Noteikumu konsolidētā versija

22-TA-897
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu
(MK 08.10.2021. noteikumu Nr. 676 redakcijā)
1.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību:
1.1.
Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus; 
1.2.
pulcēšanās prasības un ierobežojumus;
1.3.
personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
1.4.
ierobežojumus tūrismam un ceļošanai, prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā arī pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai;
1.5.
prasības pasažieriem, transportlīdzekļiem, transportlīdzekļa vadītājiem un apkalpes locekļiem; 
1.6.
pārvadājumu pakalpojumu organizētāju, sniedzēju un pasažieru tiesības un pienākumus; 
1.7.
kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus; 
1.8.
izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus;
1.9.
kārtību, kādā attālinātā mācību procesa ietvaros finansē asistenta pakalpojumu izglītojamiem ar invaliditāti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts no valsts budžeta finansēts asistenta pakalpojums izglītības iestādē pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai; 
1.10.
higiēnas prasības pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 
1.11.
Covid-19 infekcijas izplatības laikā piemērojamos atvieglojumus atbilstoši normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktajām prasībām; 
1.12.
nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai un organizēšanai; 
1.13.
diagnostikas un ziņošanas kārtību par Covid-19 infekcijas gadījumiem;
1.14.
kontaktpersonu noteikšanas un medicīniskās novērošanas kārtību, kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbību, kontaktpersonu noteikšanas sistēmas pārzini un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgo pārzini Latvijā, minēto pārziņu tiesības un pienākumus, kontaktpersonu noteikšanas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, informācijas apmaiņas apjomu un informācijas glabāšanas termiņu;
1.15.
izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības;
1.16.
personu uzraudzības informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kurām piešķir piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām;
1.17.
kārtību, kādā veicama vakcinācija pret Covid-19 infekciju, vakcinējamo personu loku, obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai, Covid-19 vakcīnas marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai nosakāmās prasības, vakcinācijas informācijas sistēmas pārzini, šajā sistēmā iekļaujamo datu apjomu, to iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kuras saņem, apstrādā un iekļauj datus vakcinācijas informācijas sistēmā; 
1.18.
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus;
1.19.
aizliegumu ievest Latvijas Republikas teritorijā pret Covid-19 infekciju uzņēmīgu dzīvnieku sugas un šo sugu dzīvnieku produkciju; 
1.20.
datu saņemšanas un apstrādes kārtību no valsts informācijas sistēmām par personām, kurām konstatēta inficēšanās ar SARS-CoV-2 koronavīrusu, un personām, kuras uzsākušas un kuras pabeigušas vakcināciju pret Covid-19, apstrādājamo datu apjomu un datu glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kuras saņem, apstrādā un glabā apstrādātos personu datus; 
1.21.
sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (sadarbspējīgs sertifikāts) pieprasīšanas, sagatavošanas, izsniegšanas,  pārbaudes un izmantošanas kārtību, kā arī sadarbspējīgā vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātā iekļaujamās informācijas apjomu un institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem pieejamās informācijas apjomu, kā arī vakcinācijas sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas  vai atjaunošanas kārtību.
2.
Noteikumos lietotie termini: 
2.1.
saimnieciskais pakalpojums – privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā sporta, kultūras, izklaides, skaistumkopšanas un labsajūtas, ēdināšanas, pasākumu norišu vietās, tirdzniecības vietās, pasta pakalpojumu sniegšanas vietās un citur;
2.2.
sabiedriskā transporta pakalpojums – sabiedriskā transporta pakalpojumi šo noteikumu izpratnē, kas tiek sniegti saskaņā ar šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā noteikto kārtību; 
2.3.
publiskais pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana vai privātpersonu dažādu veidu pakalpojumu sniegšana personām, tai skaitā sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā;
2.4.
pasākums – privāts pasākums publiskās telpās vai vietās, kā arī publisks pasākums, tai skaitā sapulce, gājiens, pikets, organizētas reliģiskas darbības, kurās līdzdalības iespēja izziņota publiski un kas veicamas, pulcējoties konkrētā laikā un vietā, sporta pasākums;
2.5.
pasākuma norises vieta – speciāli iekārtota publiska telpa vai teritorija, tai skaitā brīvā dabā jeb ārtelpās, kur norit privāts vai publisks pasākums;
2.6.
pakalpojuma sniedzējs – publiska pakalpojuma un saimnieciska pakalpojuma sniedzējs, pasākuma organizators vai reliģiskās darbības veicējs; 
2.7.
tirdzniecības centrs – ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai, ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 1 500 m2, kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji;
2.8.
tirdzniecības izstāde – reģionālas, nacionālas vai starptautiskas nozīmes komercizstāde, publisks zootehnisks pasākums vai gadatirgus, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības, tirdzniecības, dzīvesstila, dzīvnieku šķirņu un inovāciju attīstību;
2.9.
tirdzniecības izstādes norises vieta – speciāli iekārtotas telpas vai teritorija, kur norit komercizstāde, publisks zootehnisks pasākums vai gadatirgus; 
2.10.
kultūrvieta – muzejs un muzejam radniecīga mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vieta (muzejisko priekšmetu krātuve vai ekspozīcija, piemiņas vieta u. c. kultūrvietas, kuras veido un piedāvā sabiedrībai mākslas un vēstures ekspozīcijas un izstādes), bibliotēka, arhīvs, kultūras centrs, mākslas galerija vai izstāžu zāle, brīvdabas estrāde, teātra ēka un tās ārtelpa, koncertzāle un tās ārtelpa, arī vieta, kur tiek organizēts amatiermākslas kolektīvu mēģinājums; 
2.11.
starptautisks sporta pasākums – starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautas starptautiskas nozīmes sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi), kā arī starptautisko līgu sporta sacensības, kuru saraksts ir publicēts biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē;
2.12.
izolācija – obligāta inficētas personas vai personas, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;
2.13.
mājas karantīna – tādas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, kura ir bijusi ciešā kontaktā ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta, lai veiktu nošķirtās personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;
2.14.
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu);
2.15.
sejas maska – medicīniskā sejas maska vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta;
2.16.
pilnībā vakcinēta persona – persona, kurai atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai ievadīts pirmreizējās vakcinācijas pilnam kursam paredzētais Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu skaits, un kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas ne mazāk kā 14 dienas;
2.16.1
vakcinācija – atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai saņemts primārajai vakcinācijai atbilstošs vakcīnas devu skaits (turpmāk – primārā vakcinācija) vai balstvakcinācijai atbilstošs devu skaits (turpmāk – balstvakcinācija);
2.16.2
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu);
2.17.
pārslimojusī persona – persona, kurai, veicot RNS vai antigēna testu, ir apstiprināta Covid-19 diagnoze un kurai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, nosakot SARS-CoV-2, ir pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas;
2.18.
RNS tests – akreditētā laboratorijā veikts izmeklējums Covid-19 diagnostikai, lai noteiktu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) klātbūtni ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai citu nukleīnskābes amplifikācijas testa (NAAT) metodi;
2.19.
antigēna tests – ārstniecības personas, medicīnas asistenta, ārstniecības atbalsta personas, farmaceita vai farmaceita asistenta, kurš strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā, veikts izmeklējums SARS-CoV-2 antigēna (Ag) klātbūtnes noteikšanai atbilstoši Eiropas Padomes ieteikumiem par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (2021/C 24/01) un Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – centrs) tīmekļvietnē publicētajām rekomendācijām;
2.20.
rutīnas skrīninga tests – individuāli vai kolektīvā regulāri veikts Covid-19 tests vietās ar augstu Covid-19 izplatības risku atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam. Uz rutīnas skrīninga testa pamata netiek izsniegts testēšanas sertifikāts; 
2.21.
derīgs sadarbspējīgs sertifikāts – derīgs Eiropas Savienībā vienots digitāls vai papīra formāta apliecinājums par personas epidemioloģisko drošību Covid-19 infekcijas gadījumā noteiktā laikposmā. Derīgs sadarbspējīgs sertifikāts tiek izsniegts, lai apliecinātu, ka persona ir pilnībā vakcinēta persona (turpmāk – vakcinācijas sertifikāts), vai apliecinātu, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 (turpmāk – pārslimošanas sertifikāts), vai apliecinātu, ka personai ir veikts Covid-19 tests un tā rezultāts ir negatīvs (turpmāk – testēšanas sertifikāts);
2.22.
ventilācija – ārtelpas gaisa ievadīšana iekštelpā, lai uzlabotu gaisa kvalitāti telpā, atšķaidot gaisa piesārņotājus telpā un izspiežot tos no telpas, izmantojot mehānisko vai dabisko ventilāciju;  
2.23.
epidemioloģiski droša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas;
2.24.
(Svītrots)
2.25.
(Svītrots)
2.26.
īstermiņa sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts – uz ārvalstīs izdotu dokumentu pārbaudes pamata izsniegts Latvijas teritorijā derīgs īstermiņa apliecinājums (turpmāk – īstermiņa sertifikāts), ka persona atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atzīstama par pilnībā vakcinētu pret Covid-19. Īstermiņa sertifikāts tā derīguma laikā ir līdzvērtīgs sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam Latvijas teritorijā;
2.27.
ārvalstu akreditētiem diplomātiem izsniegts sadarbspējīgs sertifikāts – lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību Latvijas Republikā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir vakcinēti ar nosūtošās valsts vai pilsonības valsts atzītu vakcīnu vai saņēmuši nosūtošās valsts vai pilsonības valsts atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un nevar Latvijā saņemt sadarbspējīgu sertifikātu, tiek izsniegts Latvijas teritorijā derīgs apliecinājums, ka persona Latvijā uzskatāma par pilnībā vakcinētu un ir tiesīga Latvijas teritorijā saņemt pakalpojumus, kas pieejami šo noteikumu izpratnē pilnībā vakcinētām personām. Sertifikāts tā derīguma laikā ir līdzvērtīgs sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam Latvijas teritorijā.
(Grozīts ar MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 674; MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 735; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 745; MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 761; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 841; MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 54; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 69; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; MK 01.03.2022. noteikumiem Nr. 149; 2.17., 2.19. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 07.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
3.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
4.
Pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs ievēro vispārīgās epidemioloģiskās drošības prasības, darbības formai vai nozarei noteiktās speciālās drošības prasības, kā arī attiecīgos ieteikumus epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanai. Pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs atbilstoši darba specifikai var noteikt papildu prasības šajos noteikumos minētajām epidemioloģiskās drošības prasībām, ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību, pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem vai organizācijas darbības nepārtrauktību.
5.
Šajos noteikumos paredzētās vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības nav attiecināmas uz šādām jomām: 
5.1.
 (svītrots ar MK 08.10.2021. noteikumiem Nr. 676);
5.2.
uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Detalizētus ieteikumus vispārējo epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai ieslodzījuma vietās pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju ar rīkojumu nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks. Nozarei speciālās drošības prasības ir noteiktas šo noteikumu 3.6. apakšnodaļā
5.3.
uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina sociālos pakalpojumus ar ilglaicīgu vai īslaicīgu izmitināšanu. Nozarei speciālās drošības prasības ir noteiktas šo noteikumu 3.5. apakšnodaļā
5.4.
uz izglītības iestādēm un izglītības pakalpojuma sniedzējiem. Šo noteikumu 2. nodaļā noteiktās vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības ir piemērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar šo noteikumu 3.8. apakšnodaļukurā noteiktas nozarei speciālās drošības prasības;
5.5.
uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Nozarei speciālās drošības prasības noteiktas šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā;
5.6.
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu);
5.7.
uz tiesu darbu. Vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības tiesās ievērojamas, cik tas iespējams, ņemot vērā tiesu darba specifiku un tiesas zāļu platību; 
5.8.
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu);
5.9.
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu).
5.1
Šajos noteikumos paredzētās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un tām ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām dienesta pienākumu pildīšanas laikā, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.
(MK 08.10.2021. noteikumu Nr. 676 redakcijā)
6.
Lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību, tostarp sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, šajos noteikumos paredzētie ceļošanas ierobežojumi, ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, neattiecas uz:
6.1.
Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem; 
6.2.
personām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma; 
6.3.
Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;
6.4.
Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas;
6.5.
ārvalstu ekspertiem un komersantiem, kuri starptautiskās sadarbības ietvaros ieceļo Latvijas Republikā, lai sniegtu atbalstu ar valsts aizsardzību un nacionālo drošību saistītos jautājumos un palīdzību sabiedriskās kārtības un drošības un robežapsardzības nodrošināšanā, kā arī uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras atgriežas Latvijas Republikā no šādas palīdzības sniegšanas ārvalstīs.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
7.
Ja šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.5. apakšpunktā  minētā persona atbilstoši šiem noteikumiem ir atzīstama par pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu, tad oficiālo funkciju veikšanai šī persona var piedalīties pasākumos epidemioloģiski drošā vidē. 
8.
Nacionālo bruņoto spēku komandierim, ņemot vērā militārā dienesta uzdevumu specifiku valsts aizsardzības nodrošināšanā, ir tiesības par obligātu prasību profesionālā dienesta pildīšanai Nacionālajos bruņotajos spēkos un obligātu amata prasību Nacionālajos bruņotajos spēkos nodarbinātajiem civilajiem darbiniekiem noteikt  vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību.
2.Vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības
9.
Pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, kā arī katra persona, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas un mājas karantīnas nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus apkārtējiem.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
10.
Pakalpojuma sniedzējs un darba devējs ir atbildīgs par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanu un ievērošanu darba vietā un pakalpojumu sniegšanas vietā un nodrošina kontroli pār noteikto prasību ieviešanu un ievērošanu.
11.
Pakalpojuma sniedzējs un pasākuma organizators var noteikt pakalpojumus vai pasākumus, kas tiek sniegti vai organizēti klātienē epidemioloģiski drošā vidē, kā arī noteikt papildu epidemioloģiskās drošības prasības, kas jāievēro pakalpojuma saņēmējam vai pasākuma apmeklētājam, tai skaitā pienākumu lietot sejas masku vai ievērot distancēšanās nosacījumus.
11.1
Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti, bet pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai, netiek piemēroti šo noteikumu 11. punktā minētie nosacījumi attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē.
12.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina darbiniekiem un pakalpojuma saņēmējiem, kā arī citām personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, tai skaitā izglītojamiem, sociālo pakalpojumu saņēmējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, pieejamu un saprotamu informāciju, to ievietojot arī pakalpojuma sniedzēja, iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē, ja tāda ir, par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību, tai skaitā:
12.1.
brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
12.2.
citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kādi pakalpojuma sniegšanas vietā ir noteikti, tai skaitā:
12.2.1.
informāciju par pienākumu uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ja pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā vidē;
12.2.2.
brīdinājumu par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;
12.2.3.
rekomendāciju par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti.
12.1
Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, darba devējs var:
12.11.
organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu) testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 rutīnas skrīninga testu). Šādā gadījumā testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem;
12.12.
identificēt darbiniekus, kas pēdējo triju dienu laikā darbavietā bijuši ciešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, vai darbiniekus, par kuriem ir pamatotas aizdomas, ka tie ir inficēti, un organizēt šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testu katru reizi pirms darba dienas vai maiņas uzsākšanas septiņas kalendāra dienas pēc kontakta ar inficēto personu. Ja darbavietā netiek veikta minēto kontaktpersonu ikdienas skrīninga testēšana, tās ievēro mājas karantīnu un, ja nepieciešams, informē ģimenes ārstu, lai saņemtu darbnespējas lapu.
12.13.
noteikt katra darbinieka (amatpersonas) (tai skaitā brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem) inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, kas apliecina primārās vakcinācijas vai balstvakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāts, ņemot vērā šādus kritērijus:
12.13.1.
darbi, kas ir saistīti ar paaugstinātu risku citu cilvēku veselībai;
12.13.2.
pakalpojumi, kas tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē;
12.13.3.
darbinieki (amatpersonas), kam ir paaugstināta iespēja inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms, tai skaitā darbs izglītības iestādē;
12.13.4.
darbinieku (amatpersonu) klātienes darba (amata, dienesta) pienākumi, kuri ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
12.14.
paredzēt citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, piemēram, sejas masku lietošanas vai pulcēšanās nosacījumus.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
12.2
Organizējot šo noteikumu 12.1 punktā minēto darbinieku testēšanu, darba devējs nosaka iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā un iekļauj to iekšējās kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, tai skaitā aprakstot testu veikšanas un to rezultātu paziņošanas procedūru, kā arī kontroles procedūru un rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
13.
Distancēšanās nodrošināšanai tiek veikti šādi pasākumi atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētām rekomendācijām:
13.1.
divu metru fiziskas distances nodrošināšana starp darbiniekiem, starp darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;
13.2.
cilvēku plūsmas organizēšana un kontrole, lai novērstu drūzmēšanos telpās, it īpaši pie ieejām un izejām, tām piegulošajā iekštelpā un ārtelpā, un vietās, kur notiek vai prognozējami var notikt pastiprināta cilvēku pulcēšanās, kā arī laikā, kad tā var notikt (piemēram, pārtraukumos, maksimumstundās, pirms vai pēc pasākuma);
13.3.
dažādu cilvēku grupu savstarpējas sastapšanās novēršana, ja darbs tiek organizēts grupās vai ja pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators sniedz pakalpojumu, cilvēkiem pulcējoties grupās;
13.4.
attālinātā darba organizēšana un veikšana, kā arī attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšana un izmantošana atbilstoši iespējām un darba specifikai.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
14.
Maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties telpās un vietās, pakalpojuma sniedzējs nosaka, ņemot vērā cilvēku paredzamo uzvedību un iespējas organizēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos. 
15.
(Svītrots)
16.
Sejas maskas publiskās iekštelpās, ja tur atrodas vairāk par vienu cilvēku, tiek lietotas atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, izņemot šo noteikumu 17. punktā minētos gadījumus.
17.
Sejas masku var nelietot:
17.1.
pirmsskolas vecuma bērni līdz septiņu gadu vecumam, kā arī izglītojamie, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas; 
17.2.
bērni no septiņu līdz 12 gadu vecumam, izņemot šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minēto gadījumu, ja izmanto nemedicīnisku (auduma) aizsegu;
17.3.
bērni līdz 18 gadu vecumam sabiedriskajā transportā, ja izmanto nemedicīnisku (auduma) aizsegu;
17.4.
persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
17.5.
izglītības (studiju) programmu īstenošanas vietās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, augstskolas vai koledžas vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) par nemedicīniska (auduma) aizsega lietošanu vai augstskolās un koledžās – par sejas masku lietošanu.
17.6.
(svītrots ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 54);
18.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
19.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
20.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
21.
(Svītrots)
22.
(Svītrots)
23.
(Svītrots ar MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1)
24.
(Svītrots)
24.1
Ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, tad darbinieki (amatpersonas), kā arī personas, kas nodarbinātas uz ārpakalpojuma līguma pamata, savus darba pienākumus, ieskaitot mācību praksi, amata apguvi un brīvprātīgā darbu, veic tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ja viņu darba pienākumi saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un viņi ir iesaistīti šādu darbu veikšanā:
24.11.
personas, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumu, nonākot tiešā kontaktā ar pacientu;
24.12.
(Svītrots)
24.13.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki (amatpersonas) un par samaksu nodarbinātie ieslodzītie;
24.14.
(Svītrots)
24.15.
(Svītrots)
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu; punkts tiek piemērots līdz 31.03.2022., sk. 346. punktu)
25.
Darba devējs nepielaiž pie darba šo noteikumu  24.1 punktā un 70.4. apakšpunktā minēto personu, kā arī to darbinieku, kuram atbilstoši šo noteikumu 12.13. apakšpunktam darba devējs ir noteicis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību, ja persona nav uzrādījusi derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
25.1
Ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā, darba devējs darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu; punkts tiek piemērots līdz 31.03.2022., sk. 346. punktu)
25.2
Ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, darba devējs ārkārtējās situācijas laikā un divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās ir tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, ja persona nav veikusi periodisko veselības pārbaudi darba devēja noteiktajā laikā (termiņā) saistībā ar Covid-19 infekcijas riskiem. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo un ārpuskārtas veselības pārbaudi, kā arī uz periodisko veselības pārbaudi personām, kuras nodarbinātas darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
26.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
27.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
28.
Epidemioloģiski drošā vidē tiek ievēroti šādi nosacījumi:
28.1.
tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija; 
28.2.
netiek pieļauta tādu personu (izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam) klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
29.
Šo noteikumu nosacījumi attiecībā uz derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību pakalpojumu saņemšanai vai dalībai pasākumos netiek piemēroti attiecībā uz bērniem līdz 18 gadu vecumam un personām, kas uzrāda Ukrainas izdotu personu apliecinošu dokumentu.
(MK 01.03.2022. noteikumu Nr. 149 redakcijā)
30.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
31.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
32.
(Svītrots)
33.
Ja pakalpojums tiek sniegts vai pasākums noris gan epidemioloģiski drošā vidē, gan ārpus tās, tad tiek nodrošināts, ka dažādās vides ir fiziski norobežotas un apmeklētāju plūsmas nepārklājas ar pārējo apmeklētāju plūsmu visā pakalpojuma vai pasākuma norises laikā.
33.1
(Svītrots)
33.2
(Svītrots)
34.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
35.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
36.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
37.
Darba devējam vai kolektīva vadītājam ir tiesības apkopot informāciju par darbinieku (amatpersonu) vai kolektīva dalībnieku kontaktinformāciju (e-pasts, tālruņa numurs), lai Covid-19 infekcijas gadījumā sagatavotu un nodotu centram kontaktpersonu sarakstu pretepidēmijas pasākumu organizēšanai. 
37.1
Darba devējam vai kolektīva vadītājam, tai skaitā izglītības iestādes vadītājam, saņemot informāciju par Covid-19 saslimšanas gadījumu kolektīvā vai par to, ka kolektīvā atrodas Covid-19 pacienta kontaktpersona, ir pienākums informēt darbiniekus vai kolektīva dalībniekus, tai skaitā izglītības iestādes nodarbinātos, izglītojamos un nepilngadīga izglītojamā likumiskos pārstāvjus par paaugstinātu inficēšanās risku ar Covid-19 un nepieciešamību novērot savu veselību.
38.
Persona, kurai nav ļauts saņemt attiecīgo pakalpojumu, jo persona inficēta ar Covid-19 un viņai atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro izolācijas prasības vai viņai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai persona, kas neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto sejas masku vai lieto to neatbilstošā veidā un nepilda pakalpojuma sniedzēja norādījumus, netiek ielaista publiskās telpās, pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā. Šādai personai atsaka pakalpojuma sniegšanu vai dalību pasākumā, kā arī personu izraida no telpas vai vietas bez zaudējumu atlīdzināšanas.
39.
Ja darbiniekam (amatpersonai) tiek apstiprināta Covid-19 diagnoze vai aizdomas par Covid-19 infekciju vai ja darbiniekam (amatpersonai) parādās Covid-19 saslimšanas pazīmes darba pienākumu veikšanas laikā, darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba pienākumu veikšanas, uzdodot nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku un, ja konstatēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts, ievērotu centra un ģimenes ārsta norādījumus, kā arī šajos noteikumos noteiktās prasības. 
40.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
41.
 Pakalpojuma sniedzējam, darba devējam, tai skaitā izglītības iestādei, izglītības procesa īstenotājam vai tā norīkotai personai vai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka vai citas personas, kas uzturas vai pastāvīgi atrodas pakalpojuma sniegšanas telpās vai darba vietā, un izglītojamā iegūto informāciju par atbilstību pilnībā vakcinētas personas vai pārslimojušas personas statusam (tai skaitā sertifikāta derīguma termiņu, ja personai ir pārslimošanas sertifikāts), kā arī Covid-19 testa rezultātus. Persona uzrāda attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu vai testa rezultātu pēc pakalpojuma sniedzēja, darba devēja vai izglītības iestādes norīkotas personas, vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma.
42.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
43.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
44.
Institūcijas nodarbinātajam, veicot uzraudzību, kontroli, operatīvo darbību vai izmeklēšanas darbības, nav pienākuma uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. Netiek pārbaudīta sadarbspējīga sertifikāta esība arī personām, pret kurām tiek īstenotas minētās darbības, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Šo pasākumu laikā ievēro Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktos piesardzības pasākumus (lieto individuālos aizsardzības līdzekļus, veic dezinfekciju, pēc iespējas ievēro distanci). Sadarbspējīga sertifikāta vai testa neesība neatbrīvo no pienākuma piedalīties pirmstiesas izmeklēšanā, tiesas procesā vai kriminālsodu izpildē un pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
3.Speciālās epidemioloģiskās drošības prasības 
3.1.Saimniecisko pakalpojumu sniegšanas, publisko pasākumu norises un amatieru kolektīvu nodarbību organizēšanas nosacījumi
45.
(Svītrots)
45.1
(Svītrots)
45.2
(Svītrots)
46.
(Svītrots)
3.2.Tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas un pārtikas aprites nosacījumi
47.
(Svītrots)
48.
(Svītrots)
49.
(Svītrots)
50.
(Svītrots)
51.
(Svītrots)
52.
(Svītrots)
53.
(Svītrots)
54.
(Svītrots)
55.
(Svītrots)
56.
(Svītrots)
56.1
(Svītrots)
3.3.Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas nosacījumi
(Apakšnodaļa svītrota no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
57.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
58.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
59.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
60.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
3.4.Publisku pasākumu un reliģiskās darbības norise, kā arī amatiermākslas kolektīvu un plašsaziņas līdzekļu darbība
(Apakšnodaļa svītrota no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
61.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
62.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
63.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
64.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
65.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
66.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
67.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
3.5.Sociālo pakalpojumu sniegšanas nosacījumi
68.
(Svītrots)
69.
Sociālos pakalpojumus, izņemot gadījumu, ja to  nesniegšana, pārtraukšana vai izbeigšana rada invaliditātes risku vai  apdraudējumu veselībai, dzīvībai vai drošībai, var saņemt persona, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kurai pēdējo 72 stundu laikā pirms pakalpojuma saņemšanas veikts RNS tests un tas ir negatīvs, kā arī ja šai personai nav akūtu elpceļu infekcijas slimības simptomu.
(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 721 redakcijā)
70.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina, ievērojot šādas epidemioloģiskās drošības prasības: 
70.1.
personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS tests un tā rezultāts ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
70.2.
personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības iestādes, pēdējo 48 stundu laikā pirms iestāšanās institūcijā veikts RNS tests vai personai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
70.3.
persona pēc uzņemšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes septiņas dienas atrodas pašizolācijā;
70.4.
lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, darba devējs var noteikt darbiniekus (tai skaitā brīvprātīgos un personas ar ārpakalpojuma līgumiem), kuriem, izvērtējot viņu darba pienākumus un epidemioloģiskās drošības riskus, amata pienākumu veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāts;
70.5.
centrs tiek informēts par katru inficēšanās gadījumu;
70.6.
darbiniekus ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm testē ar antigēna testu, kā arī veic minēto darbinieku uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu, kuros konstatēts pozitīvs rezultāts. Ja tā antigēna testa rezultāts ir pozitīvs, darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas un viņam uzdod nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 infekcijas laboratorisko diagnostiku un apzinātu kontaktpersonas, uz kurām jāattiecina mājas karantīnas prasības;
70.7.
par valsts budžeta līdzekļiem var organizēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu (tai skaitā klientu ar pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu ar Covid-19 skrīninga testu. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no klientiem iegūto informāciju par atbilstību pilnībā vakcinētas vai balstvakcinētas, vai pārslimojušas personas statusam (tai skaitā sertifikāta derīguma termiņu, ja personai ir pārslimošanas sertifikāts), kā arī Covid-19 testa rezultātus. Klients uzrāda attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu vai testa rezultātu pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontroles institūciju pieprasījuma.
70.8.
sejas maskas iekštelpās lieto:
70.8.1.
apmeklētāji;
70.8.2.
institūcijas darbinieki, nonākot kontaktā ar apmeklētājiem;
70.8.3.
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klienti:
70.8.3.1.
tikšanās laikā ar apmeklētājiem;
70.8.3.2.
pasākumos, kas tiek organizēti institūcijā;
70.8.3.3.
ārpus institūcijas telpām, apmeklējot pasākumus vai saņemot pakalpojumus, tai skaitā tirdzniecības pakalpojumus;
70.9.
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus institūcijā, var noteikt masku lietošanas prasības darbiniekiem.
(Grozīts ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 761; MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 142; 70.6. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
71.
(Svītrots)
72.
(Svītrots)
73.
Ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ, persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši  iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos izmantotajam vidējam stundu skaitam.
(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 721 redakcijā)
74.
Šo noteikumu 73. punkts attiecas uz personām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" 47. punktu ir tiesības izmantot pakalpojumu  atbilstoši noslēgtajam līgumam par asistenta pakalpojuma sniegšanu, līdz sociālā dienesta pieņemtā lēmuma par asistenta pakalpojuma piešķiršanu darbības perioda beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. 
75.
Apmeklējot klientus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ievēro šajā punktā minētos noteikumus:
75.1.
persona uzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
75.2.
tikšanos organizē ārā vai īpaši izveidotās tikšanās telpās;
75.3.
tikšanos organizē, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot institūcijā noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības.
76.
Audžuģimeņu un adoptētāju mācību programmas individuālās prakses daļu var apgūt attālināti vai aizstāt ar papildu teorētisko zināšanu apguvi vismaz 16 akadēmisko stundu apmērā par jautājumiem, kas veicina izpratni par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna ienākšanu ģimenē. 
3.6.Epidemioloģiskās prasības ieslodzījuma vietā
77.
Ieslodzījuma vietā tiek nodrošināta epidemioloģiski daļēji droša vai nedroša vide.
78.
Ieslodzījuma vietu darbinieki (amatpersonas), personas, kuras ierodas ieslodzījuma vietā profesionālo pienākumu veikšanai, un apmeklētāji uzrāda sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu. Bērni, kas jaunāki par 18 gadiem, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties bez sertifikāta, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāta pilngadīgas personas pavadībā, kurai ir primārās vakcinācijas vai balstvakcinācijas, vai pārslimošanas sertifikāts. Persona, kurai, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlija lēmumu, medicīnisku iemeslu dēļ nevar veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai kurai vakcinācija atlikta, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties, uzrādot konsīlija lēmumu un testēšanas sertifikātu.
79.
Ieslodzījuma vietā izglītojamiem testēšanu organizē ieslodzījuma vietas ārstniecības persona.
80.
Ieslodzījuma vietā papildus šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem Covid-19 testēšanu neveic izglītojamam:
80.1.
kuram ir ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izsniegta izziņa (veidlapa Nr. 27/u) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai par pabeigtas vakcinācijas vai pārslimošanas faktu;
80.2.
pamata un vidējās izglītības pakāpē, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (mājas karantīna, izolācija) pasākumi;
80.3.
ja ieslodzījuma vietā  ir izsludināta karantīna.
81.
Ieslodzījuma vietas ārsts, saņemot informāciju par ieslodzīto, kuram ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, nekavējoties uzsāk ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi, kā arī nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama.
82.
Ieslodzītajam, kuram Covid-19 infekcija noteikta pēc klīniskām pazīmēm, nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama.
83.
Ieslodzīto, kuram diagnosticēta Covid-19 infekcija vai kurš noteikts par kontaktpersonu, nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.
84.
Ieslodzījuma vietas ārsts ziņo centram par klīniski apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu un par noslēgtu Covid-19 infekcijas gadījumu, aizpildot normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju minēto steidzamo paziņojumu par infekcijas slimību (veidlapa Nr. 058/u).
85.
Veicot ieslodzītā epidemioloģisko izmeklēšanu, centrs nosaka konkrētā inficētā ieslodzītā kontaktpersonas un informē ieslodzījuma vietas ārstu par kontaktpersonu un situācijai atbilstošo rīcību:
85.1.
ja kontaktpersona atrodas ieslodzījuma vietā, – par kontaktpersonas medicīniskās novērošanas ilgumu (beigu datumu) un veicamajiem pretepidēmijas pasākumiem;
85.2.
ja kontaktpersona atrodas ārpus ieslodzījuma vietas, centrs rīkojas atbilstoši šo noteikumu 183. punktam.
86.
Saņemot no centra informāciju par kontaktpersonu, kas atrodas ieslodzījuma vietā, ieslodzījuma vietas ārsts uzsāk tās primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu.
87.
Ieslodzījuma vietas administrācija ieslodzītajam, kuram diagnosticēta Covid-19 infekcija vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu un tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas, izsniedz informāciju par viņa pienākumiem atbilstoši šiem noteikumiem, tai skaitā par personas pienākumu nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta, kā arī, ja iespējams, – informāciju par saziņas iespējām ar personas ģimenes ārstu.
88.
Ieslodzījuma vietas administrācija informē centru, ja ieslodzītais, kuram apstiprināta Covid-19 diagnoze vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu, tiks atbrīvots no ieslodzījuma vietas, un norāda paredzamo atbrīvošanas datumu un laiku.
89.
Ja ieslodzītais pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas plāno saņemt sociālo pakalpojumu institūcijā ar pilnu vai daļēju izmitināšanu (sociālās rehabilitācijas centrā vai patversmē), ieslodzījuma vietas ārsts pēc ieslodzītā lūguma izsniedz viņam izziņu par kontrindikāciju neesību.
90.
Ieslodzījuma vietās izglītības procesu nodrošina tikai klātienē, izņemot gadījumu, ja ieslodzījuma vietā ir noteikta karantīna.
3.7.Transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumi
91.
Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
92.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
93.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
94.
Pasažieri lieto sejas maskas transportlīdzeklī (izņemot taksometru vai vieglo automobili, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus). Sejas maskas lieto sabiedriskā transporta darbinieki, kas nonāk saskarē ar pasažieriem (piemēram, kontrolieris, konduktors, transportlīdzekļa vadītājs).
95.
Transportlīdzekļa vadītājs var nelietot sejas masku, ja tas atrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē.
96.
Transportlīdzekļos ir atļauts uzstādīt nesertificētu vai nemarķētu caurspīdīga materiāla (piemēram, plastikāta) aizsargkonstrukciju, kas norobežo transportlīdzekļa vadītāja sēdvietu no pasažieru sēdvietām vai transportlīdzekļa priekšējās un aizmugurējās sēdvietas. Aizsargkonstrukcijas esība neierobežo pasažieru skaitu transportlīdzeklī. Ja šāda aizsargkonstrukcija ir uzstādīta, aizsargkonstrukcijas stiprinājumam, novietojumam un caurredzamībai jāatbilst normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa. Transportlīdzekļa vadītāja un pasažiera pienākums ir nodrošināt aizsargkonstrukcijas drošu ekspluatāciju atbilstoši pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
97.
Saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona regulāru virsmu dezinfekciju veic maršruta galapunktos.
98.
Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs veic regulāru salona vēdināšanu:
98.1.
reisa izpildes laikā – izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai atverot lūkas un logus un katrā pieturvietā atverot visas durvis pasažieru iekāpšanas pusē;
98.2.
reģionālās satiksmes maršrutu galapunktā – atverot transportlīdzekļa logus un durvis, bet vilcieniem atverot durvis pasažieru iekāpšanas pusē;
98.3.
pilsētas maršrutu galapunktos – atverot transportlīdzekļa logus un durvis;
98.4.
taksometru pārvadājumos vai pārvadājumos ar vieglo automobili – pēc katra klienta.
(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; 98.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
99.
Transportlīdzekļa salonā uz logiem izvieto informatīvas norādes ar aizliegumu pasažierim tos aizvērt.
100.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
100.1
Lai efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus, pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kurš saņem dotāciju no pašvaldības līdzekļiem, ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju un nodot atpakaļ pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam datus par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Nacionālais veselības dienests, pašvaldība vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs iegūtos personu datus dzēš, tiklīdz ir zudusi nepieciešamība tos glabāt.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 735 redakcijā)
3.8.Izglītības un mācību procesa norises nosacījumi
3.8.1.Izglītības procesa vispārīgie nosacījumi
101.
Izglītības ieguves procesu, tai skaitā starptautiskajās skolās, visās izglītības pakāpēs un dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus organizē klātienē.
101.1
Izglītības iestāde, īstenojot praktiskās mācības, tai skaitā darba vidē balstītās mācības ārpus izglītības iestādes (uzņēmumā, pie komersanta, biedrībā, nodibinājumā vai pie citām juridiskajām un fiziskajām personām), ievēro šajos noteikumos attiecīgajai nozarei noteiktās prasības par pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē, kā arī ievēro darba devēja nosacījumus, ja darba devējs atbilstoši šo noteikumu 12.13. apakšpunktam un 24.1 punktam ir noteicis  darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
102.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
103.
Bērnu uzraudzības pakalpojumu klātienē sniedz persona, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ko uzrāda pirms pakalpojuma sniegšanas vai pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu; punkts tiek piemērots līdz 31.03.2022., sk. 346. punktu)
103.1
Pedagoga privātprakses pakalpojumu sniedz persona, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ko uzrāda pirms pakalpojuma sniegšanas, kā arī iesniedzot iesniegumu pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšanai vai pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu; punkts tiek piemērots līdz 31.03.2022., sk. 346. punktu)
104.
Lai piedalītos izglītības procesā un tā nodrošināšanā, šajā punktā norādītajām personām, ievērojot šo noteikumu 12.13. apakšpunktu, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai:
104.1.
pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmās) un augstākās izglītības (izņemot akadēmisko personālu, kas neierodas Latvijas Republikas teritorijā) pakāpē nodarbinātajiem;
104.2.
neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem;
104.3.
pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem).
104.1
(Svītrots)
104.2
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
104.3
Tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajās vispārējās izglītības programmās nodarbinātajiem, kuri nonāk saskarē ar izglītojamiem, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
104.4
Koledžās un augstskolās studējošajiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā grupā "Izglītība" un tematiskajā jomā "Veselības aprūpe", ja augstskola vai koledža ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.
105.
(Svītrots)
106.
(Svītrots)
106.1
Pašvaldības sadarbībā ar laboratorijām nodrošina transporta loģistiku izglītības iestāžu skrīningam nepieciešamo materiālu piegādei un paraugu savākšanai no to teritorijā esošajām konkrētajām izglītības iestādēm.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
107.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
108.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
109.
Izglītības iestādēs (izņemot koledžas un augstskolas) izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai:
109.1.
īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna;
109.2.
var īstenot attālināti:
109.2.1.
tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kuru pedagogam ir noteikta izolācija;
109.2.2.
tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ;
109.2.3.
individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem 2021./2022. mācību gadā ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā;
109.2.4.
individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;
109.2.5.
pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases (grupas, kursa) izglītojamiem izglītības procesu īsteno attālināti atbilstoši šo noteikumu 109.1. apakšpunktam;
109.2.6.
rotācijas kārtībā ne vairāk kā piecas darbdienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot vispārējās pamatizglītības 1.–6. klasi);
109.2.7.
pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.
(Grozīts ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 745; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; 109.2.6. un 109.2.7. apakšpunkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
110.
Izglītības iestādes dibinātājs (izņemot koledžas, augstskolas un valsts dibinātas skolas) nosaka kārtību, kādā pieņem un saskaņo šo noteikumu 109. punktā minēto lēmumu.
111.
Izglītības procesu tikai klātienē (izņemot šo noteikumu 109.1. un 109.2.7. apakšpunktā minēto gadījumu) īsteno:
111.1.
pirmsskolas izglītības programmā;
111.2.
vispārējās pamatizglītības programmā 1.–3. klasei;
111.3.
speciālās izglītības iestādē;
111.4.
speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
111.5.
speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
111.6.
sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni".
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
112.
Izglītības iestādes dibinātājs (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs) apkopo informāciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem šo noteikumu 109. punktā minētajos gadījumos un līdz kārtējās nedēļas piektdienai nosūta to Izglītības kvalitātes valsts dienestam.
113.
Izglītības iestāde:
113.1.
iekšējās kontroles sistēmā nosaka par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu atbildīgo personu, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā:
113.1.1.
(Svītrots)
113.1.2.
organizē un kontrolē izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmu, izmanto koplietošanas telpas, laboratorijas, dienesta viesnīcu, internāta un ēdināšanas pakalpojumus;
113.1.3.
veic sertifikātu verificēšanu;
113.1.4.
(Svītrots)
113.2.
nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu.
(Grozīts ar MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; 113.1. un 113.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
114.
Pilngadīgais izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis informē izglītības iestādi par izglītojamā inficēšanos ar Covid-19 un atrašanos izolācijā vai par izglītojamā atrašanos mājas karantīnā.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
115.
115.1.
tajā ietverto regulējumu attiecina arī uz:
115.1.1.
7. un 8. klases izglītojamiem;
115.1.2.
1.–8. klases izglītojamiem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas, kā arī 9. klases izglītojamiem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
115.2.
nepiemēro minēto noteikumu 12.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegumam pievienot ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu.
(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 54 redakcijā)
115.1
Vispārējās izglītības ieguvē 2021./2022. mācību gadā 3., 6., 9. un 12. klasē mācību priekšmetā var neizlikt pirmā semestra vērtējumu. Šādā gadījumā vērtējumu mācību priekšmetā nosaka, ņemot vērā 2021./2022. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus.
(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 745 redakcijā)
116.
(Svītrots ar MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1)
117.
Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku,  epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā iestādē ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju īslaicīgu norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās. Par šo lēmumu informē centru.
117.1
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
117.2
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
118.
(Svītrots)
119.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
120.
Bērnu nometnes organizēšanā ievēro piesardzības pasākumus, kas noteikti Valsts izglītības satura centra vadlīnijās bērnu nometņu organizētājiem. Bērnu nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēta saslimšana ar Covid-19.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
3.8.2.Mācību un profesionālās kompetences pilnveides procesa nosacījumi
(Apakšnodaļa svītrota no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
121.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
122.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
123.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
124.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
3.8.3.Izglītības procesa finanšu nosacījumi
125.
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 109.1. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti. 
126.
Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu  109.1.109.2.5., 109.2.6. un 109.2.7. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
127.
Pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", nepiemēro minēto noteikumu 9. punktā noteikto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ. 
128.
Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 109.1., 109.2.5., 109.2.6. un 109.2.7. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, tad:
128.1.
lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:
128.1.1.
pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
128.1.2.
ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai; 
128.1.3.
ja šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, tad pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 128.1.1.​​​​​​​ un 128.1.2. ​​​​​​​apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;
128.1.4.
valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena, pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu; 
128.2.
lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:
128.2.1.
pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
128.2.2.
ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, tad pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 128.2.1.  apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
129.
Izglītības iestādes dibinātājs (valsts izglītības iestādē – iestādes vadītājs) izglītības iestādē nodrošina ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu un citu šo noteikumu prasību īstenošanas dēļ radušos izmaksu (ko dibinātājs vai iestāde segusi no saviem finanšu līdzekļiem) analītisko uzskaiti, norādot izmaksu pieaugumu vai samazinājumu (salīdzinājumā ar laikposmu no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim) šādās izdevumu pozīcijās un atbilstoši šādām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām: 
129.1.
atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;
129.2.
izglītības iestādes uzturēšanas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 129.1. vai 129.3. apakšpunktā;
129.3.
izdevumi par precēm un pakalpojumiem; 
129.4.
kapitālie izdevumi.
3.8.4.Sporta treniņu un sacensību nosacījumi
130.
(Svītrots)
131.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
132.
Sporta treniņa organizators:
132.1.
ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus;
132.2.
sadarbībā ar sporta treniņa norises vietas nodarbinātajiem kontrolē, kā personas sporta treniņu norises laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;
132.3.
nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.
133.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
134.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
135.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
136.
(Svītrots)
137.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
138.
Dalībai starptautiskajos sporta pasākumos Latvijas Republikā drīkst ieceļot arī personas no šo noteikumu 146. punktā minētajām valstīm.
139.
Sporta sacensību organizators:
139.1.
ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;
139.2.
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu);
139.3.
nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.
140.
Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienākumi:
140.1.
ievērot attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums) starptautiskās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;
140.2.
noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;
140.3.
kontrolēt, kā sportisti, sporta darbinieki un starptautisko sporta organizāciju pārstāvji nodrošina tiem noteikto pienākumu izpildi;
140.4.
nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam noteiktos pienākumus, un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;
140.5.
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu).
141.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
142.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
4.Nosacījumi ieceļošanai Latvijas Republikā
4.1.Vispārīgie ieceļošanas nosacījumi
143.
Centrs, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra publicēto informāciju un, ja nepieciešams, uz attiecīgo valstu kompetento sabiedrības veselības institūciju publicēto informāciju, savā tīmekļvietnē publicē to valstu sarakstu, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (augsta riska valstis), kā arī norāda valstis, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija (tai skaitā īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās), kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu (īpaši augsta riska valstis). Attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti ar nākamo dienu pēc minētā saraksta publicēšanas, izņemot šajā nodaļā minētos gadījumus par nosacījumiem ieceļošanai Latvijas Republikā, kas stājas spēkā divu darbdienu laikā pēc minētā saraksta publicēšanas.  
144.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
145.
Šajā nodaļā minētie nosacījumi neierobežo transportlīdzekļu kustību, tostarp pasažieru un kravu pārvadājumus.  
146.
Aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā no īpaši augsta riska valstīm (valstīm, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija, tai skaitā īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 infekciju vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu), ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
147.
Persona ir tiesīga ieceļot Latvijas Republikā no valsts, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ja viņa uzrāda:  
147.1.
vienu no šādiem dokumentiem:
147.1.1.
derīgu sadarbspējīgu sertifikātu; 
147.1.2.
Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijas Savienībā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumu;
147.1.3.
negatīva Covid-19 testa rezultāta apliecinājumu;
147.2.
(svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu).
148.
Šīs nodaļas izpratnē testēšanas sertifikāts apliecina, ka persona pirms iekāpšanas starptautiskā pārvadātāja transportlīdzeklī vai, ja tā ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā pēdējo 72 stundu laikā ir veikusi RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi antigēna testu un veiktā testa rezultāts ir negatīvs. Ja izceļošanas valsts nenodrošina sadarbspējīga testēšanas sertifikāta izsniegšanu, testēšanas faktu persona apliecina ar testa rezultātu izceļošanas valsts valodā vai angļu valodā papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
148.1
Šīs nodaļas izpratnē derīgs vakcinācijas sertifikāts apliecina, ka personai ir pabeigta primārā vakcinācija un kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas dienas ir pagājušas ne vairāk kā 270 dienas, vai apliecina to, ka persona ir saņēmusi balstvakcināciju.
(MK 06.01.2022. noteikumu Nr. 1 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. 343. punktu)
149.
Līdz brīdim, kad attiecīgajās valstīs tiek izveidots sertifikāts, kas savietojams ar Eiropas Savienībā izmantojamo sadarbspējīgo sertifikātu, persona, ieceļojot no Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotās Karalistes, Austrālijas Savienības, Jaunzēlandes vai Kanādas, apliecina vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas faktu ar derīgu sadarbspējīgu sertifikātu vai ar citu izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu.
150.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
151.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
152.
Šo noteikumu 147. punktā  minētās personas, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, pirms iekāpšanas starptautiskā pārvadātāja transportlīdzeklī uzrāda testēšanas sertifikātu vai negatīvu RNS testa rezultātu, ja tests veikts pēdējo 72 stundu laikā, vai negatīvu antigēna testa rezultātu, ja tests veikts pēdējo 48 stundu laikā. Šis nosacījums attiecas arī uz personām, kurām ir vakcinācijas sertifikāts vai pārslimošanas sertifikāts, ja persona ieceļo no īpaši augsta riska valsts.
153.
Šo noteikumu 147. punktā minētās personas, kas izmanto starptautiskā pārvadātāja transportlīdzekli, uzrāda pārvadātājam derīgu sadarbspējīgu sertifikātu papīra formā vai viedierīcē vai šo noteikumu 149. punktā minēto apliecinājumu, vai Covid testa rezultātu, ja tāds ir nepieciešams, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
154.
Šo noteikumu 147. punktā minētajos gadījumos starptautiskais pārvadātājs vizuāli vai elektroniski pārbauda uzrādītā sadarbspējīgā sertifikāta vai šo noteikumu 149. punktā minētā apliecinājuma, vai Covid-19 testēšanas pārskata derīgumu.
155.
Ja persona nevar uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu vai šo noteikumu 149. punktā minēto apliecinājumu, vai Covid-19 testa rezultātu, pārvadātājs ir tiesīgs tai atteikt iekāpšanu transportlīdzeklī.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
156.
Šo noteikumu 147. punktā minētajos gadījumos, ieceļojot Latvijas Republikā, personai pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pārstāvja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu vai šo noteikumu 149. punktā minēto apliecinājumu, vai Covid-19 testa rezultātu.
157.
Valsts robežsardzes priekšniekam vai viņa pilnvarotai amatpersonai ir tiesības izdarīt izņēmumus attiecībā uz ārējās robežas šķērsošanu, ja tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.  
158.
Persona, kura ir Latvijas Republikas valstspiederīgais vai Eiropas Savienības pastāvīgais iedzīvotājs ar uzturēšanās atļauju Latvijā un kurai Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs, un kura ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, nekavējoties dodas izolācijā savā dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai tūrisma mītnē un ievēro šajos noteikumos noteiktās izolācijas prasības. 
158.1
(Svītrots)
159.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
160.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
161.
(Svītrots ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 34)
162.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
163.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
164.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
165.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
166.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
4.2.Izņēmumi vispārīgiem ieceļošanas nosacījumiem
167.
Šo noteikumu 147.1. apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz:
167.1.
bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;
167.2.
transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem arī tad, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās. Profesionālie kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību, kā arī digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu un darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam;
167.3.
jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;
167.4.
gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidostas termināļus, un var uzrādīt apstiprinājumu turpmākam lidojumam, kas ir nākamo 24 stundu laikā;
167.5.
šo noteikumu 6. ​punktā minētajām personām.
167.6.
Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas (tieši vai netieši) saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro iebrukumu tajā.
(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; MK 01.03.2022. noteikumiem Nr. 149)
168.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
169.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
170.
Ieceļošanas aizliegums no īpaši augsta riska valstīm neattiecas uz personu, kas ieceļo Latvijas Republikā neatliekami nepieciešamu nodarbinātības, tiesībsargājošo institūciju (prokuratūras, tiesas) noteikto pienākumu vai uzaicinājumu izpildei, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo bērnu pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm vai ieceļo citu humānu apsvērumu dēļ.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
171.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
172.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
173.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
4.3.Īstermiņa sertifikāta izsniegšanas un izmantošanas kārtība
173.1
(Svītrots)
173.2
(Svītrots)
173.3
(Svītrots)
173.4
(Svītrots)
5.Covid-19  pretepidēmijas pasākumi
5.1.Diagnostika un ziņošana par Covid-19 infekcijas gadījumiem
174.
Ārstniecības iestāde nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem attiecībā uz Covid-19 infekcijas izmeklēšanu un diagnostiku.
(MK 08.10.2021. noteikumu Nr. 676 redakcijā)
174.1
Laboratorija, kas veic Covid-19 testēšanu, atbilst  ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām, tai skaitā ir nodrošinājusi medicīnas laboratorijas akreditāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci" vismaz šādā apmērā:
174.11.
medicīnas laboratorija, kurai akreditācija veikta atbilstoši elastīgai akreditācijas sfērai, ir akreditēta konkrēto pakalpojumu sniegšanai atbilstošā darbības jomā;
174.12.
medicīnas laboratorijai, kurai akreditācija veikta atbilstoši fiksētai akreditācijas sfērai, ir akreditētas pakalpojumu sniegšanai atbilstošās metodes.
(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 803 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2022., sk. noteikumu 340. punktu)
175.
Kolektīvos (izglītības iestādes, ilgstošas sociālās aprūpes centri, ieslodzījuma vietas u. c.), kuros atbilstoši centra veiktajam novērtējumam pastāv augsts Covid-19 infekcijas izplatības risks, tiek veikts no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts rutīnas skrīninga tests atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam. 
176.
Ja iestādē veic darbinieku rutīnas skrīninga testu, izmantojot valsts centralizēta iepirkuma ietvaros iegādātus antigēna testus, iestāde nodrošina testu uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu, kuriem ir pozitīvs testa rezultāts. 
177.
Antigēna testu veic, ievērojot šādus nosacījumus:
177.1.
testu veic:
177.1.1.
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona;
177.1.2.
medicīnas asistents, par kuru antigēna testa veikšanai Veselības inspekcija ir iekļāvusi informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vadītāja Veselības inspekcijai sniegto informāciju par medicīnas asistentu nodarbinātību antigēna testa veikšanā, norādot medicīnas asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, kurā apgūst medicīniskās izglītības programmu, un programmas nosaukumu, kā arī norādot datumu, kad medicīnas asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē;
177.1.3.
Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrēts farmaceits vai farmaceita asistents, par kuru antigēna testa veikšanai Veselības inspekcija ir iekļāvusi informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz aptiekas vadītāja Veselības inspekcijai sniegto informāciju, norādot farmaceita vai farmaceita asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, reģistrācijas numuru Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā, kā arī norādot datumu, kad farmaceits vai farmaceita asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā aptiekā;
177.2.
šo noteikumu 177.1.1. un 177.1.2. apakšpunktā minētās personas ir apmācītas attiecībā uz antigēna testa veikšanu, RNS testa veikšanai nepieciešamā parauga noņemšanu, uzglabāšanu un transportēšanu, medicīnisko atkritumu utilizēšanu, personas datu aizsardzības jautājumiem un testēšanas sertifikātu izsniegšanu;
177.3.
(svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 69).
(MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 674 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 735)
178.
Laboratorija: 
178.1.
ja, veicot tiešu vai netiešu izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai, konstatē SARS CoV-2 vīrusa klātbūtni laboratorijā izmeklētajā paraugā, informē:  
178.1.1.
centru par katru pozitīvu izmeklējuma rezultātu un par katru gadījumu, kad ir aizdomas par pozitīvu izmeklējuma rezultātu, gan apvienoto paraugu izmeklējumā, gan individuālā testēšanā; 
178.1.2.
kolektīva vadītāju par kolektīvā veiktās rutīnas skrīninga testēšanas rezultātiem, nekavējoties informējot par kolektīvā apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu vai gadījumu, kad ir aizdomas par inficēšanos ar SARS CoV-2 vīrusu; 
178.2.
veicot rutīnas skrīninga testēšanu vai individuālus izmeklējumus: 
178.2.1.
datus par individuāli veikta Covid-19 testa rezultātiem ievada vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā;
178.2.2.
izglītojamo rutīnas skrīninga testēšanas individuālo rezultātu nosūta testētajam pilngadīgajam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi un mobilā tālruņa numuru; 
178.2.3.
par kolektīvi veiktas rutīnas skrīninga testēšanas rezultātiem  informē kolektīva atbildīgo par skrīninga testēšanas organizēšanu.
(Grozīts ar MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 674)
179.
(Svītrots no 01.03.2022. ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)
179.1
Persona 60 dienas pēc inficēšanās ar Covid-19, kas apstiprināta ar RNS testu vai noteikta ar antigēna testu, var neveikt obligāto rutīnas skrīninga testu, ja tai nav slimības pazīmju un testa nepieciešamību nav noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskajām vai epidemioloģiskajām indikācijām.
(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
180.
Laboratorijas, kuras veic RNS testus Covid-19 diagnostikai, glabā visus primāros paraugus vismaz septiņas dienas pēc to noņemšanas, kā arī pārsūta negatīvos un pozitīvos paraugus uz Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju atkārtotai testēšanai atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" tīmekļvietnē pieejamai references laboratorijas izstrādātajai kārtībai. 
181.
Ģimenes ārsts ziņo centram par klīniski pamatotām aizdomām par Covid-19  infekcijas gadījumu, aizpildot normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju minēto steidzamo paziņojumu par infekcijas slimību (veidlapa Nr. 058/u).
(Punkts netiek piemērots līdz 31.03.2022., sk. 345. punktu)
182.
Ārstniecības persona vienas darbdienas laikā kopš Covid-19 pacienta nāves datuma nosūta centram paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. 
5.2.Kontaktpersonu noteikšana un medicīniskā novērošana
183.
Ar Covid-19 inficētās personas kontaktpersonas nosaka: 
183.1.
centrs, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu; 
183.2.
ģimenes ārsts, pamatojoties uz informāciju par personām, ar ko kopā dzīvo inficētā persona; 
183.3.
pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes vadītājs pirmsskolas izglītības vai izglītības iestādē;
183.4.
darba devējs darba vietā. 
184.
(Svītrots)
185.
(Svītrots)
186.
Pēc informācijas saņemšanas par konkrētās inficētās personas kontaktpersonu ģimenes ārsts attālināti konsultē attiecīgo kontaktpersonu un organizē viņas laboratorisko izmeklēšanu atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam testēšanas algoritmam.
187.
(Svītrots)
188.
Centrs, saņemot kontaktinformāciju no personas, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un kura ir noteikta, izmantojot mobilo lietotni, sazinās ar minēto personu, izvērtē Covid-19 inficēšanās riskus un atzīst vai neatzīst viņu par kontaktpersonu, kā arī sniedz rekomendācijas turpmākajai rīcībai. 
(Punkts netiek piemērots līdz 31.03.2022., sk. 345. punktu)
188.1
(Svītrots ar MK 01.03.2022. noteikumiem Nr. 149)
188.2
(Svītrots ar MK 01.03.2022. noteikumiem Nr. 149)
5.3.Pasākumi infekciozu vai iespējami infekciozu personu nošķiršanai
5.3.1.Izolācija
189.
Persona, kurai ir apstiprināta inficēšanās, vai persona, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, atrodas izolācijā:
189.1.
nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
189.2.
nepakļauj inficēšanās riskam citas personas, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām);
189.3.
 ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
189.4.
nav tiesīga saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu līdz izolācijas pārtraukšanai;
189.5.
izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
190.
Covid-19 inficēta persona var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi, par to attiecīgi informējot ārstējošo ārstu vai centru, ja persona ievēro šādus nosacījumus:  
190.1.
lieto medicīnisko sejas masku; 
190.2.
izmanto personīgo vai specializēto transportlīdzekli;  
190.3.
neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem;
190.4.
neapmeklē sabiedriskas vietas, kur uzturas daudz cilvēku;
190.5.
neizmanto sabiedrisko transportu.  
190.1
(Svītrots)
190.2
(Svītrots)
190.3
Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata, vidējās un augstākās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā viņam nav slimības pazīmju.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
5.3.2.Mājas karantīna
191.
Persona pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, septiņu dienu laikā pēc pēdējā kontakta ar inficēto cilvēku ievēro šādas epidemioloģiskās drošības prasības:
191.1.
ja persona ir nodarbināta darbos, kas var radīt pakalpojuma saņēmējam paaugstinātu risku veselībai saistībā ar Covid-19 (tai skaitā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē u. tml.), un kontaktēšanās ar inficēto personu notikusi, nelietojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ievēro vienu no šādiem nosacījumiem:
191.1.1.
katru reizi pirms darba pienākumu veikšanas veic RNS vai antigēna testēšanu, tai skaitā izmantojot paštestus;
191.1.2.
neveic darba pienākumus klātienē un gadījumā, ja nav iespējams veikt darba pienākumus attālināti, var saņemt darbnespējas lapu;
191.2.
sabiedriskajās vietās, tai skaitā veicot darba pienākumus telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku (izņemot izglītības nozari), lieto respiratorus, ne zemākas klases par FFP2;
191.3.
novēro savu veselības stāvokli un, rodoties Covid-19 pazīmēm, sazinās ar ārstniecības personu.
191.1
(Svītrots)
191.2
(Svītrots)
191.3
(Svītrots)
191.4
(Svītrots)
191.5
(Svītrots)
192.
(Svītrots ar MK 01.03.2022. noteikumiem Nr. 149)
193.
(Svītrots)
194.
Šo noteikumu 191. punkts netiek attiecināts uz personām, kurām pēc SARS-CoV-2 inficēšanās apstiprināšanas pagājušas ne mazāk kā 60 dienas.
5.3.3.Pašizolācija
(Apakšnodaļa svītrota ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
195.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
196.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
197.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
198.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
199.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
200.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
201.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
202.
(Svītrots ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 127)
6.Vakcinācija pret Covid-19
203.
Ārstniecības iestādes un aptiekas vakcinē personas pret Covid-19 infekciju atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai, ņemot vērā centra apstiprināto vakcīnu pasūtījumu. Aptiekas nevakcinē personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
203.1
Aptiekā farmaceits ir tiesīgs veikt vakcināciju, ja viņa profesionālo kompetenci apliecina augstskolā apgūts studiju modulis vai studiju kurss par vakcinācijas veikšanu (vakcinācijas organizēšanas kārtību, vakcīnas injicēšanas tehniku, vakcīnu darbības principiem, kontrindikācijām, rīcību blakusparādību gadījumā). Farmaceits vakcinē personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
204.
Vakcināciju pret Covid-19 infekciju Latvijā ir tiesīgas saņemt: 
204.1.
personu grupas, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ietvaros; 
204.2.
personu grupas, kuras ir minētas Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā
204.3.
bēgļi vai personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, bezvalstnieki, kuriem bezvalstnieka statuss ir piešķirts Latvijas Republikā, patvēruma meklētāji, aizturētie ārzemnieki, kuri aizturēti Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, vai personas citos gadījumos, ja personas uzturēšanās Latvijā saistīta ar humāniem apsvērumiem;
204.4.
personas, kas saņēmušas Latvijas nacionālo ilgtermiņa D vīzu.
205.
Šo noteikumu 204. punktā minētajām personām tiek nodrošināta iespēja izvēlēties Latvijā pieejamo vakcīnu pret Covid-19 infekciju atbilstoši konkrētajai personai noteiktajām medicīniskajām indikācijām. Ja personai nav medicīnisku indikāciju konkrēta vakcīnas veida izmantošanai, šo noteikumu  204. punktā minētajām personām ir tiesības izvēlēties starp tām vakcīnām, kas ir pieejamas konkrētajā vakcinācijas iestādē. 
206.
Personu vakcināciju nodrošina ārstniecības iestādes un aptiekas, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes, Valsts robežsardzes ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
206.1
Lai uzlabotu epidemioloģisko drošību un palielinātu vakcinācijas pret Covid-19 infekciju aptveri attiecībā uz personām, kuras vecākas par 70 gadiem, ģimenes ārsts ir tiesīgs konkrētajā ģimenes ārsta praksē reģistrēto nevakcinēto pacientu personas datus (vārds (vārdi), uzvārds, faktiskā dzīvesvieta, kontakttālruņa numurs) nodot šo noteikumu 206. punktā minētajiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par izbraukuma vakcināciju pret Covid-19 infekciju, attiecīgo personu uzrunāšanai un vakcinācijas nodrošināšanai personas dzīvesvietā. Dati par ģimenes ārsta prakses teritorijai piesaistīto izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju tiek ievietoti Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.
(MK 08.10.2021. noteikumu Nr. 676 redakcijā)
206.2
Ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, sazinās ar konkrētā ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pret Covid-19 nevakcinētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem, lai aicinātu pacientus uzsākt vakcināciju pret Covid-19 ģimenes ārsta prakses vietā, sadarbības iestādē vai, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem, –  pacienta dzīvesvietā.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā)
206.3
Pēc ģimenes ārsta pieprasījuma, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, pašvaldība, izmantojot ģimenes ārsta nodotos datus un pašvaldības rīcībā esošos personu datus (kontaktinformāciju), nodrošina saziņu ar pacientiem vecumā no 60 gadiem, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, lai aicinātu pacientus veikt vakcināciju pret Covid-19 ģimenes ārsta prakses vietā, ģimenes ārsta sadarbības iestādē vai,  ja pacients ir vecumā no 70 gadiem, – pacienta dzīvesvietā.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā)
206.4
Pēc ģimenes ārsta pieprasījuma, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, vai ģimenes ārsta sadarbības iestādes pieprasījuma pašvaldība nodrošina transportu, lai nogādātu pacientus vecumā no 60 gadiem, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, vakcinācijas pakalpojuma saņemšanai vai ģimenes ārstu vakcinācijas pakalpojuma sniegšanai pacienta dzīvesvietā, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
207.
Vakcinācijai pret Covid-19 infekciju nepieciešamo vakcīnu uzglabāšanu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītajiem uzglabāšanas nosacījumiem nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu, vai Valsts asinsdonoru centrs. Vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu loģistikas pakalpojumus nodrošina zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis attiecīgu līgumu.
(MK 01.03.2022. noteikumu Nr. 149 redakcijā)
208.
Zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par šo noteikumu 207. punktā  minēto loģistikas pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši līguma nosacījumiem nodrošina vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu piegādi ārstniecības iestādēm un aptiekām saskaņā ar centra iesniegto vakcīnu pasūtījumu.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
209.
Šo noteikumu 206. punktā  minētās ārstniecības iestādes: 
209.1.
informē vakcinējamās personas par vakcinācijas nozīmi Covid-19 profilaksē, kā arī par vakcinācijas procesu, vakcīnu drošību un vakcīnu iedarbību; 
209.2.
noskaidro vakcinējamās personas veselības stāvokli, kā arī relatīvās kontrindikācijas vakcinācijas veikšanai un citus piesardzības aspektus, kuru dēļ vakcinācija ir jāatliek, vai iespējamo absolūto kontrindikāciju (anafilakse), kad vakcinācija netiek veikta;
209.3.
48 stundu laikā reģistrē vakcinācijas faktu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu un neaizpilda normatīvajos aktos par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību minēto profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnālu (veidlapa Nr. 064/u); 
209.4.
nodrošina šo noteikumu 2. pielikumā minētās veidlapas aizpildīšanu. Minētā veidlapa aizvieto ambulatorā pacienta medicīnisko karti un tiek uzglabāta atbilstoši normatīvajos aktos par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību un ambulatorā pacienta medicīniskajai kartei noteiktajam termiņam. Veidlapā var iekļaut papildu informāciju atbilstoši Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā minētajiem nosacījumiem;
209.5.
plāno un pasūta nepieciešamo vakcīnu daudzumu un veido pasūtījumu, aizpildot centra tīmekļvietnē pieejamo vakcīnu pasūtījuma veidlapu, vai veido vakcīnu pasūtījumu Vienotajā vakcinācijas tīklā (VIVAT).
(Grozīts ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 761; MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1)
210.
Centrs atbilstoši ārstniecības iestāžu elektroniskajam vakcīnu pasūtījumam iesniedz šo noteikumu 207. punktā  minētajam vakcīnu uzglabātājam un šo noteikumu 208. punktā minētajām zāļu lieltirgotavām vakcīnu pasūtījumu. Zāļu lieltirgotavas piegādā vakcīnas centra noteiktajām ārstniecības iestādēm. 
211.
Šo noteikumu 206. punktā minētās ārstniecības iestādes vai aptiekas vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Ārstniecības iestāde vai aptieka nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
212.
Ārstniecības persona vai farmaceits, kas konstatējis Covid-19 vakcīnas izraisītas blakusparādības, nosūta Zāļu valsts aģentūrai zāļu blakusparādību ziņojumu, aizpildot elektronisko ziņojuma formu, kas pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē (www.zva.gov.lv). Zāļu valsts aģentūras eksperti izvērtē saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmakovigilances kārtību.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
213.
Centrs no Zāļu valsts aģentūras zāļu blakusparādību ziņojumu sistēmas saņem šo noteikumu 212. punktā  minētajā ziņojumā ietverto informāciju un veic attiecīgā gadījuma epidemioloģisko izvērtēšanu. 
214.
Ja tiek konstatēta ar Covid-19 vakcināciju saistīta drošuma problēma, centrs sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru var izveidot kopīgu ekspertu komisiju, kas ir tiesīga piesaistīt arī citus atbilstošus ekspertus, lai lemtu par rīcību šo noteikumu 213. punktā minētajos gadījumos. 
215.
Komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) zāļu ražošanai, atbilstoši centra pieprasījumam un saskaņā ar apstiprināto iekšējo procedūru ir tiesības dalīt rūpnieciski ražotās Covid-19 vakcīnas sekundāro iepakojumu, ievērojot zāļu uzglabāšanas apstākļus un nebojājot zāļu primāro iepakojumu. Šādā gadījumā komersants var nepiestiprināt katram zāļu primārajam iepakojumam uzlīmi ar marķējumā sniegtās informācijas tulkojumu valsts valodā un nepievienot lietošanas instrukciju valsts valodā. Piegādājot vakcīnu ārstniecības iestādei, kura veiks vakcināciju, komersants ir atbildīgs par zāļu uzglabāšanas apstākļu ievērošanu, zāļu kvalitātes saglabāšanu un tās kontroli, kā arī tam ir pienākums izsniegt ārstniecības iestādei vismaz vienu zāļu marķējuma tulkojumu un lietošanas instrukciju valsts valodā. Komersants paziņo zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam par sadalīto sekundāro iepakojumu skaitu un attiecīgo sērijas numuru. 
216.
Visus izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 vakcināciju, tās organizēšanu, pārraudzību un kontroli, vakcīnu iegādi, medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, vakcīnu ievadīšanu, kā arī ar vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ārstēšanu, finansē no valsts pamatbudžeta. 
217.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un šo noteikumu 206. punktā  minēto ārstniecības iestādi, ja nepieciešams, vakcinācijas centros nodrošina vakcinācijas pēcuzraudzību, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blaknes). Pašvaldības sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu: 
217.1.
izplata aktuālo informāciju par vakcināciju, lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi vakcinēties; 
217.2.
piedalās vakcinācijas procesa organizēšanā savā administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvu vakcinācijas norisi; 
217.3.
piedalās vakcinācijai paredzētu kompleksu izveidē un darbības nodrošināšanā, ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē publicētās vadlīnijas vakcinācijas kompleksiem. 
218.
Nacionālais veselības dienests efektīvai vakcinācijas norisei nodrošina zvanu un klientu apkalpošanas centra darbību un uzturēšanu, paredzot, ka personas izmanto vienoto tālruņa numuru 8989, lai pieteiktos vakcinācijai, un zvanu centrs pa minēto tālruni un elektronisko pastu informē un konsultē attiecīgās personas. 
218.1
Pašvaldības sadarbībā ar ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, kas iesaistītas vakcinācijā pret Covid-19, organizē un koordinē savā administratīvajā teritorijā esošo riska grupu vakcinācijas procesu, tai skaitā iesaistoties riska grupu pārstāvju apzināšanā, informēšanā, transporta un telpu nodrošināšanā.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
219.
Ja personai ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas speciālists var sniegt atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, norādot termiņu, līdz kuram vakcinācija jāatliek. Ja nepieciešams, var sasaukt klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīliju, lai sniegtu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un termiņu, līdz kuram vakcinācija jāatliek. Datus par vakcinācijas atlikšanas atzinumu klīniskās universitātes slimnīca divu darbdienu laikā ievada vietnē https://lab.covid19sertifikats.lv/, sagatavo elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un elektroniski nosūta personas ģimenes ārsta praksei vai pēc pieprasījuma izsniedz personai.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
219.1
Šo noteikumu 219. punktā minētā elektroniskā atzinuma derīguma termiņš atbilst klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlija noteiktajam termiņam, līdz kuram vakcinācija jāatliek.  Elektroniskais atzinums par vakcinācijas atlikšanu ir pieejams vēl trīs mēnešus pēc tā derīguma termiņa beigām.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
220.
Personai, kura uzrāda elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu:
220.1.
no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti Covid-19 testi, lai iegūtu testēšanas sertifikātu;
220.2.
netiek piemērota prasība būt pilnībā vakcinētai vai pārslimojušai darba pienākumu veikšanai vai dalībai klātienes studiju procesā, kā arī pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu izmantošanai (tai skaitā tirdzniecības pakalpojumu izmantošanai) epidemioloģiski drošā vidē.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
7.Sadarbspējīgs sertifikāts
221.
Sadarbspējīgu sertifikātu izsniedz un tā darbību aptur šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka: 
221.1.
sertifikātu par vakcinācijas faktu izsniedz par katru saņemto vakcīnas devu pret Covid-19;
221.2.
sertifikātu par pārslimošanas faktu izsniedz, ja persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju un kopš pirmā pozitīvā RNS vai antigēna testa parauga ņemšanas datuma (vienas saslimšanas epizodes ietvaros) ir pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas;
221.3.
sertifikātu par testēšanas faktu izsniedz, ja personai ir veikts RNS tests vai ātrais antigēna tests un testa rezultāts ir negatīvs vai pozitīvs, izņemot personas, kurām laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusu ar RNS testu, un vēl nav pagājušas 11 dienas kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros. Veicot šādu testu, tiek atzīmēts, ka tas izdarīts, lai izsniegtu sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu;
221.4.
personai, kurai apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu, Nacionālais veselības dienests aptur vakcinācijas sertifikāta darbību uz laiku līdz septītajai dienai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski, veicot RNS testu, tika apstiprināta Covid-19 infekcija.
(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 69: MK 01.03.2022. noteikumiem Nr 149; 221.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 07.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
222.
Latvijā izsniegts sertifikāts par vakcinācijas faktu satur šādu informāciju:
222.1.
personas uzvārds, vārds (vārdi); 
222.2.
personas dzimšanas datums; 
222.3.
norāde, ka veikta vakcinācija pret Covid-19; 
222.4.
vakcīnas tips; 
222.5.
saņemtās vakcīnas medicīniskais nosaukums;
222.6.
saņemtās vakcīnas ražotāja nosaukums; 
222.7.
saņemtās vakcīnas devas kārtas numurs vakcinācijas kursā; 
222.8.
kopējais vakcīnu devu skaits vakcinācijas kursā; 
222.9.
vakcinācijas datums (norāda datumu, kad saņemta pēdējā deva); 
222.10.
iestāde, kas parakstījusi sertifikātu;
222.11.
valsts, kurā saņemta vakcīna; 
222.12.
sertifikāta unikālais identifikators. 
223.
Latvijā izsniegts sertifikāts par pārslimošanas faktu satur šādu informāciju:
223.1.
personas uzvārds, vārds (vārdi); 
223.2.
personas dzimšanas datums;
223.3.
norāde, ka persona pārslimojusi Covid-19 infekciju; 
223.4.
pirmā pozitīvā RNS vai antigēna testa datums, ar kuru apstiprināta inficēšanās;
223.5.
norāde, ka sertifikāts izsniegts Latvijā; 
223.6.
iestāde, kas parakstījusi sertifikātu; 
223.7.
sertifikāta derīguma termiņš (datums no … līdz …); 
223.8.
sertifikāta unikālais identifikators. 
(Grozīts ar MK 01.03.2022. noteikumiem Nr. 149; 223.4 apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 07.03.2021., sk. grozījumu 2.punktu)
224.
Latvijā izsniegts sertifikāts par testēšanas faktu satur šādu informāciju: 
224.1.
personas uzvārds, vārds (vārdi); 
224.2.
personas dzimšanas datums;
224.3.
norāde, ka veikts RNS vai antigēna tests;
224.4.
testa veids; 
224.5.
testa nosaukums; 
224.6.
testa ražotājs; 
224.7.
parauga ņemšanas datums un laiks; 
224.8.
testa rezultāts;
224.9.
ārstniecības iestāde, kas veica testēšanu; 
224.10.
iestāde, kas parakstījusi sertifikātu; 
224.11.
norāde, ka sertifikāts izsniegts Latvijā; 
224.12.
sertifikāta unikālais identifikators. 
225.
Laboratorijas, kuras veic RNS testu, un ārstniecības personas, kuras veic ātro antigēna testu, strukturētā veidā sniedz šo noteikumu  3. pielikumā minētos datus iekļaušanai sadarbspējīgā sertifikātā vienā no šādām datu platformām:  
225.1.
veselības informācijas sistēmā Nacionālā veselības dienesta noteiktajā formātā un klasifikācijā par Covid-19 testēšanas rezultātiem, tiklīdz apstiprināts testēšanas rezultāts;  
225.2.
Nacionālā veselības dienesta portālā, ievērojot šādus termiņus:  
225.2.1.
uzreiz pēc ātrā antigēna testa rezultāta apstiprināšanas;  
225.2.2.
divu stundu laikā pēc rezultāta apstiprināšanas, veicot RNS testu.  
226.
Sadarbspējīgu sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz veselības informācijas sistēmas un Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes datiem.  
227.
Sadarbspējīgu sertifikātu pieprasa, sagatavo un izsniedz elektroniski vai papīra formā, ievērojot šādas prasības: 
227.1.
Fizisko personu reģistrā reģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis sadarbspējīgu sertifikātu pieprasa:  
227.1.1.
elektroniski un lejupielādē tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem;  
227.1.2.
papīra formā ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju pret Covid-19 vai RNS vai antigēna testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē, vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībā. Lai izsniegtu sadarbspējīga sertifikāta izdruku papīra formā, ārstniecības iestādes pārstāvis autentificējas un to pieprasa tīmekļvietnē https://lab.covid19sertifikats.lv, bet valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības pārstāvis – tīmekļvietnē https://pakalpojumucentri.lv;
227.2.
Fizisko personu reģistrā nereģistrēta persona vai šīs personas likumiskais pārstāvis sadarbspējīgu sertifikātu pieprasa:  
227.2.1.
elektroniski un lejupielādē tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, izmantojot ārstniecības iestādes izsniegtu saiti un PIN kodu vai pagaidu piekļuves identifikatoru un paroli;
227.2.2.
sertifikātu par vakcinācijas faktu – papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju;
227.2.3.
sertifikātu par testēšanas vai pārslimošanas faktu – papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica testēšanu.
228.
Nacionālais veselības dienests uztur sadarbspējīgu sertifikātu digitālai parakstīšanai un pārbaudei nepieciešamo publisko un privāto atslēgu infrastruktūru, kas savietota ar Eiropas Savienības vārteju, un ir vienīgā iestāde, kas iekļauj un aktualizē Latvijas Republikas parakstīto sadarbspējīgo sertifikātu publisko atslēgu datus Eiropas Savienības vārtejā.
229.
Ārstniecības iestādei, vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram un pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībai ir tiesības iekasēt samaksu par sadarbspējīga sertifikāta izsniegšanu papīra formā, ja viens un tas pats sertifikāts iepriekš jau ticis izsniegts divas reizes.
230.
Sadarbspējīgs sertifikāts ir pieejams vēl trīs mēnešus pēc tā derīguma termiņa beigām. Neatkarīgi no derīguma termiņa sadarbspējīgs sertifikāts nav pieejams, ja konstatēta kļūda vai saņemta informācija par sākotnējo datu neatbilstību.
231.
Nacionālais veselības dienests:
231.1.
pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu sniegto informāciju kriminālprocesā, anulē vai atjauno veselības informācijas sistēmā norādi par vakcinācijas faktu pret Covid-19, kā arī attiecīgi anulē vakcinācijas sertifikātu vai atjauno tā darbību;
231.2.
pamatojoties uz personas iesniegumu par to, ka tās vakcinācijas fakts pret Covid-19 ir viltots, un iesniegumam pievienoto apliecinājumu par atteikšanos no seroloģiskās izmeklēšanas vai ja saņemts seroloģiskās izmeklēšanas rezultāts atbilstoši Covid-19 testēšanas algoritmam, kas ļauj secināt, ka personas Covid-19 vakcinācijas fakts ir viltots, anulē veselības informācijas sistēmā norādi par vakcinācijas faktu pret Covid-19, kā arī anulē vakcinācijas sertifikātu.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 735 redakcijā)
232.
Ja persona, kurai ir tiesības uz Latvijā apmaksātu vakcināciju pret Covid-19, ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu ārvalstī un personai nav izsniegts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, Nacionālais veselības dienests ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc personas iesnieguma un ārvalstīs veikto vakcināciju apliecinošo dokumentu saņemšanas izvērtē to autentiskumu un atbilstību vakcinācijas sertifikātā obligāti iekļaujamai informācijai un ievada datus šo noteikumu 225.2. apakšpunktā minētajā datu platformā.
(MK 08.10.2021. noteikumu Nr. 676 redakcijā)
232.1
Ārlietu ministrija vienas nedēļas laikā pēc ārvalstu akreditēta diplomāta iesnieguma un ārvalstī veiktās vakcinācijas apliecinošo dokumentu saņemšanas izsniedz personai sadarbspējīgu sertifikātu.
(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 841 redakcijā)
232.2
Ja persona, kurai ir tiesības uz Latvijā apmaksātu vakcināciju pret Covid-19, ir saņēmusi vismaz vienu Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu pret Covid-19 infekciju un ir pārslimojusi Covid-19 infekciju ārvalstīs, ko apliecina SARS-CoV-2 vīrusa RNS testa rezultāts, Nacionālais veselības dienests mēneša laikā pēc tam, kad saņemti dokumenti, kas apliecina personas iesniegumā minēto faktu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu ārvalstīs, izvērtē to autentiskumu un iekļauj attiecīgos datus šo noteikumu 225. punktā minētajās datu platformās. Iekļautie Covid-19 infekcijas pārslimošanas dati netiek izmantoti pārslimošanas sertifikāta izveidei.
(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 94 redakcijā)
233.
Sadarbspējīga sertifikāta pārbaudi veic tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv vai lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu. Pārbaudot sadarbspējīgo sertifikātu, pārbaudes veicējam redzams personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un informācija par attiecīgā sertifikāta atbilstību vai neatbilstību. Pārbaudes laikā iegūtā informācija netiek saglabāta. Verifikācijas iestāde ir Valsts policija un Valsts robežsardze Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikuma regulas par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot personu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā izpratnē.  
8.Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi
234.
Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz personai, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Personām, kurām minētā sertifikāta nav, ārstniecības iestāde veic Covid-19 testu, ja tas noteikts centra tīmekļvietnē publicētajā algoritmā, izņemot ieslodzīto veselības aprūpi, ko nodrošina ieslodzījuma vietās, kā arī izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos.
(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 689 redakcijā)
234.1
Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietās sejas maskas  iekštelpās lieto:
234.11.
ārstniecības iestādes apmeklētāji;
234.12.
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji, izņemot gadījumu, ja sejas maskas lietošana nav iespējama;
234.13.
ārstniecības iestādes darbinieki, nonākot kontaktā ar pacientiem un apmeklētājiem;
234.14.
ārstniecības iestādē organizēta pasākuma dalībnieki.
235.
Stacionārās ārstniecības iestādes prioritāri veselības aprūpes pakalpojumus sniedz neatliekamiem, akūtiem un Covid-19 pacientiem.
236.
Lai nodrošinātu šo noteikumu 235. punktā minētās prasības izpildi, stacionārās ārstniecības iestādes ierobežo vai pārtrauc plānveida stacionāro un dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanu, turpinot:
236.1.
sniegt šādus veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā:
236.1.1.
pakalpojumus, kas tiek sniegti, lai nodrošinātu attiecīgu terapiju, – ķīmijterapiju, bioloģisko medikamentu terapiju, orgānu aizstājējterapiju;
236.1.2.
staru terapiju;
236.1.3.
veselības aprūpes pakalpojumus hematoloģijā;
236.1.4.
metadona un buprenorfīna aizvietojošo terapiju;
236.1.5.
to pacientu veselības aprūpi, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā uzsāktā ārstēšana;
236.1.6.
invazīvo kardioloģiju;
236.1.7.
invazīvo radioloģiju;
236.2.
sniegt šādus stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus:
236.2.1.
akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
236.2.2.
onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;
236.2.3.
veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības, traumatoloģija;
236.2.4.
akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana var ievērojami pasliktināt funkcionēšanas spējas.
236.1
Ārkārtas medicīniskajā situācijā ārstniecības iestādes vadītājs, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu, ja nepieciešams, var nodarbināt ārstus ar ārstniecības personas sertifikātu vai bez tā neatkarīgi no specialitātes un iesaistīt pacientu aprūpē visu profesiju ārstniecības personas.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 735 redakcijā)
236.2
Šo noteikumu 236.1 punktā minētās ārstniecības personas ārstniecības iestādē pilda ārstniecības iestādes vadītāja noteiktos darba pienākumus sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā.
(MK 20.10.2021. noteikumu Nr. 705 redakcijā)
237.
Ārstniecības iestādes ambulatoro speciālistu konsultācijas atbilstoši iespējām nodrošina attālināti. Ja konsultācijas nav iespējams nodrošināt attālināti, ārstniecības iestādes pacientus pieņem tikai pēc pieraksta, nosakot precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ar pietiekamu laika periodu starp pacientu pieņemšanu, lai nodrošinātu, ka viņi nesatiekas.
238.
(Svītrots ar MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1)
238.1
Lai nodrošinātu to ārstniecības iestāžu uzraudzību, kas noslēgušas līgumus ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošinātu sniegto pakalpojumu apmaksas un noslēgto līgumu izpildes uzraudzību, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1.,  280.1.2.,  280.1.3. un 280.5. apakšpunktā minētos datus un salīdzināt tos ar Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datiem par ārstniecības iestādēs nodarbinātajām personām.
(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 54 redakcijā)
239.
Lai pacientiem nodrošinātu stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pacientu stacionē tuvākajā pieejamā stacionārajā ārstniecības iestādē, kura nodrošina pacienta veselības stāvoklim atbilstošu veselības aprūpi.
240.
Stacionārās ārstniecības iestādes pienākums ir sniegt palīdzību visiem pacientiem, kas minētās iestādes uzņemšanas nodaļā nogādāti ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādēm vai ieradušies paši.
241.
Ja stacionārās ārstniecības iestādes šo noteikumu 235. un 236. punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nevar nodrošināt pieejamo resursu trūkuma dēļ, ārstniecības iestādes informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ievadot informāciju Operatīvajā datu panelī, un Veselības ministriju.
242.
Veselības ministrija izvērtē šo noteikumu 241. punktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, sasauc Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdi, kurā pieņemtie lēmumi ir saistoši visām ārstniecības iestādēm.
243.
Ierobežotu intensīvās terapijas resursu izmantošana un pacientu prioritizēšana tiek noteikta, ievērojot šādus galvenos principus un kritērijus:  
243.1.
palīdzība tiek sniegta iespējami lielākam pacientu skaitam;
243.2.
visi pacienti neatkarīgi no noteiktās diagnozes tiek vērtēti pēc vienotiem kritērijiem;
243.3.
izvērtējums tiek veikts bez diskriminācijas, lēmumu pieņem konsīlijs;
243.4.
tiek ņemta vērā pacienta griba par atteikšanos no ārstēšanas kopumā vai no konkrētas ārstniecības metodes;
243.5.
pieņemtais lēmums par prioritizāciju (terapijas pieejamību) tiek regulāri pārskatīts;
243.6.
pārtraucot intensīvās terapijas aprūpi, tiek nodrošināta cita pieejamā ārstēšana;
243.7.
izvērtējums tiek balstīts uz starptautiski atzītām kritiski slimo pacientu novērtēšanas skalām un citiem nozīmīgiem klīniskajiem kritērijiem.
243.1
Lai nodrošinātu stacionāro un intensīvās terapijas pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā, ja medicīnā iestājas ārkārtējā situācija, ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu apstiprinātās vadošās ārstniecības iestādes koordinē resursu pieejamību stacionārajās ārstniecības iestādēs savās sadarbības teritorijās, tai skaitā organizējot pacientu pārvietošanu. Ja aizņemto intensīvās terapijas gultas vietu skaits sadarbības teritorijā pārsniedz 90 %, vadošās ārstniecības iestādes koordinē intensīvās terapijas resursu pieejamību stacionārajās ārstniecības iestādēs starp sadarbības teritorijām, organizējot pacientu pārvešanu uz citu sadarbības teritoriju stacionāriem, kur ir zemāka noslodze.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
243.2
Ja medicīnā iestājas ārkārtējā situācija, ārstniecības iestādes vadītājs, izvērtējot pieejamos resursus, organizē ārstniecības iestādes darbu, vienlaikus sadarbojoties ar vadošo ārstniecības iestādi, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību pieaugošas stacionēto pacientu plūsmas apstākļos.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
243.3
Ārstniecības iestādes atbilstoši šo noteikumu 243. punktā noteiktajiem kritērijiem pacientu prioritizēšanu uzsāk, ja ir sasniegts intensīvās terapijas resursu maksimālais piepildījums visā valsts teritorijā.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
9.Īpašie epidemioloģiskās drošības nosacījumi ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu populācijā
(Nodaļa MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
244.
Aizliegts no citas valsts ievest Latvijas teritorijā ūdeles.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
245.
Pārtikas un veterinārais dienests:
245.1.
izstrādā Covid-19 infekcijas uzraudzības programmu ūdelēm, citiem Mustelidae dzimtas dzīvniekiem, kā arī jenotsuņiem (turpmāk – dzīvnieks);
245.2.
saskaņā ar šo noteikumu 262. punktu sniedz ziņas Eiropas Komisijai par situāciju saistībā ar Covid-19 infekciju.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
246.
Lai uzraudzītu un mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos dzīvnieku novietnē, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:
246.1.
izstrādā biodrošības pasākumu plānu saskaņā ar šo noteikumu 247. punktu, papildina iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai saskaņā ar šo noteikumu 249. punktu un nodrošina tā izpildi;
246.2.
novietnē vai mītnē (telpa vai platība novietnē vai tās teritorijā, kurā tur dzīvniekus, kam ir līdzīgs veselības stāvokļa novērtējums, un kas ir atsevišķa epidemioloģiska vienība) dzīvniekus ieved saskaņā ar šo noteikumu 266.  un 267. punktā noteiktajām prasībām;
246.3.
izmantojot jebkuru saziņas veidu, sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 251.1. apakšpunktā noteikto informāciju;
246.4.
novietnē strādājošiem darbiniekiem:
246.4.1.
nodrošina Covid-19 diagnostikai obligātos rutīnas skrīninga testus; 
246.4.2.
veic veselības kontroli, lai novērstu dzīvnieku un darbinieku inficēšanās risku;
246.4.3.
nodrošina regulāru skrīninga testēšanu, izmantojot rutīnas skrīninga testu ar 72 stundu intervālu;
246.5.
kontrolē, lai novietnē strādātu tikai tādi darbinieki, kam:
246.5.1.
ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un saņemta balstvakcinācija pret Covid-19 atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai informācijai;
246.5.2.
nav konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs;
246.5.3.
nav infekcijas slimības pazīmju;
246.6.
nodrošina, ka  jebkura persona, kas atrodas novietnē, lieto sejas medicīnisko masku vai respiratoru bez vārsta; 
246.7.
nodrošina, ka novietnē strādājošie darbinieki  pirms ierašanās novietnē vai mītnē un došanās prom no tās nomaina apģērbu un apavus, kā arī mazgā un dezinficē rokas;
246.8.
ierobežo citu dzīvnieku (arī grauzēju) iekļūšanu novietnē;
246.9.
nodrošina regulāru virsmu (arī inventāra un darba aprīkojuma) tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem novietnē strādājošie darbinieki bieži saskaras;
246.10.
nosaka izpildes paškontroles kārtību biodrošības pasākumu plānam un iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai;
246.11.
vismaz reizi dienā noskatās videonovērošanas ierakstus no videonovērošanas ierīcēm, kas uzstādītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības prasībām kažokzvēru turēšanai, izvērtē šo noteikumu prasību ievērošanu un, ja nepieciešams, veic korektīvas darbības. Videonovērošanas ierakstus pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārajam dienestam un Veselības inspekcijai.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā; 246.11. apakšpunktā noteiktās prasības piemēro vienlaikus ar grozījumu spēkā stāšanos Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai" attiecībā uz prasībām par videokameru ierīkošanu dzīvnieku novietnē, sk. 341. punktu)
247.
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs biodrošības pasākumu plānā paredz kārtību, kādā:
247.1.
tīra, dezinficē, dezinsekcē un deratizē dzīvnieku turēšanas vietas;
247.2.
tīra un atbilstoši nepieciešamībai dezinficē barības uzglabāšanas rezervuārus, barības padeves iekārtas un inventāru;
247.3.
dezinficē novietnes teritorijā iebraucošos transportlīdzekļus;
247.4.
reģistrē dzīvnieku pārvadājumus;
247.5.
reģistrē iebraucošos un izbraucošos transportlīdzekļus;
247.6.
reģistrē personas, kas apmeklē novietnes teritoriju;
247.7.
nodrošina, ka darbinieki un apmeklētāji ievēro biodrošības prasības un veic higiēnas pasākumus;
247.8.
atbilstoši nepieciešamībai nošķir dzīvniekus, kā arī nosaka prasības nošķirto dzīvnieku kopšanai, barošanai un novērošanai;
247.9.
uzglabā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, arī dzīvnieku līķus, līdz to aizvešanai uz blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu;
247.10.
darbinieki tiek instruēti par biodrošības pasākumiem pirms darba uzsākšanas un turpmāk vismaz reizi ceturksnī, saņemot instruktāžu par biodrošības plāna pasākumiem;
247.11.
pie ieejas novietnes teritorijā nodrošina apavu dezinfekciju.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
248.
Biodrošības pasākumu plānā noteikto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
249.
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs papildus šo noteikumu 20. punkta nosacījumiem iekšējās kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai iekļauj šādus pasākumus:
249.1.
darbinieku veselības kontroles kārtību un veicamās darbības, lai nepieļautu Covid-19 infekcijas pārnesi no cilvēkiem uz dzīvniekiem un otrādi;
249.2.
obligāto rutīnas skrīninga testu organizēšanas kārtību;
249.3.
kārtību un regularitāti skrīninga testēšanai, izmantojot skrīninga testu; 
249.4.
kārtību, kādā nodrošina, ka visas personas, kas atrodas novietnē (īpaši, ja tās nonāk saskarē ar dzīvniekiem), lieto medicīniskās sejas maskas vai respiratoru bez vārsta;
249.5.
kārtību, kādā darbinieki tiek instruēti par epidemioloģiskās drošības pasākumiem pirms darba uzsākšanas un turpmāk vismaz reizi ceturksnī, saņemot instruktāžu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
250.
Šo noteikumu 249. punktā minēto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar Veselības inspekciju.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
251.
Informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam sniedz:
251.1.
novietnes dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:
251.1.1.
par dzīvnieku skaitu novietnē – mēneša pirmajā darbdienā;
251.1.2.
par iepriekšējā nedēļā nobeigušos dzīvnieku skaitu novietnē – katru pirmdienu;
251.1.3.
par katru gadījumu, kad dzīvniekiem novēro akūtas respiratoras infekcijas simptomus, gremošanas sistēmas darbības traucējumus, nomāktību, mazkustīgumu, atteikšanos no barības vai ūdens, vai par dzīvnieku mirstību (turpmāk – aizdomas par saslimšanu ar Covid-19 infekciju), – nekavējoties;
251.1.4.
par šo noteikumu 266. punktā minēto ievesto dzīvnieku, ja tas novērošanas laikā nobeidzas vai rodas aizdomas par tā saslimšanu ar Covid-19, – nekavējoties;
251.2.
jebkura persona, izmantojot jebkuru saziņas veidu, ja rodas aizdomas par dzīvnieka (izņemot novietnē turētā dzīvnieka) saslimšanu ar Covid-19 infekciju, – nekavējoties.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
252.
Pārtikas un veterinārais dienests ņem līķa paraugu vai orofaringeālās iztriepes (turpmāk – kontroles paraugs) un nosūta tās laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai:
252.1.
pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 251.1.3. vai 251.1.4. apakšpunktā minētā informācija. Pārtikas un veterinārais dienests nosaka nepieciešamo kontroles paraugu apjomu, pamatojoties uz 50 % slimības izplatību ar 95 % ticamību;
252.2.
pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 251.2. apakšpunktā minētā informācija. Ja pastāv aizdomas par saslimšanu ar Covid-19 infekciju:
252.2.1.
līdz pieciem dzīvniekiem, – ņem vienu kontroles paraugu;
252.2.2.
vairāk par pieciem dzīvniekiem, – ņem piecus kontroles paraugus pēc nejaušības principa.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
253.
Ja dzīvniekam apstiprināta Covid-19 infekcija:
253.1.
Pārtikas un veterinārais dienests:
253.1.1.
nekavējoties par to informē centru, kas sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu, noņemot paraugus, kurus nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai, kā arī nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei;
253.1.2.
nosaka dzīvnieku pārvietošanas un izmantošanas ierobežojumus;
253.1.3.
nosaka dzīvnieku neapstrādāto kažokādu izmantošanas ierobežojumus. Ja nepieciešams, ņem kontroles paraugus no kažokādām Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai;
253.1.4.
ja nepieciešams, nosaka dzīvnieku barības izmantošanas vai pārvietošanas ierobežojumus;
253.1.5.
nosaka kūtsmēslu – mēslu, vircas un izmantoto pakaišu – pārvietošanas ierobežojumus un apstrādes nosacījumus vai to pārstrādi vai likvidēšanu saskaņā ar šo noteikumu 254. punktā minētajām prasībām;
253.2.
centrs veic epidemioloģiskās situācijas analīzi un sagatavo riska novērtējumu par Covid-19 infekcijas izplatību un apdraudējumu sabiedrības veselībai, norādot turpmāko rīcību sabiedrības veselības apdraudējuma novēršanai.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
255.
Pamatojoties uz šo noteikumu 253.2. apakšpunktā minēto riska novērtējumu, centrs un Pārtikas un veterinārais dienests nosaka novietnē strādājošo darbinieku, kā arī novietnē esošo dzīvnieku kontroles paraugu noņemšanas un laboratoriskās izmeklēšanas kārtību un turpmāko rīcību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Covid-19 infekcijas skartajā novietnē.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
256.
Covid-19 infekcijas skartās dzīvnieku novietnes īpašnieks vai turētājs sadarbojas ar Pārtikas un veterināro dienestu un centru un ievēro tā sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu ieviešanu novietnē, papildus nodrošinot, ka:
256.1.
dzīvniekus tur, kopj un baro darbinieki, kuriem ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts un kuri saņēmuši balstvakcināciju pret Covid-19 atbilstoši Zāļu valsts aģentūras mājaslapā publicētajai informācijai, darba laikā lietojot respiratoru bez vārsta;
256.2.
tiek izstrādāta un ievērota atbilstoša procedūra atsevišķai darba un ielas apģērba uzglabāšanai, darba apģērba mazgāšanai un apģērba un apavu nomaiņai pirms ieiešanas novietnē un iziešanas no tās;
256.3.
visi novietnē strādājošie regulāri tiek instruēti par biodrošības plāna pasākumiem un epidemioloģiskās drošības prasībām, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu;
256.4.
kamēr novietnē dzīvniekiem tiek konstatēta SARS-CoV-2 vīrusa izplatība, novietnē strādājošajiem darbiniekiem veic:
256.4.1.
regulāru laboratorisko skrīningu un ne retāk kā reizi nedēļā – RNS testu; 
256.4.2.
reizi nedēļā – antigēna testu;
256.5.
intervāls starp šo noteikumu 256.4. apakšpunktā minētajiem testiem nav mazāks par 72 stundām;
256.6.
kažokādu iegūšanas brīdī tās dezinficē, izmantojot dezinfekcijas līdzekli, kas iznīcina Covid-19 infekcijas ierosinātāju.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
257.
Covid-19 infekcijas skartajā novietnē, pamatojoties uz darbiniekiem un dzīvniekiem veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem un iegūto SARS-Cov-2 vīrusa izolātu ģenētisko sekvencēšanu, centrs vismaz divas reizes mēnesī analizē epidemioloģisko situāciju un sagatavo riska novērtējumu par Covid-19 infekcijas izplatību un apdraudējumu sabiedrības veselībai, norādot  turpmāko rīcību sabiedrības veselības apdraudējuma novēršanai.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
258.
Ja Covid-19 infekcija tiek apstiprināta dzīvnieku novietnē strādājošajam darbiniekam vai tā ģimenes locekļiem, centrs:
258.1.
nekavējoties par to informē Pārtikas un veterināro dienestu;
258.2.
veic epidemioloģisko izmeklēšanu, organizē pretepidēmijas pasākumus, pozitīvā parauga sekvencēšanu un, ja nepieciešams, darbinieku papildu testēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām. 
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
259.
Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" veic dzīvnieka līķa daļēju vai pilnu sekciju, līķu iznīcināšanu un laboratoriskos izmeklējumus, lai noteiktu:
259.1.
šo noteikumu  252. punktā, 253.1.1. apakšpunktā, 255. un 264. punktā un 268.6. apakšpunktā minētajos paraugos:
259.1.1.
Covid-19 infekcijas ierosinātāju;
259.1.2.
ja nepieciešams, – antivielas pret Covid-19 infekcijas ierosinātāju;
259.2.
Covid-19 infekcijas ierosinātāju kontroles paraugā savvaļas dzīvniekiem, kas nosūtīti laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtību.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
260.
Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" šo noteikumu 259.1.1. un 259.2. apakšpunktā minētajiem paraugiem, kuros konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, līdz 50 % apjomā nodrošina Covid-19 infekcijas ierosinātāja genoma analīzi. Covid-19 infekcijas ierosinātāja izolētu atlasi genoma analīzei veic Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūto informāciju.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
261.
Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" nekavējoties nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 259. un 260. punktā minēto paraugu laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
262.
Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai ziņojumu:
262.1.
par pirmo apstiprināto dzīvnieka saslimšanas gadījumu ar Covid-19 – triju dienu laikā, bet pēc jauna Covid-19 infekcijas uzliesmojuma – pārskatu reizi nedēļā;
262.2.
ja ir iegūta jauna informācija par Covid-19 infekcijas epidemioloģiju un tās zoonotisko ietekmi;
262.3.
par Covid-19 infekcijas ierosinātāja filoģenētiskās analīzes rezultātiem (ja nepieciešams) – reizi mēnesī.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
263.
Pārtikas un veterinārais dienests šo noteikumu 262. punktā minētajā ziņojumā norāda šādu informāciju:
263.1.
ziņojuma iesniegšanas datums;
263.2.
valsts nosaukums;
263.3.
ziņojuma veids (pirmreizējais vai iknedēļas ziņojums);
263.4.
apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits ar Covid-19, par kuriem tiek sniegts ziņojums;
263.5.
par katru apstiprināto saslimšanas gadījumu ar Covid-19:
263.5.1.
apstiprinātā saslimšanas gadījuma reģistrācijas numurs;
263.5.2.
novads, kurā atrodas novietne, vai aptuvena ģeogrāfiskās atrašanās vieta, kur turēts vai atrasts dzīvnieks;
263.5.3.
aizdomu konstatēšanas datums;
263.5.4.
apstiprināšanas datums;
263.5.5.
diagnostikas metode;
263.5.6.
aptuvens datums, kad infekcija izplatījusies novietnē vai minētajā vietā;
263.5.7.
iespējamais infekcijas avots;
263.5.8.
īstenotie kontroles pasākumi – kontrole uzraudzības vai aizsardzības zonā, izsekojamība, karantīna, liemeņu, blakusproduktu un atkritumu oficiāla iznīcināšana, pilnīga izkaušana, slimības kontrole savvaļas dzīvniekiem, zonēšana, dezinfekcija, vakcinācijas atļaušana (ja ir pieejama vakcīna), skarto dzīvnieku neārstēšana vai jebkurš cits atbilstošs pasākums;
263.5.9.
uzņēmīgo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas;
263.5.10.
klīniski vai subklīniski skarto dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);
263.5.11.
par slimības izplatību – to klīniski slimo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, kuriem ir Covid-19 infekcijas pazīmes, grupējot pēc uzņēmīgās sugas, attiecībā pret uzņēmīgo dzīvnieku skaitu, kā arī klīniski aizdomīgo dzīvnieku pazīmju apraksta kopsavilkums (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);
263.5.12.
par dzīvnieku mirstību – novietnē vai minētajā vietā mirušo dzīvnieku skaits, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);
263.6.
molekulārās epidemioloģijas dati un Covid-19 infekcijas ierosinātāja būtiskas mutācijas;
263.7.
dati par apstiprinātajiem saslimšanas gadījumiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu dzīvnieku populācijā;
263.8.
cita būtiska informācija.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
264.
Ja saņemta šo noteikumu 258.1. apakšpunktā minētā informācija, Pārtikas un veterinārais dienests dzīvniekiem ņem kontroles paraugus un tos nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai. Dienests nosaka nepieciešamo paraugu apjomu novietnē, pamatojoties uz 5 % slimības izplatību ar 95 % ticamību.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
265.
Pārtikas un veterinārais dienests, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju centram par cilvēku saslimstības rādītājiem ar Covid-19 infekciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai tās reģionā, kurā atrodas novietne.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
266.
Novietnē vai mītnē dzīvniekus no citas Latvijas teritorijā esošas novietnes vai mītnes ieved, ievērojot šādas prasības:
266.1.
novietnei nav noteikti dzīvnieku pārvietošanas un neapstrādātu dzīvnieku ādu izmantošanas ierobežojumi;
266.2.
pirms dzīvnieku ievietošanas novietnē pie pārējiem dzīvniekiem īsteno šo noteikumu 268.269. un 271. punktā noteiktās prasības.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
267.
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieku pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa un aprīkojuma tīrīšanu, mazgāšanu un dezinficēšanu pēc dzīvnieku pārvadāšanas. Dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļus, kas iznīcina Covid-19 infekcijas ierosinātāju.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
268.
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs pēc dzīvnieku ievešanas tos tur atsevišķi no pārējiem dzīvniekiem (ja tādi ir novietnē) vismaz 14 dienas (turpmāk – novērošanas periods), kuru laikā:
268.1.
dzīvnieku turēšana, tostarp kopšana un barošana, ir tādu darbinieku pārziņā, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts;
268.2.
nodrošina šo noteikumu 247. punktā noteiktā biodrošības pasākumu plāna izpildi;
268.3.
izmanto atsevišķu aprīkojumu dzīvnieku turēšanai, barošanai un kopšanai;
268.4.
katru dienu novēro dzīvnieku veselības stāvokli un sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam informāciju par nobeigušos dzīvnieku skaitu novietnē;
268.5.
nekavējoties informē Pārtikas un veterināro dienestu par katru gadījumu, kad rodas aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Covid-19 infekciju;
268.6.
noņem paraugus un nosūta tos laboratoriskai izmeklēšanai SARS-Cov-2 vīrusa RNS noteikšanai. Minētos paraugus noņem no:
268.6.1.
dzīvniekiem, kuri nobeigušies;
268.6.2.
dzīvajiem dzīvniekiem septītajā līdz desmitajā dienā pēc to ievešanas. Pārtikas un veterinārais dienests nosaka nepieciešamo reprezentatīvo paraugu apjomu, pamatojoties uz 20 % slimības izplatību ar 95 % ticamību.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
269.
Novērošanas periodā no novietnes ir aizliegts pārvietot šo noteikumu 268. punktā minētos dzīvniekus.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
270.
Novērošanas periodā šo noteikumu 268. un 269. punktā noteikto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
271.
Ja novērošanas periodā dzīvniekiem nav konstatēts SARS-Cov-2 vīrusa RNS vai aizdomas par saslimšanu ar Covid-19 infekciju, kā arī novietnes darbinieku vidū nav reģistrēta Covid-19 infekcija, ievestos dzīvniekus ievieto pie pārējiem dzīvniekiem (ja tādi ir novietnē) un tiem turpmāk veic šo noteikumu 252.1. apakšpunktā minētos laboratoriskos izmeklējumus.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
272.
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs sedz izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 256.4. apakšpunktā267. un 268. punktā minētajiem pasākumiem, tostarp paraugu ņemšanu, nosūtīšanu un laboratorisko izmeklēšanu, kā arī transportlīdzekļa un aprīkojuma tīrīšanu, mazgāšanu un dezinfekciju.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 894 redakcijā)
273.
(Svītrots)
10.Covid-19 ierobežošanai ieviestās informācijas sistēmas un informācijas apmaiņa
10.1.Statistisko datu apmaiņa
274.
Centrālā statistikas pārvalde no centra saņem datus par personām, kas inficētas ar SARS-CoV-2 vīrusu, bet no Nacionālā veselības dienesta – datus par personām, kuras ir uzsākušas vai pabeigušas Covid-19 vakcināciju.
275.
Centrālā statistikas pārvalde apstrādā saņemtos datus un apvieno tos ar Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras datiem par šīm personām, kā arī nodrošina apvienoto datu tūlītēju pseidonimizēšanu, dzēšot konkrētu personu identificējošos datus (personas kods, vārds (vārdi), uzvārds), bet saglabājot centra piešķirtos personu reģistrācijas numurus.
276.
Centrālā statistikas pārvalde datu analīzes nolūkos nodrošina centram drošu attālinātu piekļuvi izveidotajam pseidonimizēto datu masīvam, kurā saglabāts centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs, bet Ekonomikas ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram – drošu attālinātu piekļuvi pseidonimizēto datu masīvam, kurā nav saglabāts centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs. Ekonomikas ministrija divu kalendāra nedēļu laikā veic minēto datu analīzi un sagatavoto informāciju regulāri iesniedz starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai turpmākajam darbam.
277.
Centrālā statistikas pārvalde nodrošina, ka pseidonimizētajā datu masīvā ietvertie dati par personām, kas inficētas ar Covid-19 vai vakcinētas pret to, pēc to iekļaušanas datu masīvā tiek dzēsti līdz nākamā gada 31. decembrim.
278.
Izglītības un zinātnes ministrija no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodod Nacionālajam veselības dienestam šādus datus par studējošajiem augstākās izglītības programmā – vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, augstākās izglītības iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā un nosaukums, koledžas un augstskolas studiju programma, kurss, dzimšanas gads, dzimums, valstiskā piederība. Nacionālais veselības dienests katra mēneša pirmajā nedēļā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par stāvokli uz iepriekšējā mēneša pēdējo darbdienu par studējošo vakcinācijas aptveri sadalījumā pa iepriekš norādītajiem datu laukiem. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības slēgt vienošanās ar augstskolām par datu apmaiņu par augstskolas nodarbināto un studējošo pārslimošanas un vakcinācijas statusu.
10.2.Vakcinācijas informācijas sistēma
279.
Vakcinācijas informācijas sistēma (Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT)) ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Nacionālais veselības dienests.
280.
Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj šādus datus:
280.1.
par personu: 
280.1.1.
vārds (vārdi);
280.1.2.
uzvārds;
280.1.3.
personas kods (identifikācijas numurs);
280.1.4.
dzimšanas datums;
280.1.5.
dzimums;
280.1.6.
piederība prioritāri vakcinējamo personu grupai;
280.1.6.1
piederība papildu vakcīnas devu saņēmēju un balstvakcinējamo personu grupai;
280.1.7.
vēlamā vakcinēšanās ģeogrāfiskā vieta;
280.1.8.
personas kontaktinformācija:
280.1.8.1.
tālrunis;
280.1.8.2.
elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir); 
280.1.8.3.
faktiskā dzīvesvietas adrese (ja nepieciešama izbraukuma vakcinācija);
280.2.
par personas izteiktu vēlmi vakcinēties pret Covid-19; 
280.3.
par pierakstu vakcinācijai pret Covid-19 (laiks un vakcinācijas veikšanas vieta);
280.4.
par ārstniecības personu, kura veic vakcināciju, – ārstniecības personas identifikators; 
280.5.
par vakcinācijas faktu: 
280.5.1.
medikamenta nosaukums; 
280.5.2.
tirdzniecības atļaujas turētājs;
280.5.3.
vakcinācijas gadījumu/devu skaits;
280.5.4.
vakcīnas partijas numurs;
280.5.5.
vakcinācijas datums;
280.5.6.
vakcinācijas vieta;
280.5.7.
nākamās vakcinācijas datums; 
280.6.
par vakcīnu pasūtījumu, faktisko piegādi, izlietojumu un vakcinēto personu skaitu;
280.7.
par personas RNS testēšanas parauga paņemšanas datumu, ja apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu.
(Grozīts ar MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 735; MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 803)
281.
Šo noteikumu 280.1. un 280.2. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj:
281.1.
Nacionālais veselības dienests – saņemot pieteikumu vakcinācijai pret Covid-19 pa vienoto tālruņa numuru 8989;
281.2.
persona, kas piesaka vakcināciju pret Covid-19, izmantojot vakcinācijas informācijas sistēmas portālu manavakcina.lv;
281.3.
ārstniecības persona – par personu, kura vērsusies ārstniecības iestādē, lai pieteiktos vakcinācijai pret Covid-19, izmantojot vakcinācijas informācijas sistēmas portālu manavakcina.lv. 
282.
Šo noteikumu 280.3.280.4. un 280.5. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju pret Covid-19 infekciju. Ja ārstniecības iestāde ir saņēmusi individuālu personas pieteikumu vai sarakstu kolektīvai vakcinācijai, vakcinācijas informācijas sistēmā papildus iekļauj arī šo noteikumu 280.1. un 280.2. apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 280.1.8.3. ​​​​​​​apakšpunktu) minētos datus.
283.
Šo noteikumu 280.6. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj centrs un ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju. 
284.
Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautajiem datiem šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā var piekļūt:
284.1.
Nacionālais veselības dienests, tai skaitā lai reģistrētu vakcinācijas pieteikumu pa vienoto tālruņa numuru 8989;
284.2.
centrs;
284.3.
ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju. 
285.
Nacionālais veselības dienests piekļūst šo noteikumu 280.1.1., 247.1.2., 280.1.3. un 280.1.4. apakšpunktā minētajiem datiem, lai atsauktu personas vakcinācijas pieteikumu pa vienoto tālruņa numuru 8989.
286.
Ārstniecības iestāde piekļūst šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.4., 280.1.5., 280.1.6., 280.1.6.1, 280.1.8.1., 280.1.8.2., 280.2., 280.3., 280.5.1. un 280.5.5. apakšpunktā minētajiem datiem, lai reģistrētu vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju, kā arī pierakstītu personu vakcinācijai vai atceltu personas pierakstu.
(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 803 redakcijā)
287.
Nacionālais veselības dienests apstrādā šo noteikumu 280.1. un 280.2. apakšpunktā minētos datus, lai:
287.1.
noteiktu personas tiesības saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, salīdzinot šos datus ar Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi;
287.2.
veidotu prioritāri vakcinējamo personu sarakstu nodošanai ārstniecības iestādēm, kuras veiks vakcināciju.
288.
Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.4., 280.1.5., 280.5., 280.1.6. un 280.1.6.apakšpunktā minētos datus, salīdzināt tos ar veselības informācijas sistēmā esošajiem datiem, apstrādāt Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās esošos personu dzīvesvietas datus un pieprasīt no ārstniecības iestādēm un Vienotās pašvaldību sistēmas Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) šo noteikumu 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja tā nav pieejama Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās, lai informētu personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19, papildu vakcīnas devu vai balstvakcīnu, īstenotu informēšanas pasākumus digitālajā telpā par vakcinācijas drošumu un nepieciešamību un nodotu šo noteikumu 280.1.1.,​​​​​​ 280.1.2., 280.1.3., 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minētos personu datus ārstniecības iestādēm vakcinācijas pret Covid-19 infekciju nodrošināšanai.
(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 803 redakcijā)
289.
Lai noteiktu personas atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupai  – persona ar hroniskām slimībām vai papildu vakcīnas devu saņēmēju un balstvakcinējamo personu grupa – un atbilstības gadījumā nodrošinātu personai tiesības vakcinēties, saņemt papildu vakcīnas devu vai balstvakcīnu, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 280.1. un 280.2. apakšpunktā minētos datus apstrādāt, lai salīdzinātu ar:
289.1.
Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmu "Vadības informācijas sistēma";
289.2.
Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo Vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu;
289.3.
centra pārziņā esošo ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistru (PREDA).
(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 803 redakcijā)
290.
Lai noteiktu personas atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupai "izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumu, ir ciešā saskarē ar izglītojamo" un atbilstības gadījumā nodrošinātu personai tiesības vakcinēties, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 280.1. un 280.2. apakšpunktā minētos datus apstrādāt, lai salīdzinātu ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem.
291.
Centrs apstrādā šo noteikumu 280.6. apakšpunktā minētos datus, lai veidotu vakcīnu pasūtījumu ārstniecības iestādei un kontrolētu vakcīnu izlietojumu.
292.
Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautās ziņas identificējamā veidā glabā: 
292.1.
trīs gadus pēc personas vakcinācijas pabeigšanas brīža – attiecībā uz datiem par vakcinācijas faktu;
292.2.
līdz personas vakcinācijas pabeigšanas brīdim – attiecībā uz datiem, kas saistīti ar vakcinācijas pieraksta faktu, bet ne ilgāk kā vienu gadu no brīža, kad persona pieteikusies vakcinācijai.
293.
Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautie dati pēc to glabāšanas termiņa beigām tiek anonimizēti.
10.3.Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēma
294.
Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas sastāv no kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes (turpmāk – lietotne) un aizmugursistēmas. 
295.
Centrs ir kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārzinis un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgais pārzinis Latvijā. 
296.
Lietotnē apstrādā šādu informāciju: 
296.1.
īslaicīgu unikālu identifikatoru (turpmāk – atslēga) arhīvu par pēdējām 14 dienām, kas saistīts ar katru lietotnes lietotāju; 
296.2.
to lietotāju unikālās atslēgas, ar kuriem bijusi saskare pēdējo 14 dienu laikā; 
296.3.
inficēto lietotāju atslēgas no aizmugursistēmas; 
296.4.
brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņa numurus. 
297.
Aizmugursistēmā apstrādā šādus datus par personām, kurām laboratoriski vai klīniski ir noteikta Covid-19 diagnoze vai par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos: 
297.1.
inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu un koda akceptēšanas faktu; 
297.2.
saslimšanas datumu;
297.3.
simptomu esību; 
297.4.
brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņu numurus; 
297.5.
šo noteikumu 296.3. apakšpunktā minētās atslēgas; 
297.6.
šo noteikumu 296.3. apakšpunktā minēto atslēgu izcelsmes valstis; 
297.7.
katras saskares datumu, ilgumu, signāla stiprumu un riska vērtējumu; 
297.8.
informāciju par to, vai centrs personu ir vai nav atzinis par kontaktpersonu. 
298.
Šo noteikumu 297.1., 297.4., 297.5., 297.6., 297.7. un 297.8. apakšpunktā minētos datus kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmā lietotnes lietotājs brīvprātīgi augšupielādē no lietotnes vai no citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu brīdināšanas mobilajām lietotnēm, izmantojot Eiropas federatīvo vārteju. 
299.
Centram un lietotnes lietotājam nav piekļuves šo noteikumu 296.1. un 296.2. apakšpunktā minētajiem datiem.
300.
Centram ir šādi pienākumi: 
300.1.
ieviest kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzlabojumus, tai skaitā atbilstoši epidemioloģiskās drošības stāvoklim valstī un Eiropas Savienībā; 
300.2.
noteikt prasības kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzturēšanai un drošības pārvaldībai un kontrolēt šo prasību izpildi; 
300.3.
nodrošināt lietotājiem kontaktpunkta funkcijas; 
300.4.
nodrošināt brīdinājuma sagatavošanu un nosūtīšanu personām, par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos; 
300.5.
nodrošināt tehniskos un organizatoriskos pasākumus (tai skaitā lai novērstu datu aizsardzības pārkāpumus) atbilstoši personas datu aizsardzības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 
300.6.
dzēst visus uzkrātos datus 14 dienas pēc kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas sistēmas darbības pārtraukšanas;
300.7.
nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas federatīvo vārteju. 
301.
Centram ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 297. punktā minētos datus, lai: 
301.1.
veidotu inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu; 
301.2.
noteiktu personas, kuras atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un brīdinātu tās par iespējamu kontaktu ar Covid-19 inficētu personu; 
301.3.
nodrošinātu minimālā datu kopuma pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā ar citu valstu nacionālajām kontaktu noteikšanas un brīdināšanas sistēmām. 
302.
Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim Latvijā ir šādi pienākumi:
302.1.
nodrošināt informāciju par sistēmā iekļauto datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā nacionālo lietotņu sadarbspējas vajadzībām; 
302.2.
nodrošināt kontaktpunkta funkcijas saziņai ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem; 
302.3.
nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem citās valstīs, tai skaitā saņemt pieprasījumu no datu subjekta, kas neietilpst kopīgā pārziņa Latvijā darbības jomā, un nekavējoties to pārsūtīt attiecīgajam Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim; 
302.4.
nodrošināt visus organizatoriskos, fiziskos un loģiskos drošības pasākumus datu aizsardzībai sistēmā un sadarboties ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem, lai identificētu un risinātu drošības incidentus, kā arī datu aizsardzības pārkāpumus, kas saistīti ar datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā; 
302.5.
nodrošināt datu pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā starp citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu nacionālajām kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnēm. 
303.
Sistēmas tehnisko uzturēšanu nodrošina valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārziņa deleģējumam.
304.
Aizmugursistēmā iekļautos datus centrs glabā 14 dienas no informācijas saņemšanas brīža un dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām. 
305.
Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas sistēmā pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus. 
10.4.Personu uzraudzības informācijas sistēma
306.
Personu uzraudzības informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
307.
Personu uzraudzības informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:
307.1.
par personu:
307.1.1.
vārds (vārdi);
307.1.2.
uzvārds;
307.1.3.
personas kods (identifikācijas numurs);
307.1.4.
dzimšanas datums, ja nav piešķirts personas kods (identifikācijas numurs);
307.2.
par ceļošanas dokumentu:
307.2.1.
ceļošanas dokumenta izdevējvalsts;
307.2.2.
ceļošanas dokumenta numurs;
307.3.
par pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu personu, kurai nav piemērojami pašizolācijas nosacījumi:
307.3.1.
par personas ieceļošanu Latvijā:
307.3.1.1.
ieceļošanas datums un laiks;
307.3.1.2.
ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);
307.3.2.
par personas uzturēšanos augsta vai īpaši augsta riska valstī (valstīs) pēdējo 10 dienu laikā:
307.3.2.1.
valsts;
307.3.2.2.
datums, kad persona izceļojusi no valsts;
307.3.3.
personas kontaktinformācija:
307.3.3.1.
tālrunis;
307.3.3.2.
elektroniskā pasta adrese;
307.3.3.3.
dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama;
307.3.4.
derīgs sadarbspējīgs sertifikāts vai dokuments, kas apliecina vakcinēšanos vai pārslimošanu;
307.4.
par personu, kurai ir piemērojami pašizolācijas nosacījumi:
307.4.1.
par personas ieceļošanu Latvijā:
307.4.1.1.
ieceļošanas datums un laiks;
307.4.1.2.
ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);
307.4.2.
par personas uzturēšanos augsta vai īpaši augsta riska valstī (valstīs) pēdējo 10 dienu laikā:
307.4.2.1.
valsts;
307.4.2.2.
datums, kad persona izceļojusi no valsts;
307.4.3.
personas kontaktinformācija:
307.4.3.1.
tālrunis;
307.4.3.2.
elektroniskā pasta adrese;
307.4.3.3.
dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama, ja personai jāievēro pašizolācija;
307.4.4.
datums, līdz kuram tiek uzraudzīta personas pašizolācijas pienākuma ievērošana;
307.5.
par personu, kurai ir piemērojami izolācijas vai mājas karantīnas nosacījumi:
307.5.1.
personas kontaktinformācija:
307.5.1.1.
tālrunis;
307.5.1.2.
elektroniskā pasta adrese;
307.5.1.3.
dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama izolācijas vai mājas karantīnas laikā;
307.5.2.
datums, līdz kuram tiek uzraudzīta personas izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošana.
(Grozīts ar MK 06.01.2022. noteikumiem Nr. 1; 307.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 17.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)
308.
Papildus šo noteikumu 307. punktā minētajām ziņām personu uzraudzības informācijas sistēmā iekļauj:
308.1.
Valsts policijas, Valsts robežsardzes, pašvaldības policijas, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas un Veselības inspekcijas norādītās ziņas par personas apliecinājuma anketas iesniegšanu vai pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas noteikumu ievērošanu, tostarp par pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pārtraukšanu;
308.2.
norādi par personas apliecinājuma anketas statusu (aktīvs, neaktīvs, slēgts).
309.
Personu uzraudzības informācijas sistēmā iekļautās ziņas glabā 30 dienas no personas apliecinājuma anketas iesniegšanas brīža.
310.