Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-1734
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 5.1 panta piekto daļu,
30.1 panta ceturto daļu, 32. panta trešo un piekto daļu, 34. panta trešo daļu,
35. panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
22. panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 17. nr.; 2018, 157. nr.; 2020, 71., 215. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 2.28. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.28. valsts kompensācija – no valsts budžeta sedzami sistēmas operatora negūtie ieņēmumi par elektroenerģijas galalietotājiem sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem  ar pievienotās vērtības nodokli, kas rodas, piemērojot maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājumu.
 ".
2.
Izteikt 65.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"65.5. laikus un rēķinā norādītā apmērā norēķināties par saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem;".
3.
Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:
"76. Sistēmas operatoram ir pienākums atjaunot elektroapgādi piecu dienu laikā pēc tam, kad tas rēķinā norādītā apmērā saņēmis samaksu par sistēmas pakalpojumiem vai pēc tirgotāja atbilstoša paziņojuma saņemšanas."
4.
Izteikt 115. punktu šādā redakcijā:
"115. Saskaņā ar veikto pārrēķinu sistēmas operators izraksta lietotājam rēķinu, kurā norāda maksājumu pārrēķinu, maksājamo summu un samaksas termiņu. Lietotājam ir pienākums laikus un rēķinā norādītā apmērā norēķināties ar sistēmas operatoru."
5.
Izteikt 117. punktu šādā redakcijā:
"117. Sistēmas operators var pieprasīt no tirgotāja finanšu garantijas norēķinu periodā paredzamā sistēmas pakalpojumu, citu pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksājuma apmērā, ja tirgotājs nav ievērojis šo noteikumu 89. punktā minēto samaksas termiņu. Sistēmas operators var izmantot minētās garantijas, ja līgumā paredzētajā termiņā nesaņem rēķinā norādīto maksu par sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. Tirgotājs nekavējoties informē sistēmas operatoru par norēķinu kavēšanās iemesliem un atjauno izmantoto garantiju pilnā apmērā."
6.
Papildināt ar XII2. nodaļu šādā redakcijā:
"XII2. Maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma piemērošanas kārtība
137.10 Šo noteikumu 26.punktā noteikto maksu par sistēmas pakalpojumiem galalietotājiem samazina, piemērojot šo noteikumu 143. punktā noteikto koeficientu.
137.11 Šo noteikumu 137.10 punktā minētais maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājums netiek piemērots sistēmas pakalpojumu maksai, kas noteikta šo noteikumu 112. un 113.punktā minētajos gadījumos.
137.12 Šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos vai, ja elektroenerģijas piegāde notiek mājsaimniecības lietotājam, tirgotājam  ir pienākums sistēmas operatora piemēroto maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājumu attiecināt uz galalietotāju pilnā apmērā.
137.13 Galalietotājam, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, ir pienākums attiecināt pret saviem apakšlietotājiem maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājumu pilnā apmērā.
137.14 Gadījumā, ja galalietotājam tiek piemērots maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājums, galalietotājam izrakstītajā rēķinā ir jānorāda skaidrojoša informācija, par:
137.141. maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma piemērošanas termiņu;
137.142. maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma apmēru un finansēšanas avotu;
137.143. spēkā esošajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem.
137.15 Par šo noteikumu 137.14 minētās informācijas ietveršanu galalietotāja rēķinā atbildīgs:
137.151. sistēmas operators šo noteikumu 36. punktā minētajos gadījumos;
 
137.152. tirgotājs šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos vai, ja elektroenerģijas piegāde notiek mājsaimniecības lietotājam.
 
137.16 Valsts kompensācijas izmaksa sistēmas operatoriem norit šādā kārtībā:
137.161. sistēmas operators līdz esošā kalendāra mēneša 15.datumam aprēķina, sagatavo un Ekonomikas ministrijā iesniedz valsts kompensācijas apmēra aprēķinu par iepriekšējā kalendāra mēnesi un tam atbilstošu rēķinu, piemērojot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 35. panta ceturtajai daļai;
 
137.162. ja Ekonomikas ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 137.14 2.apakšpunktā minētajā aprēķinā, tā lūdz sistēmas operatoram piecu darbdienu laikā aprēķinu precizēt un iesniegt atkārtoti;
 
137.163. Ekonomikas ministrija līdz esošā kalendārā mēneša beigām izmaksā sistēmas operatoram valsts kompensāciju ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar sistēmas operatora iesniegto rēķinu par iepriekšējā kalendāra mēnesī sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem galalietotājiem;
 
137.164. divpadsmit kalendāra mēnešu laikā pēc maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma piemērošanas perioda beigām sistēmas operators un Ekonomikas ministrija veic galīgo savstarpējo norēķinu, ja konstatēta nepieciešamība veikt valsts kompensācijas maksājumu korekciju.
 
137.17 Ekonomikas ministrijai ir tiesības pieprasīt no sistēmas operatora informāciju par  sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem.
137.18 Ekonomikas ministrija, konstatējot neatbilstību sistēmas operatora rīcībā saistībā ar maksas par sistēmas pakalpojuma samazinājuma piemērošanu:
137.181. nosaka termiņu, līdz kuram sistēmas operatoram jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāiesniedz papildu informācija;
 
137.182. ir tiesīga atlikt sistēmas operatora rēķina apmaksu līdz konstatēto neatbilstību pilnīgai novēršanai."
7.
Papildināt ar 143. punktu šādā redakcijā:
"143. Šo noteikumu XII2 nodaļā minētās normas piemēro laika posmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim, nosakot sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma koeficienta vērtību 0,5."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds