Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 218
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 22. §)
24-TA-230
Par nekustamā īpašuma "Jaunžūkas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunžūkas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 006 0040) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 006 0090) 0,0062 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 006 0091) 0,0213 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 006 0092) 0,0017 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas ''Rail Baltica'' projekta attīstībai.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens