Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-1134
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"
Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.; 2020, 102., 174.B, 224., 240.A., 2021, 73A ., 75. nr.) šādus grozījumus:
1.
9.pantā: 
izslēgt otrās daļas 2.punktu; 
papildināt ar (32) daļu šādā redakcijā: 
“(32) Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas īstenošanu svešvalodā nosaka Profesionālās izglītības likums.”; 
 
papildināt sestajā daļā aiz vārdiem “valsts valodā” ar vārdiem: “izņemot gadījumus, kas ir noteikti Profesionālās izglītības likumā.” 
2.
papildināt 14.pantu ar 47., 48. un 49. punktu šādā redakcijā: 
“47) nosaka mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijas; 
 
48) nosaka kārtību, kādā mazākumtautību izglītojamie tiek uzņemti mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmā, kā arī nosaka nosacījumus, tostarp minimālo izglītojamo skaitu minētās programmas īstenošanai izglītības iestādē un pašvaldības interešu izglītības iestādē, un kārtību, kādā pašvaldības sadarbojas minētās programmas īstenošanā; 
 
49) nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās pašvaldību mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas un mācību līdzekļu iegādes finansēšanā.” 
3.
izslēgt 38.panta otrās daļas 1.punktu; 
4.
izslēgt 41.pantu; 
5.
papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā: 
 
“41.1 Mazākumtautību izglītības satura apguve 
(1) Pašvaldība, tostarp ar privātās izglītības iestāžu starpniecību, nodrošina iespēju savā administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs reģistrētajiem pirmsskolas izglītības un pamatizglītības vecuma mazākumtautību izglītojamiem apgūt mazākumtautību valodu un kultūrvēsturi valsts un pašvaldības apmaksātas interešu izglītības programmas ietvaros.  
(2) Valsts piedalās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanas izmaksu (pedagogu darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, mācību līdzekļu iegāde) finansēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.” 
6.
papildināt 30.pantu ar (42) un (62) daļu šādā redakcijā: 
“(42) Par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kura lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. 
(62) Ja Valsts valodas centrs konstatē izglītības iestādes vadītāja vai viņa rīcības neatbilstību šā panta (42) daļā noteiktajām prasībām, personai ir aizliegts ieņemt izglītības iestādes vadītāja amatu. Valsts valodas centra pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.” 
7.
papildināt 48.pantu ar (51) un (61) daļu šādā redakcijā: 
“(51) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kura lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. 
(61) Aizliegts ieņemt pedagoga amatu, ja Valsts valodas centrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatējis, ka pedagogs nelieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. Valsts valodas centra pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.” 
8.
izteikt 50.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā: 
“3) persona, kas atbrīvota no pedagoga amata, ja normatīvajos noteiktajā kārtībā ir konstatēta neatbilstība šā likuma 30.panta (42) un 48.panta (61) daļai un persona neuzrāda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc atbrīvošanas no amata izsniegtu lēmumu par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu, izņemot šā likuma 9.panta otrās, trešās, (31), (32) un sestajā daļā noteiktos gadījumos.” 
9.
izteikt 59.pantu pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1) Valsts izglītības iestādes finansē no valsts budžeta saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem. Valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes finansē no augstskolu budžetiem. Valsts piedalās pašvaldību izglītības iestāžu un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu finansēšanā šajā likumā paredzētajos gadījumos.” 
 
Pārejas noteikumi
papildināt pārejas noteikumus ar 98., 99., 100., 101. un 102.punktu šādā redakcijā: 
“98. Grozījumi, kas paredz izslēgt šā likuma 41. pantu, stājas spēkā: 
1) 2023. gada 1. septembrī — attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmas un vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 1., 4. un 7. klasē; 
2) 2024. gada 1. septembrī attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 2., 5. un 8.  klasē; 
3) 2025. gada 1. septembrī — attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 3., 6. un 9.klasē. 
 
99. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31.decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" atbilstoši grozījumiem šā likuma 9. panta otrās daļas 2. punktā, 38.panta otrās daļas 2.punktā un 41. pantā.  
 
100. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31.decembrim izdod šā likuma 14. panta 46., 47. un 48. punktā minētos noteikumus. 
 
101. Izglītības iestādes nodrošina pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu atbilstību valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un valsts pamatizglītības standartam, ja nepieciešams, licencējot jaunas izglītības programmas ne vēlāk kā līdz 2025.gada 1.septembrim. 
 
102. Līdz 2022.gada 31.decembrim šā likuma 50.panta pirmās daļas 3.punktā minētā lēmuma par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu vietā  izsniedz valsts valodas prasmes apliecību.”  
 
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas
Ministrs V. Uzvārds