Rīkojuma (grozījumu) projekts

21-TA-903
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 195A., 198A., 203A., 208A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 5.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.12.1 atļauts pulcēties privātos pasākumos un aizsargātas miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmēs (sapulcēs, gājienos un piketos), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
5.12.11. iekštelpās pulcējas ne vairāk kā 10 personas;
5.12.12. ārtelpās pulcējas ne vairāk kā 20 personas."
2.
Svītrot 5.13.1. apakšpunktu.
3.
Izteikt 5.49.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.49.12. pārtraukt kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu norises vietu klātienes darbību, kā arī ar ielu tirdzniecības organizēšanu (tai skaitā gadatirgu) saistītas darbības. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas kolektīvu mēģinājumi, kā arī ierakstu, izrāžu un koncertu sagatavošana no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.00;".
4.
Izteikt 5.49.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.49.22. šā rīkojuma 5.49.19. apakšpunktā noteiktie ierobežojumi tirdzniecībā nav attiecināmi uz preču tirdzniecību, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Nav aizliegts pārdot un iegādāties tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes ar distances saziņas līdzekļu palīdzību, ja tirgotājs nodrošina pircēja identitātes un vecuma pārbaudi;".
5.
Izteikt 5.49.33.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.49.33.4. programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un vispārējās izglītības programmas apguvi Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Speciālās izglītības iestādēs un šajā apakšpunktā minētajās speciālās izglītības klasēs, atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, izglītības programmu ieguve var tikt īstenota attālināti, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai;".
6.
Papildināt ar 5.53. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.53. Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs nodot pašvaldībai attiecīgajā pašvaldībā deklarēto personu vecumā no 60 gadiem, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, personas datus (vārds, uzvārds un tālruņa numurs), lai pašvaldība nodrošinātu saziņu ar minētajām personām, izmantojot Nacionālā veselības dienesta nodotos datus un pašvaldību rīcībā esošos personu datus (kontaktinformāciju) ar mērķi aicināt personas uzsākt vakcināciju pret Covid-19. "
7.
Papildināt ar 9.3 punktu šādā redakcijā:
"9.3 Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kuru pamatdarbības veids ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem, ir tiesības organizēt brīvprātīgo darbu atbilstoši Brīvprātīgā darba likumā noteiktajai kārtībai."
8.
Papildināt ar 9.4 punktu šādā redakcijā:
"9.4 Darbiem, kurus brīvprātīgais veic šā rīkojuma 9.3 punktā noteiktajās ārstniecības iestādēs, netiek nodrošināta brīvprātīgā darba veicēja apdrošināšana."
9.
Papildināt ar 9.5 punktu šādā redakcijā:
"9.5 Lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu, ārstniecības iestādes vadītājs var nosūtīt darbinieku, tai skaitā dīkstāvē esošo, darba pienākumu veikšanai uz citu ārstniecības iestādi ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu apstiprinātajā sadarbības teritorijā (turpmāk – sadarbības teritorija). Ar darbinieka rakstveida piekrišanu viņam var uzdot veikt darba pienākumus ārstniecības iestādē, kas ir ārpus sadarbības teritorijas."
10.
Papildināt ar 9.6 punktu šādā redakcijā:
"9.6 Šā rīkojuma 9.5 punktā noteikto darba pienākumu veikšana nevar būt ilgāka par ārkārtējās situācijas beigām."
11.
Papildināt ar 9.7 punktu šādā redakcijā:
"9.7 Ārstniecības iestāde, kura nosūta savu darbinieku darbam citā ārstniecības iestādē, slēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par  ārstniecības iestādes neiegūto ieņēmumu kompensēšanu saistībā ar personāla novirzīšanu citai ārstniecības iestādei."
12.
Papildināt ar 9.8 punktu šādā redakcijā:
"9.8 Lai novērstu Latvijas ārstniecības iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta krīzes situāciju saistībā ar medicīniskā skābekļa nepieejamību, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajā daļā ietverto izņēmumu, tiek iepirkts medicīniskais skābeklis, tā sistēmu instalācijas un apkopes darbi. Lai nodrošinātu medicīniskā skābekļa piegādi un attiecīgo sistēmu apkopi ilgākā termiņā, tiek piemērotas Publisko iepirkumu likumā noteiktās atklātās iepirkuma procedūras. Veselības ministrs nosaka atbildīgo personu par šo jautājumu risināšanu."
13.
Papildināt ar 9.9 punktu šādā redakcijā:
"9.9 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests papildus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu profiliem un to sastāviem, pieejamo personāla resursu ietvaros var veidot papildus neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pacientiem, kuriem transportēšanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, pārvešanai no daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcas VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” uz to sadarbības iestādēm."
14.
Papildināt ar 9.10 punktu šādā redakcijā:
"9.10 Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpi, darba devējiem atļauts nodarbināt veselības nozarē strādājošos bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, ja obligātās veselības pārbaudes veikšana ietekmē ārstniecības iestādes darbinieku tiešo pienākumu izpildi, kas vērsti uz Covid-19 infekcijas ierobežošanu. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam."
15.
Papildināt ar 9.11 punktu šādā redakcijā:
"9.11 Šā rīkojuma 9.10 punktā minētajai nodarbinātajai personai ir pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt informāciju darba devējam par savu veselības stāvokli, ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā darba veikšanā."
16.
Papildināt ar 10.3 punktu šādā redakcijā:
"10.3 Par dienesta pienākumu izpildes laiku paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārstniecības iestādēs saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu, Nacionālo bruņoto spēku karavīram papildus mēnešalgai izmaksā piemaksu 100 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas. Zemessargam par katru šādu uzdevumu izpildes dienu izmaksā dienesta uzdevumu izpildes kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, to reizinot ar koeficientu 2. Izdevumus, kas saistīti ar šajā punktā noteikto pasākumu izpildi, finansē no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā pēc pamatota Nacionālo bruņoto spēku pieprasījuma atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, tiks pieprasīti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"."
17.
Papildināt ar 10.4 punktu šādā redakcijā:
"10.4 Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē to darba samaksu, ko tas izmaksājis darbiniekam, kurš ir zemessargs, ja darba devējs šādam darbiniekam ir saglabājis darba samaksu par laiku, kad darbinieks kā zemessargs ir bijis iesaistīts šā rīkojuma 10.3 punktā noteiktajos pasākumos. Ja darba devējs darbiniekam nav saglabājis darba samaksu par laiku, kurā darbinieks ir bijis iesaistīts šā rīkojuma izpildei nepieciešamajos pasākumos, bet viņam ir radušies izdevumi darbinieka aizvietošanas dēļ, Nacionālie bruņotie spēki kompensē ar aizvietošanu saistītos izdevumus, kuri šajā periodā nepārsniedz aizvietotā darbinieka darba līgumā noteikto darba samaksu atbilstoši aizvietošanas periodam."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds