Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
22-TA-2786
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;
1.5.
projekta īstenošanas nosacījumus;
1.6.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.7.
ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus;
1.8.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus.
2.
Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1.
efektīva sadarbība – sadarbība, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu  (turpmāk - Regula Nr. 651/2014) 2. panta 90. punktā noteiktajai definīcijai;
2.2.
eksperimentālā izstrāde – izstrāde, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punktā noteiktajai definīcijai;
2.3.
finansējuma saņēmējs - pasākuma ietvaros ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt biznesa ideju attīstību un uzņēmumu rašanos, zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstību, komercializāciju un eksportu, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovāciju jomā un veicināt Latvijas pozitīvu starptautisko atpazīstamību;
2.4.
gala labuma guvējs - Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu vai, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju, vai pētniecības organizācija;
2.5.
inovāciju vaučera projekts - gala labuma guvēja projekta pieteikums inovācijas aktivitāšu veikšanai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai;
2.6.
jauns produkts – komersanta līmenī pilnīgi jaunas vai būtiski uzlabotas preces vai pakalpojumi, kurus komersants plāno ieviest tirgū. Būtiski uzlabojumi ir, piemēram, jaunu funkciju pievienošana, funkcionālo īpašību un lietojuma uzlabošana, tai skaitā kvalitātes paaugstināšana, finansiālā pieejamība, lietojamības, ērtuma uzlabošana, ekonomiskāka izmantošana, izturības palielināšana, produkta dzīves ilguma pagarināšana. Nav nepieciešami visu produkta funkciju vai darbības specifikāciju būtiski uzlabojumi. Būtisks uzlabojums var pastāvēt vienlaikus ar preces vai pakalpojuma citas īpašības pasliktinājumu vai pilnīgu izslēgšanu;
2.7.
jauna tehnoloģija – izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī;
2.8.
komercializācijas piedāvājums – konkrēta izstrādātā produkta vai tehnoloģijas apraksts (satur informāciju par šīs tehnoloģijas noieta tirgu un tirgus apmēru, produkta vai tehnoloģijas aizsardzību, rūpnieciskā īpašuma aizsardzības statusu, produkta vai tehnoloģijas priekšrocībām starp citiem konkurējošiem produktiem vai tehnoloģijām, mārketinga stratēģiju), kura mērķis ir sniegt pietiekamu informāciju potenciālajam licenciātam vai investoram, lai tas varētu pieņemt pozitīvu lēmumu par tehnoloģiju tiesību vai lietošanas tiesību iegādi vai investīcijām piedāvātajā produktā vai tehnoloģijā;
2.9.
komercializācijas stratēģija – konkrēta produkta vai tehnoloģijas apraksts, kurā tiek atainoti secīgi soļi produkta vai tehnoloģijas attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī izvēle starp tehnoloģiju tiesību atsavināšanu vai lietošanas tiesību piešķiršanu, vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes, kā arī ieteikts, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem izstrādni vai tehnoloģiju. Ar tehnoloģiju tiesībām saprot zinātību atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām 1. panta 1. punkta "i" apakšpunktā noteiktajai definīcijai un citas intelektuālā īpašuma tiesības atbilstoši minētās regulas 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā noteiktajai definīcijai;
2.10.
pētniecības komercializācijas projekts - gala labuma guvēja projekta pieteikums, kura ietvaros tiek attīstīts jauns produkts vai tehnoloģija, un tiek virzīts komercializācijas piedāvājums atbilstoši izstrādātajai komercializācijas stratēģijai;
2.11.
pētniecības organizācija – subjekts, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;
2.12.
produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde – produkta estētiskā, funkcionālā un ilgtspējīgā risinājuma izstrāde, vienlaikus uzlabojot vai radot inženiertehnisko, lietošanas, ergonomikas un zīmola attīstības risinājumu. Produkta rūpnieciskais dizains ir būtiski uzlabots salīdzinājumā ar esošo vai citiem tirgū esošajiem produktu dizainiem un rada konkurētspējas priekšrocības;
2.13.
rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana – darbības, kas saistītas ar rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrācijas procedūru, izņemot darbības, kas saistītas ar licencēšanu, tiesību nodošanu citām personām un strīdu izskatīšanu. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana paredzēta šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, kā arī papildu aizsardzības sertifikāts zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem;
2.14.
rūpnieciskie pētījumi – pētījumi vai izpētes darbs, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punktā noteiktajai definīcijai;
2.15.
tehniski ekonomiskā priekšizpēte – priekšizpēte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punktā noteiktajai definīcijai;
2.16.
viens vienots uzņēmums - uzņēmums, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajam;
2.17.
zināšanu (tehnoloģiju) pārnese – jebkurš process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu nodarbināto personu, kas iesaistīti šajās darbībās, mobilitātē. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver citu veidu zināšanas, piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, un par darbības vides apstākļiem, organizatoriskās inovācijas metodēm, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu. Visi ienākumi no šādām darbībām tiek atkal ieguldīti pētniecības organizācijas vai pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās;
2.18.
pētniecības rezultātu komercializācija – pētniecības rezultātā radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnese tehnoloģiju tiesību komercializācijas ceļā, lai nodrošinātu pētniecības projekta sociālekonomisko atdevi, ieviešot radītās zināšanas un tehnoloģijas tirgū, tādējādi veicinot inovācijas uzņēmējdarbībā. Ar tehnoloģiju tiesību komercializāciju saprot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, ja pētniecības organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks slēdz līgumu ar sadarbības partneri, pētniecības organizācijas meitas uzņēmumu, jaunuzņēmumu vai trešo pusi par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgums).
3.
Šo noteikumu izpratnē par jaunu produktu vai tehnoloģiju neuzskata:
3.1.
kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;
3.2.
kapitāla aizvietošanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, paplašinājumi, kas nerada specifikācijas uzlabojumus, iekārtu un programmatūras atjauninājumi);
3.3.
komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);
3.4.
produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam pasūtītājam);
3.5.
ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus (piemēram, apģērbu ražošanas jomā jaunas sezonas kolekcijas izveide nav uzskatāma par inovāciju);
3.6.
citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;
3.7.
estētiskas izmaiņas, garšas un smaržas izmaiņas un citus uzlabojumus mārketinga nolūkā, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;
3.8.
organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā, tajā skaitā, komersanta līmenī izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādi komersanta darbības nodrošināšanai.
4.
Pasākuma mērķis ir, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, veicinot pētniecību, un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā – pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.
5.
Pasākuma mērķa grupa ir komersanti un pētniecības organizācijas.
6.
Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 26 900 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums 22 865 000 euro un valsts budžeta finansējums – 4 035 000 euro. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Projektu iesniegumā pasākuma īstenošanai kopējo pasākuma pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 22 657 189 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējumu – 19 258 611 euro (elastības finansējuma apjoms 3 606 389 euro) apmērā, valsts budžeta finansējumu – 3 398 578 euro (elastības finansējuma apjoms 636 422 euro) apmērā.
7.
Šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām finansējuma saņēmējam finansējums nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 6. punktā minētā kopējā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma. Pētniecības organizācijām pieejamais finansējums ir 30% un komersantiem ir 70% no šo noteikumu 6. punktā minētā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma, atskaitot šajā punktā finansējuma saņēmējam paredzēto finansējumu. 
8.
Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt palielināt pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 6. punktā minētajam plānotajam maksimālajam apmēram.
9.
Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:
9.1.
līdz 2024. gada 31. decembrim atbalstīto uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu grantu veidā – 19;
9.2.
līdz 2029. gada 31. decembrim:
9.2.1.
atbalstīto uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu grantu veidā – 190;
9.2.2.
atbalstīto uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām
 – 38.
10.
Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji līdz 2029. gada 31. decembrim:
10.1.
atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits - 30;
10.2.
privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem - 1 329 000 euro;
10.3.
sertificētie izdevumi - 3 497 000 euro;
10.4.
atbalstīto pētniecības organizāciju skaits - 5. 
11.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu iesnieguma iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu pasākumam pieejamo finansējumu.
12.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).
13.
Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projektu iesnieguma atlases nolikumā.
II.Prasības projekta iesniedzējam un projekta vērtēšanai
14.
Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir atbilstošs šo noteikumu 2.3. apakšpunktā ietvertajam termina skaidrojumam. 
15.
Projekta iesniedzējs sagatavo iesniegumu par pasākumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
16.
Projekta iesniedzējs 18. punktā minētās atbalstāmās darbības īsteno saskaņā ar projekta īstenošanas stratēģiju, kura satur detalizētu informāciju par projekta īstenošanas plānu, mērķiem, tehnoloģiju pārneses un komercializācijas vides problēmām Latvijā un to risinājumiem, finansējuma saņēmējam, tā darba uzdevumus un funkcijas, kā arī sasniedzamos rādītājus, lai nodrošinātu šo noteikumu 4. punktā minētā mērķa sasniegšanu. Projekta īstenošanas stratēģiju pievieno projekta iesniegumam.
17.
Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijā sadarbības iestāde iekļauj arī pārstāvi no atbildīgās iestādes un Latvijas Pašvaldību savienības.
III.Projekta īstenošanas nodrošināšana
18.
Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam, kas nodrošina projekta īstenošanu atbalstāmas šādas darbības:
18.1.
projekta vadības nodrošināšana, tai skaitā iepirkumu organizēšana;
18.2.
projekta īstenošanas nodrošināšana;
18.3.
informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana, ievērojot nediskriminācijas principus (informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana ir saskaņā ar saistošo normatīvo aktu un citu dokumentu noteiktajām prasībām);
18.4.
sadarbības nodrošināšana ar organizācijām un institūcijām, kas nepieciešama pasākuma mērķa sasniegšanai, kā arī tehnoloģiju pārneses un pētījumu rezultātu komercializācijas veicināšana;
18.5.
tirgus pētījumu, aptauju organizēšana, iegāde vai izstrāde;
18.6.
uzņēmumu datu bāzu iegāde, datu monitorings un analīze, pētījumi, tajā skaitā Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts pētījumu programmu un citu lietišķo pētniecības projektu un programmu rezultātu monitorings, lai laikus identificētu komercializācijas iespējas;
18.7.
IT sistēmu, programmu un rīku izstrāde;
18.8.
pētniecības organizācijas īpašumā esošo pētījumu rezultātu analīze, lai identificētu komercializācijas iespējas, tai skaitā pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāla sākotnējā izvērtēšana;
18.9.
līdzdalība šo noteikumu 49.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, lai nodrošinātu uzraudzības, kontroles un pārbaužu funkcijas;
18.10.
intereses un sadarbības veidošana starp potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem un pētniecības organizācijām par to īpašumā esošo pētījumu rezultātu komercializāciju;
18.11.
informācijas un konsultāciju sniegšana pētniecības organizācijām, pētniekiem un komersantiem par tehnoloģiju pārnesi un inovāciju, tostarp par pieejamajiem atbalsta instrumentiem;
18.12.
publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana;
18.13.
inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem;
18.14.
datu un informācijas uzkrāšana šo noteikumu 18.6., 18.12., 18.13. un 18.16. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;
18.15.
Latvijas tēla veidošana ārvalstīs inovāciju jomā, tai skaitā veicinot jaunuzņēmumu veidošanos un to atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, sniedzot informāciju un organizējot jaunuzņēmumu popularizēšanas pasākumus un piedaloties tajos, sekmējot investoru piesaisti jaunuzņēmumiem, izstrādājot mārketinga un publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par jaunuzņēmumu nozares aktualitātēm, organizējot seminārus un apmācības;
18.16.
jaunuzņēmumu darbības atbalstam noteiktās administrējošās iestādes funkciju veikšana augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei;
18.17.
nozaru komersantu vajadzību apzināšana, lai identificētu potenciālās sadarbības jomas ar pētnieciskajām organizācijām, veicinot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi.
19.
Šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai attiecināmas šādas izmaksas:
19.1.
projekta vadības personāla izmaksas;
19.2.
projekta īstenošanas personāla izmaksas;
19.3.
darba braucienu un komandējumu izmaksas attiecināmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;  iekšzemes komandējumu izmaksas attiecināmas atbilstoši vadošās iestādes izstrādātajām metodikām "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai" un "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai";
19.4.
ārpakalpojuma izmaksas projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācijas celšanai un sadarbības tīklu veidošanai;
19.5.
ārējo ekspertu piesaistes izmaksas;
19.6.
apdrošināšanas (piemēram, veselības) izmaksas uz projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
19.7.
nepieciešamo ārpakalpojumu (piemēram, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaiste, mārketinga materiālu izgatavošanas, mārketinga aktivitāšu un citu ārpakalpojumu) izmaksas un piegāžu izmaksas.
20.
Šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas netiešās izmaksas 15% apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Regulas Nr. 2021/1060) 54. panta b) apakšpunktu.
21.
Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:
21.1.
interneta tīmekļvietņu izstrādes un uzturēšanas izmaksas projekta īstenošanas laikā;
21.2.
maksa par informācijas satura izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas līdzekļos, sociālajos tīklos, TV, radio, drukātos un digitālos medijos, maksas reklāma;
21.3.
informācijas  un publicitātes materiālu izstrādes un izvietošanas izmaksas (tulkošana, maketēšana, druka, titrēšana, filmēšana, stenda un reklāmas laukuma izmaksas, skatuves vietas nomas maksa citu organizāciju pasākumos, digitālie, informatīvie materiāli (piemēram, brošūras, info lapas, diplomi, stendi, bukleti, zibatmiņas)).
22.
Šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ir attiecināma organizāciju noteiktā dalības maksa, tai skaitā līdzdalības maksa dažādu starptautisku pētījumu izstrādē.
23.
Šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanai ir attiecināmas tirgus pētījumu iegādes un izstrādes izmaksas.
24.
Šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai ir attiecināmas pieejas tiesību iegādes izmaksas ārējām datubāzēm, datu monitoringa un datu analīzes rīku iegādes un izmantošanas izmaksas.
25.
Šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības nodrošināšanai attiecināmas attiecināmas pieejas tiesību iegādes izmaksas ārējām datubāzēm, datu monitoringa un datu analīzes rīku iegādes un izmantošanas izmaksas.
26.
šo noteikumu 18.15. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):
26.1.
darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšana, iekraušana, izkraušana un uzglabāšana, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas);
26.2.
mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrāde, satura izstrāde, tulkošana, izgatavošana, uzglabāšana (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšana) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;
26.3.
publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta sagatavošana, tulkošana un maketa sagatavošana;
26.4.
konsultāciju pakalpojumi;
26.5.
reprezentācijas izdevumi klātienes pasākumos (darba semināri, prezentācijas, konferences, preses konferences, darījumu tikšanās u. c.), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
26.6.
tulkošanas pakalpojumu izmaksas;
26.7.
komandējuma izmaksas centra darbiniekiem, tai skaitā transports, naktsmītnes un dienas nauda.
27.
Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis tiešajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 64.panta 1.punkta c) apakšpunkta nosacījumiem, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
28.
Gala labuma guvējs, kurš nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, var attiecināt pievienotās vērtības nodokļa izmaksas.
29.
Pasākuma ietvaros šo noteikumu ​14. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno šādas darbības ārpakalpojumu veidā:
29.1.
starptautiskā tehnoloģiju tirgus pieprasījuma izpēte un potenciāli strauji augošu inovatīvu un zinātniski ietilpīgu tehnoloģiju segmentu identificēšana un ieteikumu sniegšana pētniecības organizācijām par iespējamiem pētniecības virzieniem un komercializācijas potenciālu;
29.2.
pētniecības organizāciju izpratnes veidošana par tehnoloģiju pārneses un rūpnieciskā īpašuma pārvaldības politiku, licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas veidu pārvaldību.
30.
Atbalsta intensitāte šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir 100 %, ievērojot, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir ne vairāk kā 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
31.
Gala labuma guvējs atbalstam piesakās, iesniedzot pieteikumu strukturētā formā valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.
32.
Finansējuma saņēmējs pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma 10 darbdienu laikā iesniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:
32.1.
atbalstu saņēmušo komersantu samaksāto nodokļu apmēru;
32.2.
viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomā atbalstītajiem komersantiem;
32.3.
atbalstu saņēmušo komersantu līdzfinansējuma avotu un apmēru;
32.4.
radīto augstas pievienotās vērtības produktu skaitu;
32.5.
atbalstu saņēmušo komersantu piesaistīto investīciju apjomu;
32.6.
augsti kvalificētu darbinieku skaitu.
33.
Finansējuma saņēmējs sadarbībā ar kompetentu starptautisko organizāciju īsteno šādas atbalstāmās darbības - prioritāro pētniecības, attīstības un inovāciju jomu ekosistēmu stratēģiskās attīstības izpēte, balstoties uz pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstības nākotnes scenārijiem. Šajā punktā minētās atbalstāmās darbības rezultāti sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā.
IV.Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana
34.
Finansējuma saņēmējs izveido neatkarīgu tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Komisijas sastāvā ir pārstāvji ar balsstiesībām no:
34.1.
 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;
34.2.
Ekonomikas ministrijas;
34.3.
Izglītības un zinātnes ministrijas;
34.4.
Latvijas darba devējus, nozaru uzņēmumus un veselības nozari pārstāvošajām organizācijām;
34.5.
Latvijas Zinātnes padomes;
34.6.
Latvijas Zinātņu akadēmijas.
35.
Tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas ietvaros var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus.
36.
Tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisija izvērtē un sniedz rekomendācijas par šo noteikumu 43. punktā minētā atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 49. un 51. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 42. punktā minētajiem atbalsta finansējuma pretendentiem.
37.
Lēmumu par šo noteikumu 43. punktā minēto atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 47. punktā minēto darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību. Finansējuma saņēmējs pirms tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma iesniegšanas slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 42.  punktā minēto pētniecības organizāciju.
38.
Lēmumu par šo noteikumu 43. punktā minēto atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 49. un 51. punktā minēto darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību un šo noteikumu 37. punktā minēto rekomendāciju. Finansējuma saņēmējs pirms tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma iesniegšanas slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 42. punktā minēto pētniecības organizāciju.
39.
Finansējuma saņēmējs izstrādā tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu, pieteikumu vērtēšanas kritērijus un vērtēšanas metodiku saskaņā ar šo noteikumu 16. punktā minēto stratēģiju.
40.
Šo noteikumu 39. punktā minētos pētniecības pieteikuma vērtēšanas kritērijus finansējuma saņēmējs saskaņo ar atbildīgo iestādi.
41.
Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 18.8.., 18.12., un 18.13. apakšpunktā minētās darbības ietvaros var piesaistīt Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu ar atbilstošu izglītību, profesionālo pieredzi un kompetenci.
42.
Uz atbalstu šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētā fonda ietvaros var pretendēt pētniecības organizācijas, kuras ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas.
43.
Atbalsta apjoms vienam tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisku darbību nesaistītam pētniecības komercializācijas projekta pieteikumam ir līdz 200 000 euro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %. Šajā punktā minēto finansējumu var saņemt:
43.1.
šo noteikumu 47. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, ja šīs darbības šo noteikumu 45.2. apakšpunktā minētajiem pētījumu rezultātiem nav veiktas;
43.2.
šo noteikumu 49. punktā minētajām atbalstāmajām tehnoloģiju pārneses darbībām, ja ir izstrādāta komercializācijas stratēģija un tehniski ekonomiskā priekšizpēte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai;
43.3.
šo noteikumu 51. punktā minētajām atbalstāmajām ar saimniecisko darbību nesaistītām pētniecības darbībām, ja ir izstrādāta komercializācijas stratēģija un tehniski ekonomiskā priekšizpēte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.
44.
Atbalsta apjomu vienam pētniecības komercializācijas projektam iespējams palielināt vēl līdz 100% ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %, ja:
44.1.
projekta īstenošanas laikā paredzams komercializācijas izmaksu pieaugums un projekts saņēmis šo noteikumu 34. punktā minētās vērtēšanas komisijas saskaņojumu;
44.2.
projektam ir augsts komercializācijas potenciāls.
45.
Šo noteikumu 43. un 44. punktā minēto finansējumu var saņemt pētniecības organizācijas, lai turpinātu tehnoloģiju pārneses un pētniecības projektus, kuri atbilst visiem šiem nosacījumiem:
45.1.
tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikums ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kura ietvaros pētniecības organizācija īsteno darbības, kurām nav saimnieciska rakstura;
45.2.
tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti, kuri saistīti ar neatkarīgu pētniecību un izstrādi, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp efektīvā sadarbībā veikta kopīga pētniecība un izstrāde. Ja rezultāti iegūti efektīvā sadarbībā, pētniecības organizācija uzrāda līgumisku apliecinājumu no pētījuma partneriem par tās tiesībām uz šo intelektuālo īpašumu un tiesībām to izmantot tālāku pētījumu veikšanai, kā arī atsavināt šo intelektuālo īpašumu;
45.3.
pētniecības organizācijas pamatdarbība neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā, un pētniecības organizācijas pamatdarbības izpausmes veidi ir šādi:
45.3.1.
izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu;
45.3.2.
neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, pētniecības organizācijai iesaistoties efektīvā sadarbībā;
45.3.3.
pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;
45.3.4.
zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības, ja tās veic pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums (tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst šo noteikumu 2.11. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai), vai pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām, vai pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem, un vsi ienākumi no šādas darbības tiek atkal ieguldīti pētniecības organizācijas pamatdarbībās;
45.4.
pētniecības organizācija, komercializējot pētniecības rezultātus, par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentēti var pierādīt vienā no šādiem veidiem:
45.4.1.
atlīdzības summa ir noteikta, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uz konkurenci balstītu pārdošanas procedūru, piemēram, publisku izsoli;
45.4.2.
pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra kā pārdevēja var pierādīt, ka tā ir vienojusies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums. Maksimāla saimnieciska labuma gūšanu var pamatot, veicot efektīvas pārrunas, piesaistot neatkarīgu ekspertu tirgus cenas noteikšanai vai ar aprēķiniem pamatojot izvēli atsavināt intelektuālo īpašumu;
45.5.
pētniecības organizācija veic finanšu analīzi, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013), 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, ja šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā pētniecības pieteikuma vai saistītā projekta īstenošanas rezultātā gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses un kopējā šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā pētniecības pieteikuma un saistītā projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 1 000 000 euro. Finanšu analīzē norāda šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikuma investīcijas un ieņēmumus un saistītā projekta investīcijas un ieņēmumus (ja attiecināms);
45.6.
ienākumi, ko pētniecības organizācija gūst par tādu projektu komercializāciju, kuri līdzfinansēti no šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētā fonda, ir atkal jāiegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībā;
45.7.
pētniecības organizācija nodrošina tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām pētniecības organizācijas darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;
45.8.
īstenojot tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī darbību un ar to īstenošanu saistīto finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;
45.9.
ja pētniecības rezultātu komercializēšanai pētniecības organizācija dibina komersantu, tai skaitā meitas uzņēmumu vai jaunuzņēmumu, pētniecības organizācija par šim komersantam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 45.4. apakšpunktam un visus ienākumus no tehnoloģiju tiesību komercializācijas atkal iegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībās. Pētniecības organizācija komersanta dibināšanā iegulda tikai tādus līdzekļus, kas gūti no tās saimnieciskās darbības.
46.
Lai nodrošinātu attiecināmo izmaksu nepārklāšanos, šo noteikumu 43. punktā minētā ar saimniecisko darbību nesaistītā pētniecības pieteikuma ietvaros tehnoloģijas gatavības līmenis (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) pieteikuma sākumā ir secīgi nākamais tehnoloģijas gatavības līmenis (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) pēc šo noteikumu 45.2. apakšpunktā minētā iepriekš veiktā pētniecības projekta tehnoloģijas gatavības līmeņa (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) pētniecības projekta beigās.
47.
Šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētā nosacījuma ietvaros finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām:
47.1.
komercializācijas stratēģijas izstrādei, iesaistot attiecīgo nozari;
47.2.
tehniski ekonomiskai priekšizpētei atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.
48.
Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 47. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:
48.1.
šo noteikumu 47.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas šādas tiešās izmaksas:
48.1.1.
projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas nosaka pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;
48.1.2.
ārpakalpojumu un piegāžu izmaksas;
48.2.
šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai attiecināmas šādas tiešās izmaksas (izmaksas ir attiecināmas tikai tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto projektu):
48.2.1.
projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;
48.2.2.
komandējuma (darba brauciena) izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā piecām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:
48.2.2.1.
dienas nauda;
48.2.2.2.
ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties). Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmaksas tiek attiecinātas tikai par tām naktīm, kas atbilst komandējumā pavadīto dienu skaitam;
48.2.2.3.
izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta izmantošanu (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties) līdz noteiktajam galamērķim un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja plānoti vairāki darba braucieni;
48.2.2.4.
bagāžas transportēšanas izdevumi līdz izstādes, konferences vai semināra norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem;
48.2.2.5.
komandējuma apdrošināšanas izmaksas un vienreizējās individuālās vai grupu vīzas izmaksas ne vairāk kā piecām personām;
48.2.3.
pētījumu īstenotāju īpašumā esošo telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma darbībām. Netiek segtas telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir saņemts atbalsts no cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros;
48.2.4.
instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, ciktāl tos izmanto tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;
48.2.5.
plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai) un to piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto tehniski ekonomiskās priekšizpētes īstenošanā;
48.2.6.
citu ārējo pakalpojumu izmaksas, kurus pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai;
48.3.
izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma vadības izmaksām (vadības personāla atlīdzības izmaksas par pieteikuma ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī maksa par pieteikuma dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, pieteikuma iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pieteikuma vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta pieteikuma īstenošanai, un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;
48.4.
neparedzētie izdevumi šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no pieteikuma tiešo un netiešo pētniecības izmaksu summas. Neparedzētie izdevumi, kas pārsniedz šajā apakšpunktā minēto 5 % slieksni, ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies pieteikuma īstenošanas gaitā, un pieteikuma īstenotājs to sedz no saviem līdzekļiem;
48.5.
netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 48.1.1.., 48.2.1. un 48.3. apakšpunktā minētajām izmaksām;
48.6.
pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā.
49.
Šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minētā nosacījuma īstenošanai finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 42. punktā minēto pretendentu tehnoloģiju pārneses pieteikumu īstenošanai:
49.1.
dalībai starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs (ja individuālo vizīti paredz komercializācijas stratēģija) un dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās to izstrādāto tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma komercializācijas nolūkos;
49.2.
rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai – izgudrojuma patentu, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī to reģistrācijai un uzturēšanai spēkā līdz četriem gadiem pēc tiesību piešķiršanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim;
49.3.
produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde – produkta estētiskā un funkcionālā risinājuma izstrādei, vienlaikus uzlabojot vai radot inženiertehnisko, lietošanas, ergonomikas un zīmola attīstības risinājumu. Produkta rūpnieciskais dizains ir būtiski uzlabots salīdzinājumā ar esošo vai citiem tirgū esošajiem produktu dizainiem un rada konkurētspējas priekšrocības;
49.4.
produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi; 
49.5.
komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai, tai skaitā ekspertu piesaistei komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū (ja to paredz komercializācijas stratēģija);
49.6.
ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.
50.
Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 49. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:
50.1.
ārpakalpojumu un piegāžu izmaksas šo noteikumu 49.5. un 49.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;
50.2.
starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa, tiešā organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā un tirdzniecības misijā;
50.3.
organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs;
50.4.
starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
50.5.
komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 48.2.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
50.6.
apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības) izmaksas uz tehnoloģiju pārneses pieteikuma īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja tehnoloģiju pārneses pieteikums neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst tehnoloģiju pārneses pieteikuma termiņam;
50.7.
profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauto patentpilnvarnieku izmaksas izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai;
50.8.
izmaksas, lai uzturētu spēkā izgudrojuma patentu un patenta pieteikumu;
50.9.
izgudrojuma patentu reģistrācijas izmaksas;
50.10.
izmaksas, kas saistītas ar tehnoloģiju pārneses pieteikuma vadības izmaksām (vadības personāla atlīdzības izmaksas par pieteikuma ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī maksa par pieteikuma dokumentācijas nodrošināšanu, pieteikuma iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pieteikuma vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta pieteikuma īstenošanai, un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;
50.11.
pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā;
50.12.
projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;
50.13.
netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 50.10. un 50.12. apakšpunktā minētajām izmaksām;
50.14.
citas ārējo ekspertu piesaistes izmaksas, kas nepieciešamas pētniecības komercializācijas projekta mērķa sasniegšanai.
51.
Šo noteikumu 43.3.  apakšpunktā minētā nosacījuma īstenošanai finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 42. punktā minēto pretendentu ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu turpmākai īstenošanai:
51.1.
rūpnieciskajiem pētījumiem atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta definīcijai, kuru pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti;
51.2.
eksperimentālajām izstrādnēm atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta definīcijai, kuru pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti.
52.
Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 51. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:
52.1.
pasākuma ietvaros īstenojamo ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu tiešās attiecināmās izmaksas (izmaksas ir attiecināmas tikai tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto projektu):
52.1.1.
projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;
52.1.2.
komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 48.2.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
52.1.3.
instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma noma un datorprogrammu licenču tehniskā noma, ciktāl tos izmanto pētniecības darbībām;
52.1.4.
plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes un piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanā;
52.1.5.
pētījumu īstenotāju īpašumā esošo telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto ar saimniecisko darbību nesaistītā pētniecības pieteikumā. Netiek segtas telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts atbalsts no cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros;
52.1.6.
datorprogrammas un to licences iegādes izmaksas, ja tās iegādātas pēc pētījuma uzsākšanas un uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz pētījuma īstenošanas termiņu;
52.1.7.
apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības) izmaksas uz projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja projekts neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma termiņam;
52.1.8.
citu ārējo pakalpojumu izmaksas, kurus pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības darbību veikšanai;
52.2.
izmaksas, kas saistītas ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma vadības izmaksām (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī maksa par pieteikuma dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pieteikuma vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta pētniecības pieteikuma īstenošanai, un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;
52.3.
neparedzētie izdevumi šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no pētniecības pieteikuma tiešo un netiešo pētniecības izmaksu summas. Neparedzētie izdevumi, kas pārsniedz šajā apakšpunktā minēto 5 % slieksni, ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gaitā, un pētniecības pieteikuma īstenotājs to sedz no saviem līdzekļiem;
52.4.
netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 52.1.1. un 52.2. apakšpunktā minētajām izmaksām;
52.5.
pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā.
53.
Šo noteikumu 47., 49. un 51. punktā minētās atbalstāmās darbības šo noteikumu 42. ​​​​​​​ punktā minētie atbalsta saņēmēji īsteno, ievērojot normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā (ja attiecināms) vai normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem (ja attiecināms) noteiktās iepirkuma procedūras.
54.
Šo noteikumu 37.un 38. punktā minētā sadarbības līguma ietvaros īstenojamā tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības projekta pārtraukšana pirms termiņa beigām ir atbalstāma, ja tā īstenošanas gaitā konstatēts, ka nebūs iespējams sasniegt pētniecības projekta izvirzīto mērķi. Finansējuma saņēmējs izvērtē pētniecības projekta rezultātus un to atbilstību pētniecības projekta mērķim un plānotajām aktivitātēm. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pētniecības projekta pārtraukšanu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē lēmuma kopiju par pārtraukto pētījumu. Aktivitāšu izmaksas ir attiecināmas, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 33. panta izpratnē, ja aktivitāte ir pilnībā pabeigta atbilstoši pētniecības projekta pieteikumam un noslēgtā līguma nosacījumiem. Izmaksas var tikt attiecinātas un iekļautas maksājuma pieprasījumā tikai par pabeigtajām aktivitātēm pētījuma pārtraukšanas brīdī.
55.
Ja šo noteikumu 47., 49. un 51. punktā minētais projekts neatbilst šo noteikumu 2.11. apakšpunktā un 45. punktā minētajiem nosacījumiem, labuma guvējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
V.Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai
56.
Aktivitātes mērķa grupa ir komersanti:
56.1.
kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu;
56.2.
kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.
57.
Šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētās atbalstāmā darbības ietvaros ir atbalstāmas šādas gala labuma guvēja darbības:
57.1.
tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
57.2.
rūpnieciskie pētījumi;
57.3.
eksperimentālā izstrāde;
57.4.
produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;
57.5.
rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;
57.6.
jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi;
57.7.
augsti kvalificētu darbinieku piesaiste konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei;
57.8.
dizainera pakalpojums jauna produkta un procesa inovāciju ieviešanai uzņēmumā, kas ietver klienta (lietotāja) pieredzes un esošās situācijas izpēti un apzināšanu un problēmu identificēšanu, risinājumu radīšanu, to prototipēšanu, prototipu testēšanu, kā arī risinājumu ieviešanu un uzlabošanu, balstoties uz klienta (lietotāja) sniegto atgriezenisko saiti;
57.9.
komercializācijas stratēģijas izstrāde;
57.10.
komercializācijas piedāvājuma izstrāde;
57.11.
dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītes (ja individuālo vizīti paredz komercializācijas stratēģija) izstrādāto tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma komercializācijas nolūkos;
57.12.
ekspertu piesaiste komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū, kā arī produkta vai tehnoloģijas pielāgošanai un virzīšanai tirgū.
58.
Šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.4., 57.5., 57.6. un 57.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs komersantam izsniedz vaučeru. Inovāciju vaučerā tiek norādīts tā numurs, derīguma termiņš, summa, vaučera izmantošanas mērķis un komersants, kam tas izsniegts. Finansējuma saņēmējs izstrādā kārtību, kādā komersantam tiek izsniegts vaučers un kārtību, kādā tiek nodrošināta vaučera aprite un tā izmantošanas uzraudzība.
59.
Šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.4., 57.5., 57.6., 57.8., 57.9., 57.10., 57.11. un 57.12. apakšpunktā minētās darbības pētniecības komercializācijas projekta ietvaros komersants var īstenot efektīvā sadarbībā ar pētniecības organizācijām.
60.
Šo noteikumu 57. punktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, ja attiecināms, kas saskaņota ar vadošo iestādi.
61.
Atbalsts komersantam inovāciju vaučera projektam (izņemot komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā) šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:
61.1.
komersants var piesaistīt ne vairāk kā trīs augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:
61.1.1.
darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;
61.1.2.
darbiniekam ir vismaz triju gadu profesionālā pieredze specialitātē vai jomā, kurā attiecīgo darbinieku plāno nodarbināt;
61.2.
piesaistītais darbinieks nav cita komersanta valdes loceklis, kā arī netiek nodarbināts pie cita komersanta ne uz darba līguma, ne uzņēmuma līguma pamata;
61.3.
piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;
61.4.
piesaistītais darbinieks nav tiešās valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības iestādes darbinieks;
61.5.
piesaistītais darbinieks nav valsts civildienesta ierēdnis;
61.6.
piesaistītais darbinieks pēdējos trīs gadus nav strādājis pie komersanta un tā saistīto personu grupā.
62.
Atbalsts komersantam, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā, šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:
62.1.
komersants var piesaistīt augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:
62.1.1.
darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;
62.1.2.
darbiniekam ir vismaz triju gadu profesionālā pieredze specialitātē vai jomā, kurā attiecīgo darbinieku plāno nodarbināt;
62.2.
piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;
62.3.
komersants vai cits komersants par piesaistīto darbinieku  atbalsta periodā vienlaicīgi nesaņem Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā minēto atbalstu.
63.
Šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3. un 57.4. apakšpunktā minēto darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās nodrošina pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
63.1.
pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
63.2.
pētniecības organizācija ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
63.3.
pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 3, 4 vai 5.
64.
Šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā:
64.1.
reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpst šo noteikumu 2.13. apakšpunktā uzskaitīto rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrācija;
64.2.
reģistrēti un profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauti patentpilnvarnieki.
65.
Šo noteikumu 57.6. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētās:
65.1.
produktu sertificēšanas institūcijas;
65.2.
testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas.
66.
Šo noteikumu 57.1., 57.4. un 57.8. apakšpunktā minēto darbību izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kas atbilst finansējuma saņēmēja noteiktajiem kritērijiem.
67.
Atbalsta apjoms vienam inovāciju vaučera projekta pieteikumam:
67.1.
nepārsniedz 5 000 euro šo noteikumu 57.1. , 57.2. , 57.3.un 57.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, ja atbalsts tiek piešķirts kā vienreizējs atbalsta pasākums;
67.2.
nepārsniedz 25 000 euro šo noteikumu 57.1.57.2.57.3.57.4.57.5.57.6. un 57.7. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, izņemot šo noteikumu 67.1. apakšpunktā minēto gadījumu;
67.3.
nepārsniedz 5 000 euro šo noteikumu 57.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai.
68.
Vienam komersantam 67. punktā minētajos gadījumos viena jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei atbalsts nepārsniedz 25 000 euro.
69.
Atbalstāmo darbību maksimālais īstenošanas termiņš:
69.1.
šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.4., 57.5., 57.6. un 57.8. apakšpunktā minētajām darbībām inovāciju vaučera projekta ietvaros ir 12 mēneši no dienas, kad komersants ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju;
69.2.
šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētajai darbībai inovāciju vaučera projekta ietvaros ir 12 mēneši no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu;
69.3.
jaunuzņēmumiem šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētajai darbībai tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā;
69.4.
šo noteikumu 57.1.57.2.57.3.57.4.57.5.57.6.57.8.57.9.57.10.57.11. un 57.12. apakšpunktā minētajām darbībām pētniecības komercializācijas projekta ietvaros ir 24 mēneši no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu.
70.
Jaunuzņēmumiem šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētajai darbībai atbalsta apjoms noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā.
71.
Atbalsta apjoms vienam pētniecības komercializācijas projektam šo noteikumu 57.1.57.2., 57.3., 57.4., 57.5., 57.6., 57.8., 57.9., 57.10., 57.11. un 57.12. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai nepārsniedz 200 000 euro.
72.
Katru nākamo inovācijas vaučera projektu šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.4., 57.5., 57.6. un 57.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai komersants var iesniegt, ja ir īstenots iepriekšējais apstiprinātais inovāciju vaučera projekts, pieņemts lēmums par iepriekšējā inovāciju vaučera projekta noraidīšanu vai sniegts atzinums par to, ka lēmumā par inovācijas vaučera projekta apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertie nosacījumi nav izpildīti.
73.
Komersants var pretendēt vairākas reizes uz inovāciju vaučera projekta atbalstu, ja tas atbilst šo noteikumu 68. un 72. punkta prasībām.
74.
Komersants var pretendēt uz atbalsta saņemšanu inovāciju vaučera projektam:
74.1.
ja jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti;
74.2.
ja tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā. 
75.
Komersants nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:
75.1.
uz atbalsta piešķiršanas brīdi uz to ir attiecināms kāds no Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. pantā noteiktajiem projekta iesniedzēju izslēgšanas nosacījumiem;
75.2.
tas šā pasākuma ietvaros sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu;
75.3.
tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu. Prasība attiecas uz komersantu, ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014.
76.
Lēmumu par atbalsta finansējuma piešķiršanu finansējuma saņēmējs pieņem saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību.
77.
Jaunuzņēmuma pieteikumu par šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētām darbībām vērtē un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības jomā.
78.
Komersants kopā ar pieteikumu atbalsta saņemšanai iesniedz apliecinājumu, ka tas projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc tā,  atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajam, gada pārskatā un konsolidētajā gada pārskatā iekļaus detalizētu informāciju par pētniecības un attīstības izdevumiem, kā arī Centrālajā statistikas pārvaldei sniegs informāciju par pētniecības un attīstības izdevumiem un inovāciju aktivitātēm, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām un tās noteiktajos termiņos.
79.
Šo noteikumu inovāciju vaučera projektu izmaksas ir attiecināmas, ja šo darbību rezultāti (auditējamās vērtības) noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir komersanta īpašumā.
VI.Pasākuma konsultatīvā padome un tās uzdevumi
80.
Finansējuma saņēmējs nodrošina konsultatīvās padomes izveidi. Konsultatīvās padomes sastāvā ir pārstāvji no:
80.1.
Ekonomikas ministrijas;
80.2.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;
80.3.
Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija;
80.4.
Latvijas Zinātņu akadēmijas;
80.5.
Latvijas Zinātnes padomes;
80.6.
Valsts zinātnisko institūtu asociācijas;
80.7.
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības;
80.8.
Latvijas Darba devēju konfederācijas;
80.9.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.
81.
Šo noteikumu 80. punktā minētās konsultatīvās padomes uzdevums ir izstrādāt šo noteikumu 16. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju un sniegt priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai.
82.
Šo noteikumu 16. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju šo noteikumu 80. punktā minētā konsultatīvā padome saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju un atbildīgo iestādi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.
83.
Atbildīgā iestāde projekta ieviešanas laikā var izvērtēt šo noteikumu 16. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju, bet šo noteikumu 80. punktā minētā konsultatīvā padome saskaņā ar atbildīgās iestādes atzinumu var veikt atbilstošas korekcijas projekta īstenošanas stratēģijā, izmaiņas saskaņojot ar sadarbības iestādi.
VII.Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi
84.
Finansējuma saņēmējs projektu īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, kas noslēgta starp finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
85.
Šajos noteikumos minētās izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2023. gada 1. janvāri.
86.
Publiskos iepirkumus finansējuma saņēmējs veic atklātā, pārredzamā, konkurenci nodrošinošā, sociāli atbildīgā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību un inovatīva risinājuma integrēšana preču un pakalpojuma iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums un inovāciju publiskais iepirkums).
87.
Līgumos, kurus finansējuma saņēmējs slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem, avansa maksājumus var paredzēt līdz 100 procentiem no attiecīgā līguma summas atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajiem avansa apjoma noteikšanas kritērijiem.
88.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma par atbalsta sniegšanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
88.1.
finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par atbalsta saņemšanu, tai skaitā netiek ievēroti noteiktie termiņi, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma vai rezultāta rādītāju sasniegšanu;
88.2.
finansējums saņēmējs apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;
88.3.
citos gadījumos, ko paredz vienošanās par atbalsta saņemšanu.
89.
Finansējuma saņēmējs uzkrāj informāciju:
89.1.
par jaunradītajiem produktiem un tehnoloģijām atbalstītajos komersantos saskaņā ar finansējuma saņēmēju maksājuma pieprasījumos norādāmo informāciju, kas atbilst normatīvajiem aktiem par pārbaužu veikšanu Eiropas Savienības fondu ieviešanas 2021.–2027. gada plānošanas periodā;
89.2.
uzkrāj informāciju par jaunradītajiem produktiem un tehnoloģijām, kā arī par komersantiem, kas darbojas ekoinovāciju jomā.
90.
Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Regulas  Nr. 2021/1060 47. pantu un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī ievēro saistītās komunikācijas un dizaina vadlīnijas.
91.
Finansējuma saņēmējs pasākuma īstenošanā piemēro vadošās un atbildīgās iestādes sagatavotās 2021.-2027.gada plānošanas perioda vienkāršoto izmaksu metodikas, tiklīdz minētās metodikas stājas spēkā.
92.
Finansējuma saņēmējs nodrošina principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu atbalsta sniegšanā, lai gala labuma guvēja pieteikumā iekļautajai atbalstāmajai darbībai ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā.
93.
Atbildīgā iestāde projekta ieviešanas starpposma un noslēguma periodā var veikt projekta ieviešanas un sasniegto rādītāju izvērtēšanu.
94.
Finansējuma saņēmējs reizi gadā pēc kārtējā gada noslēguma iesniedz atbildīgajā iestādē starpposma pārskatu.
VIII.Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013
95.
Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī ņemot vērā 37., 38. un 76. punktā norādīto kārtību šādi:
95.1.
šo noteikumu 42. punktā minētajiem gala labuma guvējiem šo noteikumu 43. punktā minētajām darbībām;
95.2.
šo noteikumu 42. punktā minētās pētniecības organizācijas šo noteikumu 43. punktā minētajām darbībām.
96.
Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.
97.
Atbalsta pretendents piesakoties atbalstam 31. punktā norādītajā kārtībā, iesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (turpmāk - sistēma) sagatavoto veidlapas izdruku, vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. Atbalsta sniedzējs uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, ievērojot prasības normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.
98.
Maksimālā atbalsta intensitāte, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013:
98.1.
šo noteikumu 57.1.57.2., 57.3. un 57.4. apakšpunktā minētajām darbībām, ievērojot šo noteikumu 67.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, ir 100% no izmaksām, bet lielajam komersantam – 85 % no ārpakalpojuma izmaksām;
98.2.
šo noteikumu 57. punktā, izņemot 57.7. ​​​​​​​apakšpunktā, minētajām darbībām komersantam ir 85% no izmaksām;
98.3.
šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir 45%. 
99.
Šo noteikumu 98. punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek piemērota izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, izņemot nosacījumiem, kas minēti šo noteikumu 27. punktam.
100.
Finansējuma saņēmējs gala labuma guvējam pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī.
101.
Komersants, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.
102.
Finansējuma saņēmējs lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu var pieņemt līdz šīs Komisijas regulas darbības beigām.
103.
Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.
104.
Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu un gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā noteiktajam.
105.
Finansējuma saņēmējs nepiešķir gala labuma guvējam de minimis atbalstu, ja de minimis atbalsts ir saistīts ar kādu no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām un kādu no šo noteikumu pielikumā minētajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām.
106.
Ja gala labuma guvējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās neatbalstāmajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības vai citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.
107.
Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, komercdarbības gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
IX.Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014
108.
Atbalstu komersantiem šo noteikumu 57.1.57.2. un 57.3.  apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 25. pantu, atbalstu šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar Regulas 651/2014 28. pantu, bet šo noteikumu 57.9. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 18. pantu. Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.
109.
Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktam, 6. punkta "a" apakšpunktam un 7. punktam:
109.1.
šo noteikumu 57.1. un 57.2. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem ir 70 %, vidējiem komersantiem – 60 %, bet lielajiem komersantiem – 50 %;
109.2.
šo noteikumu 57.3. apakšpunktā minētajai darbībai sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem ir 45 %, vidējiem komersantiem – 35 %, bet lielajiem komersantiem – 25 %.
110.
Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 28. panta 3. punktam šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem ir 50 %.
111.
Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 18. panta 2. punktam šo noteikumu 57.9. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem ir 50 %.
112.
Šo noteikumu 109., 110. un 111. punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek piemērota ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.
113.
Finansējumu šo noteikumu 57.1. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. un 4. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.
114.
Finansējumu šo noteikumu 57.2. un 57.3. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.
115.
Finansējumu šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.
116.
Finansējumu šo noteikumu 57.9. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 18. panta 3. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.
117.
Atbalstu, kas sniegts citā atbalsta programmā vai individuālajā projektā, vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 109., 110. un 111. punktā. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, atbalsta saņēmējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.
118.
Šo noteikumu 57.1.,57.2., 57.3., 57.5. un 57.9. . apakšpunktā minētās darbības ir atbalstāmas no brīža, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Darbu uzsākšana atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajai definīcijai.
119.
Ja pēc komercdarbības atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs konstatē, ka netika ievērotas šo noteikumu 118. punktā minētās prasības par stimulējošo ietekmi, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nepamatoti piešķirtu. Šādā gadījumā komersants pilnībā atmaksā finansējuma saņēmējam saņemto publisko finansējumu.
120.
Finansējuma saņēmējs lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.
121.
Finansējuma saņēmējs un komersants nodrošina projekta dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktā noteiktajam.
122.
Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas publicēšanas un pieejamības nosacījumu izpildi atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajam.
123.
Komersantam atbalstu nepiešķir, ja tas atbilst kādai no Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajām nozarēm, ja iestājas kāds no Regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajiem nosacījumiem vai ja uz komersantu attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam.
124.
Finansējuma saņēmējs pirms atbalsta piešķiršanas, kas sniegts saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014, pārbauda, vai komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 150 euro, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.
125.
Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos minētās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Regulas Nr. 651/2014, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
126.
Ja potenciālais gala labuma guvējs plāno komercdarbības atbalsta kumulāciju atbilstoši šo noteikumu 101. vai 117. punktam, potenciālais gala labuma guvējs atbalsta sniedzējam iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, piemēroto intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu. Atbalsta sniedzējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata minētos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi.
X.Noslēguma jautājums
127.
Noteikumi stājas spēkā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Latvijas virzītās Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam apstiprināšanas.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-2786 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-2786 Nr]
Nozares un darbības, kurām nav paredzēts atbalsts

I. Tirdzniecības nozare 

 

Saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts". 

 

II. Finanšu starpniecības nozare 

 

Saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības". 

 

III. Komercpakalpojumu nozare 

 

Saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings". 

IV. Azartspēļu nozare 

 

Saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" un 92. nodaļu "Azartspēles un derības".