Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 245
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 10. §)
24-TA-211
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 200. nr.; 2008, 18., 36. nr.; 2009, 88., 200. nr.; 2011, 78. nr.; 2013, 218. nr.; 2015, 150. nr.; 2017, 178. nr.; 2018, 43. nr.; 2020, 6., 213. nr.; 2022, 65. nr.; 2023, 136., 211. nr.; 2024, 37. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.5. finansējums profesūras (profesoru kopums augstskolās) prognozējamās karjeras sistēmas (turpmāk – profesūras tenūra) nodrošināšanai zinātnes universitātē, kura apmērs gadā tiek aprēķināts, ņemot vērā šādus pamatprincipus:
17.5.1. 50 procentus no pieejamā finansējuma piešķir proporcionāli universitātes zinātniskās darbības bāzes finansējuma apmēram iepriekšējā gadā no kopējā zinātņu universitāšu bāzes finansējuma;
17.5.2. 50 procentus no pieejamā finansējuma piešķir proporcionāli zinātnes doktora grāda ieguvēju skaitam universitātē iepriekšējos trijos gados pret zinātnes doktora grāda ieguvēju kopskaitu zinātņu universitātēs iepriekšējos trijos gados saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem."
2.
Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
"20.1 Zinātnes universitāte slēdz līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par finansējuma piešķiršanu profesūras tenūras nodrošināšanai. Zinātnes universitāte pirms līguma slēgšanas par finansējuma piešķiršanu profesūras tenūras nodrošināšanai sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā šādus dokumentus:
20.11. par dalību profesūras tenūrā ar savu līdzfinansējumu, kas ir vismaz 30 procentu apmērā no šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minētajā kārtībā zinātnes universitātei aprēķinātā gada finansējuma apmēra;
20.12. zinātnes universitātes satversmē noteiktajā kārtībā apstiprinātu profesūras tenūras nolikumu, kas paredz profesūras tenūras pretendentiem prasības attiecībā uz starptautiski atzītiem zinātnes panākumiem."
3.
Papildināt ar 20.2 punktu šādā redakcijā:
"20.2 Finansējumu, kas paredzēts profesūras tenūras nodrošināšanai, drīkst izmantot šādām izmaksu pozīcijām:
20.21. tiešās attiecināmās izmaksas:
20.21.1. tenūras profesora un pētniecībā iesaistīto to tenūras profesora zinātniskās grupas locekļu atlīdzība (mēnešalga), kuri strādā, pamatojoties uz noslēgto darba līgumu, kā arī ar to saistītās izmaksas, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, proporcionāli nostrādātajam laikam izmaksātā atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts, ar darbnespēju saistītie izdevumi saskaņā ar zinātnes universitātes  atalgojuma politiku un atlīdzības likmēm;
20.21.2. vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) braucienu izdevumi tenūras profesora zinātniskās grupas locekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (piemēram, dalība konferencēs, tai skaitā dalības maksa, dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa (transporta) izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi komandējuma laikam);
20.21.3. no ārējiem avotiem iegādātu tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas;
20.21.4. profesūras tenūras īstenošanai nepieciešamā inventāra, pamatlīdzekļu, instrumentu un materiālu (piemēram, fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki un to uzturēšana, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti, aukstuma aģenti, siltumnesēji, nesējgāzes, eļļas, enerģētiskie materiāli un elektroenerģija, ciktāl to izmanto pētniecībai) iegādes un piegādes izmaksas, kas uzskaitītas saskaņā ar grāmatvedības organizāciju reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
20.21.5. ārējo pakalpojumu izmaksas (tai skaitā darbs saskaņā ar uzņēmuma līgumiem), pētniecības pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas, tehnoloģiju tiesību aizsardzības izmaksas, tulkošanas, kā arī citu pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešami profesūras tenūras  īstenošanai;
20.21.6. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (tai skaitā zinātnisko pētījumu publicēšanas izmaksas);
20.22. netieši attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar profesūras tenūras īstenošanu, bet atbalsta un nodrošina apstākļus atbalstāmo darbību un profesūras tenūras īstenošanai, un tās ir profesūras tenūras īstenošanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas, kas paredzētas zinātnes universitātes darbības nodrošināšanai, ne vairāk kā 20 procentu apmērā no zinātnes universitātei profesūras tenūras nodrošināšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma kārtējam gadam, proti:
20.22.1. komunālie maksājumi, tai skaitā samaksa par elektroenerģiju, telpu īri, nomu, ūdensapgādi un kanalizāciju, apkuri (siltumenerģiju) un gāzi, atkritumu izvešanu;
20.22.2. sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta pakalpojumi, interneta izmaksas, telekomunikāciju izdevumi, informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas, piemēram, nepieciešamās licences un programmatūras atjauninājumi);
20.22.3. biroja uzturēšanas izdevumi (kancelejas preces, biroja piederumi, datorpreces, kopēšanas pakalpojumi, biroja aprīkojuma īre vai iegāde);
20.22.4. koplietošanas iekārtu uzturēšanas un apkopes izmaksas;
20.22.5. telpu, tai skaitā koplietošanas, uzturēšanas izdevumi;
20.22.6. saimniecības materiālu izmaksas;
20.22.7. transporta izdevumi;
20.22.8. zinātni apkalpojošā un zinātnes tehniskā personāla atlīdzība, kas nepārsniedz universitātes atlīdzības likmes saskaņā ar universitātes noteikto darba samaksas politiku, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
20.22.9. citas netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav iekļautas tiešajās attiecināmajās izmaksās, bet ir pamatoti nepieciešamas profesūras tenūras nodrošināšanai."
4.
Papildināt ar 20.3 punktu šādā redakcijā:
"20.3 Līgumā par finansējuma piešķiršanu profesūras tenūras nodrošināšanai norāda:
20.31. zinātnes universitātes saistības profesūras tenūras nodrošinājumā;
20.32. Izglītības un zinātnes ministrijas saistības zinātnes universitātes atbalstam profesūras tenūras nodrošinājumā;
20.33. finansējuma izmantošanas un kontroles kārtību;
20.34. pārskatu iesniegšanas un informācijas apmaiņas kārtību;
20.35. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību."
Ministru prezidente E. Siliņa
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša