Noteikumu projekts

22-TA-1734
Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 31. panta piekto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka Ārvalstu adopcijas komisijas (turpmāk – komisija) izveides kārtību, sastāvu un kompetenci.
2.
Komisija ir labklājības ministra tiešā pakļautībā esoša koleģiāla institūcija, kura bāriņtiesai, kas lēmusi par adoptējamā bērna ārpusģimenes aprūpi (turpmāk – kompetentā bāriņtiesa), pēc tās pieprasījuma sniedz atzinumu par adopcijas uz ārvalsti atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm (turpmāk – atzinums). Komisijas personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.
II.Komisijas sastāvs un izveides kārtība
3.
Komisijas sastāvā ir septiņi komisijas locekļi. Komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no šādām iestādēm un biedrībām:
3.1.
Labklājības ministrija;
3.2.
Tieslietu ministrija;
3.3.
Tiesībsarga birojs;
3.4.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija;
3.5.
biedrība "Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija";
3.6.
Latvijas Psihologu biedrība;
3.7.
biedrība "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija".
4.
Šo noteikumu 3. punktā minētās iestādes un biedrības par pilnvaroto pārstāvi un viņa aizvietotāju prombūtnes laikā rakstveidā paziņo komisijas sekretariātam un pilnvarojumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja atbilstību šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām. Ja kāds no pilnvarotajiem pārstāvjiem neatbilst noteiktajām prasībām, labklājības ministrs lūdz pilnvarot citu pārstāvi.
5.
Šo noteikumu 3. punktā minēto pārstāvi apstiprina darbam komisijā, ja tas atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantam un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī ja:
5.1.
šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētajam pārstāvim ir vismaz divu gadu darba pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;
5.2.
šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētajam pārstāvim ir vismaz triju gadu profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā, tostarp  ir pieredze bērnu ārpusģimenes aprūpes jautājumos;
5.3.
šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētais pārstāvis atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.2 panta pirmajā daļā psihologam noteiktajām prasībām;
5.4.
šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētajam pārstāvim ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā ģimenes ārsta amatā, tostarp pieredze darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.
6.
Komisijas priekšsēdētājs ir Labklājības ministrijas pārstāvis. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē pirmajā komisijas sēdē no šo noteikumu 3. punktā minēto iestāžu un biedrību pilnvarotajiem pārstāvjiem.
7.
Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Labklājības ministrija.
8.
Komisijas pilnvaru laiks neatkarīgi no izmaiņām komisijas personālsastāvā ir trīs gadi no dienas, kad labklājības ministrs apstiprinājis komisijas personālsastāvu kārtējam pilnvaru termiņam.
9.
Šo noteikumu 3. punktā minētajām iestādēm un biedrībām ir tiesības ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas kārtējās sēdes atsaukt savu pilnvaroto komisijas locekli, par to rakstveidā paziņojot komisijas sekretariātam un vienlaikus pilnvarojot darbam komisijā uz atlikušo komisijas pilnvaru termiņu citu iestādes vai biedrības pārstāvi, kas atbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām. Šajā punktā minētajā gadījumā komisijas sekretariāts sagatavo un labklājības ministrs apstiprina grozījumus komisijas personālsastāvā ne vēlāk kā divas darbdienas pirms kārtējās komisijas sēdes.
10.
Ja šo noteikumu 3. punktā minētā iestāde vai biedrība nevar nodrošināt pilnvarotā komisijas locekļa vai viņa aizvietotāja dalību vairāk nekā divās komisijas sēdēs pēc kārtas, iestādes vai biedrības pienākums ir pilnvarot līdz komisijas pilnvaru termiņa beigām citu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam komisijā, ievērojot šo noteikumu 5. punktā minētās prasības. Šajā punktā minētajā gadījumā komisijas sekretariāts sagatavo un labklājības ministrs apstiprina grozījumus komisijas personālsastāvā ne vēlāk kā divas darbdienas pirms kārtējās komisijas sēdes.
III.Komisijas kompetence
11.
Komisija izvērtē kompetentās bāriņtiesas pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus, uzklausa pieaicināto personu viedokļus un sniedz atzinumu, kurā ietverti secinājumi par to, vai:
11.1.
kompetentās iestādes ir paveikušas visu iespējamo un bērnam nav iespēju nodrošināt audzināšanu ģimeniskā vidē Latvijā; 
11.2.
bērnam Latvijā nav iespējams nodrošināt pienācīgu aprūpi;
11.3.
bērna labākajās interesēs ir tikt adoptētam uz ārvalsti.
12.
Lai sniegtu šo noteikumu 11. punktā minēto atzinumu, komisijai ir šādas tiesības:
12.1.
uzaicināt viedokļa sniegšanai piedalīties komisijas sēdē bez balsstiesībām kompetentās bāriņtiesas pārstāvi, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pārstāvi, adoptējamā bērna likumisko pārstāvi, tās audžuģimenes pārstāvi, kurā bijis ievietots bērns, kā arī attiecīgās jomas speciālistus un ekspertus (turpmāk – pieaicinātās personas);
12.2.
pieprasīt atzinuma sniegšanai nepieciešamo informāciju no citām iestādēm un institūcijām;
12.3.
pieņemt lēmumu par kompetentās bāriņtiesas pieprasījuma izskatīšanas atlikšanu, ja nepieciešams iegūt papildu informāciju vai uzklausīt pieaicināmo personu viedokli.
IV. Komisijas darba organizācija
13.
Komisijas priekšsēdētājs 15 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts kompetentās bāriņtiesas pieprasījums par atzinumu sniegšanu, sasauc komisijas sēdi.
14.
Komisijas sekretariāts vismaz 10 darbdienas pirms komisijas sēdes uz komisijas locekļa pārstāvētās iestādes oficiālo elektronisko adresi nosūta informāciju par komisijas sēdi, norādot sēdes datumu, laiku un norises veidu (klātienē, attālināti vai kombinēti, tas ir, daļa komisijas locekļu piedalās klātienē un daļa attālināti), komisijas sēdes darba kārtību un izskatāmo jautājumu materiālus ar paroli aizsargātā datnē. Paroli komisijas locekļiem nosūta, izmantojot citu saziņas veidu.
15.
Komisijas sēdes notiek klātienē, attālināti vai kombinēti atbilstoši nepieciešamībai.
16.
Ja komisijas loceklis vai viņa aizvietotājs nevar piedalīties kārtējā komisijas sēdē, tas ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes elektroniskā pasta ziņojumā nosūta komisijas sekretariātam argumentētu viedokli par to, vai adoptējamā bērna adopcijas process uz ārvalstīm atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm.
17.
Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
18.
Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu, tostarp komisijas sēžu protokolēšanu, dokumentu apriti, glabāšanu un noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu apriti, glabāšanu, izstrādāšanu un noformēšanu nodrošina komisijas sekretariāts.
19.
Visiem atbilstoši šo noteikumu prasībām iesniegtajiem un nosūtāmajiem dokumentiem nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
20.
Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas locekļu, pieaicināto personu, kā arī to iestāžu un institūciju pienākums, kas sniegušas nepieciešamo informāciju, ir ievērot prasības, kas attiecas uz ierobežotas pieejamības informāciju, un fizisko personu datu aizsardzības prasības attiecībā uz sēdē izskatāmo jautājumu, saņemtajiem dokumentiem, izskanējušajiem viedokļiem, lēmumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar adoptējamā bērna lietu.
V. Komisijas atzinuma sniegšana
21.
Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē neatkarīgi no komisijas sēdes veida (klātienē, attālināti vai kombinēti) piedalās vismaz četri komisijas locekļi un pārējie komisijas locekļi viedokļus atbilstoši šo noteikumu 16. punktam ir snieguši rakstveidā.
22.
Komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un komisijas loceklis nepiedalās jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā par atzinuma sniegšanu, ja tas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā vai ētikas normām. Komisijas loceklis par to nekavējoties rakstveidā informē komisijas priekšsēdētāju, un tas tiek fiksēts komisijas sēdes protokolā.
23.
Ja komisija nav lemttiesīga, komisijas priekšsēdētājs piecu darbdienu laikā atkārtoti sasauc komisijas sēdi, nemainot darba kārtību.
24.
Komisijas sēdi protokolē. Protokolā norāda sēdes datumu, laiku, norises vietu, personas, kuras piedalās sēdē, pieaicināto personu un šo noteikumu 16. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtos komisijas locekļu viedokļus, balsojumu un sniegto atzinumu.
25.
Komisija, sniedzot šo noteikumu 11. punktā minēto atzinumu, ņem vērā un atzinumā iekļauj:
25.1.
bērna viedokli par adopciju uz ārvalstīm;
25.2.
informāciju, kas apliecina kompetento iestāžu veiktās darbības, lai nodrošinātu adoptējamā bērna audzināšanu un aprūpi ģimenē Latvijā;
25.3.
citu būtisku informāciju, kas ir svarīga, izvērtējot adoptējamā bērna adopcijas procesa uz ārvalstīm atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm.
26.
Ja komisija sēdes laikā konstatē, ka atzinuma sniegšanai nepieciešams saņemt papildu informāciju vai uzaicināt šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētās personas, komisija sēdi atliek un nosaka nākamās sēdes datumu.
27.
Pirms atzinuma sniegšanas komisijas priekšsēdētājs apkopo komisijas locekļu viedokļus, kas izteikti attiecīgā sēdes darba kārtības jautājuma apspriešanas laikā vai iesniegti šo noteikumu 16. punktā noteiktajā kārtībā, formulē argumentētu komisijas atzinumu un aicina komisijas locekļus par to balsot.
28.
Lēmumu par komisijas atzinumu pieņem ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu atklātā balsojumā. Komisijas locekļiem nav tiesību atturēties no balsojuma. Ja balsu skaits sadalās vienādi, pēc komisijas locekļu viedokļu izteikšanas veic atkārtotu balsojumu. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsu skaits sadalās vienādi, uzskata, ka atzinums nav atbalstīts. Komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt, lai komisijas sēdes protokolā iekļauj viņa atšķirīgo viedokli par sniegto atzinumu.
29.
Komisijas sekretariāts nodrošina rakstveida protokola noformēšanu, tā  saskaņošanu un parakstīšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no kārtējās komisijas sēdes dienas. Ja triju darbdienu laikā pēc protokola projekta nosūtīšanas no komisijas locekļiem nav saņemti iebildumi, protokolu uzskata par saskaņotu bez iebildumiem. Saskaņoto un parakstīto komisijas sēdes protokolu komisijas sekretariāts elektroniski nosūta visiem komisijas locekļiem, ievērojot šo noteikumu 14., 19. un 20. punktā noteikto dokumentu un informācijas nosūtīšanas kārtību. 
30.
Komisijas sekretariāts rakstveidā noformē komisijas atzinumu lēmuma veidā un tajā norāda secinājumus par bērna adopcijas procesa uz ārvalsti atbilstību vai neatbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm. Komisijas sekretariāts 10 darbdienu laikā pēc atzinuma sniegšanas Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā nosūta komisijas atzinuma norakstu kompetentajai bāriņtiesai un bērna likumiskajam pārstāvim.
31.
Komisijas atzinumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds