Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 62
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 13. §)
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 
8.2 panta septīto daļu, 9.panta piekto daļu,
10.panta pirmo daļu, 16.panta piekto daļu
un 27.panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 99. nr.; 2008, 171. nr.; 2009, 26., 203. nr.; 2012, 173., 194. nr.; 2013, 151. nr.; 2017, 127. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) Latvijas Kuģu reģistra (turpmāk – Latvijas Kuģu reģistrs) un kuģu lietu vešanas kārtību, prasības elektroniskās datubāzes (turpmāk – kuģu reģistrs) grāmatās ierakstāmajai informācijai, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedzamos dokumentus kuģu un kuģu apgrūtinājumu reģistrācijai, pārreģistrācijai, izslēgšanai un dzēšanai, dokumentus, ko izsniedz Latvijas Kuģu reģistrs, kā arī Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajos kuģu reģistra izrakstos iekļaujamās informācijas apjomu, kuģa īpašnieka pārstāvja pienākumus, minimālo pilnvaru apjomu un tam izvirzāmās prasības, reģistrācijas kārtību buru jahtām bez īpašuma tiesību reģistrācijas, kā arī nosaka, kādi kuģi uzskatāmi par būvniecības stadijā esošiem kuģiem."
2.
Svītrot 13. punktu.
3.
Izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā:
"18.1 Lai reģistrētu kopīpašumā esošu kuģi, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz Jūras kodeksa 16. panta 3.1 daļā noteikto visu kopīpašnieku rakstveida vienošanos. Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai vienošanās dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."
4.
Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Ja saskaņā ar šo noteikumu 10.3., 10.13., 12.3. un 15.3. apakšpunktu kā viens no īpašumtiesību iegūšanu apliecinošiem dokumentiem kuģu reģistrā reģistrēta kuģa, peldošās konstrukcijas, nostiprinātās iekārtas, atpūtas kuģa vai zvejas laivas īpašumtiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavināšanas līgums, tam jābūt apliecinātam šo noteikumu 16. punktā minētajā kārtībā vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."
5.
Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
"19.1 Ja kuģu reģistrā reģistrēta atpūtas kuģa vai zvejas laivas reģistrētais īpašnieks un ieguvējs ir fiziska persona un saskaņā ar šo noteikumu 12.3. un 15.3. apakšpunktu kā viens no īpašumtiesību iegūšanu apliecinošiem dokumentiem īpašumtiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavināšanas līgums, var nepiemērot šo noteikumu 19. punktā minētās prasības, ja atsavināšanas līgumu abas šajā punktā minētās personas paraksta pašrocīgi un vienlaikus kuģu reģistratora klātbūtnē un uzrāda Latvijas Republikā izsniegtu personu apliecinošu dokumentu."
6.
Papildināt ar 19.2 punktu šādā redakcijā:
"19.2 Ja kāda no darījuma pusēm ir juridiska persona un personas, kas parakstījusi šo noteikumu 19. punktā minēto dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, pārstāvības tiesības nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, tad papildus iesniedz pilnvaru attiecīgu darbību veikšanai, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un kuru izdevusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Šajā punktā noteiktā kārtība ir attiecināma uz visiem šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad dokumentu ar drošu elektronisko parakstu juridiskās personas vārdā paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros."
7.
Papildināt ar 19.3 punktu šādā redakcijā:
"19.3 Ja jaunuzbūvēts, iepriekš nereģistrēts atpūtas kuģis tiek iegādāts no Latvijas Republikā reģistrēta komersanta, kas ir attiecīgā atpūtas kuģa būvētāja dīleris vai aģents Latvijā un kas būvētāja izsniegtajā kuģa būves sertifikātā ir norādīts kā atpūtas kuģa ieguvējs, minētā kuģa pirmreizējai reģistrācijai piemēro šo noteikumu 19. punktā minēto kārtību. Šādā gadījumā papildus iesniedz būvētāja izsniegtu apliecinājumu par dīlera vai aģenta tiesību spēkā esību atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdī."
8.
Izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.1. kuģa obligāciju (7. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai kuģa obligācijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu;".
9.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Lai pārjaunotu kuģa hipotēku, viena no personām, kas parakstījusi pārjaunojuma līgumu, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrācijai (8. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."
10.
Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
"30. Lai reģistrētu grozījumus kuģa hipotēkā, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu kuģa hipotēkas grozījumu reģistrācijai (9. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."
11.
Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Lai cedētu kuģa hipotēku (no kuģa hipotēkas izrietošās prasījuma tiesības), viena no personām, kas parakstījusi cesijas līgumu, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu kuģa hipotēkas cesijas reģistrācijai (10. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."
12.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
13.
Izteikt 20. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
noteikumiem Nr.
62
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
noteikumiem Nr.
62