MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-208
Informatīvais ziņojums "Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (turpmāk- Kuldīgas tehnikums) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk  -  SAM 8.1.3.) ietvaros īstenotā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016  "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/016) plānoto darbību nepārtrauktību un nodrošinātu projektam plānoto mērķu sasniegšanu:
2.1.
atbalstīt Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.6.pasākuma "Profesionālās izglītības iestāžu (tehnikumu) un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei”(turpmāk – 4.2.1.6.pasākums) ātrāku uzsākšanu un pieņemt zināšanai, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra kā plānotais finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā minēto un 4.2.1.6.pasākumam atbilstošo atbalstāmo darbību īstenošanu pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus;
2.2.
noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai ERAF un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk par 2021.gada 1.janvāri;
2.3.
noteikt, ka 2023. gadā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu informatīvajā ziņojumā norādīto atbalstāmo darbību īstenošanai indikatīvi 1 405 316 euro apmērā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē Izglītības un zinātnes ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, lūgs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2.apakšpunktu, pārdalīt no budžeta  resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””.
3.
Atļaut Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt finansējuma saņēmējam maksājuma pieprasījumus pirms Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM 8.1.3.projekta pabeigšanas jau 2024. gada sākumā, ko iekļaut pēdējā noslēguma Maksājuma pieprasījumā Eiropas Komisijas noteiktā termiņā.
4.
Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par 4.2.1.6. pasākuma īstenošanu, tai skaitā, paredzot:
4.1.
ka Kuldīgas tehnikuma Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/016  tiek sadalīts divos posmos un īstenots Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda SAM 8.1.3. ietvaros un Eiropas Savienības fondu 2021.- 2027. gada plānošanas perioda 4.2.1.6.pasākuma ietvaros kā ātrāk uzsākamais projekts un norādot precīzas finansējuma summas abos posmos;
4.2.
uz 4.2.1.6. pasākumu Eiropas Savienības fondu piešķīruma ietvaros pārcelt no SAM 8.1.3. Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 kopējo attiecināmo izmaksu daļu vismaz 1 405 316 euro  apmērā, tādējādi sekmējot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas izdevumu 2021.–2027.gadam, ātrāku deklarēšanu Eiropas Komisijai;
4.3.
gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ERAF finansējuma, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, sniedzot detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī sniedzot fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt citu SAM 8.1.3. ietvaros īstenoto projektu mērķu sasniegšanas iespējas Eiropas Savienības 2014.-2020.gada perioda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros un nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus SAM 8.1.3. ietvaros atbalstāmo darbību pārcelšanai uz 4.2.1.6.pasākumu, lai nodrošinātu attiecīgajos projektos plānoto mērķu sasniegšanu pilnā apjomā un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas izdevumu  2021.–2027.gadam, ātrāku deklarēšanu  Eiropas Komisijai.