Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-899
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.19. antigēna tests – ārstniecības personas, medicīnas asistenta, ārstniecības atbalsta personas, farmaceita vai farmaceita asistenta, kurš strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā veikts izmeklējums, lai noteiktu SARS-CoV-2 antigēna (Ag) klātbūtni, atbilstoši Eiropas Padomes ieteikumiem par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (2021/C 24/01) un Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – centrs) tīmekļvietnē publicētajām rekomendācijām. Ar antigēna testu netiek apstiprināta Covid-19 diagnoze;".
2.
Papildināt ar 2.26. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.26. Latvijas teritorijā derīgs īstermiņa sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts (īstermiņa sertifikāts) – uz ārvalstīs izdotu dokumentu pārbaudes pamata izsniegts īstermiņa apliecinājums, ka persona atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atzīstama par ārvalstīs pilnībā vakcinētu pret Covid-19."
3.
Izteikt 100.1 punktu šādā redakcijā:
"100.1 Lai efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus, pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kurš saņem dotāciju no pašvaldību līdzekļiem, ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju un nodot atpakaļ pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam datus par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Nacionālais veselības dienests, pašvaldība vai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs iegūtos personu datus dzēš, tiklīdz zudusi nepieciešamība tos glabāt."
4.
Papildināt ar 4.3. apakšnodaļu šādā redakcijā:
"4.3. Latvijas teritorijā derīga īstermiņa sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta izsniegšanas uz izmantošanas kārtība
173.1 Īstermiņa sertifikātu izsniedz personām, izņemot 232.punktā noteiktās personas, par Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijas Savienībā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegtu apliecinājumu par pilnu vakcinācijas kursu atbilstoši šo noteikumu 2.16. punkta nosacījumiem.
173.2 Īstermiņa sertifikātu izsniedz tūrisma informācijas centri, kas ir noslēguši sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par personas datu apstrādi un īstermiņa apliecinājuma izsniegšanu, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Salacgrīvā, Valmierā, Venspilī.
173.3 Šo noteikumu 173.2 punktā minētie tūrisma informācijas centri:
173.31. nodrošina, ka īstermiņa sertifikātu izsniegšanā iesaistītie darbinieki, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar Nacionālo veselības dienestu, ir apmācīti par personas datu apstrādes jautājumiem un vakcinācijas faktu apliecinošo dokumentu autentifikācijas noteikšanu;
173.32. ir tiesīgi deleģēt pienākumu izsniegt īstermiņa sertifikātu citām tūrisma pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām institūcijām, nodrošinot ne vairāk kā vienu apliecinājuma izsniegšanas vietu, izņemot Rīgā, kur var nodrošināt līdz 5 apliecinājuma izsniegšanas vietām;
173.33. īstermiņa sertifikātu izsniedz:
173.33.1. pamatojoties uz personas rakstisku pieteikumu;
173.33.2. pēc personu apliecinošu un vakcināciju apliecinošo dokumentu autentiskuma un atbilstības pārbaudes;
173.33.3. atbilstoši Nacionālā veselības dienesta izstrādātajai procedūrai;
173.33.4. iekļaujot apliecinājuma saturā informāciju, kas atbilst šo noteikumu 222. punktā minētajam sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta saturam, kā arī informāciju par personu, kas apliecinājumu izdevusi (vārds, uzvārds, personas kods);
173.34. paraksta īstermiņa sertifikātu, to reģistrē, izsniedz un pārbauda atbilstoši prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 7. nodaļā attiecībā uz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu ne ilgāk kā 1 darba dienas laikā no personas pieteikuma saņemšanas;
173.35. par dokumentu pārbaudi un apliecinājuma izsniegšanu ir tiesības iekasēt samaksu, kas nepārsniedz 10 EUR.
173.4 Īstermiņa sertifikāts ir derīgs līdzvērtīgi sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam tikai Latvijas teritorijā 30 dienas no izsniegšanas brīža. Pēc minētā apliecinājuma derīguma termiņa apliecinājums tiek dzēsts."
5.
Papildināt ar 177.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"177.1.3. Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrēts farmaceits vai farmaceita asistents, par kuru antigēna testa veikšanai  Veselības inspekcija ir iekļāvusi informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz aptiekas vadītāja Veselības inspekcijai sniegto informāciju, norādot farmaceita vai farmaceita asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, farmaceita  vai farmaceita asistenta reģistra numuru, kā arī norādot datumu, kad farmaceits  vai farmaceita asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē;".
6.
Izteikt 231. punktu šādā redakcijā:
"231. Nacionālais veselības dienests:
231.1. pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu sniegto informāciju kriminālprocesā, anulē vai atjauno veselības informācijas sistēmā norādi par vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju, kā arī attiecīgi anulē vakcinācijas sertifikātu vai atjauno tā darbību,
231.2. pamatojoties uz personas iesniegumu par sava vakcinācijas fakta pret Covid-19 viltošanu, kam pievienots apliecinājums par atteikšanos no seroloģiskās izmeklēšanas, vai saņemts seroloģiskās izmeklēšanas rezultāts atbilstoši Covid-19 testēšanas algoritmam, kas ļauj secināt, ka personas Covid-19 vakcinācijas fakts ir viltots, anulē veselības informācijas sistēmā norādi par vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju, kā arī anulē vakcinācijas sertifikātu."
7.
Izteikt 236.1 punktu šādā redakcijā:
"236.1 Ārkārtas medicīniskajā situācijā ārstniecības iestādes vadītājs, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu, ja nepieciešams, var nodarbināt ārstus ar vai bez ārstniecības personas sertifikāta, neatkarīgi no specialitātes un iesaistīt pacientu aprūpē visu profesiju ārstniecības personas.."
8.
Papildināt ar 280.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"280.7. par personas RNS testēšanas parauga paņemšanas datumu, ja apstiprināta inficēšanās ar SARS CoV-2."
9.
Papildināt ar 339. punktu šādā redakcijā:
"339. Šo noteikumu 4.3. apakšnodaļa  stājas spēkā ar 2021.gada 15.novembri."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds