Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 593
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 30. §)
23-TA-1860
Par Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P36A" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.1 un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Autoceļš P36A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5090 007 0051) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 007 0049) 0,05 ha platībā – Stradu pagastā, Gulbenes novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
2.1.
izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;
2.2.
bez atlīdzības nodot Gulbenes novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai;
3.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības pilnvarojumu parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Gulbenes novada pašvaldības vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
4.
Satiksmes ministrijai, ierakstot zemesgrāmatā nekustamo īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku bez Gulbenes novada pašvaldības piekrišanas.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs