Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 243
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 5. §)
23-TA-3262
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
2.panta septīto daļu, 18.panta ceturto daļu,
21.panta otro daļu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
3.panta sesto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138. nr.; 2006, 208. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 157., 201. nr.; 2010, 34., 51./52., 138. nr.; 2012, 25. nr.; 2013, 223. nr.; 2014, 64. nr.; 2016, 50., 194., 234. nr.; 2018, 240., 244. nr.; 2020, 16., 112., 248. nr.; 2021, 130. nr.; 2022, 175. nr.; 2023, 39. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 19.110. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.110. ja akcīzes preču noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem, spirta vai tabakas izstrādājumu ražošana vai no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) plānots ražot ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, – ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1 2. apakšpunktā minētajā teritorijas un telpu plānā esošo novērošanas kameru izvietojuma shēma;".
2.
Izteikt 19.111. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.111. ja noliktavā paredzēta tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu ražošana, apstrāde, pārstrāde vai fasēšana, papildus iesniedz šādu informāciju un dokumentus:
19.111.1. kopējo ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas līnijas digitālo un shematisko attēlu, kur atzīmēta katras konkrētās iekārtas atrašanās vieta un numurs;
19.111.2. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kurā norādīts:
19.111.2.1. izmantojamo iekārtu modelis, sērijas numurs (ja tāds ir) un digitālais attēls;
19.111.2.2. izmantojamo izejvielu nosaukums, Kombinētās nomenklatūras kods un izejvielu uzglabāšanas vieta;
19.111.2.3. izejvielu patēriņa normas (svara vai tilpuma  vienībās), lai saražotu, sajauktu, pārstrādātu vai apstrādātu galaprodukta vienību, norādot blakusproduktus vai izejvielu zuduma iemeslus, ja iegūtā galaprodukta iznākums nav 100 %;
19.111.2.4. iegūstamā galaprodukta Kombinētās nomenklatūras kods;
19.111.3. plānoto saražojamo produktu sortimentu un apjomu gadā;
19.111.4. akcīzes nodokļa aprēķinu:
19.111.4.1. atbilstoši plānotajam saražojamam apjomam gadā;
19.111.4.2. atbilstoši ražošanas iekārtas maksimāli iespējamam ražošanas apjomam mēnesī."
3.
Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:
"68. Ja, pārvietojot degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, pievieno likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta devītajā daļā minēto elektronisko administratīvo dokumentu (turpmāk – elektroniskais administratīvais dokuments) vai likuma "Par akcīzes nodokli" 26. panta septītajā daļā minēto vienkāršoto elektronisko administratīvo dokumentu  (turpmāk – pavaddokuments), piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem neformē."
4.
Izteikt 69.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"69.2.4. akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja piegādes dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam vai ja alkoholiskos dzērienus realizē mazumtirdzniecībā ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē;".
5.
Izteikt 92.2 punktu šādā redakcijā:
"92.2 Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgs no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas realizēt viņam piederošas akcīzes preces:
92.21. komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;
92.22. uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;
92.23. uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
92.24. komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās."
6.
Papildināt ar 99.5 punktu šādā redakcijā:
"99.5 Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar tabakas izstrādājumiem un no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot  tabakas izstrādājumu izmantošanas vietas pārskatāmību."
7.
Papildināt ar 100.1 punktu šādā redakcijā:
"100.1 Šo noteikumu 100. punktā noteiktais informēšanas pienākums attiecas uz komersantiem, kuri veic jebkādas darbības ar tabakas izstrādājumiem (piemēram, izmanto tabakas izstrādājumus iekārtu kalibrēšanai, testēšanai vai no tabakas izstrādājumiem ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces)."
8.
Izteikt 113.1 punktu šādā redakcijā:
"113.1 Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja un degvielas vairumtirgotāja saņemt degvielu speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētajā darbības vietā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētā darba laika."
9.
Papildināt ar 219. punktu šādā redakcijā:
"219. Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, līdz 2024. gada 1. septembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 19.111. apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus, kuri vēl nav Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā."
10.
Papildināt ar 220. punktu šādā redakcijā:
"220. Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem un kuri no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, uzstāda videonovērošanas kameras atbilstoši šo noteikumu 99.5 punkta nosacījumiem un līdz 2024. gada 1. septembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 19.110. apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus, kuri vēl nav Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā."
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens