Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 536
Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 129. §)
22-TA-192
Par konceptuālo ziņojumu "Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem"
1.
Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem" (turpmāk – konceptuālais ziņojums) (ierobežotas pieejamības informācija) piedāvāto  4. attīstības scenāriju "Akreditētas Eiropas skolas dibinātājs ir valsts vai pašvaldība" un veidot Akreditēto Eiropas skolu kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošu atvasinātu publisku personu. Pārejas periodā līdz Akreditētās Eiropas skolas izveidei nodrošināt starptautiskās izglītības pieejamību un kvalitāti, kā arī mācību maksas līdzfinansējumu Eiropas  Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (turpmāk – BEREC) biroja Rīgā darbinieku bērniem (līdz 8000 euro gadā par vienu bērnu mācībām starptautiskajā skolā Latvijā). 
2.
Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā nepieciešamos normatīvos aktus šā rīkojuma 1. punktā minētā risinājuma īstenošanai, tai skaitā likumprojektu par Akreditēto Eiropas skolu, un izglītības un zinātnes ministrs tos iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā kā 2023. gada budžeta paketi pavadošo likumprojektu atbilstoši  likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajam termiņam.
3.
Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2022. gada 30. augustam nodrošina Akreditētās Eiropas skolas izveides un darbības stratēģiskā plāna izstrādi, kas ietver arī infrastruktūras attīstības plānu un Akreditētās Eiropas skolas izveides un darbības nodrošināšanas finanšu plānu laikposmam no 2023. gada līdz 2025. gadam un turpmākajiem gadiem.
4.
Jautājumu par papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu Akreditētās Eiropas skolas izveidei un darbības nodrošināšanai, tai skaitā mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajai infrastruktūrai un aprīkojumam, 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
5.
Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija gada laikā pēc likuma par Akreditēto Eiropas skolu pieņemšanas un nepieciešamā finansējuma apstiprināšanas budžetā iesniedz Eiropas skolu Ģenerālsekretāra birojā Vispārējās intereses dokumentāciju Akreditētās Eiropas skolas izveidei Latvijā. 
6.
Noteikt, ka, izstrādājot 2020. gada 21. decembra Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līguma (spēkā no 2021. gada 15. jūnija) Pakalpojumu nodrošināšanas līguma projektu, Izglītības un zinātnes ministrija ņem vērā šā rīkojuma 5. punktā minēto termiņu Vispārējās intereses dokumentācijas iesniegšanai Eiropas skolu Ģenerālsekretāra birojā, kā arī konceptuālā ziņojuma 4. pielikumā ietverto kārtību BEREC biroja darbinieku bērnu mācību maksas līdzfinansēšanai. 
7.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 410  "Par konkursa komisiju" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 147. nr.).  
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ labklājības ministrs G. Eglītis