MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-546
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Celmi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40640140027) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140531) 0,6 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140532) 2,04 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140533) 0,0014 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140534) 0,36 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140535) 1,23 ha platībā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 41 281,48 EUR (zemes vienību kopējā tirgus vērtība –37 390,48 EUR, mežaudzes tirgus vērtība – 1 171 EUR, atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140530) 5,44 ha platībā vērtības samazinājums - 2 720 EUR).