Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-772
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Izdarīt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā  (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110A., 247A. nr.; 2021, 37., 50B., 55A., 68A., 73A., 118., 129A.,186A., 207. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 63.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Ja šā likuma 62. pantā minētajā laikposmā bērnam piešķirts alternatīvais statuss un atbalsts par bērnu nav izmaksāts šā likuma 63. pantā noteiktajā kārtībā, atbalstu piešķir bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes vadītājam.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
2.
Papildināt likumu ar 68.1 pantu šādā redakcijā:
"68.1 pants. Šā likuma 68. pantā minēto vienreizējo pabalstu personai piešķir, ja šā likuma 68. pantā minētajā laikposmā pilngadīgai personai piešķirts alternatīvais statuss un persona ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai viņai ir noteikta invaliditāte, vai personai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību."
3.
Papildināt 69. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ja šā likuma 68.1 pantā minētajai personai, kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai kurai ir noteikta invaliditāte, vienlaikus ir arī izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, viņai vienreizējo pabalstu piešķir divkāršā apmērā."
4.
Papildināt likumu ar 70.pantu šādā redakcijā:
"70.2 pants. (1) Personai, kurai līdz ārkārtējās situācijas beigām radušās tiesības uz šā likuma 68.pantā minēto vienreizējo pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to izmaksā, pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumā persona norāda:
1) vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2) tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
3) Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts.

(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu izskata un pabalstu izmaksā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Labklājības ministrs G. Eglītis