MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-860
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kapitāla tirgus tālāku attīstību"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvā ziņojuma priekšlikumu kopsavilkumā 1., 2. un 3. punktā ietvertos tālākās rīcības virzienus.
3.
Lai sasniegtu informatīvajā ziņojumā izvirzīto rezultatīvo rādītāju – akciju tirgus kapitalizācijas apjoms 2027. gadā 9% no iekšzemes kopprodukta:
3.1.
pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, īstenojot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam, ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.3. pasākuma "Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi” un nodrošina šo noteikumu saskaņošanu;
3.2.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos lēmuma projektus mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidei un finansēšanai;
3.3.
lai novērtētu izvirzītā rezultatīvā rādītāja sasniegšanas iespējas, valsts kapitālsabiedrību, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 15. septembra rīkojuma Nr. 618 “Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām” 2.2.1. apakšpunktā noteiktajam (komerciāla valsts kapitālsabiedrība), kapitāla daļu turētājiem līdz 2023. gada 15.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā un Finanšu ministrijā izvērtējumu par papildus kapitāla piesaistes nepieciešamību kapitālsabiedrības attīstības mērķu finansēšanai, izvērtējot iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū, un plānoto laika grafiku  plānotajām darbībām šī mērķa sasniegšanai;
3.4.
lai nodrošinātu atjaunīgās elektroenerģijas jaudu pieaugumu un Latvijas virzību uz enerģētikas neatkarības nodrošināšanu, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai, kā akciju sabiedrības “Latvenergo” un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētājiem, šo divu uzņēmumu dibinātā kopuzņēmuma SIA “Latvijas vēja parki” plānoto investīciju projektu finansēšanai, izvērtēt iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū, un līdz 2023. gada 15. oktobrim informēt Valsts kanceleju un Finanšu ministriju par plānoto turpmāko rīcību finansējuma piesaistē.
3.5.
aicināt Rīgas domi līdz 2023. gada 15. oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildus kapitāla piesaistes nepieciešamību Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām attīstības mērķu finansēšanai, izvērtējot iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū,  un plānoto laika grafiku  plānotajām darbībām šī mērķa sasniegšanai.
 
4.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku izvērtēt nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu ietekmi uz tautsaimniecību, kapitāla tirgus attīstību un to izveidei nepieciešamo regulējumu.
5.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku, sadarbojoties ar Lietuvas un Igaunijas kompetentajām iestādēm, koordinēt nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas priekšlikumu pakotni “Par iekļaušanu biržas sarakstā” (Listing Act) un harmonizēt plānotās prasības par vērtspapīru prospektu un nacionālā piedāvājuma dokumentu.
6.
Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 25. maijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu Rīgas valstspilsētas pašvaldības obligāciju emitēšanas kārtībai un nosacījumiem.
7.
Finanšu ministrijai (Valsts kasei) veikt pasākumus krājobligāciju popularizēšanai sabiedrībā un pieprasījuma pēc krājobligācijām veicināšanai, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ārpakalpojuma piesaisti saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
8.
Finanšu ministrijai (Valsts kasei) nodrošināt, ka krājobligāciju finanšu aģents veic krājobligāciju izplatīšanas kanāla (krājobligāciju iegādes vietnes www.krajobligacijas.lv) pilnveidošanu un modernizēšanu. 
9.
Finanšu ministrijai šī protokollēmuma 6. un 7. punktā noteikto uzdevumu izpildi, tai skaitā izdevumus krājobligāciju emisijas procesa apkalpošanai, nodrošināt Finanšu ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
10.
Aicināt Latvijas Banku koordinēt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas īstenošanu 2021.-2027. gadam, ikgadējā aktivitāšu plānā  iekļaujot konkrētas finanšu institūciju (tai skaitā atbildīgo valsts iestāžu) aktivitātes ieguldījumu kultūras veicināšanai, nodrošinot šo aktivitāšu izvērtēšanu.
11.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kasi un Latvijas Banku, turpinot darbu pie šī protokollēmuma 2. punktā atbalstītajiem rīcības virzieniem kapitāla tirgus tālākai  attīstībai, identificētos pasākumus iekļaut Finanšu sektora attīstības plānā 2024.-2026. gadam un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2023. gada 1. decembrim.