Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 117
Rīgā 2024. gada 20. februārī (prot. Nr. 8 29. §)
23-TA-2246
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu un Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 192. nr.; 2023, 94. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.7. viens vienots uzņēmums – sniedzot atbalstu saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula 2023/2831), attiecas uz komersantu un ietver visus ar to saistītos uzņēmumus, kuru starpā pastāv vismaz vienas no attiecībām, kas minētas Komisijas regulas 2023/2831 2. panta 2. punktā."
2.
Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.1. līdz 25 750 840 euro šo noteikumu III un III1 nodaļā ​minēto darbību īstenošanai;".
3.
Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.2. līdz 45 000 000 euro šo noteikumu IV nodaļā minēto darbību īstenošanai;".
4.
Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.3. līdz 5 000 000 euro šo noteikumu V nodaļā minēto darbību īstenošanai;".
5.
Izteikt 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.5. vismaz 4 158 302 euro aizdevumu sniegšanai, tai skaitā sabiedrības "Altum" aizdevumu kredītriska zaudējumu segšanai, šo noteikumu III, III1 un IV nodaļā minēto darbību īstenošanai."
6.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Atbalsta programmas ietvaros atbalstu var saņemt jebkuras darbības nozares (izņemot šo noteikumu 28. punktā minētās nozares) sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma nosacījumiem, vai lielais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkta nosacījumiem."
7.
Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.1. tas atbilst aizdevuma pieteikuma iesniedzēja statusam atbilstoši šo noteikumu 26. punktam;".
8.
Izteikt 27.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.4. ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu finansējamam projektam, tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu;".
9.
Izteikt 27.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.5. ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu finansējamam projektam, uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;".
10.
Izteikt 27.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.6. uz komersantu nav attiecināms neviens no šādiem izslēgšanas kritērijiem:
27.6.1. komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītajās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
27.6.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos;
27.6.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labumu pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;
27.6.1.3. krāpšana, krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā, apdrošināšanas krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
27.6.1.4. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
27.6.1.5. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam;
27.6.1.6. cilvēku tirdzniecība;
27.6.1.7. tādu preču un vielu pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta;
27.6.1.8. neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;
27.6.2. komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītajās darbībās, ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu un sodīta par pārkāpumu, kas izpaužas kā:
27.6.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;
27.6.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma;
27.6.3. komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītajās darbībās, ar tādu attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, ja attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros komersantu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
27.6.4. tiek apturēta vai pārtraukta komersanta saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
27.6.5. komersants ar tādu attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas lēmumu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniegta informatīvā deklarācija par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;".
11.
Papildināt ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
"27.1 Sabiedrība "Altum" nenoraida komersanta atbalsta pieteikumu, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams:
27.11. tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 27.6.1. vai 27.6.2.1. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
27.12. tiesas spriedums vai citas attiecīgā jomā kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 27.6.2.2. vai 27.6.3. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši."
12.
Papildināt ar 27.2 punktu šādā redakcijā:
"27.2 Sabiedrība "Altum" ziņas par šo noteikumu 27.6.1., 27.6.2., 27.6.3. vai 27.6.5. apakšpunktā minētajiem gadījumiem iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs". Informāciju par šo noteikumu 27.6.3. apakšpunktā minēto izņēmuma gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros komersantu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi, sabiedrība "Altum" iegūst no Konkurences padomes."
13.
Svītrot 28.6. apakšpunktu.
14.
Svītrot 28.7. apakšpunktu.
15.
Izteikt 28.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.8. atbalstam, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu,​ – Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm;".
16.
Izteikt 28.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.9. atbalstam, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, – Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" apakšpunktā noteiktajām darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm, tas ir, atbalstam, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kuri saistīti ar eksporta darbībām;".
17.
Izteikt 28.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.10. atbalstam, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, – Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "d" apakšpunktā noteiktajam atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces;".
18.
Svītrot 28.11. apakšpunktu.
19.
Izteikt 28.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.12. atkritumu apglabāšanai, mehāniski bioloģiskajai apstrādei, sagatavojot atkritumus apglabāšanai vai sadedzināšanai, vai atkritumu sadedzināšanai;".
20.
Izteikt 28.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.16. atbalstam, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, – aizdevumu refinansēšanai un restrukturēšanai;".
21.
Izteikt 28.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.17. atbalstam, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, – uzsāktu projektu īstenošanai."
22.
Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
"30. Atbalstu šo noteikumu III, III1 un IV nodaļā minēto pasākumu īstenošanai sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831. Ja komersantam nav pieejams de minimis limits vismaz atbalsta subsīdijas ekvivalenta apmērā, atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu."
23.
Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Atbalstu šo noteikumu V nodaļā minēto pasākumu īstenošanai sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, ja komersantam ir pieejams de minimis limits vismaz atbalsta subsīdijas ekvivalenta apmērā."
24.
Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Ja atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, ievēro šādus nosacījumus:
32.1. sabiedrība "Altum" aizdevumu, paralēlo aizdevumu vai garantiju un kapitāla atlaidi nepiešķir Komisijas regulas 2023/2831 1. pantā noteiktajām nozarēm un darbībām, kā arī šo noteikumu 28. punktā minētajām nozarēm un darbībām;
32.2. komersants nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas 2023/2831 1. panta 2. punktu, ja komersants vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs;
32.3. atbalstu nepiešķir komersantam, kuram lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīdī ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, kā arī lielajam komersantam, kura kredītreitings ir zemāks par "B–" atbilstoši Komisijas regulas 2023/2831 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam;
32.4. ja tiek pārkāpti Komisijas regulas 2023/2831 nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem;
32.5. lai saņemtu atbalstu, komersants sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Komersants informē par de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un iesniegtās veidlapas identifikācijas numuru;
32.6. plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējo triju gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā minēto limitu, ievērojot Komisijas regulas 2023/2831 3. panta 8. punkta nosacījumus uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā un Komisijas regulas 2023/2831 ​​​​​​​3. panta 9. punkta nosacījumus uzņēmuma sadalīšanas gadījumā;
32.7. kapitāla atlaides apmērs un sabiedrības "Altum" aizdevuma, paralēlā aizdevuma vai garantijas subsīdijas ekvivalents kopā nepārsniedz šo noteikumu 32.6. apakšpunktā minēto limitu, vienlaikus ievērojot šo noteikumu 105. un 106. punktā minētos nosacījumus."
25.
Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:
"37. Sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņa pagarinājums ir iespējams, nepārsniedzot šo noteikumu 36. punktā minēto maksimālo aizdevuma termiņu:
37.1. ja atbalstu sākotnēji sniedz saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu un šis termiņa pagarinājums nerada sākotnēji piešķirtā valsts atbalsta summas un intensitātes pārsniegumu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. pantā vai Komisijas regulas 2023/2831 4. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, netiek piešķirts jauns atbalsts;
37.2. kā jauns atbalsts, ko sākotnēji sniedz saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, ja atbalstu arī sākotnēji sniedz saskaņā ar šo regulu. Ja komersants atbilst Komisijas regulas 2023/2831 valsts atbalsta saņemšanas prasībām, atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība "Altum" pieņem jaunu lēmumu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apmērs."
26.
Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
"40. Ja līdz brīdim, kad tiek piemērota kapitāla atlaide, aizdevuma pamatsumma ir atmaksāta tādā apmērā, ka tās atlikums ir mazāks par piemērojamo kapitāla atlaidi, tad piemērojamās kapitāla atlaides apmēru samazina līdz faktiskajam aizdevuma pamatsummas atlikuma apmēram."
27.
Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:
"46. Paralēlā aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja kredīta likmei. Ja mainīgās likmes noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad EURIBOR tiek piemērota nulles vērtība. Sabiedrība "Altum" var piemērot augstāku gada procentu likmes fiksētās daļas likmi nekā cita finansētāja aizdevumam vai finanšu līzingam pievienotās gada procentu likmes fiksētās daļas likmi, lai ievērotu šo noteikumu 57. un 76. punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, vai šo noteikumu 32.6. apakšpunktā minēto apmēru, ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831."
28.
Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:
"47. Kapitāla atlaide, ko piešķir saistītajām personām aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgam vai daļējam samazinājumam, ir līdz 30 % no projekta kopējām izmaksām (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), bet ne vairāk kā 1 500 000 euro, nepārsniedzot šajos noteikumos minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti vai vienam vienotam uzņēmumam pieejamo de minimis limita apmēru."
29.
Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:
"50. Lai saņemtu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, komersants ņem vērā, ka sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajām pazīmēm:
50.1. šo noteikumu 89.1. apakšpunktā minētais pieteikums dalībai atbalsta programmā atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju un ir iesniegts pirms darbu uzsākšanas projektā. Ja komersants darbus projektā uzsācis pirms pieteikuma dalībai atbalsta programmā iesniegšanas sabiedrībā "Altum", visas ar projektu saistītās izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma;
50.2. ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, komersants darbus projektā var uzsākt tikai pēc tam, kad visās valsts iestādēs, kurās šim pašam projektam komersants ir pieteicies vai plāno pieteikties, ir saņemts projekta iesniegums par projekta īstenošanu, kurā sniegta visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu tam pašam projektam (tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām), norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un intensitāti."
30.
Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"III. Atbalsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanai".
31.
Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:
"51. Atbalstu (sabiedrības "Altum" aizdevumu vai paralēlo aizdevumu un kapitāla atlaidi, kuru piešķir aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgam vai daļējam samazinājumam) šo noteikumu 53. vai 54. punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831 vai Komisijas regulas Nr. 651/2014 38.a pantu."
32.
Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:
"52. Atbalstu, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38.a pantu, nepiešķir ieguldījumiem, kas norādīti Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 6. punktā un 38.a panta 2. un 4. punktā, kā arī ņem vērā atbalsta sniegšanas ierobežojumus, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 651/2014 38.a panta 10. punktā."
33.
Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:
"53. Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38.a pantu, izmanto šādām kopējo ieguldījumu izmaksām, ko iekļauj projekta attiecināmajās izmaksās, ja tās nepieciešamas, lai sasniegtu augstāku energoefektivitātes līmeni, un kas veido projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu vērtību:
53.1. būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas (saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem) norobežojošās konstrukcijās;
53.2. nedzīvojamās ēkas (saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem) un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide;
53.3. energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
53.4. iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve;
53.5. autoruzraudzība un būvuzraudzība;
53.6. būvlaukuma teritorijas sakārtošana;
53.7. šādi pasākumi, ja tie ir nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai, vienlaikus ar vienu vai vairākiem šo noteikumu 53.1., 53.2., 53.3. un 53.4. apakšpunktā minētajiem pasākumiem:
53.7.1. tāda integrēta aprīkojuma uzstādīšana objektā, kas no atjaunīgajiem energoresursiem ražo elektroenerģiju, nodrošina siltumapgādi vai aukstumapgādi, tostarp, bet ne tikai fotoelementu paneļiem un siltumsūkņiem;
53.7.2. aprīkojuma uzstādīšana atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu objektā saražotās enerģijas akumulēšanai. Akumulēšanas aprīkojums vismaz 75 % no gada griezumā akumulētās enerģijas akumulē no tieši pieslēgtas atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas;
53.7.3. energoefektīvas centralizētās siltumapgādes vai centralizētas aukstumapgādes sistēmas vai kombinētas centralizētās siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas un ar to saistītā aprīkojuma pieslēgšana;
53.7.4. ēkas lietotāju vajadzībām paredzētas uzlādes infrastruktūras un ar to saistītās infrastruktūras, piemēram, kabeļu kanalizācijas, izbūve un uzstādīšana vietā, kur autostāvvieta atrodas, – vai nu ēkas iekšienē, vai fiziski blakus ēkai;
53.7.5. aprīkojuma uzstādīšana ēkas digitalizācijai, jo īpaši nolūkā palielināt tās viedgatavību, tostarp pasīvo iekšējo instalāciju ierīkošanai vai strukturēto kabeļu ievilkšanai datu tīklu vajadzībām un platjoslas infrastruktūras palīgdaļai īpašumā, uz kura atrodas attiecīgā ēka, izņemot instalāciju ierīkošanu vai kabeļu ievilkšanu datu tīklu vajadzībām ārpus minētā īpašuma;
53.7.6. ieguldījumi zaļajos jumtos un aprīkojumā lietusūdens uzkrāšanai un izmantošanai;
53.7.7. citi pasākumi."
34.
Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:
"54. Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, izmanto šādām izmaksām, ko iekļauj projekta attiecināmajās izmaksās un kas veido projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu vērtību:
54.1. būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas (saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem) norobežojošajās konstrukcijās;
54.2. nedzīvojamās ēkas (saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem) un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide;
54.3. (Svītrots)
54.4. (Svītrots)
54.5. energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
54.6. iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve;
54.7. autoruzraudzība un būvuzraudzība;
54.8. būvlaukuma teritorijas sakārtošana;
54.9. šādi pasākumi, ja tie ir nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai, vienlaikus ar vienu vai vairākiem šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.5. un 54.6. apakšpunktā minētajiem pasākumiem:
54.9.1. tāda integrēta aprīkojuma uzstādīšana objektā, kas no atjaunīgajiem energoresursiem ražo elektroenerģiju, nodrošina siltumapgādi vai aukstumapgādi, tostarp, bet ne tikai fotoelementu paneļiem un siltumsūkņiem;
54.9.2. aprīkojuma uzstādīšana atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu objektā saražotās enerģijas akumulēšanai. Akumulēšanas aprīkojums vismaz 75 % no gada griezumā akumulētās enerģijas akumulē no tieši pieslēgtas atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas;
54.9.3. energoefektīvas centralizētās siltumapgādes vai centralizētas aukstumapgādes sistēmas vai kombinētas centralizētās siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas un ar to saistītā aprīkojuma pieslēgšana;
54.9.4. ēkas lietotāju vajadzībām paredzētas uzlādes infrastruktūras un ar to saistītās infrastruktūras, piemēram, kabeļu kanalizācijas, izbūve un uzstādīšana vietā, kur autostāvvieta atrodas, – vai nu ēkas iekšienē, vai fiziski blakus ēkai;
54.9.5. aprīkojuma uzstādīšana ēkas digitalizācijai, jo īpaši nolūkā palielināt tās viedgatavību, tostarp pasīvo iekšējo instalāciju ierīkošanai vai strukturēto kabeļu ievilkšanai datu tīklu vajadzībām un platjoslas infrastruktūras palīgdaļai īpašumā, uz kura atrodas attiecīgā ēka, izņemot instalāciju ierīkošanu vai kabeļu ievilkšanu datu tīklu vajadzībām ārpus minētā īpašuma;
54.9.6. ieguldījumi zaļajos jumtos un aprīkojumā lietusūdens uzkrāšanai un izmantošanai;
54.9.7. citi pasākumi."
35.
Svītrot 55.2. apakšpunktu.
36.
Svītrot 55.4. apakšpunktu.
37.
Svītrot 55.8. apakšpunktu.
38.
Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:
"56. Atbalstu neizmanto pievienotās vērtības nodokļa izmaksām, un tās neiekļauj projekta attiecināmajās izmaksās, bet norāda projekta kopējās izmaksās."
39.
Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:
"57. Šo noteikumu 53. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38.a panta 11., 14. un 15. punktu kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz:
57.1. 45 % lielajam komersantam;
57.2. 55 % vidējam komersantam;
57.3. 65 % sīkajam (mikro) un mazajam komersantam."
40.
Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:
"59. Atbalstu piešķir, ja ēkas, kurās tiks veiktas projektā paredzētās darbības, ir komersanta īpašumā vai ja komersantam ir īpašuma ilgtermiņa nomas vai apbūves tiesības uz nekustamo īpašumu, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības. Atbalstu piešķir, ja īpašuma nomas vai apbūves tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā līdz brīdim, kad sabiedrībā "Altum" iesniegts pirmais pieprasījums naudas līdzekļu izsniegšanai."
41.
Svītrot 60. punktu.
42.
Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:
"61. Īstenojot projektu, komersants nodrošina, ka pēc viena vai vairāku šo noteikumu 53. vai 54. punktā​ un, ja attiecināms, 61.4​​ vai 61.5 punktā minēto izmaksu veikšanas:
61.1. tiek sasniegts primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30 % apmērā;
61.2. tiek sasniegti rādītāji atbilstoši komersanta norādītajai specifiskā kritērija vērtībai attiecībā uz energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (1. pielikums);
61.3. tiek veikta objektā saražotā un patērētā elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoma precīza datu uzskaite."
43.
Papildināt ar 61.1 punktu šādā redakcijā:
"61.1 Ja projekta ietvaros vienlaikus tiek veiktas šo noteikumu 53. un 61.4 punktā minētās izmaksas, komersants nodrošina, ka pēc šo noteikumu 53. punktā minēto izmaksu veikšanas tiek sasniegts primārās enerģijas ietaupījums vismaz 20 % apmērā."
44.
Papildināt ar III1 nodaļu šādā redakcijā:
"III1. Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai iekārtās un sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem
61.2 Atbalstu (sabiedrības "Altum" aizdevumu vai paralēlo aizdevumu un kapitāla atlaidi, kuru piešķir aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgam vai daļējam samazinājumam) šo noteikumu 61.4 vai 61.5 punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. pantu vai Komisijas regulu 2023/2831.
61.3 Atbalstu, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. pantu, nepiešķir ieguldījumiem, kas norādīti Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 6. punktā un 38. panta 2., 2.a un 2.b punktā.
61.4 Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 3.punktu, izmanto šādām papildu ieguldījumu izmaksām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu augstāku energoefektivitātes līmeni, un ko nosaka, salīdzinot ieguldījuma izmaksas ar izmaksām hipotētiskajā scenārijā, kas rastos, ja atbalsts netiktu sniegts:
61.41. jaunu energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās ražošanas iekārtas un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas;
61.42. sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem vai cits tāds skaidri nosakāms ieguldījums esošajās ražošanas iekārtās, ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtās vai ražošanas procesos, kura vienīgais mērķis ir uzlabot energoefektivitāti;
61.43. autoruzraudzība un būvuzraudzība;
61.44. būvlaukuma teritorijas sakārtošana;
61.45. citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai, vienlaikus ar vienu vai vairākiem šo noteikumu 61.41. un 61.42. apakšpunktā minētajiem pasākumiem.
61.5 Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, izmanto šādām kopējām ieguldījumu izmaksām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu augstāku energoefektivitātes līmeni, un veido projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu vērtību:
61.51. jaunu energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās ražošanas iekārtas un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas;
61.52. sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem vai cits tāds skaidri nosakāms ieguldījums esošajās ražošanas iekārtās, ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtās vai ražošanas procesos, kura vienīgais mērķis ir uzlabot energoefektivitāti;
61.53. autoruzraudzība un būvuzraudzība;
61.54. būvlaukuma teritorijas sakārtošana;
61.55. citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai, vienlaikus ar vienu vai vairākiem šo noteikumu 61.51. un 61.52. apakšpunktā minētajiem pasākumiem.
61.6 Atbalstu nepiešķir šādām izmaksām, un tās neiekļauj projekta attiecināmajās izmaksās un nenorāda projekta kopējās izmaksās:
61.61. energoaudita un pārskata par projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinu sagatavošanas izmaksas;
61.62. iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegādes izmaksas, ja šīs iekārtas neaizstāj esošās ražošanas iekārtas un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas, izņemot gadījumu, ja tiek veikts tāds skaidri nosakāms ieguldījums esošajās ražošanas iekārtās, ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtās vai ražošanas procesos, kura vienīgais mērķis ir uzlabot energoefektivitāti;
61.63. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;
61.64. projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un attiecībā uz kurām nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi;
61.65. izmaksas, kas saistītas ar fosilos energoresursus izmantojošas iekārtas uzstādīšanu, modernizāciju vai nomaiņu pret citu fosilos energoresursus izmantojošu iekārtu;
61.66. lietotu iekārtu iegādes izmaksas.
61.7 Atbalstu neizmanto šādām izmaksām, un tās neiekļauj projekta attiecināmajās izmaksās, bet norāda projekta kopējās izmaksās:
61.71. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas;
61.72. izmaksas, kas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punktam nav papildu ieguldījumu izmaksas, lai sasniegtu augstāku energoefektivitātes līmeni, ja atbalsts sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. pantu.
61.8 Attiecināmajām izmaksām atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 4., 5. un 6. punktam kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz:
61.81. 45 % lielajam komersantam;
61.82. 55 % vidējam komersantam;
61.83. 65 % sīkajam (mikro) un mazajam komersantam.
61.9 Šo noteikumu 61.5 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām kopējais de minimis atbalsts nepārsniedz šo noteikumu 32.6. apakšpunktā minēto apjomu.
61.10 Atbalstu piešķir, ja ēkas, kurās tiks veiktas projektā paredzētās darbības, ir komersanta īpašumā vai ja komersantam ir īpašuma ilgtermiņa nomas vai apbūves tiesība uz nekustamo īpašumu, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības. Atbalstu piešķir, ja īpašuma nomas vai lietojuma tiesības vai apbūves tiesību nostiprina zemesgrāmatā līdz brīdim, kad sabiedrībā "Altum" iesniegts pirmais pieprasījums naudas līdzekļu izsniegšanai.
61.11 Atbalstu piešķir, ja iekārtas, kuras projekta ietvaros plānots aizvietot ar energoefektīvākām iekārtām, ir komersanta īpašumā.
61.12 Īstenojot projektu, komersants nodrošina, ka pēc viena vai vairāku šo noteikumu 61.4 vai 61.5 punktā un, ja attiecināms, 53. vai 54. punktā minēto izmaksu veikšanas:
61.121. tiek sasniegts primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30 % apmērā;
61.122. tiek sasniegti rādītāji atbilstoši komersanta norādītajai specifiskā kritērija vērtībai attiecībā uz energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (1. pielikums);
61.123. tiek veikta objektā saražotā un patērētā elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoma precīza datu uzskaite.
61.13 Ja projekta ietvaros vienlaikus tiek veiktas šo noteikumu 53. un 61.4 punktā minētās izmaksas, komersants nodrošina, ka pēc šo noteikumu 53. punktā minēto izmaksu veikšanas tiek sasniegts primārās enerģijas ietaupījums vismaz 20 % apmērā."
45.
Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:
"62. Atbalstu (sabiedrības "Altum" aizdevumu vai paralēlo aizdevumu un kapitāla atlaidi, kuru piešķir aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgam vai daļējam samazinājumam) šo noteikumu 65. vai 66. punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831 vai Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. pantu."
46.
Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:
"63. Atbalstu, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 1. punktu, nepiešķir elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgā ūdeņraža."
47.
Papildināt ar 63.1 punktu šādā redakcijā:
"63.1 Atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. pantu komersantam piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 6. punktā minētos nosacījumus."
48.
Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:
"64. Atbalstu piešķir jaunām iekārtām. Atbalsts nav atkarīgs no ražošanas apjoma."
49.
Papildināt ar 64.1 punktu šādā redakcijā:
"64.1 Pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. pantu nepiešķir."
50.
Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:
"65. Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. pantu, piešķir šādām izmaksām, ko iekļauj projekta attiecināmajās izmaksās:
65.1. atjaunīgā ūdeņraža ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
65.2. biogāzes ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kuras norādītas Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem" 4. pielikumā, ja minēto izejvielu īpatsvars kopējā izejvielu apjomā ir vismaz 60 %;
65.3. biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā, biometāna un biomasas kurināmā vai degvielas ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
65.4. augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
65.5. saules enerģiju izmantojošu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
65.6. vēja enerģiju izmantojošu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
65.7. atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana, tai skaitā siltumsūkņu (gaiss, ūdens, zeme) un cietās biomasas tehnoloģiju ieviešana (tai skaitā gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana), ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus;
65.8. saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtas kombinē kopā ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegādi un uzstādīšanu vai ja akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtas savieno jau ar esošo atjaunīgo energoresursu ražošanas iekārtu. Akumulēšanas aprīkojums vismaz 75 % no gada griezumā akumulētās enerģijas akumulē no tieši pieslēgtas atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas;
65.9. sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai pārbūves izmaksas, kas nepieciešamas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai;
65.10. ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas, tai skaitā autoruzraudzība un būvuzraudzība."
51.
Papildināt ar 65.1 punktu šādā redakcijā:
"65.1 Piešķirot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. pantu, jāievēro šā panta 1.a, 2., 3., 4., 4.a punktu nosacījumi."
52.
Izteikt 66. punktu šādā redakcijā:
"66. Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, izmanto šādām izmaksām, ko iekļauj projekta attiecināmajās izmaksās, kas komersantam nepieciešamas, lai veicinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem:
66.1. atjaunīgā ūdeņraža ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
66.2. biogāzes ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kuras norādītas Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem" 4. pielikumā, ja minēto izejvielu īpatsvars kopējā izejvielu apjomā ir vismaz 60 %;
66.3. biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā, biometāna un biomasas kurināmā vai degvielas ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
66.4. augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
66.5. saules enerģiju izmantojošu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
66.6. vēja enerģiju izmantojošu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
66.7. atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana, tai skaitā siltumsūkņu (gaiss, ūdens, zeme) un cietās biomasas tehnoloģiju ieviešana (tostarp gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana), ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus;
66.8. saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtas kombinē kopā ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegādi un uzstādīšanu vai ja akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtas savieno jau ar esošo atjaunīgo energoresursu ražošanas iekārtu;
66.9. sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai pārbūves izmaksas, kas nepieciešamas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai;
66.10. ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas, tai skaitā autoruzraudzība un būvuzraudzība."
53.
Izteikt 69. punktu šādā redakcijā:
"69. Kapitāla atlaidi piemēro, ja komersants pēc projekta pabeigšanas iegūst īpašumtiesības uz iekārtām, kuras projekta ietvaros plānots uzstādīt."
54.
Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:
"70. Šo noteikumu 65. punktā minētās attiecināmās izmaksas ir Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 6. punktā noteiktās kopējās ieguldījumu izmaksas."
55.
Izteikt 71.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"71.7. šo noteikumu 65.2., 65.3., 65.4., 66.2., 66.3. vai 66.4. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja komersants saņem valsts atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu."
56.
Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:
"72. Atbalstu neizmanto pievienotās vērtības nodokļa izmaksām, un tās neiekļauj projekta attiecināmajās izmaksās, bet norāda projekta kopējās izmaksās."
57.
Izteikt 73.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"73.2. vismaz 80 % no saražotās enerģijas tiek izmantoti komersanta pašpatēriņam gada griezumā attiecīgajā sistēmas pieslēgumā vai visos komersanta objektos kopā, ja komersants ir neto norēķinu sistēmas dalībnieks. Šis nosacījums nav attiecināms uz projektu, kura ietvaros tiek veikti ieguldījumi siltumenerģijas ražošanā;".
58.
Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:
"76. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 7. un 8. punktu kopējā atbalsta intensitāte attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:
76.1. šo noteikumu 66.1., 66.2., 66.3., 66.4., 66.5., 66.6., 66.7., 66.9. un 66.10. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām: 
76.1.1. 45 % lielajam komersantam;
76.1.2. 55 % vidējam komersantam;
76.1.3. 65 % sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
76.2. šo noteikumu 66.8. apakšpunktā​ minētajām attiecināmajām izmaksām:
76.2.1. 30 % lielajam komersantam;
76.2.2. 40 % vidējam komersantam;
76.2.3. 50 % sīkajam (mikro) un mazajam komersantam."
59.
Izteikt 79. punktu šādā redakcijā:
"79. Atbalstu, ko piešķir kā garantiju un kapitāla atlaidi šo noteikumu 78. punktā minētā elektroauto iegādes izmaksu segšanai, sniedz saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831."
60.
Izteikt 88. punktu šādā redakcijā:
"88. Sabiedrība "Altum" sagatavo un tīmekļvietnē www.altum.lv publicē paziņojumu par pieteikumu atlasi dalībai atbalsta programmā atbilstoši attiecīgajai atlases kārtai paredzētajam finansējuma apmēram (2. pielikums). Ja tiek iesniegts mazāk pieteikumu, nekā pieļauj atlases kārtai pieejamais finansējums, finansējuma atlikums tiek pārcelts uz nākamo atlases kārtu vai novirzīts sabiedrības "Altum" aizdevumu kredītriska zaudējumu segšanai kopā ar šo noteikumu 10.5. apakšpunktā minēto finansējumu, nepārsniedzot programmas rādītāju novērtējuma sagaidāmo paredzamo zaudējumu apmēru."
61.
Izteikt 93. punktu šādā redakcijā:
"93. Saņemot pozitīvu sabiedrības "Altum" lēmumu, komersants (ja atbalsts tiek sniegts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai vai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai) ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja šo noteikumu 92. punktā minētais pieteikums apstiprināts pirmās, otrās vai trešās atlases kārtas ietvaros, vai divu mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja šo noteikumu 92. punktā minētais pieteikums apstiprināts ceturtās un turpmāko atlases kārtu ietvaros, vai cits finansētājs komersanta vārdā (ja atbalsts tiek sniegts elektroauto iegādei) ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas piesakās aizdevumam vai garantijai sabiedrībā "Altum" un iesniedz:
93.1. aizdevuma vai garantijas pieteikumu, kurā ietverts arī aizpildīts principa "nenodari būtisku kaitējumu" kontrolsaraksts, kas apliecina šo noteikumu 96. punktā minēto principu ievērošanu;
93.2. apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību nacionālajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā;
93.3. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka uz uzņēmumu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija – tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru, – ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu;
93.4. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru, – ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831;
93.5. komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas ir zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem (ja attiecināms);
93.6. informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;
93.7. dokumentus, kas apliecina komersanta īstenojamā projekta augstu gatavību un kas netika iesniegti kopā ar šo noteikumu 89.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem;
93.8. citu sabiedrības "Altum" pieprasīto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu komersanta un projekta atbilstību šajos noteikumos minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem."
62.
Izteikt 94. punktu šādā redakcijā:
"94. Ja ir pamatots iemesls, komersants var lūgt sabiedrībai "Altum" pagarināt šo noteikumu 93. punktā minētos termiņus vēl par četriem mēnešiem, ja šo noteikumu 92. punktā minētais pieteikums apstiprināts pirmās, otrās vai trešās atlases kārtas ietvaros, vai vēl par diviem mēnešiem, ja šo noteikumu 92. punktā minētais pieteikums apstiprināts ceturtās un turpmāko atlases kārtu ietvaros."
63.
Papildināt ar 95.1 punktu šādā redakcijā:
"95.1 Šo noteikumu 93.1. apakšpunktā minēto aizdevuma vai garantijas pieteikumu komersants iesniedz sabiedrībā "Altum" vienu reizi."
64.
Izteikt 97.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"97.2. īstenojot šo noteikumu III, III1 un IV nodaļā minētos pasākumus, kas atbilst šo noteikumu 74. punktā minētajai situācijai, vai tikai šo noteikumu III vai III1 nodaļā minētos pasākumus, sešu mēnešu laikā pēc projektā plānoto pasākumu īstenošanas iesniedzis pārskatu par projekta ietvaros sasniegtajiem rādītājiem;".
65.
Izteikt 97.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"97.3. īstenojot šo noteikumu III, III1 un IV nodaļā minētos pasākumus vai tikai šo noteikumu IV nodaļā minētos pasākumus, kas atbilst šo noteikumu 75. punktā minētajai situācijai, 14 mēnešu laikā pēc projektā plānoto pasākumu īstenošanas iesniedzis pārskatu par projekta ietvaros sasniegtajiem rādītājiem;".
66.
Izteikt 98.12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"98.12.2. 60 dienu laikā pēc šo noteikumu 82.3. apakšpunktā minētā perioda beigām iesniedzis sabiedrībā "Altum" pārskatu par nobraukumu gadā."
67.
Svītrot 98.2 punktu.
68.
Izteikt 103. punktu šādā redakcijā:
"103. Garantijas subsīdijas ekvivalentu lielajam komersantam aprēķina, piemērojot Komisijas regulas 2023/2831 4. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus, un nosaka kapitāla atlaides apmēru, kuras subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar komersantam piešķirtās kapitāla atlaides apmēru, subsīdiju ekvivalentiem kopā nepārsniedzot 300 000 euro."
69.
Izteikt 104. punktu šādā redakcijā:
"104. Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu:
104.1. var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;
104.2. par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863);
104.3. var apvienot ar šīs vai ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto atbalstu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais atbalsts kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti, kas norādīta šo noteikumu 57., 61.8 un 76. punktā."
70.
Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:
"105. Ievērojot Komisijas regulas 2023/2831 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, piešķirto de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā šīs programmas ietvaros, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā."
71.
Izteikt 106. punktu šādā redakcijā:
"106. Šo noteikumu 26. punktā minētie lielie komersanti, kas ir garantijas saņēmēji, garantiju var saņemt, ja garantētā cita finansētāja aizdevuma kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu 3. pielikumā minēto kredīta kvalitātes klasi "maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi"."
72.
Izteikt 107.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"107.3. informāciju par Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. panta ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto valsts atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;".
73.
Izteikt 107.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"107.5. visus ar de minimis saistītos datus glabā 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši Komisijas regulas 2023/2831 6. panta 3. un 7. punktam;".
74.
Izteikt 108.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"108.1. nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam un glabā to 10 gadus no dienas, kad piešķirts atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai kā revīzijas iestādei un Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda un noturības mehānisma plāna koordinatoram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vai Eiropas Komisijai un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā minētajām iestādēm;".
75.
Izteikt 108.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"108.2. ja atbalsts piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu, aizdevuma pieteikumā pamato un projekta īstenošanas laikā nodrošina darbību vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās;".
76.
Izteikt 108.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"108.3. informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."
77.
Izteikt 109. punktu šādā redakcijā:
"109. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
78.
Izteikt 112. punktu šādā redakcijā:
"112. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pantu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim."
79.
Izteikt 113. punktu šādā redakcijā:
"113. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot Komisijas regulas 2023/2831 7. panta 3. punktā noteikto termiņu, var pieņemt līdz 2025. gada 31. decembrim."
80.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
81.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidente E. Siliņa
Ekonomikas ministrs V. Valainis
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 20. februāra
noteikumiem Nr.
117

"1. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 20. septembra

noteikumiem Nr. 594


Projekta vērtēšanas kritēriji


I. VIENOTIE KRITĒRIJI

 

Kritērijs

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(kritērijos jāsaņem vērtējums "Jā")

1. Komersants neveic neatbalstāmās darbības un nedarbojas neatbalstāmajās nozarēs, kas minētas šo noteikumu 28. punktā, vai, ja komersants darbojas gan neatbalstāmajās, gan atbalstāmajās nozarēs, tad tas ir apliecinājis, ka tiks skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības neatbalstāmajās nozarēs un neatbalstāmās darbības negūs labumu no piešķirtā atbalsta

"Jā" vai "Nē"
2. Komersants plāno veikt pasākumus, kas noteikti šajos noteikumos "Jā" vai "Nē"
3. Komersantam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, nav ierosināts un netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un komersants neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru saskaņā ar šo noteikumu 32.3. apakšpunktu "Jā" vai "Nē"
4. Pieteikums dalībai atbalsta programmā iesniegts attiecīgajai atlases kārtai noteiktajā termiņā "Jā" vai "Nē"
5. Projektā plānoto pasākumu gatavība uzsākšanai:

Vērtēšanas sistēma punktu skala

- Energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanas gadījumā kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

- Bezemisiju transportlīdzekļu iegādes gadījumā kritērijā jāsaņem vismaz 4 punkti

(0–4)

5.1. ir augsta gatavība projekta uzsākšanai
Projekta īstenošanai nav nepieciešams papildus sagatavot dokumentus

4

5.2. ir vidēja gatavība projekta uzsākšanai
Lai uzsāktu projekta īstenošanu, nepieciešams papildus sagatavot dokumentus
2
5.3. nav atbilstošas gatavības projekta uzsākšanai
Nav iesniegti projekta īstenošanai nepieciešamie dokumenti, kā arī nav sniegta informācija vai ir sniegta daļēja informācija
0

 

II. SPECIFISKIE KRITĒRIJI

 

1. ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA (ja attiecināms)

 

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

Ar kapitāla atlaidi 1000 euro plānotais primārās enerģijas ietaupījums (MWh/gadā):

 

Enerģijas ietaupījums tiek noteikts:

- energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem ražošanas un tehnoloģiskajā procesā(-os) vai procesam tehnoloģiskajā procesā(-os), vai ražošanas procesam nozīmīgā blakusprocesā (blakusprocess nodrošina tehnoloģiskos procesus ar energoresursiem (tai skaitā iekšējiem un ārējiem tīkliem)), ņemot vērā plānoto iegūto siltumenerģijas, aukstumenerģijas vai elektroenerģijas ietaupījumu;

- energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem ēkās (tai skaitā iekšējos un ārējos tīklos), ņemot vērā plānoto iegūto enerģijas ietaupījumu.

Ja projekta ietvaros tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi gan ēkā (tai skaitā iekšējos un ārējos tīklos), gan tehnoloģiskajās iekārtās, enerģijas ietaupījumi tiek summēti.

 

Aprēķinā jāņem vērā, ka, īstenojot projektu, saskaņā ar šo noteikumu 61.1. vai 61.121. apakšpunktu jānodrošina, ka pēc viena vai vairāku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas tiek sasniegts primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30 % apmērā. Papildus, īstenojot projektu, jānodrošina tā atbilstība šo noteikumu 61.1 un 61.13 punktā minētajiem nosacījumiem

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

(0–6)

2,50 MWh/gadā vai vairāk 6
no 2,00 MWh/gadā līdz 2,49 MWh/gadā 5
no 1,50 MWh/gadā līdz 1,99 MWh/gadā 4
no 1,00 MWh/gadā līdz 1,49 MWh/gadā 3
no 0,40 MWh/gadā līdz 0,99 MWh/gadā 2
mazāks par 0,40 MWh/gadā 0

 

2. ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU TEHNOLOĢIJU IEVIEŠANA (ja attiecināms)

 

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

Ar kapitāla atlaidi 1000 euro plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (tCO2/gadā):

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

(0–6)

0,38 tCO2/gadā vai vairāk 6
no 0,33 tCO2/gadā līdz 0,37 tCO2/gadā 5
no 0,28 tCO2/gadā līdz 0,32 tCO2/gadā 4
no 0,23 tCO2/gadā līdz 0,27 tCO2/gadā 3
no 0,18 tCO2/gadā līdz 0,22 tCO2/gadā 2
mazāks par 0,18 tCO2/gadā 0

 

3. BEZEMISIJU TRANSPORTLĪDZEKĻU IEGĀDE (ja attiecināms)

 

Kritērijs Vērtēšanas sistēma – punktu skala

Ar kapitāla atlaidi 1000 euro plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (tCO2/gadā):

 

Aprēķinā jāņem vērā, ka, īstenojot projektu, saskaņā ar šo noteikumu 87. punktu jānodrošina ikgadējais nobraukums vismaz 20 000 km gadā

N1 kategorijas elektroauto gadījumā kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti;

M1 kategorijas elektroauto gadījumā kritērijā jāsaņem vismaz 8 punkti

(0–10)

0,62 tCO2/gadā vai vairāk 10
no 0,57 tCO2/gadā līdz 0,61 tCO2/gadā 9
no 0,52 tCO2/gadā līdz 0,56 tCO2/gadā 8
no 0,47 tCO2/gadā līdz 0,51 tCO2/gadā 7
no 0,42 tCO2/gadā līdz 0,46 tCO2/gadā 6

no 0,37 tCO2/gadā līdz 0,41 tCO2/gadā

5

no 0,32 tCO2/gadā līdz 0,36 tCO2/gadā

4

no 0,27 tCO2/gadā līdz 0,31 tCO2/gadā

3

no 0,22 tCO2/gadā līdz 0,26 tCO2/gadā

2

mazāks par 0,22 tCO2/gadā

0
"
2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 20. februāra
noteikumiem Nr.
117

"2. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 20. septembra

noteikumiem Nr. 594


Atbalsta programmai pieejamā finansējuma sadalījums pa atlases kārtām


  Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanas pasākumi Bezemisiju transportlīdzekļu iegāde
1. atlases kārta tiek izsludināta 8 583 614 euro1 15 000 000 euro1 1 666 667 euro1
2. atlases kārta tiek izsludināta 8 583 613 euro1 15 000 000 euro1 1 666 667 euro1
3. atlases kārta tiek izsludināta 8 583 613 euro1 15 000 000 euro1 1 666 666 euro1
4. un turpmākās atlases kārtas

līdz 8 583 613 euro2

līdz 15 000 000 euro2

līdz 1 666 666 euro2

Kopā 25 750 840 euro 45 000 000 euro 5 000 000 euro

 

Piezīmes.

1 Finansējuma atlikums tiek pārcelts uz nākamo atlases kārtu vai novirzīts  šo noteikumu 10.5. apakšpunktā minēto darbību finansēšanai. Šis finansējums aizdevumu kredītrisku zaudējumu segšanai nepārsniedz programmas rādītāju novērtējumā minēto sagaidāmo paredzamo zaudējumu apmēru.

2 Finansējumu ceturtajai un turpmākajām atlases kārtām katrai kārtai nosaka sabiedrība "Altum", ņemot vērā pieejamos atlikumus no iepriekšējām kārtām."