Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-3737
Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā
Izdarīt Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 222. nr.; 2017, 253. nr.; 2021, 224. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 97. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā papīra formā vai elektroniski sagatavota gada pārskata (finanšu pārskata un vadības ziņojuma) un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts, ievērojot šādus termiņus:
1) mikrosabiedrība – ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām;
2) maza sabiedrība – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām;
3) vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām."
2.
Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā
"11. Grozījums šā likuma 97. panta pirmajā daļā attiecībā uz mazo sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojams gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu."
Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam".
Finanšu ministrs A. Ašeradens