Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-855
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma
8. panta ceturtās daļas 1. punktu
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā kārto ciltsgrāmatu šķirnes vaislas liellopiem, cūkām, aitām, kazām, zirgiem un ciltsreģistru krustojuma vaislas cūkām.
2.
Ciltsgrāmatu un ciltsreģistu kārto attiecīgā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība (turpmāk – biedrība) vai krustojuma cūku audzētāju organizācija (turpmāk – organizācija), kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību.
3.
Biedrībai, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli, ir pieejama Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) ciltsdarba, snieguma pārbaudes un pārraudzības datubāze attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku datu apskatei un lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā.
4.
Datus par ciltsgrāmatā ierakstītajiem un ciltsreģistrā reģistrētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem biedrības vai organizācijas arhīvā glabā pastāvīgi.
5.
Ja biedrība vai organizācija pieņēmusi lēmumu par darbības izbeigšanu vai no datu centra saņēmusi lēmumu par biedrības vai organizācijas atzīšanas atsaukšanu, kā arī lēmumu par audzēšanas programmas apstiprinājuma atsaukšanu, tā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai datu centra lēmuma saņemšanas ar nodošanas un pieņemšanas aktu ciltsgrāmatā ierakstīto un ciltsreģistrā reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku datus – identifikācijas numuru un citus zootehniskajā sertifikātā norādāmos datus – elektroniski vai papīra dokumenta formā nodod datu centra uzturētajā ciltsdarba, snieguma pārbaudes un pārraudzības informācijas arhīvā, ja vien minētie dati datu centrā nav pieejami elektroniski. Datu centrs nodrošina arhīvā nodoto ciltsgrāmatā ierakstīto un ciltsreģistrā reģistrēto dzīvnieku datu pieejamību biedrībai vai organizācijai.
6.
Biedrība tīršķirnes vaislas liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatu iedala daļās un klasēs atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulas (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (Dzīvnieku audzēšanas regula) (turpmāk – regula 2016/1012), 15., 16. un 17. pantam, kā arī audzēšanas programmai.
7.
Tīršķirnes vaislas liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas pamatdaļā, ja tas atbilst regulas 2016/1012 18. panta vai 20. panta 2. punktā un minētās regulas II pielikuma 1. daļas I nodaļā vai III nodaļas 1. punktā noteiktajām prasībām.
8.
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu var ierakstīt attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas pamatdaļā, neievērojot šo noteikumu 7. punktā minētās prasības, ja:
8.1.
tas ir iesaistīts jaunas šķirnes radīšanā un biedrība izpilda regulas 2016/1012 19. panta 1. un 3. punktā noteiktās prasības;
8.2.
tas ir iesaistīts šķirnes atjaunošanā un biedrība izpilda regulas 2016/1012 19. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības;
8.3.
tas pieder pie apdraudētas šķirnes un biedrība izpilda regulas 2016/1012 20. panta 2. punktā un II pielikuma 1. daļas III nodaļas 2. punktā noteiktās prasības.
9.
Šķirnes liellopu, cūku, aitu un kazu ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, ja tā atbilst regulas 2016/1012  20. panta 1. punktā un II pielikuma 1. daļas II nodaļā noteiktajām prasībām un audzēšanas programmas īstenošanas prasībām, ir snieguma pārbaudē un ja:
9.1.
piena liellopa izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē;
9.2.
gaļas liellopa izcelsme ir zināma vismaz divās priekšteču paaudzēs;
9.3.
cūkas izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē;
9.4.
aitas izcelsme ir zināma vismaz divās priekšteču paaudzēs, izņemot Romanovas šķirnes aitas, kurām izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē;
9.5.
kazas izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē.
9.1
Zirgu ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, ja tas atbilst regulas 2016/1012 20. panta 1. punktā un II pielikuma 1. daļas II nodaļā noteiktajām prasībām, ir snieguma pārbaudē un tā izcelsme atbilst audzēšanas programmā noteiktajām prasībām.
9.2
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu, ja tas ir iesaistīts jaunas šķirnes radīšanā vai šķirnes atjaunošanā vai pieder pie apdraudētas šķirnes, var ierakstīt attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā saskaņā ar audzēšanas programmā noteiktajām prasībām.
10.
Krustojuma vaislas cūku reģistrē ciltsreģistrā, ja tā atbilst regulas 2016/1012 23. pantā un II pielikuma 2. daļā noteiktajām prasībām.
11.
Lai liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu ierakstītu ciltsgrāmatā vai krustojuma cūku reģistrētu ciltsreģistrā, dzīvnieka īpašnieks iesniedz biedrībā vai organizācijā iesniegumu. Iesniegumā atbilstoši biedrības vai organizācijas prasībām norāda ganāmpulka numuru vai ganāmpulka numuru un lauksaimniecības dzīvnieka identifikācijas numuru.
12.
Šo noteikumu 11. punktā minētais iesniegums nav nepieciešams, ja ganāmpulka īpašniekam ar biedrību vai organizāciju ir noslēgta vienošanās, kas paredz, ka biedrība vai organizācija periodiski pārskata attiecīgā ganāmpulka lauksaimniecības dzīvniekus un atbilstošos ieraksta ciltsgrāmatā vai reģistrē ciltsreģistrā.
13.
Ja biedrības rīcībā nav visas nepieciešamās informācijas par attiecīgo lauksaimniecības dzīvnieku, tā lūdz īpašnieku iesniegt biedrībā vai organizācijā papildinformāciju par lauksaimniecības dzīvnieku.
14.
Biedrība vai organizācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā iesnieguma un šo noteikumu 13. punktā minētās informācijas saņemšanas vai saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minēto vienošanos izvērtē lauksaimniecības dzīvnieka atbilstību šo noteikumu 6.​​​​​, 7.8.9.9.19.2 ​​​​​​​un 10. punktā minētajām prasībām un izpilda vienu no šādām darbībām:
14.1.
ieraksta lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatā vai krustojuma vaislas cūkas reģistrē ciltsreģistrā;
14.2.
papīra vai elektroniska dokumenta formā paziņo ganāmpulka īpašniekam par atteikumu ierakstīt lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatā vai reģistrēt krustojuma vaislas cūku ciltsreģistrā, ja vien savstarpējā vienošanās neparedz, ka paziņojums par atteikumu netiek sūtīts.
15.
Lauksaimniecības dzīvniekus, kas ciltsgrāmatā ir ierakstīti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ciltsgrāmatā atkārtoti neieraksta.
16.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumus Nr. 361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 128., 225. nr.; 2017, 5. nr.).