Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 259
Rīgā 2023. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 45. §)
22-TA-3189
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanai 2023.–2027. gada plānošanas periodā
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu (turpmāk – atbalsts).
2.
Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju.
3.
Atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 6. decembris, Nr. L435) (turpmāk – regula 2021/2115), 76. pantu.
4.
Atbalsta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
5.
Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
5.1.
tam ir spēkā esoša Latvijas Bankas atļauja (licence) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai;
5.2.
tas ir iekļauts Latvijas Bankas tīmekļvietnē publicētajā apdrošināšanas starpnieku sarakstā;
5.3.
tas ir ar šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētajiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem saistīts uzņēmums.
6.
Atbalsta pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:
6.1.
ir fiziska vai juridiska persona, kas atbilst normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanu un administrēšanu minētajiem aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem;
6.2.
pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja ir iegādājies apdrošināšanas polisi dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanai. Viens risks vienam laukam vai vienam ganāmpulkam vienā apdrošināšanas periodā ir apdrošināts pie viena apdrošinātāja;
6.3.
tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
6.4.
tas nav izslēdzams no atbalsta pretendentu loka atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārējo kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.
7.
Attiecināmās izmaksas ir apdrošināšanas prēmija par apdrošināšanas polisi, ja apdrošināšanas līgums paredz šādus nosacījumus:
7.1.
tādu atbalsta pretendenta zaudējumu segšanu, kurus dzīvniekiem, sējumu un stādījumu platībām radījuši šādi riski:
7.1.1.
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
7.1.2.
uguns;
7.1.3.
dzīvnieku vai augu slimība, izņemot slimības, kas minētas normatīvajos aktos par valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju;
7.1.4.
augu kaitēkļu invāzija;
7.2.
šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētos zaudējumus sedz šādos gadījumos:
7.2.1.
atbalsta pretendentam ir iznīcināti ne mazāk kā 20 procentu no vidējā produkcijas apjoma regulas 2021/2115 76. panta 5. punkta izpratnē;
7.2.2.
attiecīgajā lauka vienībā katras kultūraugu sugas ražas zudums skaitliskā vērtībā ir lielāks par 20 procentiem;
7.3.
atlīdzības limitu vismaz 200 procentu apmērā no apdrošināšanas prēmijas par polisē minētajiem riskiem;
7.4.
iestājoties apdrošināšanas polisē minētajiem riskiem, pašrisks nemainās atkarībā no iepriekš izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par jebkuru no attiecīgajā polisē minētajiem riskiem;
7.5.
apdrošinātā sējumu un stādījumu platība ģeotelpiskajā iesniegumā vai tā sagatavē ir deklarēta ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu. Ja apdrošinātā ziemāju sējumu platība ir gājusi bojā un ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam tiek pieteikta cita kultūra, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu vai cita veida pierādījumu par bojāgājušo platību;
7.6.
apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits nepārsniedz valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" norādīto attiecīgās vecuma grupas dzīvnieku skaitu apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā vai tuvākajā datumā pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas tām sugām, par kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu dzīvnieku skaits jāziņo reizi mēnesī vai divas reizes gadā.
8.
Ja apdrošināšanas polise paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par zaudējumiem, kas nepārsniedz 20 procentu no gada vidējā produkcijas apjoma, vai apdrošināšanas polise sedz cita veida risku, kas nav minēts šo noteikumu 7.1. apakšpunktā, atbalstu par šīm izmaksām nepiešķir un attiecīgā apdrošināšanas prēmijas summas daļa ir nodalīta.
9.
Atbalsta pretendents līdz iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām attiecīgajā kārtā ir pilnībā apmaksājis rēķinu par apdrošināšanas prēmiju vai apdrošināšanas polises privātā ieguldījuma daļas summu.
10.
Atbalsta intensitāte ir 50 procentu no apdrošināšanas prēmijas attiecināmajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 euro par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību (1. pielikums) un ne vairāk kā 65 euro par vienu hektāru, ja ziemāju kultūra ir gājusi bojā un attiecīgajā platībā pavasarī ir iesēta vasarāju kultūra.
11.
Atbalsta iesniegumus pieņem kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju pirms kārtas uzsākšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina iesniegumu iesniegšanas kārtu un nosaka:
11.1.
kārtas sākuma un beigu datumu;
11.2.
kārtai piešķirtā publiskā finansējuma apmēru.
12.
Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā ne agrāk kā apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienā iesniedz iesniegumu atbilstoši Lauku atbalsta dienesta sagatavotajai veidlapai. Iesniegumā norāda vismaz šādu informāciju:
12.1.
atbalsta pretendenta vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru un Lauku atbalsta dienesta klienta numuru;
12.2.
atbalsta pretendenta kontaktinformāciju – tālruņa numuru, e-pasta adresi;
12.3.
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukumu;
12.4.
par apdrošināšanas polisi – apdrošinātos kultūraugus vai dzīvniekus, apdrošinātos riskus, kopējo apdrošināšanas prēmijas apmēru un attiecināmās izmaksas, kā arī apdrošināšanas periodu;
12.5.
saņemtās atlīdzības kārtējā un iepriekšējā gadā, ja iepriekš saņemts atbalsts par apdrošināšanas polises iegādi. Informāciju norāda par katru risku atsevišķi;
12.6.
apliecinājumus saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.
13.
 Atbalsta pretendents iesniegumam pievieno:
13.1.
kārtējā gadā spēkā esošas apdrošināšanas polises kopiju;
13.2.
norēķinu dokumentu kopijas par izdarītajām apdrošināšanas prēmijas iemaksām;
13.3.
apdrošināšanas līguma un tā pielikumu kopiju, kā arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par apdrošināšanas polises atlīdzības limitu un pašrisku.
14.
Lauku atbalsta dienests divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.
15.
Ja ir aizdomas par ekonomiski nepamatotu un apdrošināšanas mērķim neatbilstošu polisi, Lauku atbalsta dienests no apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja vai atbalsta pretendenta pieprasa skaidrojumu par aprēķināto prēmiju un atlīdzības limitu attiecībā uz apdrošināšanas polisē ietvertajiem riskiem un citiem nosacījumiem.
16.
Ja termiņš apdrošināšanas līgumam, ar kuru apdrošināti dzīvnieki, ir īsāks par kalendāra gadu, maksimālo atbalstu par vienu liellopa vienību proporcionāli samazina atbilstoši līguma darbības termiņa dienu skaitam.
17.
Lauku atbalsta dienests atbalstu pārskaita atbalsta saņēmējam uz tā kredītiestādes kontu vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" norēķinu kontu.
18.
Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam informē Lauku atbalsta dienestu, ja apdrošināšanas līgums tiek grozīts vai izbeigts pirms termiņa un lauksaimniekam atmaksāta apdrošināšanas prēmija vai tās daļa, un norāda atmaksātās apdrošināšanas prēmijas apmēru, kā arī pievieno konkrētā lauksaimnieka apdrošināšanas polises kopiju.
19.
Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētās informācijas saņemšanas pārrēķina atbalsta saņēmējam piešķiramo atbalstu un pieprasa viņam atmaksāt pārmaksāto atbalstu vai tā daļu.
20.
Ja iesniegumu iesniegšanas kārta nav ilgāka par vienu mēnesi un pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību visiem atbalsta pretendentiem.
21.
Lauku atbalsta dienests:
21.1.
ja iesniegumu iesniegšanas kārta ir ilgāka par vienu mēnesi, dienā, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 90 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniedz publicēšanai paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu;
21.2.
ja pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu un ir stājies spēkā šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētais nosacījums, proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību tiem atbalsta pretendentiem, kas iesniegumu atbalsta saņemšanai iesnieguši pēc tam, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedzis 90 procentu no pieejamā finansējuma.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ iekšlietu ministrs M. Kučinskis
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 23. maija
noteikumiem Nr.
259
Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšanai

Nr.

p. k.

Dzīvnieks Koeficients  
1. Buļļi, govis un citi liellopi, kas vecāki par 24 mēnešiem

1,000

2.

Liellopi vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem

0,600
3. Liellopi, kas nav vecāki par 6 mēnešiem 0,400
4. Zirgu dzimtas dzīvnieki, kas vecāki par 6 mēnešiem 1,000
5. Zirgu dzimtas dzīvnieki vecumā līdz 6 mēnešiem 0,800
6. Aitas (arī mufloni) un kazas 0,150
7. Vaislas sivēnmātes (> 50 kg) 0,500
8.  Sivēni dzīvmasā, kas mazāka par 20 kg 0,027
9. Citas cūkas 0,300
10. Dējējvistas 0,014
11. Citi mājputni 0,030
12. Truši 0,030
13. Brieži (staltbrieži) 0,610
14. Dambrieži 0,300
15. Ziemeļamerikas brieži (baltastes un melnastes brieži) 0,400
16. Stirnas 0,130
17. Šinšillas 0,008
18. Lapsas 0,056
19. Nutrijas 0,059
20. Ūdeles 0,022
21. Lamas, alpakas 0,219
22. Kamieļi 0,516
23. Bites 0,133

 

2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 23. maija
noteikumiem Nr.
259
Atbalsta pretendenta apliecinājumi

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) iesnieguma veidlapā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;

2) atmaksāšu saņemto atbalsta summu, ja netiks ievēroti apdrošināšanas polises samaksas nosacījumi vai pārtraukta apdrošināšanas polises darbība pirms tās termiņa beigām;

3) apdrošināšanas polises finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

4) par konkrēto atbalstu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;

5) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visa publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;

6) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar attiecīgo apdrošināšanas polisi saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2037. gada 31. decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atbalsta apstiprināšanas un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

7) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

8) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

9) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

10) iepriekš saņemot valsts vai Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu un par mani kā atbalsta pretendentu nav pieņemts lēmums par izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

11) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;

12) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar regulas 2021/2115 123. panta 2. punkta "j" apakšpunktu;

13) apdrošināšanas polises darbības laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;

14) man kā atbalsta pretendentam, tā patiesajam labuma guvējam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.