Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 664
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 2. §)
22-TA-1885
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 75. nr.; 2017, 91. nr.; 2020, 16., 84B., 146. nr.; 2022, 9. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim."
2.
Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Projekts tiek uzskatīts par pabeigtu, ja sadarbības iestāde ir veikusi noslēguma maksājumu un:
29.1. ja ražošanas ēka tiek iznomāta, ir iznomāti vismaz 30 % no pārbūvētajām, atjaunotajām vai projektā izveidotajām ražošanas telpām un to nomnieki ir uzstādījuši ražošanas iekārtas un uzsākuši ražošanas procesu;
29.2. ja saimniecisko darbību veic pats finansējuma saņēmējs, ir uzstādītas ražošanas iekārtas un uzsākts ražošanas process;
29.3. ir radītas jaunas darbavietas saskaņā ar šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētajām prasībām."
3.
Izteikt 50.1 punktu šādā redakcijā:
"50.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
4.
Izteikt 50.2 punktu šādā redakcijā:
"50.2 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
5.
Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:
"51. Sadarbības iestāde nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad šīs atbalsta programmas ietvaros piešķirts pēdējais atbalsts. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ zemkopības ministrs K. Gerhards