Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 227
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 31. §)
24-TA-319
Par nekustamā īpašuma "Lienītes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu un 6. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lienītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 012 0240) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0339) 0,0346 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0340) 0,26 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0341) 0,11 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0342) 0,0521 ha platībā – Iecavas pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2020. gada 13. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens