Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-1742
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu:
1.
Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
2.
Noteikt, ka Krīzes vadības padome un Veselības ministrija ir atbildīgās institūcijas darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.
3.
Ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 8. punktu, 17.5. apakšpunktu, 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 52., 179., 194., 329., 331. un 335. punktu, 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšnodaļu.
(MK 01.12.2021. rīkojuma Nr. 909 redakcijā)
4.
Šajā rīkojumā lietotie termini atbilst terminiem, kas lietoti normatīvajos aktos Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.
5.
Ārkārtējās situācijas laikā:
5.1.
darba devēji:
5.1.1.
nodrošina darbiniekiem (amatpersonām) attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;
5.1.2.
organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā;
5.1.3.
nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), tai skaitā brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar testēšanas sertifikātu vai darba devēja organizētu Covid-19 antigēna skrīninga testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un testa rezultāts ir negatīvs;
5.1.4.
nepieļauj darbinieku (amatpersonu) pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu;
5.1.5.
lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu), tai skaitā darbinieku (amatpersonu) ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 antigēna skrīninga testu). Šādā gadījuma testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem;
5.1.6.
darba devējs izstrādā šā rīkojuma 5.1.5. apakšpunktā minēto darbinieku testēšanas iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā un iekļauj to iekšējā kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, tai skaitā aprakstot testu veikšanas un rezultātu paziņošanas, kā arī kontroles procedūras un rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā;
5.1.7.
atstādina no darba pienākumu veikšanas darbinieku (amatpersonu), kam konstatēts pozitīvs darba vietā veiktā skrīninga testa rezultāts;
5.1.8.
identificē personas (kontaktpersonas), kas pēdējo triju dienu laikā darba vietā bijušas ciešā kontaktā ar šā rīkojuma 5.1.6. apakšpunktā minētajiem darbiniekiem (amatpersonām), un organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas septiņu kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Ja darba vietā netiek veikta minēto kontaktpersonu ikdienas skrīninga testēšana, tās ievēro mājas karantīnu;
5.2.
ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada 15.  novembrim), darba devējs darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas;
5.3.
valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
5.4.
(svītrots no 06.12.2021. ar MK 24.11.2021. rīkojumu Nr. 879; sk. grozījuma 2. punkta ievaddaļu);
5.5.
(svītrots no 06.12.2021. ar MK 24.11.2021. rīkojumu Nr. 879; sk. grozījuma 2. punkta ievaddaļu);
5.6.
Nacionālo bruņoto spēku komandierim, ņemot vērā militārā dienesta uzdevumu specifiku valsts aizsardzības nodrošināšanā, ir tiesības noteikt, ka profesionālā dienesta pildīšanai Nacionālajos bruņotajos spēkos nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
5.7.
darba devējs izvērtē katra darbinieka (amatpersonas), tostarp brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem, darba (amata) pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. Pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, vērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, pieprasa, lai darbiniekam (amatpersonai) būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja pastāv kāds no minētajiem apstākļiem:
5.7.1.
ja darbinieks (amatpersona) darba (amata) pienākumu pildīšanas laikā ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no klienta vai vairāki darbinieki (amatpersonas) darba (amata) pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem;
5.7.2.
ja darbiniekam (amatpersonai) ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms;
5.7.3.
ja darbinieka (amatpersonas) klātienes darba (amata) pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
5.7.1
no 2021. gada 15. decembra darbiniekiem, tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kuri nav minēti šā rīkojuma 5.7. apakšpunktā un kuri veic darba pienākumus klātienē, nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
5.8.
ja darbiniekam (amatpersonai) darba pienākumu veikšanai, epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai darba vietā vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks (amatpersona) nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju;
5.9.
šā rīkojuma 5.1. un 5.4. apakšpunkta prasības var neattiecināt uz darbiniekiem (amatpersonām), kam, veicot darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem (amatpersonām) vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās;
5.9.1
(svītrots no 06.12.2021. ar MK 24.11.2021. rīkojumu Nr. 879; sk. grozījuma 2. punkta ievaddaļu);
5.9.2
darbinieki, kuri strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas) un kuriem darba devējs neorganizē šā rīkojuma 5.1.5. apakšpunktā minēto skrīninga testēšanu vai kuriem tā nav veikta pēdējo 72 stundu laikā, ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka viņiem nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un viņiem nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā viņi bijuši tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss;
5.10.
saņemt un sniegt saimnieciskos pakalpojumus (tai skaitā kultūras pakalpojumus vai atrakcijas ārtelpās), organizēt un apmeklēt pasākumus, kā arī apmeklēt sporta sacensības var tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja tiek nodrošināts, ka: 
5.10.1.
tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija; 
5.10.2.
netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vakcinētu vai pārslimojušu pilngadīgu personu pavadībā;
5.10.3.
tiek nodrošināta šajā rīkojumā noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana; 
5.10.4.
tiek lietotas sejas maskas. Sejas masku var nelietot fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, kā arī sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta sacensībās; 
5.10.5.
vietās, kur pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laikā nav iespējams nodrošināt distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu, laikā vai telpā tiek nodalītas to apmeklētāju plūsmas, kas ir kopā ar bērniem, ja bērnam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;
5.10.6.
bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu, ja bērnam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Bērni līdz 12 gadu vecumam tādu pieaugušo pavadībā, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, epidemioloģiski drošā vidē var atrasties bez sadarbspējīga sertifikāta;
5.11.
aizliegts sniegt iekštelpās klātienes saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos);
5.12.
saimnieciskos pakalpojumus, tai skaitā atrakcijas ārtelpās un skaistumkopšanas pakalpojumus, tirdzniecības izstādes var sniegt epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus šajā rīkojumā noteiktajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām tiek ievēroti šādi nosacījumi:
5.12.1.
vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības;
5.12.2.
izstāžu norises vietās eju platums starp izstāžu stendu rindām vai distance starp vairākām vienā telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām ir vismaz trīs metri;
5.12.3.
tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem;
5.12.1
atļauts pulcēties privātos pasākumos un aizsargātas miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmēs (sapulcēs, gājienos un piketos), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
5.12.11.
iekštelpās pulcējas ne vairāk kā 10 personas;
5.12.12.
ārtelpās pulcējas ne vairāk kā 20 personas;
5.13.
bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas var saņemt šādus pakalpojumus:
5.13.1.
pakalpojumus klātienē, ja tos nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai;
5.13.2.
atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās;
5.13.3.
sabiedriskā transporta un starptautisko pārvadājumu pakalpojumus, tostarp starptautiskos pasažieru pārvadājumus, un ar to sniegšanu saistītus pakalpojumus, kā arī komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili;
5.13.4.
pasta pakalpojumus;
5.13.5.
ēdienu līdzņemšanai;
5.13.6.
finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus (banku darbība, patērētāju kreditēšana, apdrošināšana, valūtas maiņa);
5.13.7.
avārijas likvidēšanas un neatliekamos komunālos pakalpojumus;
5.13.8.
remonta un apkopes pakalpojumus;
5.13.9.
telekomunikācijas pakalpojumus (tai skaitā telekomunikāciju preces, kas tiek iegādātas kopā ar pakalpojumu);
5.13.10.
individuāli vai vienas mājsaimniecības locekļiem:
5.13.10.1.
izmitināšanas pakalpojumus;
5.13.10.2.
fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem;
5.13.11.
veterinārmedicīniskie pakalpojumi;
5.13.1
sniedzot šo noteikumu 5.13. apakšpunktā minētos pakalpojumus, ievēro šādas prasības:
5.13.11.
tiek lietotas sejas maskas;
5.13.12.
personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības (izņemot sabiedriskā transporta pakalpojumus, starptautiskos pasažieru pārvadājumus un izmitināšanas pakalpojumus);
5.13.13.
ja iespējams, pakalpojumi tiek sniegti pēc iepriekšēja pieraksta;
5.13.14.
iekštelpām, kur tiek sniegti pakalpojumi epidemioloģiski nedrošā vidē, ir atsevišķa ieeja no ārtelpas;
5.13.2
publisko pakalpojumu sniegšanā ievēro šādus nosacījumus:
5.13.21.
pakalpojumu sniedz pilnībā attālināti;
5.13.22.
pakalpojuma sniegšana klātienē ir pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes, pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta;
5.13.23.
šā rīkojuma 5.13.2. apakšpunkta nosacījumi netiek attiecināti uz šo noteikumu 5.13.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem;
5.14.
netiek sniegti pakalpojumi un organizēti pasākumi laikposmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 06.00, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos sniegtos pakalpojumus, transporta pakalpojumus, šā rīkojuma 5.13. apakšpunktā minētos saimnieciskos pakalpojumus un tirdzniecības pakalpojumus šā rīkojuma 5.16.1., 5.16.2. un 5.16.3. apakšpunktā minētajās tirdzniecības vietās, kā arī šā rīkojuma 5.23.2. apakšpunktā minētos sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus. Darba laika izņēmumus reliģisko darbību veikšanas vietās var noteikt tieslietu ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju;
5.14.1
saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;
5.15.
tirdzniecības pakalpojumus klātienē, izņemot šā rīkojuma 5.16. apakšpunktā minētās tirdzniecības vietas, var sniegt:
5.15.1.
iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē, nosakot tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai vienai personai nodrošinātu ne mazāk kā 15 m2  no publiski pieejamās iekštelpu platības, un lietojot sejas maskas. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;
5.15.2.
ārtelpās epidemioloģiski drošā un nedrošā vidē, lietojot sejas maskas;
5.16.
tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt:
5.16.1.
iekštelpās, ja kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība nav lielāka par 1500 m2, ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un vienai personai publiski pieejamā telpu platība ir ne mazāka par 25 m2 (vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs), šādās tirdzniecības vietās:
5.16.1.1.
pārtikas veikalos (veikalos, kur 70 % no sortimenta ir pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barība un preses izdevumi);
5.16.1.2.
medicīnas preču tirdzniecības vietās, kur vismaz 90 % no preču sortimenta ir medicīnas preces, un aptiekās (tai skaitā veterinārajās aptiekās);
5.16.1.3.
optikas veikalos;
5.16.1.4.
dzīvnieku barības veikalos;
5.16.1.5.
preses tirdzniecības vietās;
5.16.1.6.
higiēnas preču veikalos (veikalos, kur 70 % no sortimenta ir higiēnas preces);
5.16.2.
degvielas uzpildes stacijās;
5.16.3.
reģistrēto autoostu un dzelzceļa staciju biļešu kasēs;
5.16.4.
tirgos ārtelpās un ielu tirdzniecības vietās, tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam un pircējiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā lietojot sejas maskas;
5.16.1
uz aptiekām, kas veic vakcināciju pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, netiek attiecināta šā rīkojuma 5.16. apakšpunkta ievaddaļā noteiktā prasība attiecībā uz telpu platības nodrošināšanu vienam apmeklētājam, bet tiek noteikta prasība vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības (vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs);
5.16.2
ielu tirdzniecības organizators ielu tirdzniecības organizēšanas vietā:
5.16.21.
nodrošina darbību epidemioloģiski drošā vidē;
5.16.22.
nodrošina vismaz divu metru attālumu starp tirdzniecības vietām un katras tirdzniecības vietas apmeklētājiem iespēju ievērot vismaz divu metru distanci;
5.16.23.
kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju pārvietošanos ejās un novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā nodrošina, ka starp tirdzniecības vietām un apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās ir ievērota vismaz divu metru distance;
5.16.24.
nerīko izklaides pasākumus (piemēram, tematiskus svētkus, atrakcijas, muzikālus priekšnesumus), izņemot tematiskas izstādes, ja tiek nodrošināta divu metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem;
5.16.25.
nodrošina fizisku ielu tirdzniecības vietas norobežošanu un vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju apmeklētājiem pie ieejas ielu tirdzniecības vietas teritorijā, lai novērstu epidemioloģiski drošās vides nosacījumiem neatbilstošu personu iekļūšanu ielu tirdzniecības vietā, kā arī kontrolētu dalībnieku plūsmu un skaitu;
5.16.26.
vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no ielu tirdzniecības vietas teritorijas platības;
5.16.27.
nodrošina, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot šā rīkojuma  5.22. apakšpunktā minētās epidemioloģiskās drošības prasības;
5.16.28.
norīko atbildīgo personu, kas atrodas ielu tirdzniecības vietā un organizē normatīvajos aktos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. Informāciju par atbildīgo personu izvieto labi redzamā vietā;
5.16.29.
izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kurā apraksta procedūru:
5.16.29.1.
kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās);
5.16.29.2.
kā tiek kontrolēta sadarbspējīgu sertifikātu esība tirdzniecības dalībniekiem un apmeklētājiem;
5.16.3
reģistrētās autoostās un dzelzceļa stacijās, kurās tiek sniegti saimnieciskie pakalpojumi un nav iespējams organizēt epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto saimniecisko pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīgu nodalīšanu no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem saimnieciskajiem pakalpojumiem, sadarbspējīgo sertifikātu verifikāciju nodrošina pie ieejas saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā, kas darbojas epidemioloģiski  drošā vidē;
5.17.
iepirkšanās līdzekļu, tai skaitā grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās līdzekļu pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta;
5.18.
tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī tirgus pārvaldītājs:
5.18.1.
ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajā rīkojumā minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Informāciju par atbildīgo personu izvieto labi redzamā vietā;
5.18.2.
nodrošina, ka tirdzniecības centrā vai slēgta tipa tirgus paviljonā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Tirdzniecības centrā maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu;
5.18.3.
izvieto informāciju par tirdzniecības centra vai tirgus paviljona kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformāciju;
5.18.4.
ja tirdzniecības centra kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7 000 m2, nodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta;
5.18.5.
organizē epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīgu nodalīšanu no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem;
5.19.
šā rīkojuma 5.15. apakšpunktā minētajās tirdzniecības vietās ar distances saziņas līdzekļiem iegādāto preču izsniegšana tiek organizēta, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un ar atsevišķu ieeju no ārtelpas, vai arī izsniedzot preces ārpus telpām;
5.20.
(Svītrots)
5.20.1
tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās saimniecisko pakalpojumu sniegšanas epidemioloģiskās drošības vide netiek mainīta;
5.21.
uz ieslodzījuma vietām neattiecas:
5.21.1.
šā rīkojuma 5.1.​​​, 5.2. ​​un 5.4. apakšpunkta nosacījumi;
5.21.2.
šajā rīkojumā minētie ierobežojumi un prasības tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem). Ieslodzītajiem normatīvajos aktos paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām;
5.21.3.
uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu – ilgstošas satikšanās telpu iekārtu un aprīkojuma izmantošana – neattiecas šajā rīkojumā minētās prasības saimniecisko pakalpojumu veikšanai. Minētā pakalpojuma izmantošanas laikā nodrošina ieslodzījuma vietās noteikto epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu;
5.21.4.
šajā rīkojumā minētie ierobežojumi un prasības ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ieslodzījuma vietās piemēro ieslodzījuma vietās noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības;
5.22.
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, izņemot šā rīkojuma 5.13.5. apakšpunktā minētos gadījumus, sniedz tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus šajos noteikumos noteiktajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām tiek nodrošināts, ka:
5.22.1.
pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 10 personas kopā);
5.22.2.
vismaz divu metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;
5.23.
šā rīkojuma 5.22. apakšpunktā minētās prasības nav attiecināmas uz:
5.23.1.
valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļiem, ja ir nodrošināts, ka:
5.23.1.1.
starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ir trīs metru distance, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;
5.23.1.2.
pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četri apmeklētāji, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
5.23.2.
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu sporta komandu dalībniekiem to uzturēšanās vietā, ja ir nodrošināts, ka personu grupas, kurām nav ikdienas saskares, tiek nodalītas atsevišķās plūsmās, kas nepārklājas;
5.24.
publiskus pasākumus rīko tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus tiek nodrošināts, ka:  
5.24.1.
apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās; 
5.24.2.
pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 apmeklētāji;
5.24.3.
blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, vai ne vairāk kā 10 personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā (tai skaitā ne vairāk kā četras pilngadīgas personas). Starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance vai aizsargbarjera, sēdvietas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus;
5.24.4.
apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas sektoros, savstarpēji nesatiekas; 
5.24.5.
pasākuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu ārpus sēdvietām;  
5.24.6.
pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju vai pasākuma apmeklētāju reģistrāciju. Personalizācija ietver šādu informāciju par apmeklētāju: vārds (vārdi), uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā vienu mēnesi un nodod centram pēc tā pieprasījuma; 
5.25.
uz pasākumiem: 
5.25.1.
tai skaitā uz kultūras pasākumiem, konferencēm,  sporta pasākumiem un sacensībām, kas izsludināti līdz 2021. gada 8. oktobrim un notiek epidemioloģiski drošā vidē, netiek attiecināti šā rīkojuma 5.14. un 5.24. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz cilvēku skaitu un pasākuma norises laiku  līdz 2021. gada 18. oktobrim; 
5.25.2.
uz tirdzniecības izstādēm un privātiem pasākumiem, kas ieplānoti līdz 2021. gada 8. oktobrim un notiek publiskās vietās epidemioloģiski drošā vidē, netiek attiecināti šo noteikumu nosacījumi, izņemot prasību par sejas masku lietošanu,  līdz 2021. gada 18. oktobrim; 
5.25.1
valsts un pašvaldību iestādēm atļauts īstenot aktivitātes likumā "Par svētku, atceres un atzīmējām dienām" noteikto svētku un atceres dienu svinīgai atzīmēšanai (izņemot publiskus pasākumus Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē, tai skaitā uguņošanu un salūtu), nodrošinot, ka minētās aktivitātes neveicina cilvēku nekontrolētu pulcēšanos;
5.26.
amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi klātienē tiek organizēti epidemioloģiski drošā vidē, ja: 
5.26.1.
grupā ir ne vairāk kā 20 personas; 
5.26.2.
vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu mēģinājumam paredzētās telpas platības; 
5.26.3.
izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nepārsniedz 25 %; 
5.26.4.
amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām; 
5.26.5.
mēģinājuma laikā tiek nodrošināta divu metru distance, izņemot deju nodarbību laikā; 
5.26.1
plašsaziņas līdzekļu raidījumi tiek veidoti tikai epidemioloģiski drošā vidē. Lai nodrošinātu skatītājiem nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju, plašsaziņas līdzekļu raidījumu veidošanas laikā raidījuma dalībnieki var nelietot sejas masku, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
5.26.11.
raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki;
5.26.12.
tiek nodrošināta telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1000 ppm, kā arī atbilstoši iespējām tiek nodrošināta nepārtraukta vai regulāra gaisa kvalitātes kontrole;
5.26.13.
raidījuma laikā skatītāji tiek regulāri informēti, ka visiem raidījuma dalībniekiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un sejas maskas netiek lietotas, lai nodrošinātu skatītājiem nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju;
5.26.2
reliģiskās darbības veikšanas vietās (iekštelpās un ārtelpās): 
5.26.21.
pulcēšanās notiek epidemioloģiski drošā vidē, lietojot sejas maskas, nodrošinot apmeklētājiem individuālas sēdvietas un ievērojot šā rīkojuma 5.24.3. apakšpunkta prasības. Ja pulcēšanās laikā netiek nodrošinātas sēdvietas, apmeklētāji atrodas iezīmētās fiksētās stāvvietās, ievērojot 2 m distanci un vienam apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības;
5.26.22.
ja netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti, iekštelpās vienlaikus var atrasties ne vairāk par 10 apmeklētājiem, katram apmeklētājam paredzot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un pirms ieejas reliģiskās darbības veikšanas vietā katru apmeklētāju nodrošinot ar  FFP-2 respiratoru lietošanai dievkalpojuma laikā;
5.26.23.
tiek nodrošināts, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē nenotiek vienlaikus ar pulcēšanos, kurā netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti;
5.27.
pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Pašvaldības var lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem;
5.28.
izglītības un sporta jomā ievēro izglītības un mācību procesa norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 3.8. apakšnodaļai, ja vien šā rīkojuma 5.30., 5.31., 5.32., 5.32.1, 5.33., 5.34., 5.35., 5.36., 5.36.1, 5.36.2, 5.36.3, 5.36.4, 5.37., 5.37.1, 5.38., 5.39., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45., 5.45.1, 5.46. un 5.54. apakšpunktā nav noteikts citādi;
5.29.
(svītrots ar MK 11.11.2021. rīkojumu Nr. 828);
5.30.
izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 17.1., 17.3., 17.4., 17.7. un 17.8. apakšpunktā minētos gadījumus;
5.31.
ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē;
5.32.
par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs un Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā lēmumu pieņem aizsardzības ministrs;
5.32.1
interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot šā rīkojuma 5.36.3 apakšpunktā minētās) īsteno, ievērojot šādus nosacījumus:
5.32.11.
iekštelpās katram izglītojamam ir ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
5.32.12.
tiek nodrošināta telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros nodrošina svaiga gaisa pieplūdi telpai;
5.32.13.
izglītojamo skaits vienā grupā nepārsniedz 20 personas, izņemot šā rīkojuma 5.33.1.2. apakšpunktā minēto gadījumu;
5.32.14.
izglītojamie ir veikuši rutīnas skrīninga testu (lai piedalītos, nav jāuzrāda apliecinājums par negatīvu testa rezultātu). Līdz 2021. gada 21. decembrim izglītojamie, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, lai piedalītos interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvē, uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
5.33.
interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve:
5.33.1.
izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamie formālajā izglītībā veikuši rutīnas skrīninga testu:
5.33.1.1.
individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);
5.33.1.2.
pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās;
5.33.1.3.
ārpus šā rīkojuma 5.33.1.2. apakšpunktā minētajām izglītības iestādēm iekštelpās izglītojamiem līdz 12 gadu vecumam, kā arī izglītojamiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
5.33.1.4.
ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem;
5.33.2.
pirmsskolas vecuma izglītojamiem notiek attālināti vai klātienē:
5.33.2.1.
individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);
5.33.2.2.
pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem attiecīgajā izglītības iestādē;
5.33.2.3.
ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām;
5.33.3.
ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem;
5.34.
klātienes augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti;
5.35.
izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās. Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva;
5.36.
izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot, ja tas ir objektīvi pamatoti mācību priekšmetu (kursu) īstenošanā atbilstoši izglītības programmas specifikai. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību;
5.36.1
lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde mācību procesu rotācijas kārtībā var īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot 1.–6. klasi);
5.36.2
pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam un pamatotam lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem pamatotu lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai var īstenot attālināti pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē;
5.36.3
klātienes profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu apguve pieaugušajiem (tai skaitā interešu izglītības), pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguve, kā arī cita veida mācības, kuru apguves rezultātā tiek izsniegts apliecinājuma dokuments – sertifikāts, licence, apliecinājums, apliecība vai cits līdzīga rakstura dokuments – vai tiek veikta minētā apliecinājuma dokumenta uzturēšana, termiņa pagarināšana vai atjaunošana, tiek īstenota tikai epidemioloģiski drošā režīmā, ievērojot šādus nosacījumus:
5.36.31.
mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
5.36.32.
vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
5.36.33.
vienā mācību grupā ir ne vairāk kā 20 personas;
5.36.34.
tiek nodrošināta telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, kā arī atbilstoši iespējām tiek nodrošināta nepārtraukta vai regulāra gaisa kvalitātes kontrole;
5.36.4
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanā profesionālās tālākizglītības programmās (tai skaitā ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietvaros organizētā kvalifikācijas eksāmena kārtošanā), ja to norise ir ieplānota līdz 2022. gada 11. janvārim, var piedalīties personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas, uzrādot testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu testu, ja persona mācības uzsākusi līdz 2021. gada 1. decembrim. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanā ievēro šā rīkojuma 5.36.1, 5.36.2, 5.36.3 un šajā apakšpunktā minētos nosacījumus;
5.37.
psihoemocionālais atbalsts noteiktām iedzīvotāju grupām, tai skaitā jauniešiem, tiek sniegts attālināti, bet krīzes situācijās var tikt sniegts klātienē, ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
5.37.1
darbā ar jaunatni, sniedzot nepieciešamo atbalstu, klātienes aktivitātes iekštelpās, uz kurām nav attiecināmi citi šo noteikumu nosacījumi, īsteno epidemioloģiski drošā vidē. Ārtelpās var piedalīties darbinieki un jaunieši, kuriem ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ja vienā grupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot darbiniekus);
5.38.
bērnu nometnes klātienē drīkst rīkot, ievērojot šādus nosacījumus:
5.38.1.
grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesatiekas;
5.38.2.
nometnē var piedalīties:
5.38.2.1.
darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
5.38.2.2.
bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts RNS tests un tas ir negatīvs, kā arī visi nometnes dalībnieki nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši centra algoritmam;
5.38.2.3.
bērni no 12 gadu vecuma ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
5.38.3.
nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;
5.38.4.
nometnes dalībnieki un personāls lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros;
5.38.5.
nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums;
5.38.6.
nometnes organizēšanā ir ievērotas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem;
5.39.
pedagoģiski medicīniskā komisija atzinumu par izglītojamam atbilstošu izglītības programmu klātienē sniedz epidemioloģiski drošā  vidē. Izņēmuma gadījumā komisijas sēdē izglītojamais un viņa likumiskais pārstāvis var piedalīties arī bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai bez apliecinājuma (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja par minēto faktu iepriekš informēta komisija;
5.40.
sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros vai grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus:
5.40.1.
vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 10 m2 no ūdens virsmas platības). Ja treniņu apmeklē vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītojamie (vienas klases ietvaros), kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, tad minētais ierobežojums par telpas vai ūdens virsmas platību netiek piemērots. Prāta sporta veidos, kur persona treniņa laikā atrodas sēdvietā, vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, kā arī tiek lietotas sejas maskas;
5.40.2.
grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņu norises telpas platība, tiek ievēroti šā rīkojuma 5.40.1. apakšpunktā minētie nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs; 
5.40.3.
sporta norises vietas apmeklējuma laikā  iekštelpās ievēro divu metru distanci (izņemot sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess); 
5.40.4.
sporta treniņu vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju; 
5.40.5.
piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %; 
5.40.6.
sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji;
5.41.
sporta treniņi ārtelpās grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot nosacījumu, ka vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), un piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas ārtelpas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība; 
5.42.
sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē:
5.42.1.
iekštelpās var piedalīties: 
5.42.1.1.
darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
5.42.1.2.
vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
5.42.1.3.
peldētapmācības programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības; 
5.42.1.4.
individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 
5.42.1.5.
ne vairāk kā 20 pamata izglītības pakāpes izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ar vienu sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
5.42.2.
ārtelpās var piedalīties: 
5.42.2.1.
darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;
5.42.2.2.
vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
5.43.
Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņi gan iekštelpās, gan ārtelpās norisinās epidemioloģiski drošā vidē, bet uz tiem neattiecas šā rīkojuma 5.40.1., 5.40.2., 5.40.3., 5.40.5. un 5.41. apakšpunktā minētie nosacījumi;
5.44.
sporta sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus: 
5.44.1.
sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru); 
5.44.2.
sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un tiek nodrošinātas šā rīkojuma 5.24. apakšpunktā noteiktās prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu;
5.44.3.
iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā); 
5.44.4.
vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā); 
5.44.5.
piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %; 
5.44.6.
apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli; 
5.45.
uz komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem) sporta sacensībām neattiecas darba laika ierobežojumi un šā rīkojuma 5.44.3., 5.44.4., 5.44.5. un 5.44.6. apakšpunktā minētie nosacījumi;
5.45.1
starptautiski sporta pasākumi, kuros tiek nodrošināta visu to organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīga nošķiršana no pasākumu organizēšanā un norisē neiesaistītām personām, drīkst norisināties arī epidemioloģiski daļēji drošā vidē un uz tiem neattiecas darba laika ierobežojumi, kā arī šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētie nosacījumi;
5.46.
skatītāji sporta sacensības un starptautiskus sporta pasākumus drīkst apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošināti šā rīkojuma 5.24. apakšpunktā minētie nosacījumi attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Skatītāji sporta sacensību norises laikā (arī pārtraukumos) drīkst piecelties, sēdvietu atstāt drīkst tikai tualetes apmeklējumam;
5.47.
aizsardzības ministrs pieņem lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei, Valsts policijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā arī civilās aizsardzības sistēmai, izvērtējot izteiktā pieprasījuma ietekmi uz Nacionālo bruņoto spēku tiešo uzdevumu izpildi un Nacionālo bruņoto spēku sagatavotības atbilstības līmeni attiecīgā uzdevuma izpildei. Aizsardzības ministrs minēto atbalsta pasākumu sniegšanā var iesaistīt arī Zemessardzes veterānus, ja saņemta Zemessardzes veterāna piekrišana. Zemessardzes veterāns par vienu šo uzdevumu izpildes dienu saņem kompensāciju 30 euro apmērā, kā arī karavīram noteikto uzturdevu vai tās kompensāciju. Ja Zemessardzes veterāns ir guvis veselības bojājumu, pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus, viņam ir tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi Zemessardzes likumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
5.48.
pašvaldības:
5.48.1.
sadarbībā ar laboratorijām nodrošina transporta loģistiku izglītības iestāžu skrīningam nepieciešamo materiālu piegādei un paraugu savākšanai no to teritorijā esošajām konkrētajām izglītības iestādēm;
5.48.2.
sadarbībā ar ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, kas iesaistītas vakcinācijā pret Covid-19, organizē un koordinē savā administratīvajā teritorijā esošo riska grupu vakcinācijas procesu, tai skaitā iesaistoties riska grupu pārstāvju apzināšanā, informēšanā, transporta un telpu nodrošināšanā.
5.49.
no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim netiek piemērots šā rīkojuma 5.10.5.11., 5.12., 5.12.1, 5.13.5.14.5.14.15.15., 5.16., 5.19., 5.20., 5.22.5.23.5.24.5.26., 5.33., 5.34., 5.36., 5.40.5.41., 5.42., 5.43., 5.44.5.45. un 5.46. apakšpunkts un tiek noteiktas šādas prasības:
5.49.1.
aizliegt iedzīvotāju pārvietošanos laikposmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00, nosakot pienākumu iedzīvotājiem uzturēties savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, tai skaitā samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem. Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu, nav attiecināms:
5.49.1.1.
uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus;
5.49.1.2.
uz pārvietošanos, kas nepieciešama psiholoģiskā atbalsta, ārstniecības pakalpojumu (tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19 infekciju) vai dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumu saņemšanai vai diennakts aptiekas apmeklējumam;
5.49.1.3.
uz pārvietošanos, lai nokļūtu līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā vai atgrieztos no tās dzīvesvietā;
5.49.2.
šā rīkojuma 5.49.1.1. apakšpunktā minētajā gadījumā persona apliecinājumā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemeslu un laiku, darbavietas nosaukumu, adresi un darba devēja vai tās norīkotas kontaktpersonas tālruņa numuru;
5.49.3.
šā rīkojuma 5.49.1.2. un 5.49.1.3. apakšpunktā minētajā gadījumā persona apliecinājumā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemeslu un laiku, kā arī pakalpojuma saņemšanas vietu;
5.49.4.
laikposmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 taksometra pakalpojumus un komercpārvadājumus ar vieglo automobili, kā arī darba devēja nodrošinātus transporta pakalpojumus var izmantot, lai dotos uz darbu vai no tā, nokļūtu līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā vai atgrieztos no tās dzīvesvietā, dotos uz diennakts aptieku, psiholoģiskā atbalsta vai ārstniecības iestādi vai veterinārmedicīnas iestādi vai atgrieztos no tās. Taksometrā var atrasties tikai viens pasažieris vai vienas mājsaimniecības locekļi, vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ;
5.49.5.
ar privāto transportlīdzekli atļauts pārvietoties vienlaikus tikai vienas mājsaimniecības locekļiem vai divām personām, kuras nav vienas mājsaimniecības locekļi. Pavadot nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, privātajā transportlīdzeklī atļauts pārvietoties līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām. Šis ierobežojums neattiecas uz darbiniekiem (amatpersonām), kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs (ārstniecības personas, drošības (Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts robežsardzes, Valsts drošības dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Ieslodzījuma vietu pārvaldes) un glābšanas dienestu darbinieki, aizsardzības, ārlietu un iekšlietu resora darbinieki, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, kuras nodrošina iestādes darbības nepārtrauktību, Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta inspektori, plašsaziņas līdzekļu darbinieki) un pilda darba (dienesta) pienākumus vienā struktūrvienībā, norīkojumā, maiņā vai kolektīvā, savstarpēji kontaktējoties, un izmanto transportlīdzekli, lai dotos uz darba (dienesta) vietu vai atgrieztos no tās. Visas transportlīdzeklī esošās personas lieto sejas maskas;
5.49.5.1
lai nokļūtu līdz darba vietai vai atgrieztos no tās dzīvesvietā, ar darba devēja apliecinājumu transportlīdzeklī (izņemot sabiedrisko transportu) atļauts pārvietoties vienlaikus trijām personām, kuras nav vienas mājsaimniecības locekļi, lietojot sejas maskas un nodrošinot dabisko vēdināšanu. Transportlīdzeklī, kurā ir vairāk par piecām sēdvietām, nepārsniedzot 50 % piepildījumu, atļauts pārvietoties vienlaikus vairāk par trim personām;
5.49.6.
klātienes saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas un tirdzniecības vietas klātienē darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 19.00. Degvielas uzpildes staciju un diennakts aptieku darba laiks, tūristu mītņu darba laiks, Covid-19 vakcinācijas punktu, kā arī sabiedriskā transporta, kravu un pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto pakalpojumu, piegādes, avārijas likvidēšanas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots;
5.49.7.
atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, kā arī aizsargātas miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmes (sapulces, gājienus un piketus);
5.49.8.
aizliegt privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības;
5.49.9.
bērēs ārtelpās atļauts pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem, kristību ceremoniju noturēšanai neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu;
5.49.10.
visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem;
5.49.11.
valsts institūcija, valsts kapitālsabiedrība vai akreditēta kompetences pārbaudes institūcija, kas atbilstoši valsts deleģētajam uzdevumam veic speciālistu sertificēšanu un izsniedz attiecīgus dokumentus, ar atsevišķu lēmumu var apturēt sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību, caurlaižu, atļauju, reģistrācijas dokumentu un citu tamlīdzīgu dokumentu izsniegšanu. Pieņemot lēmumu par dokumentu izsniegšanas apturēšanu, vienlaikus tiek lemts par jau izsniegtā sertifikāta, licences, apliecinājuma, apliecības, caurlaides, atļaujas, reģistrācijas dokumenta vai cita dokumenta izmantošanas termiņu, kas nevar būt ilgāks par mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām;
5.49.12.
pārtraukt kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu norises vietu klātienes darbību, kā arī ar ielu tirdzniecības organizēšanu (tai skaitā gadatirgu) saistītas darbības. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas kolektīvu mēģinājumi, kā arī ierakstu, izrāžu un koncertu sagatavošana no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.00;
5.49.13.
reliģiskās darbības veikšanas vietas ir atvērtas tikai individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un nodrošinot, ka reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.  Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbību uzsāk no plkst. 6.00 un beidz līdz plkst. 19.00;
5.49.14.
reliģiskās darbības veikšanas vietās no 2021. gada 4. novembra līdz 2021. gada 7. novembrim garīgais un kalpojošais personāls savus pienākumus veic bez darba laika ierobežojumiem, ārpus šā rīkojuma 5.49.13. apakšpunktā noteiktā darba laika nodrošinot reliģisko norišu translāciju un ierakstus bez apmeklētāju klātbūtnes;
5.49.15.
publisko pakalpojumu sniegšanā ievērot šādus pakalpojuma sniegšanas nosacījumus:
5.49.15.1.
pakalpojumu sniedz pilnībā attālināti;
5.49.15.2.
pakalpojuma sniegšana klātienē ir pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes, pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta;
5.49.15.3.
pakalpojuma sniegšana klātienē (izņemot valsts valodas prasmes pārbaudi), ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā pārsniedz 15 minūtes, ir pieļaujama tikai objektīvas neatliekamības gadījumā, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai un pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts;
5.49.16.
aizliegts sniegt klātienes saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos), skaistumkopšanu, labsajūtu, aktīvo atpūtu, fiziskajām aktivitātēm, sportu, tūrismu (izņemot izmitināšanu un ārvalstu ceļojumus), foto un video pakalpojumiem (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem un plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanai), klātienes konsultācijām, kolektīvām medībām;
5.49.17.
saimnieciskos pakalpojumus, izņemot šā rīkojuma 5.49.16. apakšpunktā minētos pakalpojumus un pakalpojumus, kam nav noteiktas speciālās prasības, sniedz, nodrošinot vienam apmeklētājam ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
5.49.18.
ēdināšanas vietās atļaut izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai vai ar piegādi, ja pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības un tiek lietota sejas maska, izņemot:
5.49.18.1.
uzņēmumus, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, pie galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance;
5.49.18.2.
izglītības iestādes, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;
5.49.18.3.
valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" terminālī esošās ēdināšanas vietas, nodrošinot, ka starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ir ne mazāk kā trīs metru distance, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena, un pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četri apmeklētāji, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
5.49.18.4.
pakalpojumu sniegšanu sporta komandu dalībniekiem to uzturēšanās vietā, ja ir nodrošināts, ka personu grupas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;
5.49.18.5.
ieslodzīto ēdināšanu ieslodzījuma vietās;
5.49.19.
noteikt, ka tirdzniecības pakalpojumus klātienē sniedz tikai:
5.49.19.1.
pārtikas veikali, kur 70 % no sortimenta ir pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barība un preses izdevumi;
5.49.19.2.
higiēnas preču veikali, kur 70 % no sortimenta ir higiēnas preces;
5.49.19.3.
medicīnas preču tirdzniecības vietas, kur vismaz 90 % no preču sortimenta ir medicīnas preces, un aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
5.49.19.4.
optikas preču veikali;
5.49.19.5.
degvielas uzpildes stacijas;
5.49.19.6.
dzīvnieku barības veikali;
5.49.19.7.
preses tirdzniecības vietas;
5.49.19.8.
grāmatnīcas;
5.49.19.9.
datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali;
5.49.19.10.
ziedu tirdzniecības vietas;
5.49.19.11.
reģistrētas autoostas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina biļešu tirdzniecību, un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes dzelzceļa maršrutiem;
5.49.20.
tirgos un ielu tirdzniecības vietās ir atļauta tirdzniecība tikai ar pārtikas precēm un ar  Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunktā minētajām precēm;
5.49.21.
tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam un pircējiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā lietot sejas maskas;
5.49.22.
šā rīkojuma 5.49.19. apakšpunktā noteiktie ierobežojumi tirdzniecībā nav attiecināmi uz preču tirdzniecību, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes drīkst pārdot un iegādāties ar distances saziņas līdzekļu palīdzību, ja tirgotājs nodrošina pircēja identitātes un vecuma pārbaudi;
5.49.23.
pakalpojuma sniedzējs nodrošina ar distances saziņas līdzekļiem iegādāto preču izsniegšanu tikai ārtelpās (apmeklētāji nedrīkst uzturēties tirdzniecības vietas telpās) vai ar preču piegādi. Apmeklētāji attālināti iegādāto preču saņemšanai ierodas tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un nepilngadīgus bērnus, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona. Klātienes tirdzniecības vietas darbiniekam aizliegts klienta vietā veikt preču pasūtīšanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus;
5.49.24.
tirdzniecības vietā tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;
5.49.25.
šā rīkojuma 5.49.19. un 5.49.24. apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz komersanta izveidotajām pastāvīgajām tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem). Ieslodzītajiem normatīvajos aktos paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām;
5.49.26.
šā rīkojuma 5.49.6. un 5.49.19. apakšpunktā noteiktie ierobežojumi tirdzniecības vietām nav attiecināmi uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" termināli un ar to saistītajiem pakalpojumiem;
5.49.27.
noteikt šādu tiesvedības procesu organizēšanu:
5.49.27.1.
tiesa maksimāli izmanto rakstveida procesu vai lietas izskata attālināti;
5.49.27.2.
lietas izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un lietas izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību;
5.49.27.3.
ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu atliek;
5.49.28.
aizliegt un atcelt visus sporta pasākumus, izņemot:
5.49.28.1.
starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem (komandu sporta spēlēs – arī junioru izlašu sportistiem vecumā no 16 gadiem), ja tās ir iekļautas Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē publicētajā atļauto sporta sacensību sarakstā un norisinās bez skatītājiem;
5.49.28.2.
komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai profesionāli sportisti (personas, kuras uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), ja tās ir iekļautas Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē publicētajā atļauto sporta sacensību sarakstā un norisinās bez skatītājiem;
5.49.29.
sporta treniņus (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, organizēt tikai attālināti, izņemot Latvijas pieaugušo izlases (komandu sporta spēlēs – arī junioru izlašu sportistu vecumā no 16 gadiem), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu profesionālu sportistu (personas, kuras uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās) treniņus epidemioloģiski drošā vidē, kā arī pieaugušo izlašu (tai skaitā ārvalstu) sportistu oficiālos treniņus, kas saistīti ar gatavošanos dalībai 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs;
5.49.30.
atļaut šajā punktā minēto kultūras, sporta un reliģisko norišu tiešraidi vai ierakstu veidošanu, kā arī kultūras un reklāmas vajadzībām un attālinātā mācību vai darba procesa nodrošināšanai nepieciešamo audiovizuālu darbu veidošanu;
5.49.31.
noteikt, ka rudens brīvdienas 2021./2022. mācību gadā tiek pagarinātas līdz 2021. gada 29. oktobrim. Minēto nosacījumu nepiemēro sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni" un speciālās izglītības iestādēm, kā arī izglītības ieguvei tālmācībā;
5.49.32.
turpināt sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību;
5.49.33.
pārtraukt mācību procesa norisi klātienē un nodrošināt mācības attālināti, izņemot:
5.49.33.1.
pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi atbilstošā izglītojamo vecuma grupā). Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību;
5.49.33.2.
vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 3. klasei (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā no 2021. gada 1. novembra);
5.49.33.3.
praktiskās mācības (klātienē īstenojamas tikai izglītības iestādē) un klīniskās mācības jeb praksi (klātienē īstenojamas ārstniecības iestādēs) profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes un veterinārmedicīnas jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs, tai skaitā rezidentūrā; 
5.49.33.4.
programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un vispārējās izglītības programmas apguvi Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Speciālās izglītības iestādēs un šajā apakšpunktā minētajās speciālās izglītības klasēs izglītības programmu ieguvi var īstenot attālināti atbilstoši izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai;
5.49.33.5.
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības programmās, ja to norise ir ieplānota līdz 2021. gada 27. oktobrim;
5.49.33.6.
no 2021. gada 1. novembra profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguvē izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;
5.49.34.
profesionālās izglītības programmas izglītojamais ir tiesīgs uzturēties dienesta viesnīcā, ja, pamatojoties uz izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga ierosinājumu, par to lēmusi izglītības iestāde. Šādā gadījumā dienesta viesnīca uzskatāma par izglītojamā dzīvesvietu un izglītojamais ievēro šā rīkojuma 5.49. apakšpunkta nosacījumus. Izglītojamam, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, nodrošina rutīnas skrīningu, kā arī antigēna testu reizi nedēļā;
5.49.35.
augstākās izglītības programmās studējošais ir tiesīgs uzturēties dienesta viesnīcā ar pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu. Šādā gadījumā dienesta viesnīca uzskatāma par studējošā dzīvesvietu  un studējošais ievēro šā rīkojuma 5.49. apakšpunkta nosacījumus;
5.49.36.
ieslodzījuma vietās pārtraukt pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvi;
5.49.37.
netiek rīkotas nometnes;
5.49.38.
sabiedriskā transporta pārvadātājam:
5.49.38.1.
organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits pilsētas un piepilsētas transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības, bet, ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu;
5.49.38.2.
nodrošināt pastāvīgu dabisko vēdināšanu transportlīdzeklī;
5.49.39.
pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus. Pašvaldības var lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu:
5.49.39.1.
izglītojamiem, kuriem mācību process norisinās klātienē;
5.49.39.2.
personām, kas iesaistītas ārstniecības procesā;
5.49.39.3.
strādājošiem – izglītības iestāžu darbiniekiem, personām, kas iesaistītas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem (amatpersonām);
5.49.40.
līdz 2021. gada 14. novembrim, īstenojot mācību procesu attālināti atbilstoši šā rīkojuma 5.49. apakšpunktam, ēdināšanas un asistenta pakalpojuma nodrošināšanai piemēro  Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 125., 126. un 128. punkta prasības;
5.49.41.
zinātnisko institūciju nodarbinātie darba pienākumus veic attālināti, izņemot, ja tas nepieciešams, lai  nodrošinātu zinātnisko institūciju darbības nepārtrauktību, saglabātu infrastruktūru un dzīvās dabas resursus, kā arī izpildītu saistības projektos:
5.49.41.1.
zinātnes eksperimentālās bāzes un infrastruktūras saglabāšanai nodrošināt iekārtu darbības nepārtrauktību un funkcionēšanas spēju saglabāšanu, optimālus dzīves apstākļus dzīvajiem organismiem (eksperimentālie dzīvnieki, mikroorganismi u. c.), infrastruktūras darbību ārkārtas apstākļos, tai skaitā enerģijas, gāzu, materiālu, barības un citu materiālo resursu nepārtrauktu padevi;
5.49.41.2.
nodrošināt drošības prasības darbam ar toksiskām vai stipri iedarbīgām vielām un materiāliem un bīstamām iekārtām;
5.49.41.3.
nodrošināt nolasījumu veikšanu konkrētos laika momentos un konkrētajam pētījuma posmam nepieciešamās neatliekamās darbības, īpaši ģeodēzijā, astronomijā, vides zinātnē, meteoroloģijā, citās eksperimentālās zinātnēs un medicīnā, kā arī ilgtermiņa un longitudinālos pētījumos;
5.49.41.4.
nodrošināt saistību izpildi projektos, kuros iegādāti reaģenti, kam ir derīguma termiņš, pastāv saistības ar noteiktu termiņu pret komersantiem vai starptautiskajiem vai vietējiem partneriem;
5.49.41.5.
nodrošināt kritisko eksperimentālo darbu veikšanu, t. sk. ilglaicīgos eksperimentus un eksperimentālos darbus, kas saistīti ar profilaktisku un terapeitisku pretvīrusu līdzekļu izstrādi, kā arī ar SARS-CoV-2 variantu monitoringu un epidemioloģiskās situācijas izvērtēšanu, un laboratorisko testēšanu;
5.49.42.
mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības saņemt darba nespējas lapu;
5.49.1
Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki (amatpersonas), izglītojamie un izglītojamo asistenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba (amata) pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, ja darba devējs vai iestādes vadītājs organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu;
5.50.
ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, sazinās ar konkrētā ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pret Covid-19 nevakcinētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem, lai aicinātu pacientus uzsākt vakcināciju pret Covid-19 ģimenes ārsta prakses vietā, sadarbības iestādē vai pacienta dzīvesvietā, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem;
5.51.
 pēc ģimenes ārsta pieprasījuma, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, pašvaldība, izmantojot ģimenes ārsta nodotos datus un pašvaldības rīcībā esošos personu datus (kontaktinformāciju), nodrošina saziņu ar pacientiem vecumā virs 60 gadiem, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, lai aicinātu pacientus veikt vakcināciju pret Covid-19 ģimenes ārsta prakses vietā, ģimenes ārsta sadarbības iestādē vai pacienta dzīvesvietā, ja pacients ir vecumā virs 70 gadiem;
5.52.
pēc ģimenes ārsta pieprasījuma, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, vai ģimenes ārsta sadarbības iestādes pieprasījuma pašvaldība nodrošina transportu, lai nogādātu pacientus vecumā no 60 gadiem, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, vakcinācijas pakalpojuma saņemšanai vai ģimenes ārstu vakcinācijas pakalpojuma sniegšanai pacienta dzīvesvietā, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem.
5.53.
Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs nodot pašvaldībai datus par attiecīgajā pašvaldībā deklarētajām personām vecumā no 60 gadiem, kuras nav vakcinētas pret Covid-19 (vārds, uzvārds un tālruņa numurs), lai pašvaldība, izmantojot Nacionālā veselības dienesta nodotos datus un pašvaldību rīcībā esošos personu datus (kontaktinformāciju), nodrošinātu saziņu ar minētajām personām un aicinātu tās uzsākt vakcināciju pret Covid-19;
5.54.
šā rīkojuma 5.10. un 5.13. apakšpunkts neattiecas uz valsts valodas prasmes pārbaudi kā publisku pakalpojumu. Valsts valodas prasmes pārbaude notiek epidemioloģiski drošā vidē vai daļēji drošā vidē, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
5.54.1.
tiek veikta sadarbspējīgu sertifikātu verifikācija;
5.54.2.
netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst uzturēšanās prasībām epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē;
5.54.3.
tiek nodrošināta šajā rīkojumā noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana;
5.54.4.
vienā pārbaudes telpā atrodas ne vairāk kā pieci cilvēki, neskaitot pakalpojuma sniedzēju, ja pārbaude notiek daļēji drošā vidē;
5.54.5.
pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
5.55.
aizliegts ieceļot Latvijā personām, kuras pēdējo 10 dienu laikā uzturējušās kādā no šādām Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajām ļoti augsta riska valstīm – Dienvidāfrikas Republika, Lesoto, Botsvāna, Zimbabve, Mozambika, Namībija, Svatini Karaliste, Malāvija, izņemot Latvijas Republikas valstspiederīgos vai Eiropas Savienības pastāvīgos iedzīvotājus ar uzturēšanās atļauju Latvijā;
5.56.
Latvijas Republikas valstspiederīgajiem vai Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuri pēdējo 10 dienu laikā uzturējušies šā rīkojuma 5.55. apakšpunktā minētajās ļoti augsta riska valstīs, ir pienākums:
5.56.1.
uzrādīt Covid-19 RNS testa rezultātu, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas teritorijā;
5.56.2.
veikt Covid-19 RNS testu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ieceļošanas Latvijas teritorijā un astotajā dienā pēc ieceļošanas Latvijā;
5.56.3.
nekavējoties pēc ieceļošanas Latvijas teritorijā doties uz tūrisma mītni, lai ievērotu pašizolāciju 10 dienas pēc izbraukšanas no šā rīkojuma 5.55. apakšpunktā minētās ļoti augsta riska valsts;
5.56.4.
informēt tūrisma mītni par to, ka persona uzturējusies šā rīkojuma 5.55. apakšpunktā minētajā ļoti augsta riska valstī un viņai ir pienākums ievērot pašizolāciju;
5.57.
ja šā rīkojuma 5.56. apakšpunktā minētā persona, kas ieceļojusi Latvijā no šā rīkojuma 5.55. apakšpunktā minētās ļoti augsta riska valsts, nav ievērojusi pašizolāciju tūrisma mītnē, mājsaimniecību locekļiem, kas nonākuši kontaktā ar minēto ieceļojušo personu, ir pienākums ievērot pašizolāciju dzīvesvietā, uzturēšanās mītnē vai tūrisma mītnē 10 dienas pēc attiecīgās personas izbraukšanas no šā rīkojuma 5.55. apakšpunktā minētās ļoti augsta riska valsts;
5.58.
aizliegti ceļojumi un to organizēšana uz šā rīkojuma 5.55. apakšpunktā minētajām ļoti augsta riska valstīm.
5.58.1
no 2021. gada 24. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim ieceļojot Latvijas Republikā no Vācijas Federatīvās Republikas, Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas Karalistes, Zviedrijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Īrijas un Krievijas Federācijas, personas (tai skaitā arī ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī uzrāda pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā veiktu antigēna testu, un testa rezultāts ir negatīvs;
5.58.2
šā rīkojuma 5.58.1 apakšpunktā minētās personas, kas izmanto starptautiskā pārvadātāja transportlīdzekli, uzrāda pārvadātājam derīgu sadarbspējīgu sertifikātu papīra formā vai viedierīcē vai Covid-19 testēšanas pārskatu ar testēšanas rezultātu. Pārvadātājs vizuāli vai elektroniski pārbauda uzrādītā dokumenta derīgumu. Ja persona nevar uzrādīt kādu no minētajiem dokumentiem, starptautiskais pārvadātājs atsaka iekāpšanu transportlīdzeklī;
5.58.3
ja persona, kas ieradusies Latvijas Republikā no šā rīkojuma 5.58.1 apakšpunktā minētās valsts, neizmantojot pārvadātāja transportlīdzekli un nav veikusi Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijas Republikā, tā testu veic nekavējoties pēc ieceļošanas valstī, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, tuvākajā laboratorijā;
5.59.
ieceļojot starptautiskajā lidostā "Rīga", personai (tai skaitā arī personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts):
5.59.1.
tiek nodrošināta iespēja bez maksas veikt RNS testu starptautiskās lidostas "Rīga" teritorijā;
5.59.2.
pēc lidostas darbinieka, Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pārstāvja pieprasījuma ir pienākums starptautiskās lidostas "Rīga" teritorijā veikt šā rīkojuma 5.59.1. apakšpunktā minēto testu;
5.60.
persona, kas veikusi šā rīkojuma 5.59.2. apakšpunktā minēto testu:
5.60.1.
nekavējoties dodas uz savu dzīvesvietu, uzturēšanās vietu vai tūristu mītni, lai sagaidītu testēšanas rezultātu;
5.60.2.
pozitīva testa gadījumā nekavējoties sazinās ar savu ģimenes ārstu un ievēro stingru izolāciju;
5.62.
Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs nodot Valsts ieņēmumu dienestam datus par personām, kuras ir uzsākušas vakcināciju vai kurām ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai kuras var neveikt vakcināciju, pamatojoties  uz  klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinumu vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija lēmumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, lai Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot Nacionālā veselības dienesta nodotos datus, var sagatavot lēmumu par algu subsīdijas atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos".
(Grozīts ar MK 13.10.2021. rīkojumu Nr. 736; MK 20.10.2021. rīkojumu Nr. 748; MK 27.10.2021. rīkojumu Nr. 774; MK 03.11.2021. rīkojumu Nr. 800; MK 11.11.2021. rīkojumu Nr. 828; MK 24.11.2021. rīkojumu Nr. 879; MK 26.11.2021. rīkojumu Nr. 880; MK 01.12.2021. rīkojumu Nr. 909; MK 07.12.2021. rīkojumu Nr. 930; MK 14.12.2021. rīkojumu Nr. 960)
6.
Fiziskas personas pienākums ir ievērot šā rīkojuma 5. punktā minētās prasības, savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot.
7.
Šā rīkojuma 5. punktā minēto ierobežojumu kontroli nodrošina Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts darba inspekciju un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
(MK 13.10.2021. rīkojuma Nr. 736 redakcijā)
8.
Atļaut Valsts ieņēmumu dienesta, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas, Valsts darba inspekcijas,  Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem, Iekšlietu ministrijas sistēmas ierēdņiem un darbiniekiem, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Uz šajā punktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi. Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai un Valsts kancelejai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
(MK 20.10.2021. rīkojuma Nr. 748 redakcijā)
9.
Atļaut pašvaldības policijas, bāriņtiesas un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, kā arī to sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri nodrošina izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību, noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet kopā ar normālo darba laiku nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Uz šajā punktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi.
9.1
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam atļaut nodarbināt personas, kuras saņem izdienas pensiju atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumam. Minētajām personām tiek saglabāta izdienas pensijas izmaksa.
(MK 20.10.2021. rīkojuma Nr. 748 redakcijā)
9.2
Ārstniecības iestādes vadītājs, ja nepieciešams ārstniecības iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, jebkurā brīdī atsauc darbinieku no atvaļinājuma (izņemot bērna kopšanas atvaļinājumu) vai nepiešķir atvaļinājumu (izņemot bērna kopšanas atvaļinājumu). Ārstniecības iestādes vadītājs, ja nepieciešams ārstniecības iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, var nenosūtīt darbinieku komandējumā vai atsaukt no komandējuma. 
(MK 20.10.2021. rīkojuma Nr. 748 redakcijā)
9.3
Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kuru pamatdarbības veids ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem, ir tiesības organizēt brīvprātīgo darbu atbilstoši Brīvprātīgā darba likumā noteiktajai kārtībai.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.4
Darbiem, kurus brīvprātīgais veic šā rīkojuma 9.3 punktā noteiktajās ārstniecības iestādēs, netiek nodrošināta brīvprātīgā darba veicēja apdrošināšana.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.5
Lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu, ārstniecības iestādes vadītājs var nosūtīt darbinieku, tai skaitā dīkstāvē esošu dabinieku, darba pienākumu veikšanai uz citu ārstniecības iestādi ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu apstiprinātajā sadarbības teritorijā (turpmāk – sadarbības teritorija). Ar darbinieka rakstveida piekrišanu viņam var uzdot veikt darba pienākumus ārstniecības iestādē, kas ir ārpus sadarbības teritorijas.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.6
Šā rīkojuma 9.5 punktā noteikto darba pienākumu veikšanai darbinieku var nosūtīt tikai uz laiku līdz ārkārtējās situācijas beigām.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.7
Ārstniecības iestāde, kura nosūta darbinieku darbam citā ārstniecības iestādē, slēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par  ārstniecības iestādes neiegūto ieņēmumu kompensēšanu saistībā ar personāla nosūtīšanu darbam citā ārstniecības iestādē.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.8
Lai novērstu Latvijas ārstniecības iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta krīzes situāciju saistībā ar medicīniskā skābekļa trūkumu, medicīniskais skābeklis un tā sistēmu instalācijas un apkopes darbi tiek iepirkti, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktā ietverto izņēmumu. Lai nodrošinātu medicīniskā skābekļa piegādi un attiecīgo sistēmu apkopi ilgākā termiņā, tiek piemērotas Publisko iepirkumu likumā noteiktās atklātās iepirkuma procedūras. Veselības ministrs nosaka atbildīgo personu par šo jautājumu risināšanu.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.9
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests papildus Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" noteiktajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu profiliem un to sastāviem no pieejamiem personāla resursiem var veidot papildu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pacientiem, kuriem nepieciešams ārstniecības personu atbalsts transportēšanas laikā no daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" uz to sadarbības iestādēm.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.10
Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpi, darba devējiem atļauts nodarbināt veselības nozarē strādājošos bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, ja obligātās veselības pārbaudes veikšana ietekmē ārstniecības iestādes darbinieku tiešo pienākumu izpildi, kas vērsti uz Covid-19 infekcijas ierobežošanu. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.11
Šā rīkojuma 9.10 punktā minētajai nodarbinātajai personai ir pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt informāciju par savu veselības stāvokli, ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā darba veikšanā.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
9.12
Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" noteiktā kārtība ir piemērojama arī ārstniecības personām (ārstiem, māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem), kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, palīdzības sniegšanai akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanai un aprūpei Latvijas Republikā ierodas no ASV, Kanādas, Meksikas, Brazīlijas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Japānas, Dienvidkorejas, Izraēlas, Lielbritānijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kataras un Singapūras. 
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
9.13
Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 29., 30. un 31. punktā noteiktā kārtība ir piemērojama arī ārstniecības personām (ārstiem, māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem), kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, palīdzības sniegšanai akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanai un aprūpei Latvijas Republikā ierodas no ASV, Kanādas, Meksikas, Brazīlijas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Japānas, Dienvidkorejas, Izraēlas, Lielbritānijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kataras un Singapūras. 
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
9.14
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" V nodaļa piemērojama arī ārstniecības personām (ārstiem, māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem), kuras sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē profesionālo darbību veikušas ASV, Kanādā, Meksikā, Brazīlijā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Japānā, Dienvidkorejā, Izraēlā, Lielbritānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Katarā, Singapūrā un kuras ierodas Latvijas Republikā neatliekamās medicīniskās palīdzības, palīdzības akūtos gadījumos sniegšanai un Covid-19 pacientu ārstēšanai.
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
9.15
Ārstniecības iestāde var nodarbināt ārstniecības personas, ja tā var nodrošināt ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt pacientam informāciju saprotamā veidā, kā arī saziņu ar ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personālu ārstniecības iestādē.
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
9.16
Ārstniecības personām, kuras ierodas Latvijas Republikā, lai iesaistītos neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, palīdzības sniegšanā akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē, izdevumus, kas saistīti ar ārstniecības personu nokļūšanu no mītnes zemes uz Latvijas Republiku un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) atbilstoši normatīvajiem aktiem var segt ārstniecības iestāde. Ar ceļu (transportu) un viesnīcu (naktsmītni) saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
9.17
Ārstniecības personai, kurai reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir beidzies pēdējo piecu gadu laikā, tas tiek atjaunots uz ārkārtējās situācijas laiku, ja ārstniecības persona iesaistās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, palīdzības sniegšanā akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē.
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
10.
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī pašvaldības policijas darbiniekiem un Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm nosaka iekšlietu ministrs, attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienestu – finanšu ministrs, bet attiecībā uz Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem – zemkopības ministrs. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības dome. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
(MK 20.10.2021. rīkojuma Nr. 748 redakcijā)
10.1
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturto daļu, Darba likuma 67. pantu un 138. panta pirmo daļu, izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri iesaistīti virsstundu darbā (dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, segt no:
10.11.
valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" – Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;
10.12.
valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un pašvaldību budžeta līdzekļiem – pašvaldību policijas darbiniekiem.
(MK 27.10.2021. rīkojuma Nr. 774 redakcijā)
10.2
Izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim kontrolē iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, pašvaldību institūcijām kompensēt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
(MK 27.10.2021. rīkojuma Nr. 774 redakcijā)
10.3
Par dienesta pienākumu izpildes laiku paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārstniecības iestādēs saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu Nacionālo bruņoto spēku karavīram papildus mēnešalgai izmaksā piemaksu 100 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas. Zemessargam par katru šādu uzdevumu izpildes dienu izmaksā dienesta uzdevumu izpildes kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, to reizinot ar koeficientu 2. Izdevumus, kas saistīti ar šajā punktā noteikto pasākumu izpildi, finansē no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un, ja nepieciešams, pēc pamatota Nacionālo bruņoto spēku pieprasījuma atbilstoši faktiskajiem izdevumiem piešķir no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
10.4
Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē to darba samaksu, ko tas izmaksājis darbiniekam, kurš ir zemessargs, ja darba devējs šādam darbiniekam ir saglabājis darba samaksu par laiku, kad darbinieks kā zemessargs ir bijis iesaistīts šā rīkojuma 10.3 punktā noteiktajos pasākumos. Ja darba devējs darbiniekam nav saglabājis darba samaksu par laiku, kurā darbinieks ir bijis iesaistīts šā rīkojuma izpildei nepieciešamajos pasākumos, bet viņam ir radušies izdevumi darbinieka aizvietošanas dēļ, Nacionālie bruņotie spēki kompensē ar aizvietošanu saistītos izdevumus, kuri šajā periodā nepārsniedz aizvietotā darbinieka darba līgumā noteikto darba samaksu atbilstoši aizvietošanas periodam.
(MK 03.11.2021. rīkojuma Nr. 800 redakcijā)
10.5
Tādas ārstniecības iestādes valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājam, kas ir publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, kura faktiski sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientu ārstēšanai un kurai būtiski ir pieaudzis darba apjoms, atļauts noteikt piemaksu līdz 30 % apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 7. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu. Piemaksas piešķiršanas nepieciešamību nosaka attiecīgās ārstniecības iestādes kapitāla daļu turētājs. Veselības ministrs lemj par finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, pārliecinoties, ka kapitālsabiedrība faktiski sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientu ārstēšanai. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
(MK 07.12.2021. rīkojuma Nr. 930 redakcijā)
11.
Administratīvā pārkāpuma procesu par likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 21. un 22. pantā minētajiem pārkāpumiem veic arī pašvaldības administratīvā inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Veselības inspekcija, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
12.
Ārlietu ministrija un atbildīgās nozaru ministrijas atbilstoši kompetencei, ja nepieciešams, informē starptautiskās organizācijas starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā par atkāpšanos no Latvijas starptautiskajām saistībām, ja šo saistību izpilde nav iespējama ārkārtējās situācijas laikā.
13.
Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam", kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.
14.
Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozares ministrija, kura apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu.
15.
Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.
16.
Šajā rīkojumā minētos lēmumus, ja tie skar individuāli nenoteiktu adresātu loku, paziņot publiski Paziņošanas likuma 11. pantā paredzētajā kārtībā.
17.
Atļaut Aizsardzības ministrijai 2021. gada 11. novembrī rīkot Lāčplēša dienas un 2021. gada 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgu atzīmēšanu to translācijas nodrošināšanai televīzijā, saskaņojot epidemioloģiskās drošības protokolu ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības ministriju.
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
18.
Atļaut Ārlietu ministrijai no 2021. gada 30. novembra līdz 1. decembrim rīkot NATO valstu ārlietu ministru sanāksmi, saskaņojot epidemioloģiskās drošības protokolu ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības ministriju.
(MK 11.11.2021. rīkojuma Nr. 828 redakcijā)
19.
Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. novembrim, kā arī šā rīkojuma 5.3. apakšpunktā minēto nosacījumu par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 15. novembra, ja darbiniekam (amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. decembrim atbilstoši vakcīnu lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras mājaslapā publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai darbinieks (amatpersona) var turpināt darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām, vai darba devēja pēdējo 72 stundu laikā organizētu skrīninga antigēna testu. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks (amatpersona) sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.
(MK 01.12.2021. rīkojuma Nr. 909 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 06.12.2021., sk. grozījuma 3. punkta ievaddaļu)
19.1
Šā rīkojuma 5.7.1 apakšpunktā minēto nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. decembrim nepiemēro darbiniekiem, kas līdz 2021. gada 15. decembrim atbilstoši vakcīnu lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras mājaslapā publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai darbinieks (amatpersona) var turpināt darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām, vai darba devēja pēdējo 72 stundu laikā organizētu skrīninga antigēna testu. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks (amatpersona) sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.
(MK 07.12.2021. rīkojuma Nr. 930 redakcijā)
20.
Šā rīkojuma 5.14. apakšpunktā minētais nosacījums attiecībā uz saimniecisko pakalpojumu sniegšanas un pasākumu organizēšanas laika ierobežojumu netiek piemērots no 2021. gada 31. decembra plkst. 23:00 līdz 2022. gada 1. janvāra plkst. 6:00.