MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1643
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par enerģijas cenu pieauguma ietekmes mazinošiem pasākumiem"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensēšanu 50 procentu apmērā visiem elektroenerģijas galalietotājiem no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30. aprīlim, kompensējot elektroenerģijas sistēmas operatoriem negūtos ieņēmums par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, kas rodas par tiem piemērojot  50 procentu samazinātu maksu.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā  likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””.
4.
Pieņemt zināšanai, ka pēc likumprojekta “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” pieņemšanas nepieciešamo finansējumu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensēšanai, kas nepārsniedz 77 894 000 euro, Ekonomikas ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīs pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 29.07.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam” atbilstoši iepriekšējos gados iegūto un neizlietoto izsoļu ieņēmumu apmēram, kas iegūti, izsolot likumā “Par piesārņojumu” 32.2 panta trešajā daļā minētās emisijas kvotas.
5.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", paredzot nosacījumus un kārtību maksas par sistēmas pakalpojumiem kompensēšanai 50 procentu apmērā.
6.
Pieņemt zināšanai un atbalstīt, ka elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensēšana 50 procentu apmērā provizoriski palielina vispārējās valdības budžeta deficītu 2021.gadā par 7 881 770 euro un 2022.gadā par 42 068 200 milj. euro.