Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 213
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 13. §)
24-TA-346
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:
1.1.
nekustamo īpašumu "Laidzes 11A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8801 013 0073) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0073) 0,1959 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 8801 013 0073 001) – Talsos, Talsu novadā;
1.2.
nekustamo īpašumu  "Jaundurbe" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9082 004 0303) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) 0,85 ha platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi  9082 004 0303 001, 9082 004 0303 002 un  9082 004 0303 003) – Smārdes pagastā, Tukuma novadā.
2.
Pircēji par valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.
3.
Nekustamo īpašumu valdītājam nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens