MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-244
Rīkojuma projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 "
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.