Likumprojekts (grozījumi)

24-TA-560
Grozījums Komerclikumā
Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 15. nr.; 2002, 6. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 8. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 68. nr.; 2011, 99., 107. nr.; 2012, 104., 199. nr.; 2013, 97., 119., 194., 232. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 107. nr.; 2017, 64., 128. nr.; 2020, 57.B, 250. nr.; 2021, 129.A nr.; 2022, 128. nr.; 2023, 102. nr.) šādu grozījumu:
Papildināt pārejas noteikumus ar 86., 87. un 88. punktu šādā redakcijā:

"86. Ja akciju sabiedrībai saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu 66. punktu ir jāiesniedz komercreģistra iestādei aktuālais sabiedrības akcionāru reģistrs un sabiedrības rīcībā nav visu aktuālo ziņu par akcionāru, kas ierakstāmas akcionāru reģistrā, tā akcionāru reģistrā ieraksta tās rīcībā esošās ziņas. Ja akciju sabiedrības rīcībā ir akcionāra adrese vai citi saziņas līdzekļi, tā lūdz akcionāram sniegt nepieciešamās ziņas par sevi. Ja akcionārs nav zināms, tā vietā akcionāru reģistrā norāda akciju skaitu, kategoriju un nominālvērtību summu. Šādām akcijām nav balsstiesību, un tās netiek ņemtas vērā akcionāru sapulces kvoruma noteikšanā.

87. Ja šā likuma pārejas noteikumu 86. punktā minētajā gadījumā akcionāru reģistrā nav ierakstīta kāda no akcionāru identificējošajām ziņām (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums), tad līdz brīdim, kad akcionāru reģistrā tiek ierakstītas visas akcionāru identificējošās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums), akcionāram nav tiesību atsavināt akcijas, nav balsstiesību un, nosakot pārstāvības normu, minētā akcionāra balsis netiek ņemtas vērā, kā arī akciju sabiedrība neizmaksā akcionāram dividendes.

88. Sabiedrība, sākot ar 2026. gada 30. jūniju, iesniedz pieteikumu tiesā par uzaicinājuma izdarīšanu un īpašuma tiesību dzēšanu uz akcijām, kuru piederība nav zināma (nav zināms akcionārs). Akcijas, uz kurām īpašuma tiesības ir dzēstas uzaicinājuma kārtībā, pāriet valstij. Ja sabiedrība līdz 2028. gada 30. jūnijam nav iesniegusi tiesā pieteikumu, akcijas, kuru piederība nav zināma, dzēšamas, attiecīgi samazinot pamatkapitālu saskaņā ar šā likuma 262.–265. panta noteikumiem."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere