Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-603
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
svītrot 5.1. apakšpunktu;
1.2.
papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
"5.1 Šajos noteikumos paredzētās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām dienesta pienākumu pildīšanas laikā, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.";
1.3.
izteikt 71. punktu šādā redakcijā:
"71. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar izmitināšanu nodrošina, ievērojot šādas epidemioloģiskās drošības prasības
71.1. tiek nodrošināta individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošana, distances un pulcēšanās ierobežojumu ievērošana, telpu vēdināšana u. c.;
71.2. pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.";
1.4.
izteikt 72.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"72.2. klātienē, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;"
1.5.
izteikt 106. punktu šādā redakcijā:
"106. Lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas apmaiņu par Covid-19 testa rezultātiem starp izglītības iestādi un laboratoriju un centrs operatīvi iegūtu epidemioloģiskai izmeklēšanai nepieciešamo informāciju un efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas kontroles pasākumus: 
106.1. izglītības iestādei ir tiesības attiecīgajai laboratorijai no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodot  izglītojamo datus – vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā elektroniskā pasta adrese un  mobilā tālruņa numurs; 
106.2. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības nodot centram piekļuvi Valsts izglītības informācijas sistēmai, lai iegūtu: 
 
106.2.1. izglītojamo datus - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa), izglītības iestādes nosaukums un adrese, nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā elektroniskā pasta adrese un  mobilā tālruņa numurs;
 
106.2.2. izglītības iestāžu darbinieku datus - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, elektroniskā pasta adrese un  mobilā tālruņa numurs, izglītības iestādes nosaukums un adrese.";
1.6.
izteikt 161.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"161.3.1. personas, kas nav minētas šo noteikumu 161.3.2. apakšpunktā, un viņu klātesošos ģimenes locekļus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests obligātās izolācijas ievērošanai četru stundu laikā pēc Valsts robežsardzes telefoniska pieteikuma saņemšanas nogādā kādā no tuvākajām tūrisma mītnēm vai ārstniecības iestādē;  "
1.7.
izteikt 161.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"161.3.2. Latvijas Republikas pilsoni, nepilsoni vai ārvalstnieku, kuram Latvijas Republikā ir izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja, un viņa klātesošos ģimenes locekļus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests obligātās izolācijas ievērošanai četru stundu laikā pēc Valsts robežsardzes telefoniska pieteikuma saņemšanas nogādā dzīvesvietā, uzturēšanās vietā, kādā no tuvākajām tūrisma mītnēm vai ārstniecības iestādē, ja personai nav iespējas izolāciju nodrošināt dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citas personas; "
1.8.
izteikt 162. punktu šādā redakcijā:
"162. Nogādājot personu izolācijas ievērošanai viesnīcā vai ārstniecības iestādē, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē tūristu mītni vai ārstniecības iestādi par to, ka personai veiktā Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs vai ka persona nav veikusi Covid-19 testu.  ";
1.9.
izteikt 164. punktu šādā redakcijā:
"164.  Ja pārvadātāja kravas vai pasažieru transportlīdzekļu vadītājam ir jāievēro obligātā izolācija tūrisma mītnē, pārvadātāja pienākums ir risināt ar attiecīgā pārvadājuma nodrošināšanu saistītos jautājumus, kā arī nodrošināt ar uzturēšanos tūrisma mītnē vai ārstniecības iestādē radušos izdevumu segšanu konkrētajai iestādei.";
1.10.
izteikt 174. punktu šādā redakcijā:
"174. Ārstniecības iestāde nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izmeklēšanai un slimības diagnostikai.";
1.11.
papildināt ar 206.1 punktu šādā redakcijā:
"206.1 Lai uzlabotu epidemioloģisko drošību un palielinātu pret Covid-19 vakcinācijas aptveri personām, kuras vecākas par 70 gadiem, ģimenes ārsts ir tiesīgs konkrētajā ģimenes ārsta praksē reģistrēto nevakcinēto pacientu personu datus (vārds, uzvārds, faktiskā dzīves vieta, kontakttālrunis) nodot šo noteikumu 206.punktā noteiktajiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par izbraukuma vakcināciju pret Covid-19 infekciju, personu uzrunāšanai un vakcinācijas nodrošināšanai personas dzīvesvietā. Dati par ģimenes ārsta prakses teritorijai piesaistīto izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju tiek izvietoti Nacionālo veselības dienesta tīmekļa vietnē.";
1.12.
izteikt 232. punktu šādā redakcijā:
"232. Ja persona, kurai ir tiesības uz Latvijā apmaksātu vakcināciju pret Covid-19, ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu ārvalstī, un personai nav izsniegts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, Nacionālais veselības dienests ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc personas iesnieguma un ārvalstīs veiktās vakcinācijas apliecinošo dokumentu saņemšanas izvērtē to autentiskumu un atbilstību vakcinācijas sertifikātā obligāti iekļaujamajai informācijai un  ievada datus šo noteikumu 225.2. apakšpunktu  norādītajā datu platformā.";
1.13.
papildināt ar 238.1 punktu šādā redakcijā:
"238.1 Lai nodrošinātu 238.punktā noteikto prasību izpildi ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumus ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu un noslēgto līgumu izpildes uzraudzību, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3. un 280.5.punktā minētos datus un salīdzināt tos ar Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas “Vadības informācijas sistēma” datiem par ārstniecības iestādēs nodarbinātajām personām.”";
1.14.
izteikt 288. punktu šādā redakcijā:
"288. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1.,  280.1.2., 280.1.3., ​​​​​​​280.1.4., ​​​​​​​280.1.5.  un 280.5.  apakšpunktā minētos datus, salīdzināt ar veselības informācijas sistēmā esošajiem datiem, apstrādāt Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās esošos personu dzīves vietas datus un pieprasīt no ārstniecības iestādēm šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2. un 280.1.3.  apakšpunktā minēto informāciju, ja tāda nav pieejama Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās, lai informētu personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19, īstenotu informēšanas pasākumus digitālajā telpā par vakcinācijas pret Covid-19 drošumu un nepieciešamību un nodotu 280.1.1.,​​​​​​ 280.1.2., 280.1.3., ,280.1.8.1.280.1.8.2.  un 280.1.8.3.apakšpunktā minētos personu datus ārstniecības iestādēm vakcinācijas nodrošināšanai";
1.15.
izteikt 326. punktu šādā redakcijā:
"326. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 9.oktobrī.";
1.16.
izteikt 329. punktu šādā redakcijā:
"329. Šo noteikumu 24. un 25. punktā, 70.4., 71.2. un 72.2.apakšpunktā, 103. punktā, 104.1.1., 104.1.2. un 104.1.4. apakšpunktā un 238. punktā ietvertos nosacījumus piemēro ar 2021. gada 15. novembri. Līdz minētajam datumam šo noteikumu 70.4., 71.2. un 72.2. apakšpunktā, 103. punktā, 104.1.1., 104.1.2. un 104.1.4. apakšpunktā un 238. punktā minētie darbinieki savus darba pienākumus var veikt, ja viņiem ir testēšanas sertifikāts, un šiem darbiniekiem, kas uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, RNS vai antigēna testi tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam.";
1.17.
izteikt 335. punktu šādā redakcijā:
"335. Līdz 2021.gada 15.novembrim persona var sniegt šo noteikumu 70., 71. un 72.punktā minētos pakalpojumus, kā arī līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonākt saskarē ar 70., 71. un 72.punktā minēto pakalpojumu saņēmējiem, ja persona var uzrādīt apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja tests veikts pēdējo 72 stundu laikā atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam".
2.
Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 9. oktobrī.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds