Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 831
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 13. §)
21-TA-245
Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6409 002 0141) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6409 002 0141) 0,1817 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 6409 002 0141 001) – Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
2.
Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
3.
Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs