Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 602
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 45. §)
23-TA-1968
Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatus
1.
Ministru kabinets (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520), izskatot Jekaterinas Macukas lūgumu atļaut savienot Datu valsts inspekcijas direktora amatu ar īstermiņa eksperta amatu Eiropas Savienības projektā "Atbalsts ārējās drošības sektora uzraudzībai Gruzijā" ("Support to External Security Sector Oversight in Georgia") un Eiropas Savienības projektā "Atbalsts strukturētam politikas dialogam, Asociācijas līguma ieviešanas koordinācijai un tiesību aktu tuvināšanas procesa uzlabošanai" Moldovā ("Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and enhancement of the legal approximation process" Moldova) (turpmāk kopā – Eiropas Savienības atbalsta projekti), konstatēja:
1.1.
likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk – likums) 4. panta pirmās daļas 16. punktā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas personas, kuras ieņem publiskas personas iestādes vadītāja amatu;
1.2.
saskaņā ar likuma 7. panta ceturto daļu minētā amatpersona papildus likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, reliģiskajā organizācijā,  kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, un tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ar eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
1.3.
saskaņā ar likuma 8.1 panta trešo daļu persona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, pirms amatu savienošanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu;
1.4.
atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma 6. panta otrajai daļai Datu valsts inspekcijas direktors:
1.4.1.
pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas;
1.4.2.
izveido konsultatīvās padomes, kā arī darba grupas jautājumu izvērtēšanai inspekcijas kompetences jomās;
1.4.3.
ar padomdevēja tiesībām piedalās Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs;
1.4.4.
ieceļ amatā un atbrīvo no amata inspekcijas ierēdņus un darbiniekus;
1.4.5.
apstiprina inspekcijas nolikumu;
1.4.6.
nosaka ierēdņu un darbinieku amatus inspekcijā;
1.5.
atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. panta trešajai daļai Datu valsts inspekcija savā darbībā ir neatkarīga;
1.6.
Eiropas Savienības projektā "Atbalsts ārējās drošības sektora uzraudzībai Gruzijā" īstermiņa eksperta amatā viens no galvenajiem pienākumiem ir sniegt konsultācijas un apmācības Gruzijas personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kā arī tiesībaizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu normatīvā regulējuma par personas datu aizsardzības prasību ieviešanu tiesībaizsardzības iestāžu darbībā, un nodrošināt to efektīvu uzraudzību;
1.7.
Eiropas Savienības projektā "Atbalsts strukturētam politikas dialogam, Asociācijas līguma ieviešanas koordinācijai un tiesību aktu tuvināšanas procesa uzlabošanai" Moldovā īstermiņa eksperta amatā viens no galvenajiem pienākumiem ir sniegt Moldovas Republikas Parlamentam izvērtējumu attiecībā uz izstrādāto likumprojektu personas datu aizsardzības jomā, kā arī palīdzēt valsts iestādēm ieviest atbilstošu normatīvo aktu regulējumu praksē. Mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktiem atbilstošu tiesību aktu izstrādi un pieņemšanu personas datu aizsardzības jomā Moldovas Republikā.
2.
Izvērtējot J. Macukas pienākumus  īstermiņa eksperta amatos Eiropas Savienības atbalsta projektos, secināms, ka minētā amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Netiks ierosināti un pieņemti lēmumi vai veiktas citas darbības, kas varētu skart J. Macukas kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses.
3.
Ņemot vērā minētos apsvērumus un likuma 8.1 panta piekto daļu, atļaut J. Macukai savienot Datu valsts inspekcijas direktora amatu ar  īstermiņa eksperta amatu Eiropas Savienības atbalsta projektos līdz 2024. gada 31. decembrim.
4.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, J. Macukai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Datu valsts inspekcijas direktora amata pienākumus vai īstermiņa eksperta amata pienākumus, pastāv iespēja, ka J. Macuka var nonākt interešu konflikta situācijā.
5.
Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta ​​​​​​​pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma spēkā stāšanās dienas.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere