Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-1636
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 225A., 239A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 2.27. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.27. ārvalstu akreditētiem diplomātiem izsniegts sadarbspējīgs sertifikāts – lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību Latvijas Republikā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir vakcinēti ar nosūtošās valsts vai pilsonības valsts atzītu vakcīnu, vai nosūtošajā vai pilsonības valstī saņēmuši atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un nevar Latvijā saņemt sadarbspējīgu sertifikātu, tiek izsniegts Latvijas teritorijā derīgs apliecinājums (turpmāk – sertifikāts), ka persona Latvijā uzskatāma par pilnībā vakcinētu un ir tiesīga Latvijas teritorijā saņemt pakalpojumus, kas pieejami šo noteikumu izpratnē pilnībā vakcinētām personām. Sertifikāts tā derīguma laikā ir līdzvērtīgs sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam Latvijas teritorijā."
2.
Izteikt 203. punktu šādā redakcijā:
"203. Ārstniecības iestādes un aptiekas vakcinē personas pret Covid-19 infekciju atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai, ņemot vērā centra apstiprināto vakcīnu pasūtījumu. Aptiekas nevakcinē personas līdz 18. gadu vecumam. "
3.
Papildināt ar 203.1 punktu šādā redakcijā:
"203.1 Aptiekā farmaceits ir tiesīgs veikt vakcināciju, ja viņa profesionālo kompetenci vakcinācijas veikšanā apliecina augstskolā apgūts studiju modulis vai studiju kurss par vakcinācijas veikšanu (vakcinācijas organizēšanas kārtību, vakcīnas injicēšanas tehniku, vakcīnu darbības principiem, kontrindikācijām, rīcību blakusparādību gadījumā). Farmaceits vakcinē personas no 18. gadu vecuma."
4.
Izteikt 206. punktu šādā redakcijā:
"206. Personu vakcināciju nodrošina ārstniecības iestādes un aptiekas, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes, Valsts robežsardzes ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes."
5.
Izteikt 208. punktu šādā redakcijā:
"208. Zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par šo noteikumu 207. punktā  minēto loģistikas pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši līguma nosacījumiem nodrošina vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu piegādi ārstniecības iestādēm un aptiekām saskaņā ar centra iesniegto vakcīnu pasūtījumu. "
6.
Izteikt 211. punktu šādā redakcijā:
"211. Šo noteikumu 206. punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs vai aptiekas vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Ārstniecības iestāde vai aptieka nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu. "
7.
Izteikt 212. punktu šādā redakcijā:
"212. Ārstniecības persona vai farmaceits, kas konstatējis Covid-19 vakcīnas izraisītas blakusparādības, nosūta Zāļu valsts aģentūrai zāļu blakusparādību ziņojumu, aizpildot elektronisko ziņojuma formu, kas pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē (www.zva.gov.lv). Zāļu valsts aģentūras eksperti izvērtē saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmakovigilances kārtību. "
8.
Izteikt 219. punktu šādā redakcijā:
"219. Ja personai ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas speciālists var sniegt atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, norādot termiņu vakcinācijas atlikšanai. Ja nepieciešams, var sasaukt klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīliju, lai sniegtu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un vakcinācijas atlikšanas termiņu. Datus par atzinumu vakcinācijas atlikšanai klīniskās universitātes slimnīcas divu darba dienu laikā ievada vietnē https://lab.covid19sertifikats.lv/ un sagatavo elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu, un elektroniski nosūta personas ģimenes ārsta praksei vai pēc pieprasījuma izsniedz personai."
9.
Papildināt ar 219.1 punktu šādā redakcijā:
"219.1 Šo noteikumu 219. punktā minētā elektroniskā atzinuma par vakcinācijas atlikšanu derīguma termiņš ir saskaņā ar klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlija noteikto termiņu vakcinācijas atlikšanai.  Elektroniskais atzinums par vakcinācijas atlikšanu ir pieejams vēl trīs mēnešus pēc tā derīguma termiņa beigām."
10.
Izteikt 220. punktu šādā redakcijā:
"220. Personai, uzrādot elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu:
220.1. no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti Covid-19 testi, lai iegūtu testēšanas sertifikātu;
220.2. netiek piemērota prasība būt pilnībā vakcinētai vai pārslimojušai darba pienākumu veikšanai vai dalībai klātienes studiju procesā, kā arī pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu izmantošanai (tai skaitā tirdzniecības pakalpojumus) epidemioloģiski drošā vidē."
11.
Papildināt ar 232.1 punktu šādā redakcijā:
"232.1 Ārvalstu akreditētiem diplomātiem izsniegtu sadarbspējīgu sertifikātu nodrošina Ārlietu ministrija vienas nedēļas laikā pēc personas iesnieguma un ārvalstīs veikto vakcināciju apliecinošo dokumentu saņemšanas.

 ".
12.
Papildināt ar pielikumu (pielikums).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-1636 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-1636 Nr]