Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 316
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 11. §)
23-TA-913
Par valsts nekustamā īpašuma Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 011 1805) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1805) 0,819 ha platībā – Hekeļa ielā 3, Daugavpilī (turpmāk – nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.
2.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā  minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:
3.1.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils valstspilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā  minētās funkcijas īstenošanu;
3.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
4.
Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā  minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Finanšu ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre A. Čakša