Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 95
Rīgā 2024. gada 6. februārī (prot. Nr. 6 41. §)
23-TA-3239
Par nekustamā īpašuma "Kalvji" Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Kalvji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3278 013 0004) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums  3278 013 0004) 10,2 ha platībā – Seces pagastā, Aizkraukles novadā, kas nepieciešams valsts aizsardzības vajadzībām. 
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma  1. punktā  minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā  minētā nekustamā īpašuma pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Aizsardzības ministrs A. Sprūds