var paredzēt pašvaldības lokālplānojumā vai detālplānojumā;
2.5.
iekļaut prasību, ka būvniecības ierosinātājs, būvējot (tajā skaitā pārbūvējot vai atjaunojot) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, publisku ēku, rūpniecības objektu vai tuneli, nodrošina tehnisko risinājumu, lai iekštelpās (izņemot tehniskajās telpās, kurās ikdienā neuzturas cilvēki) būtu paredzēts radiopārklājums ar radiosignāla līmeni augstāku par 96 dBm.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, konsultējoties ar elektronisko sakaru nozares nevalstiskajām organizācijām, sešu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2.5. apakšpunktā iekļautās normas stāšanās spēkā  izvērtēt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Latvijas būvnormatīvos, kas detalizēs šī protokollēmuma 2.5. apakšpunktā paredzētās Elektronisko sakaru likuma prasības.
4.
Satiksmes ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim izstrādāt vadlīnijas tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvietošanai.
5.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju  sešu mēnešu laikā izstrādāt un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, lai noteiktu regulējumu Elektronisko sakaru likumā nostiprinātā dzīvojamās mājas īpašnieka pienākuma - nodrošināt elektronisko sakaru komersantam piekļuvi tam piederošam elektronisko sakaru tīklam - izpildei.
6.
Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktā paredzētās kārtības stāšanās spēkā sagatavot un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi", kuros noteikt, ka šie noteikumi neattiecas uz bezvadu elektronisko sakaru infrastruktūras izvietošanu publiskajām personām piederošajos īpašumos ārtelpās (piemēram, uz ēku jumtiem).
7.
Ekonomikas ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim sadarbībā ar Satiksmes ministriju, konsultējoties ar elektronisko sakaru nozares nevalstiskajām organizācijām, izvērtēt šādus pasākumus administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus atbilstošajos tiesību aktos:
7.1.
kompleksu pasākumu (risinājumu) iespējas, lai uzlabotu elektronisko sakaru tīklu būvniecības procesa nodrošināšanu  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tostarp  attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu projekta saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem un rakšanas atļauju izsniegšanu;
7.2.
izvērtēt iespējas izstrādāt regulējumu, kas nosaka, ka pašvaldībām jaunas ielas būvniecības gadījumā vai būtiski pārbūvējot esošās ielas ir nepieciešams paredzēt ārējiem inženiertīkliem kopīgu kanalizāciju un iespēju robežās nepieciešams šos tīklus pārcelt uz kopīgo kanalizāciju.
8.
Satiksmes ministrijai līdz 2024. gada 30. decembrim, konsultējoties ar elektronisko sakaru nozares nevalstiskajām organizācijām, izvērtēt šādus pasākumus administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai:
8.1.
izvērtēt iespējas noteikt regulējumu iepriekš saskaņota projekta ietvarā saskaņošanas procedūras aizstāšanai ar savlaicīgu nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu, veicot ēkā esošā elektronisko sakaru tīkla modernizāciju, nomainot vara kabeļus ar optisko šķiedru kabeļiem;
8.2.
izvērtēt iespējas normatīvajā regulējumā noteikt vienkāršotu gaisvadu līniju demontāžas procesu, lai atvieglotu neaktīvu elektronisko sakaru gaisvadu līniju demontāžu, un nepieciešamības gadījumā iesniegt Ekonomikas ministrijā priekšlikumus grozījumiem būvniecības regulējumā.
9.
Satiksmes ministrijai aktualizēt un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 30. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā".