Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 846
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 9. §)
21-TA-376
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 68. nr.; 2020, 86A. nr.; 2021, 106. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 48.1 punktu šādā redakcijā:
"48.1 Kompetences pārbaudes iestādei ir tiesības pieņemt šo noteikumu 48.1. un 48.2. apakšpunktā minēto lēmumu šo noteikumu 50.4. un 51.5.8. apakšpunktā minētajos gadījumos arī par normatīvo aktu vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, ko būvspeciālists pieļāvis, pildot būvinspektora amata pienākumus."
2.
Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:
"49. Šo noteikumu 48. un 48.1 punktā minēto lēmumu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj būvspeciālistu reģistrā."
3.
Papildināt ar 50.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"50.4. par pārkāpumiem, ko būvspeciālists pieļāvis, pildot būvinspektora amata pienākumus, – par kompetences pārbaudes iestādes apstiprinātā profesionālās ētikas kodeksa neievērošanu, par labai profesionālai praksei, kā arī kompetencēm, prasmēm un zināšanām neatbilstošu rīcību vai par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos būvinspektoriem noteikto pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi."
4.
Papildināt ar 51.5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.5.8. būvspeciālists, pildot būvinspektora amata pienākumus, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību par neatkarības ievērošanu vai ir veicis darbības vai pieļāvis bezdarbību, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs