Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 250
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 24. §)
23-TA-2721
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 12. panta ceturto daļu
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos (turpmāk – atļauja (licence)) Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos (turpmāk – iekšējie ūdeņi), Baltijas jūras Rīgas līča vai Baltijas jūras Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos vai ekonomiskās zonas ūdeņos (turpmāk – Rīgas līcis vai Baltijas jūra).
2.
Atļaujas (licences) izsniedz Valsts vides dienests (turpmāk – dienests).
3.
Persona, kura plāno zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, iesniedz dienestā iesniegumu atļaujas (licences) saņemšanai.
4.
Ja zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos paredzēts iekšējos ūdeņos, Rīgas līča vai Baltijas jūras piekrastē, persona iesniegumā norāda:
4.1.
atļaujas (licences) saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru;
4.2.
par zinātnisko darbu organizēšanu atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
4.3.
par zvejas darbību vai par zveju īpašos nolūkos atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
4.4.
zvejnieka (zvejnieku) vārdu un uzvārdu;
4.5.
laikposmu, kad paredzēta zveja;
4.6.
vietu, kurā paredzēta zveja. Ja zveja paredzēta iekšējos ūdeņos, norāda ūdenstilpi vai ūdenstilpes daļu un pašvaldību (pašvaldības), kuras administratīvajā teritorijā tā atrodas. Ja zveja paredzēta Rīgas līča vai Baltijas jūras piekrastē, norāda zvejas vietu un pašvaldību (pašvaldības), kuras administratīvajai teritorijai piegulst piekraste;
4.7.
paredzēto zvejas rīku veidu, skaitu vai garumu metros un linuma acs izmēru milimetros;
4.8.
zvejā izmantojamā kuģošanas līdzekļa (līdzekļu) reģistrācijas numuru.
5.
Ja zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos paredzēts Rīgas līča vai Baltijas jūras ūdeņos (izņemot piekrasti), persona iesniegumā norāda:
5.1.
atļaujas (licences) saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru;
5.2.
par zinātnisko darbu vai par zvejas īpašos nolūkos organizēšanu atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
5.3.
par zvejas darbību atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
5.4.
zvejnieka (zvejnieku) vārdu un uzvārdu;
5.5.
laikposmu, kad paredzēta zveja;
5.6.
vietu, kurā paredzēta zveja, norādot Rīgas līča vai Baltijas jūras ūdeņu dalījuma ICES zvejas kvadrātu;
5.7.
paredzēto zvejas rīku veidu, skaitu vai garumu metros un linuma acs izmēru milimetros;
5.8.
zvejā izmantojamā kuģošanas līdzekļa (līdzekļu):
5.8.1.
nosaukumu, tipu, reģistrācijas numuru, pazīšanas signālu, pieraksta ostu, kuģošanas līdzekļa (līdzekļu) īpašnieka nosaukumu, kā arī – ja izmanto ārvalstu kuģošanas līdzekli – īpašnieka adresi;
5.8.2.
bruto tilpību (tonnās), dzinēja kopējo jaudu (kilovatos), ātrumu (mezglos) un lielāko garumu (metros);
5.8.3.
kapteiņa vārdu un uzvārdu.
6.
Persona iesniegumam pievieno ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu kopiju vai norāda saiti uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem tīmekļvietnē www.likumi.lv, kur pieejami ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi, ja zveja plānota iekšējos ūdeņos, vai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" (turpmāk – institūts) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņotu tādu zivsaimniecisko pētījumu programmu vai projektu kopijas, kuros noteikta nepieciešamība zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī dokumentu – paskaidrojuma rakstu (ja attiecināms), kurā norādīta informācija un pamatojums par paredzamajām atkāpēm no rūpniecisko zveju vai makšķerēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un ietverta norāde par to nozvejas apjomu, kas netiek ieskaitīts zvejniekiem noteiktajos nozvejas limitos.
7.
Ja, pamatojoties uz šo noteikumu 6. punktā minētajiem dokumentiem, ir paredzēta vairāku atļauju (licenču) izsniegšana, attiecīgo dokumentu kopijas persona iesniedz tikai vienu reizi – pirmās atļaujas (licences) saņemšanai.
8.
Ja no personas nepieciešams saņemt papildu informāciju, dienests nosaka tās iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par piecām darbdienām.
9.
Dienests ir tiesīgs atteikt atļaujas (licences) izsniegšanu šādos gadījumos:
9.1.
ja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai ir sniegtas nepatiesas ziņas;
9.2.
ja iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti, kas pamato nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos.
10.
Dienests 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem l​​​ēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju (licenci).
11.
Pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienests datus par izsniegtajām atļaujām (licencēm), tostarp šo noteikumu 4. un 5. punktā minētos personas datus, nekavējoties ievada valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma).
12.
Atļauju (licenci) zvejai iekšējos ūdeņos, Rīgas līča vai Baltijas jūras piekrastē izsniedz saskaņā ar šo noteikumu ​pielikumā noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu. Atļauju (licenci) zvejai Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos (izņemot piekrasti) vai ekonomiskās zonas ūdeņos izsniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu.
13.
Ja atļaujas (licences) izmantošanas laikā ir mainījusies iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija, persona, kas saņēmusi atļauju (licenci), piecu darbdienu laikā par izmaiņām rakstveidā informē dienestu.
14.
Dokumentus un datus par atļaujas (licences) izsniegšanu dienests glabā papīra formā vai elektroniski piecus gadus pēc atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām. Informācijas sistēmā datus glabā 10 gadus pēc atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām.
15.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumus Nr. 192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 47. nr.; 2008, 198. nr.; 2009, 205. nr.; 2012, 187. nr.; 2013, 153. nr.).
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze
Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
250
Atļauja (licence) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos Nr. ________

1. Zvejas vieta

 

_____________________________________________________________________

(iekšējos ūdeņos – norādīt ūdenstilpi vai tās daļu un pašvaldību;
Rīgas līča vai Baltijas jūras piekrastē – norādīt zvejas vietu un pašvaldību)

7. Zvejas rīki

 

_____________________________________________________________________

(veids, skaits vai garums metros, linuma acs izmērs)

2. Izdota

 

_____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums)

 

___________________________________
(reģistrācijas numurs)

 

_____________________________________________________________________

(adrese)

8. Zvejas rīku marķējums

 

_____________________________________________________________________

9. Kuģošanas līdzekļa (līdzekļu) reģistrācijas numurs(-i)

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Zvejas nolūks

 

_____________________________________________________________________

10. Zvejnieka (zvejnieku) vārds(-i) un uzvārds

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Atļauts iegūt zivis (norādīt sugas, ja nepieciešams, nozvejas apjomu vai skaitu)

 

_____________________________________________________________________

11. Par zvejas darbību atbildīgais pārstāvis

 

___________________________________________________________

(vārds, uzvārds un tālruņa numurs)

5. Atļauja (licence) izdota, pamatojoties uz

 

____________________________________

(lēmuma datums un numurs)

12. Par zinātnisko darbu vai zvejas īpašos nolūkos organizēšanu atbildīgais pārstāvis

 

___________________________________________________________

(vārds, uzvārds un tālruņa numurs)

6. Izsniedzējs

 

_____________________________________________________________________

(iestādes amatpersonas amats)

 

___________________________________________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

13. Papildu nosacījumi (norādīt arī pieļaujamās atkāpes no zivju ieguves regulējuma (ja attiecināms))

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14. Atļauja (licence) derīga 

 

no ____________________   līdz ___________________